Page 4 - (کیهان لندن - سال سى و هفتم ـ شماره ۲۸۹ (دوره جديد
P. 4

‫صفحه ‪ - Page 4 - 4‬شماره ‪۱۷55‬‬
                                                                                                      ‫جمعه ‪ 7‬تا پنجشنبه‪ ۱۳‬آذرماه ‪۱۳99‬خورشیدی‬

‫ترور یکی از مقامات ارشد برنامه هدف از ارسال «نیابت قضایی» به دادگستری آمریکا برای پیگیری‬

                     ‫کشتن قاسم سلیمانی چیست؟!‬                                                 ‫هستهای جمهوری اسلامی‬

‫عراقی و ایرانی نیز که همراه او بودند‬                                            ‫= بازپرس پرونده ترور‬          ‫محسن فخریزاده مهابادی نفر اول سمت راست‬
‫کشته شدند‪.‬خبرگزاری رویترز دیماه‬                                              ‫سلیمانی‪ :‬به ‪ 6‬کشور که‬
‫سال‪ ۱۳98‬در گزارشی نوشت دستکم‬       ‫مراسم تشییع جنازه قاسم سلیمانی دیماه ‪ ۱۳۹8‬تهران‬                 ‫پایگاههای آمریکاییها در‬         ‫تا زمان تنظیم این گزارش همچنان در‬    ‫= از محسن فخریزاده‬
‫چهار «خبرچین» سوری و عراقی برای‬                                              ‫آنجا مستقر هستند «نیابت‬         ‫دسترس نیست‪.‬در شرایطی که برخی‬       ‫به عنوان دانشمند هستهای‬
‫کشتن قاسم سلیمانی با ارتش آمریکا‬     ‫اخیرا مطلع شدیم که دولت عراق پاسخ‬    ‫حالی که جو بایدن نیز کشتن‬        ‫قضایی» ارسال شد و اخیرا‬         ‫خبرگزاریها از کشته شدن محسن‬       ‫که از سال ‪« ۱۳8۰‬مهرهای‬
                     ‫این نیابت را آماده کرده و در مسیر‬    ‫سلیمانی را تأیید کرده و لازم‬       ‫مطلع شدیم که دولت عراق‬         ‫فخریزاده مهابادی خبر میدهند اما‬     ‫کلیدی» و «مدیر ارشد»‬
  ‫همکاری کردند که دستگیر شدند‪.‬‬                                              ‫پاسخ این نیابت را آماده کرده‬      ‫مقامات رسمی جمهوری اسلامی تا‬       ‫بر نا مه ها ی هسته ا ی و‬
‫محمدکوثریجانشینپیشینفرمانده‬          ‫دیپلماتیک در حال ارسال است‪.‬‬            ‫دانسته بود‪.‬‬        ‫ودرمسیردیپلماتیکدرحال‬          ‫زمان تنظیم این گزارش درباره وضعیت‬    ‫موشکی جمهوری اسلامی‬
‫قرارگاه ثارالله در یک سخنرانی مدعی شد‬   ‫سید اشرفی افزود «اکنون در صدد‬                                              ‫این مقام ارشد هستهای سکوت کردهاند‪.‬‬
‫نفوذیهایی که موجب ترور سلیمانی‬      ‫تنظیم نیابت قضایی خطاب به دستگاه‬    ‫بازپرس ویژه رسیدگی به پرونده ترور‬            ‫ارسال است‪.‬‬        ‫بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان‬          ‫بوده نام برده میشود‪.‬‬
‫شدند را شناسایی میکنیم‪ .‬شماری از‬     ‫قضایی آمریکا هستیم و قصد داریم‬     ‫قاسمسلیمانیازتشکیلکمیتهتعقیبو‬      ‫=«در صدد تنظیم نیابت‬          ‫انرژی اتمی ساعتی پس از انتشار خبر‬    ‫= محسن فخریزاده به‬
