Page 3 - (کیهان لندن - سال سى و هفتم ـ شماره ۲۸۹ (دوره جديد
P. 3

‫صفحه ‪۳‬ـ ‪ Page 3‬ـ شماره ‪۱۷55‬‬
‫جمعه ‪ 27‬نوامبر تا پنجشنبه ‪ ۳‬دسامبر‪2۰2۰‬‬

‫نکایلی مور گیلبرت شهروند انگلیسی‪-‬‬                         ‫ترامپ همزمان در همکاری با تیم انتقالی بایدن‪:‬‬
‫استرالیایی که در ایران به گروگان‬                       ‫پیگیر شکایتها در «فاسدترین انتخابات آمریکا» هستیم!‬
‫گرفته شده بود با سه مجرم مبادله شد‬

     ‫کایلی مور گیلبرت‬        ‫=خبرگزاریصداوسیمای‬          ‫کارمندان بیفتد‪ .‬پیگیری پروندهها بطور‬  ‫‪۲۰‬روزپسازبرگزاریانتخاباتدرآمریکامناقشهبرسرنتایجآنهمچنانادامهدارد‬       ‫=دادگاه عالی پنسیلوانیا‬
                    ‫جمهوری اسلامی از سه‬         ‫جدی ادامه دارد‪ ،‬ما مبارزه را ادامه‬                                          ‫درخواست کمپین ترامپ‬
‫«که به قصد دور زدن تحریم بازداشت‬    ‫فرد مورد مبادله جمهوری‬        ‫خواهیم داد و معتقدم پیروز خواهیم‬           ‫دیگر رای ممتنع داد‪.‬‬   ‫دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا‬    ‫برای باطل کردن آرای‬
           ‫شده بودند»‪.‬‬    ‫اسلامی با مور گیلبرت‬         ‫شد‪ .‬به امیلی توصیه میکنم آنچه را در‬   ‫گفته میشود در بعضی از بخشها‬      ‫روز دوشنبه ‪ 2۳‬نوامبر (سوم آذر) اعلام‬  ‫مشکوک را نپذیرفت و‬
                    ‫تحت عنوان «یک تاجر و دو‬       ‫رابطه با پروتکلهاست انجام دهد چون‬    ‫روند در اختیار گذاشتن اطلاعات و‬    ‫کرد دولت او همکاری با تیم انتقالی جو‬  ‫کمیته عالی انتخابات ایالت‬
‫تلویزیون جمهوری اسلامی در گزارش‬     ‫شهروند ایرانی» یاد کرده‬                           ‫امکانات لازم برای انتقال قدرت به دولت‬ ‫بایدن را آغاز میکند‪ .‬وی همزمان قول‬   ‫میشیگان‪۲۳‬شکایتکمپین‬
‫خود نوشت که کایلی مور گیلبرت‬      ‫است‪ .‬همچنین خبرگزاری‬            ‫این به نفع مصالح م ّلی است‪».‬‬   ‫بایدن آغاز شده است‪ .‬امیلی مورفی‬    ‫داد مبارزه برای پیگیری پروندههای‬
‫«جاسوس» در «سرویس جاسوسی‬        ‫«مهر» این سه نفر را «فعال‬      ‫این موضوع که ترامپ گفته «پیروزیم‬    ‫رئیس اداره خدمات عمومی آمریکا‬     ‫حقوقی و شکایتها در «فاسدترین‬           ‫ترامپ را رد کرد‪.‬‬
‫نظامی اسرائیل» بوده و تحت پوشش‬     ‫اقتصادی» معرفی کرده «که‬       ‫و مبارزه را ادامه خواهیم داد» با واکنش‬ ‫میگوید کاخ سفید هیچ فشاری به او‬    ‫انتخابات آمریکا» را ادامه خواهد داد و‬ ‫= ترامپ در نامهای به‬
‫استاد دانشگاه و پژوهشگر مسائل‬      ‫به قصد دور زدن تحریم‬         ‫داستی جانسن نماینده جمهوریخواه‬     ‫برای تاخیر در روند انتقال رسمی قدرت‬                      ‫رئیس اداره خدمات عمومی‬
‫اسلامی و خاورمیانه فعالیت میکرده‬    ‫بازداشت شده بودند‪ .‬از این‬      ‫داکوتای جنوبی روبرو شده است‪ .‬او در‬   ‫نیاورده و براساس ترس یا جانبداری از‬     ‫آرای تقلّبی را نخواهد پذیرفت‪.‬‬  ‫آمریکا گفته میداند که او‬
                    ‫مجرمان در ایران با حلقههای‬      ‫توییتی مینویسد «در روزهای پس از‬                        ‫روزنامه والاستریت ژورنال گزارش داد‬   ‫مورد اذیت و آزار قرار گرفته‬
              ‫است‪.‬‬     ‫گل و پرچم جمهوری اسلامی‬       ‫انتخابات‪ ،‬از حق رئیس جمهوری برای‬        ‫کسی تصمیمگیری نمیکند‪.‬‬     ‫دادگاهعالیپنسیلوانیادرخواستکمپین‬    ‫و گفته برای مصالح کشور‬
‫خبرگزاری «مهر» با محتوای تقریبا‬                       ‫طرح پرونده خود در دادگاهها حمایت‬    ‫او در نامه خود نوشته صرفاً «بطور‬    ‫ترامپ برای باطل کردن هزاران برگهی‬   ‫پروتکلهای اولیه انتقال‬
‫مشابه نوشته که این استرالیایی‪-‬‬            ‫استقبال شد!‬       ‫کردم‪ .‬این تلاشها موفقیتآمیز نبود‬    ‫مستقل و بر اساس شواهد موجود و‬     ‫رای غیرحضوری و آرای غیرحضوری با‬
‫انگلیسی در سال ‪ 2۰۱۵‬تا ‪2۰۱۶‬‬       ‫= د ستگا ه قضا ئی‬          ‫و زمان آن فرا رسیده است که دولت‬                                                 ‫قدرت اجرا شود‪.‬‬