‫نمایندگانفعلیوپیشینمجلسشورای‬       ‫دستگاه قضایی آمریکا را در معرض‬     ‫ردیابی متهمان و همراهانش در دادسرای‬   ‫قضایی خطاب به دستگاه‬          ‫ترور محسن فخریزاده مهابادی در‬      ‫عنوان«دانشمندارشدوزارت‬
‫اسلامی نیز در ماههای اخیر گفتند که‬    ‫امتحان قرار دهیم تا ببینیم به رسیدگی‬                       ‫قضاییآمریکاهستیموقصد‬          ‫پاسخ به خبرگزاری ایسنا درباره خبر‬    ‫دفاع و پشتیبانی نیروهای‬
‫وجود عوامل نفوذی در مجموعه تیم‬                                    ‫تهران خبر داد‪.‬‬    ‫داریم دستگاهقضایی آمریکا‬        ‫ترور این عضو ارشد تیم هستهای ایران‬    ‫مسلح و رئیس پیشین مرکز‬
‫حفاظت شهید سلیمانی در حال بررسی‬       ‫به اتهامات متهمان میپردازند یا نه‪».‬‬  ‫به گزارش ایرنا سید اشرفی گفته‬      ‫را در معرض امتحان قرار‬         ‫مدعی شد که «کلیه دانشمندان صنعت‬     ‫تحقیقاتیفیزیک(‪»)PHRC‬‬
                     ‫طبق اظهارات این بازپرس «با توجه‬     ‫«با دستور ریاست قوه قضاییه‪ ،‬هیات‬     ‫دهیم تا ببینیم به رسیدگی‬        ‫هستهای کشور در سلامت کامل بسر‬      ‫در تاریخ ‪ ۲4‬مارس ‪۲۰۰۷‬‬
         ‫و شناسایی است‪.‬‬     ‫به اینکه برخی از متهمان در کشورهای‬   ‫مستشاری‪ ،‬وظیفه جمع آوری دلایل و‬     ‫بهاتهاماتمتهمانمیپردازند‬        ‫میبرند و برای هیچکدام آنها حادثهای‬    ‫میلادی‪،‬توسطشورایامنیت‬
‫سیدمهدی قریشی نماینده ولی فقیه‬      ‫همسایه تردد دارند‪ ،‬کمیته تعقیب‬     ‫مستندات را آغاز کرد و هیات قضایی به‬                                            ‫سازمان ملل در فهرست‬
‫در آذربایجان غربی در یک مصاحبه‬      ‫و ردیابی متهمان در سطح دادسرای‬     ‫مدیریت دادستان و بنده به عنوان معاون‬             ‫یا نه»‪.‬‬               ‫پیش نیامده است‪».‬‬
‫گفته بود «یکی از عوامل شهادت سردار‬    ‫تهران در این خصوص تشکیل شده و در‬    ‫دادستان و بازپرس رسیدگی کننده به‬     ‫= سید مهد ی قر یشی‬           ‫از محسن فخریزاده به عنوان دانشمند‬     ‫تحریمشدگان قرار گرفت‪.‬‬
‫سلیمانی گراهایی بود که از داخل به‬     ‫حال حاضر مرحله تحقیقات را به پایان‬                        ‫نمایندهولیفقیهدرآذربایجان‬        ‫هستهای که از سال ‪« ۱۳8۰‬مهرهای‬      ‫= آژانس بینالمللی انرژی‬
                     ‫میرسانیم و در مرحله صدور قرار نهایی‬      ‫پرونده تحقیقات را شروع کرد‪».‬‬    ‫غربی در یک مصاحبه گفته‬         ‫کلیدی» و «مدیر ارشد» برنامههای‬      ‫اتمیدرسال‪۱۳۹۰‬درگزارشی‬
         ‫دشمن داده شد‪».‬‬                          ‫بازپرس ویژه رسیدگی به پرونده ترور‬    ‫بود «یکی از عوامل شهادت‬         ‫هستهای و موشکی جمهوری اسلامی‬       ‫نوشت که محسن فخریزاده‬
‫در بین مقامات حزب دموکرات آمریکا‬          ‫و کیفرخواست قرار داریم‪».‬‬   ‫سلیمانی گفته «مشخصات ‪ ۴۵‬نفر از‬      ‫سردار سلیمانی گراهایی بود‬                            ‫مقام اجرایی برنامه ساخت‬
‫تعداد انگشتشماری از مخالفان ترامپ‬     ‫در همین ارتباط مسعود ستایشی‬       ‫متهمان آمریکایی که در این اقدام نقش‬   ‫که از داخل به دشمن داده‬                ‫بوده نام برده میشود‪.‬‬    ‫مخفیانه سلاح اتمی‪ ،‬معروف‬
‫با ترور سلیمانی مخالف بودند و پس از‬    ‫قائم مقام رئیس کل دادگستری استان‬    ‫داشتند ارائه شد و نسبت به صدور حکم‬                        ‫خبرگزاری دانشجونیز درخبریکوتاه‬      ‫به «آماد» در ایران است که‬
‫این اقدام به کاخ سفید اعتراض کردند‪.‬‬    ‫تهران نیز گفته برای برخورد با عاملان‬  ‫بازداشت بینالمللی متهمان از طریق‬               ‫شد»‪.‬‬        ‫اعلام کرده که نام محسن فخریزاده به‬    ‫درحیطهموادمنفجرهوفنون‬
‫حالا به نظر میرسد این اقدام قوه‬      ‫ترور سلیمانی همراه هستیم «تا در انجام‬  ‫سازمان پلیس بینالملل اقدام لازم‬     ‫=به نظر میرسد اگر قرار‬         ‫عنوان یکی از پنج شخصیت ایرانی در‬     ‫تجهیز موشک برای سوار‬
‫قضاییه جمهوری اسلامی که به گفته‬      ‫یک محاکمه وزین و مقتدرانه رو به روی‬   ‫صورت گرفت؛ اما متاسفانه به دلیل‬     ‫باشد سال آینده مذاکرهای‬         ‫فهرست ‪ ۵۰۰‬قدرتمندترین افراد جهان‬     ‫کردن کلاهکهای جنگی‬
‫بازپرس پرونده «تیم مستشاری» پیگیر‬                         ‫فضای سیاسی حاکم از صدور حکم‬       ‫بین تهران و واشنگتن‬           ‫از سوی نشریه آمریکایی فارین پالیسی‬
‫آن است اگر مانور تبلیغاتی و راهی برای‬          ‫این افراد قرار گیریم!»‬  ‫بازداشتبینالمللیمتهمانامتناعکردند‬    ‫صورت گیرد چون احتمالاً‬                                   ‫فعال بوده است‪.‬‬
‫گرفتن بودجه نباشد احتمالاً بهانه و‬    ‫قاسم سلیمانی فرمانده پیشین سپاه‬     ‫ولی با این حال‪ ،‬تحقیقات روند خود را‬   ‫سپاه پاسداران انقلاب‬                   ‫منتشر شده است‪.‬‬
‫روزنهای برای ارتباط گرفتن با طرف‬     ‫قدس جمعه‪ ۱۳‬دیماه‪ ۱۳98‬به دستور‬                          ‫اسلامی یا دیپلماتهایی که‬         ‫اتومبیل محسن فخریزاده مهابادی‬      ‫رسانههای درون ایران دقایقی پیش‬
                     ‫دونالد ترامپ توسط پهپادهای ارتش‬                ‫طی کرد‪».‬‬     ‫مسئول تامین منافع سپاه‬         ‫محسن فخریزاده به عنوان «دانشمند‬     ‫از ترور محسن فخریزاده مهابادی عضو‬
          ‫آمریکایی است‪.‬‬     ‫آمریکاحوالیفرودگاهبغدادشکاروکشته‬    ‫او همچنین گفت به ‪ ۶‬کشور که‬        ‫هستند پشت میز مذاکره‬          ‫ارشد وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای‬    ‫ارشدسابقسپاهپاسدارانانقلاباسلامی‬
‫به نظر میرسد اگر قرار باشد سال‬      ‫شد‪.‬ابومهدیالمهندسقائممقامالحشد‬     ‫پایگاههای آمریکاییها در آنجا مستقر‬    ‫خواهند نشست‪ ،‬میخواهند‬          ‫مسلح و رئیس پیشین مرکز تحقیقاتی‬     ‫خبر دادند‪ .‬از او به عنوان طراح و مدیر‬
‫آینده مذاکرهای بین تهران و واشنگتن‬    ‫الشعبی و شمار دیگری از شبهنظامیان‬    ‫هستند «نیابت قضایی» ارسال شد و‬      ‫از حالا برای خالی نبودن‬         ‫فیزیک (‪ »)PHRC‬در تاریخ ‪ 2۴‬مارس‬      ‫پروژه هستهای ایران نام برده میشود‪.‬‬
‫صورت گیرد چون احتمالاً سپاه پاسداران‬                                            ‫عریضه مسئله «تقاص خون‬          ‫‪ 2۰۰7‬میلادی‪ ،‬توسط شورای امنیت‬      ‫بر اساس گزارشها محسن فخریزاده‬
‫انقلاب اسلامی یا دیپلماتهایی که‬      ‫به کابینه باز میگردد‪ ،‬اخیرا چند بار‬   ‫ایران‪ ،‬دوستی و رابطه نزدیک داشت و‬    ‫سلیمانی» را به عنوان کارتی‬       ‫سازمان ملل در فهرست تحریمشدگان‬      ‫مهابادی عصر روز جمعه ‪ 7‬آذر ‪۱۳99‬‬
‫مسئول تامین منافع سپاه هستند پشت‬     ‫گفت‪ :‬رفتار دمکراتها با ایران‪ ،‬حتما‬   ‫با لهجه غلیظ امریکایی او را «جوواد»‬   ‫جهت باجخواهی و امتیاز‬          ‫قرار گرفت‪ .‬از او به عنوان فردی نام برده‬ ‫در شهر آبسرد دماوند در نزدیک استان‬
‫میز مذاکره خواهند نشست‪ ،‬میخواهند‬                         ‫صدا میکرد‪.‬محمدجواد ظریف و جان‬      ‫گرفتن مطرح کنند آنهم در‬         ‫شده که «در فعالیتهای هستهای یا‬      ‫تهران مورد «حمله تروریستی» قرار‬
‫از حالا برای خالی نبودن عریضه مسئله‬    ‫با جمهوریخواهان متفاوت خواهد بود‪.‬‬   ‫کری وزیر خارجه اوباما در دوران خوش‬                        ‫موشکهایبالیستیکدستداشتهاست»‪.‬‬
‫«تقاص خون سلیمانی» را به عنوان‬      ‫اما به هر جهت بازگشت کری به عرصه‬                           ‫محمدجواد‬              ‫آژانس بینالمللی انرژی اتمی نیز‬                 ‫گرفته است‪.‬‬
‫کارتی جهت باجخواهی و امتیاز گرفتن‬     ‫سیاست‪ ،‬خبر خوبی برای جمهوری‬           ‫«تعامل» با جمهوری اسلامی‬      ‫ظریف و جان‬              ‫در سال ‪ ۱۳9۰‬در گزارشی نوشت که‬      ‫خبرگزاری تسنیم گزارش داده که‬
‫مطرح کنند‪ .‬این حدس و گمان در‬       ‫اسلامی است‪ .‬چون از دیدگاه رژیم ولایت‬  ‫به جان کری در آن سالها ایراد‬       ‫کری باید از این‬            ‫محسن فخریزاده مقام اجرایی برنامه‬     ‫«تروریستها پیش از تیراندازی به سمت‬
‫حالیست که جو بایدن نیز که به عنوان‬    ‫فقیه‪ ،‬حتی حضور یک دوست در دولت‬     ‫گرفته میشد که اطلاعات و معلومات‬       ‫پس درباره‬              ‫ساخت مخفیانه سلاح اتمی‪ ،‬معروف به‬     ‫خودروی آقای فخریزاده‪ ،‬اقدام به انفجار‬
‫پیروز انتخابات ریاست جمهوری اخیر‬     ‫جو بایدن میتواند مفید باشد و شاید‬    ‫کافی درباره ایران و در امور بینالمللی و‬                     ‫«آماد» در ایران است که در حیطه مواد‬
‫آمریکا اعلام شده کشتن سلیمانی را‬     ‫بتواند به نوعی هوای حکومت ایران را‬   ‫مسائل خارجی ندارد‪ .‬اما به هر حال وی‬     ‫آب و هوا‬              ‫منفجره و فنون تجهیز موشک برای سوار‬        ‫یک خودروی دیگر کردهاند‪».‬‬
                     ‫داشته باشد‪.‬جان کری در نخستین اظهار‬   ‫در به سرانجام رساندن قرارداد برجام‬     ‫صحبت کنند!‬              ‫کردن کلاهکهای جنگی فعال بوده‬       ‫وبسایت خبرآنلاین نیز گزارش داده‬
  ‫تأیید کرده و آن را لازم دانسته بود‪.‬‬  ‫نظرش در مورد عضویت در کابینه جو‬                                             ‫است‪ .‬در این گزارش تأکید شده بود که‬    ‫که «اصابت شلیک مستقیم گلوله باعث‬
                     ‫بایدن گفت‪ :‬کاری را که با معاهده آب‬         ‫نقش چشمگیری داشت‪.‬‬      ‫= ظریف از وزیر شدن‬           ‫این برنامه جمهوری اسلامی از اواخر‬    ‫آسیب شدید فخریزاده شده و محافظ‬
‫معاون وقت باراک اوباما را به عهده داشت‪.‬‬  ‫و هوا در پاریس شروع کردیم‪ ،‬راهی‬     ‫داماد کری یک جراح مغز و اعصاب‬         ‫جان کری خبر داشت؟‬         ‫سال ‪ 8۳‬به حالت تعلیق در آمد و از آن‬
‫آنتونی بلینکن در فاصله سالهای‬                           ‫ایرانی‪ -‬آمریکایی است به نام بهروز‬                        ‫پس دیگر فخریزاده کمتر در محافل‬
‫‪ 2۰۰2‬و ‪ 2۰۰8‬به عنوان مدیر ستاد‬              ‫طولانی تا پایان دارد‪.‬‬  ‫(برایان) والا ناهد که در بیمارستان‬    ‫= جمهوری اسلامی و‬
‫دمکرات کمیته روابط خارجی سنا نیز‬     ‫او افزود‪ :‬بایدن به من آموخت که در‬    ‫ماساچوستبوستونبهکارمشغولاست‪.‬‬       ‫محمدجواد ظریف بسیار‬           ‫اتومبیل محسن فخریزاده مهابادی‬
                     ‫بالاترین ردههای دولت برای حفاظت از‬   ‫او همچنین استادیار دانشگاههاروارد در‬   ‫مشتاق بودند جان کری‬
        ‫خدمت کرده است‪.‬‬       ‫امنیت ملی به چه چیزهایی نیاز است‪.‬‬   ‫رشته جراحی اعصاب است‪ .‬او و دختر‬     ‫به وزارت خارجه باز گردد‪.‬‬          ‫جمهوری اسلامی دیده شده است‪.‬‬           ‫او نیز زخمی شده است‪».‬‬
‫وی در دولت بیل کلینتون هم عضو‬       ‫به هر روی جان کری و محمدجواد‬      ‫کوچک جان کری ونسا‪ ،‬که او نیز پزشک‬    ‫اما این سمت در کابینه‬          ‫یک سال بعد در سال ‪ ۱۳9۱‬روزنامه‬      ‫خبرگزاری فارس گزارش داده که‬
‫شورای امنیت ملی بوده و سخنرانیهای‬     ‫ظریف ماهها در نقاط مختلف دنیا در‬    ‫است‪ ،‬در سال‪ 2۰۰۵‬در بیمارستان آشنا‬    ‫بایدن نصیب آنتونی جان‬          ‫وال استریت ژورنال به نقل از مقامات‬    ‫«شاهدان عینی یک انفجار و پس از‬
‫مربوط به سیاست خارجی رئیس‬         ‫مذاکرات و نشستهای هستهای‪ ،‬برجام و‬    ‫شدند و در سال ‪ 2۰۰9‬ازدواج کردند و‬    ‫بلینکن سیاستمدار ‪58‬‬           ‫مطلع آمریکا و اسرائیل گزارش داد‬     ‫آن صدای رگبار را تایید میکنند‪ .‬سه‬
‫جمهوری را تنظیم میکرد‪ .‬او سپس‬       ‫دیگر مسائل مربوط به منطقه در کنار هم‬  ‫زمانی که جان کری از سوی اوباما نامزد‬   ‫ساله یهودیتبار شد که در‬         ‫که محسن فخریزاده در فعالیتهای‬      ‫یا چهار تن دیگر در این درگیری کشته‬
‫مشاور اصلی رئیس جمهوری در امور‬      ‫بودند و بحثهای مفصلی درباره برجام و‬   ‫احراز پست وزارت خارجه شد‪ ،‬برخی از‬     ‫نیویورک به دنیا آمده است‪.‬‬       ‫هستهای جمهوری اسلامی حضور‬        ‫میشوند که گفته میشود از تروریستها‬
‫اروپا شد و پس از جدا شدن از دولت‬     ‫موضوعات دیگر در مورد ایران و منطقه‬   ‫مخالفان او در کنگره به این واقعیت اشاره‬ ‫= آیا دولت بایدن در‬           ‫دارد‪ .‬در این گزارش به نقل از آژانس‬    ‫بودهاند‪ .‬مشاهدات خبرنگار فارس دو‬
‫کلینتون در مرکز مطالعات استراتژیک‬     ‫داشتهاند‪.‬جمهوری اسلامی و محمدجواد‬    ‫کردند که داماد او ایرانیتبار است و مدعی‬ ‫شرایطیکهجمهوریاسلامی‬          ‫بینالمللی انرژی اتمی آمده بود یک‬     ‫جسد در درمانگاه آبسرد و تخت پر از‬
                     ‫ظریف بسیار مشتاق بودند جان کری به‬    ‫شدند که کری با داشتن خانوادهای که‬    ‫پس از توافق ژوئیه ‪ ۲۰۱5‬با‬        ‫مرکز تحقیقاتی در شمال تهران و‬
          ‫به کار پرداخت‪.‬‬     ‫وزارت خارجه باز گردد‪ .‬اما این سمت در‬  ‫قلبش برای ایران میتپد‪ ،‬نمیتواند برای‬   ‫دو تظاهرات بزرگ سراسری‬         ‫محدوده لویزان برای تولید سلاحهای‬       ‫خون فخریزاده را تأیید میکند‪».‬‬
‫آنتونی بلینکن پس از آنکه آمریکا‬      ‫کابینه بایدن نصیب آنتونی جان بلینکن‬   ‫حل بحران هستهای جمهوری اسلامی‬      ‫و اعتراضات گستردهی مردم‬         ‫هستهای در شمال به ریاست فخریزاده‬     ‫خبرگزاری تسنیم نیز در خبری اعلام‬
‫در سال ‪ 2۰۱8‬از برجام خارج شد‪،‬‬       ‫سیاستمدار ‪ ۵8‬ساله یهودیتبار شد که‬    ‫در ایران‪ ،‬یک دیپلمات بیطرف باشد‪.‬‬     ‫روبرو بوده و هست‪ ،‬با همان‬        ‫راهاندازی شده است‪.‬اولی هاینونن یکی‬    ‫کرده «هویت افرادی که در صحنه‬
‫در مصاحبه با شبکه فرانس‪ 2۴‬گفت‪:‬‬                          ‫اما انتقادات مخالفان سیاسی کری‪ ،‬اثری‬   ‫شرایط اوباما به برجام توجه‬       ‫از بازرسان سابق آژانس بینالمللی‬     ‫درگیری کشته شدند هنوز مشخص‬
‫متاسفانه ما نباید در جایی که در حال‬       ‫در نیویورک به دنیا آمده است‪.‬‬                       ‫خواهد کرد یا بر میراث دولت‬       ‫انرژی نیز گفته بود که در سال ‪2۰۰8‬‬    ‫نیست» و برخی نزدیکان محسن‬
‫حاضر قرار داریم‪ ،‬میبودیم‪ .‬چون ایالات‬   ‫آنتونی بلینکن در سی سال گذشته در‬           ‫در گزینش او نداشت‪.‬‬     ‫ترامپ که رژیم ایران را به‬        ‫در سفری به تهران چند بار خواستار‬     ‫فخریزاده همراه او در اتومبیل بودهاند‪.‬‬
‫متحده از توافقی خارج شد که رژیم‬      ‫پستهای بالای سیاست خارجی آمریکا‬     ‫کری که کسی فکر نمیکرد دوباره‬       ‫شدت تضعیف کرده است‪،‬‬           ‫دیدار با محسن فخریزاده شد‪ ،‬ولی‬      ‫وبسایت رجانیوز نزدیک به شورای‬
‫جمهوری اسلامی به دلیل تمام کارهایی‬    ‫فعال بوده که آخرین آنها‪ ،‬قائممقام وزیر‬ ‫به کابینه باز گردد‪ ،‬اینبار به عنوان‬                       ‫این درخواست با بیاعتنایی مقامات‬     ‫عالی امنیت ملی نخستین خبر را‬
‫که ما موافق نیستیم انجام دهد‪ ،‬متعهد‬    ‫خارجه در سالهای ‪ 2۰۱۵‬تا ‪ 2۰۱7‬در‬     ‫دولتمرد مسائل اقلیمی فقط میتواند‬          ‫تکیه خواهد زد؟!‬                            ‫درباره این ترور منتشر کرد اما دقایقی‬
‫به توافق هستهای شده بود و طبیعتا اگر‬   ‫دولت اوباما بوده است‪ .‬او قبل از خدمت‬  ‫درباره آب و هوا با ظریف وزیر خارجه‬                            ‫جمهوری اسلامی روبرو شد‪.‬‬     ‫پس از انتشار خبر از دسترس خارج و‬
‫منافع اقتصادی مورد نظر آنها از این توافق‬ ‫در این مشاغل‪ ،‬دستیاری اوباما و سمت‬   ‫جمهوری اسلامی گفتگو کند‪ .‬ظریف‬      ‫جان کری وزیر خارجه پیشین آمریکا‬
‫نصیبشان نشود به برنامه هستهای خود‬     ‫معاون اول مشاور امنیت ملی جو بایدن‬   ‫که لابد به نوعی بو برده بود دوستش‬    ‫در دولت اوباما‪ ،‬روز سهشنبه‪ 2۴‬نوامبر به‬
‫ادامه میدهند که به نظر میرسد همین‬                                             ‫عنوان «دولتمرد» یا مقام دولتی آب و هوا‬
                                                              ‫و مسائل اقلیمی (‪)climate statesman‬‬
         ‫کار را هم کردهاند‪.‬‬                                            ‫از سوی جو بایدن معرفی و دوباره وارد‬
‫البته بلینکن به این واقعیت توجه‬                                              ‫کابینه دولت ایالات متحده شد و به این‬
‫نکرده است که «منافع اقتصادی مورد‬                                              ‫ترتیب میتواند در نشستهای کابینه‬
‫نظر آنها» در همان زمان برجام هم که‬                                             ‫حضور داشته باشد‪.‬او در دوران وزارت‬
‫«نصیبشان» شد همگی بجای اینکه‬                                                ‫خود با همتایش در جمهوری اسلامی‪،‬‬
‫صرف مشکلات اقتصادی کشور شود‬                                                ‫محمدجواد ظریف وزیر خارجه رژیم‬
‫برای پیشبرد مخفیانه برنامههای اتمی و‬
‫موشکی و حمایت از تروریسم و تقویت‬
‫شبهنظامیانوابستهبهجمهوریاسلامی‬

 ‫و گروههای فرقهای نیابتی هزینه شد!‬
‫حالا پرسش این است در صورتی‬
‫که رژیم ایران‪ ،‬آنگونه که گزارش اخیر‬
‫آژانس بینالمللی انرژی اتمی نیز نشان‬
‫داده است‪ ،‬در رابطه با سلاح هستهای‬
‫زیادتر از حد جلو برود‪ ،‬آیا باید اجازه‬
‫داد این راه را طی کند و یا آنکه بایستی‬
‫جلوی آن را گرفت؟ آیا دولت بایدن در‬
‫شرایطی که جمهوری اسلامی پس از‬
‫توافق ژوئیه ‪ 2۰۱۵‬با دو تظاهرات بزرگ‬
‫سراسری و اعتراضات گستردهی مردم‬
‫روبرو بوده و هست‪ ،‬با همان شرایط اوباما‬
‫به برجام توجه خواهد کرد یا بر میراث‬
‫دولت ترامپ که رژیم ایران را به شدت‬

 ‫تضعیف کرده است‪ ،‬تکیه خواهد زد؟!‬
   1   2   3   4   5   6   7   8   9