‫برای حضور در ایران مأموریت گرفته‬    ‫جمهوری اسلامی شهروند‬                               ‫قوانین تصمیمگیری کرده است‪».‬‬         ‫خطاهای جزئی را رد کرد‪.‬‬    ‫=دونالد ترامپ‪ ، :‬ما مبارزه‬
‫و «در سال ‪ 2۰۱7‬با پوشش علمی‬       ‫انگلیسی‪ -‬استرالیایی را به‬        ‫فرآیند انتقال قدرت را آغاز کند‪».‬‬  ‫بعد از انتشار این نامه‪ ،‬دونالد ترامپ‬  ‫روزنامه نیویورک تایمز نیز گزارش داد‬  ‫را ادامه خواهیم داد و معتقدم‬
‫و تحقیقاتی پیرامون موضوع رابطه‬     ‫جرم «جاسوسی» به ده سال‬        ‫دونالد ترامپ شب گذشته نیز در‬      ‫رئیسجمهوریآمریکادرتوییتینوشت‬      ‫کمیتهعالیانتخاباتایالتمیشیگان‪2۳‬‬
‫ایران با شیعیان بحرین پس از بیداری‬                      ‫توییتی همچنان مدعی شد پیگیری‬      ‫«من میخواهم از امیلی مورفی به خاطر‬   ‫نوامبر با رد شکایت کمپین ترامپ تاکید‬      ‫پیروز خواهیم شد!‬
                      ‫زندان محکوم کرده بود!‬       ‫پروندههای شکایت در «فاسدترین‬      ‫فداکاری و وفاداریاش به کشور تشکر‬    ‫کرد که بایدن پیروز انتخابات این ایالت‬ ‫= امیلی مورفی رئیس‬
    ‫اسلامی وارد ایران میشود‪».‬‬    ‫= د و لت آ لما ن هفته‬        ‫انتخابات آمریکا» ادامه دارد و «با سرعت‬ ‫کنم‪ .‬او مورد آزار و اذیت و تهدید قرار‬ ‫است‪ .‬این کمیته چهار عضو دارد که یک‬   ‫اداره خدمات عمومی آمریکا‬
‫در بخش دیگری از این گزارش آمده‬     ‫گذشته به شهروندان خود‬        ‫کامل جلو میرویم» و هرگز آرای تقلبی‬   ‫گرفته است‪ -‬و من نمیخواهم ببینم‬     ‫عضو جمهوریخواه و دو عضو دموکرات‬    ‫میگوید کاخ سفید هیچ‬
‫که گیلبرت از اماکن مذهبی قم و شهر‬    ‫از جمله ایرانی‪ -‬آلمانیها‬       ‫و آرایی که با نرمافزار [شرکت] دومینیون‬ ‫که این اتفاق برای او‪ ،‬خانوادهاش یا‬   ‫نتایج را تایید کردند و یک جمهوریخواه‬  ‫فشاری به او برای تاخیر‬
                    ‫در مورد سفر به ایران به‬       ‫به نفع بایدن دستکاری شده را نخواهد‬                                          ‫در روند انتقال رسمی‬
                    ‫دلیل دستگیریهای بیپایه‬                                                                   ‫قدرت نیاورده و بر اساس‬
                    ‫و همچنین شیوع بیماری‬                     ‫پذیرفت‪.‬‬                                           ‫ترس یا جانبداری از کسی‬
                                       ‫روزنامه فایننشال تایمز گزارش داد‬
                         ‫ُکرونا هشدار داد‪.‬‬     ‫امیلی مورفی در نامهای به بایدن گفته‬                                            ‫تصمیمگیرینمیکند‪.‬‬
                                       ‫بودجههای مربوط به روند انتقال را آزاد‬                                         ‫=مورفی در نامهای به‬
                    ‫کایلی مور گیلبرت شهروند انگلیسی‪-‬‬   ‫میکند‪ .‬شماری از جمهوریخواهان نیز‬                                           ‫بایدنگفتهبودجههایمربوط‬
                    ‫استرالیایی که توسط جمهوری اسلامی‬   ‫از ترامپ خواستهاند تا روند انتقال قدرت‬                                        ‫به روند انتقال را آزاد میکند‪.‬‬
                    ‫در ایران به گروگان گرفته شده بود با‬                                                            ‫شماریازجمهوریخواهاننیز‬
                                                  ‫را آغاز کند‪.‬‬                                          ‫از ترامپ خواستهاند روند‬
                                       ‫همزمان جو بایدن انتخاب اعضای‬
                                       ‫کابینه و همکارانش در کاخ سفید را‬                                            ‫انتقال قدرت را آغاز کند‪.‬‬
                                       ‫آغاز کرده و در رسانههای نزدیک به‬
                                       ‫او برای پستهای مختلف گزینههایی‬
                                       ‫مطرح میشوند و تحلیلگران با توجه به‬
                                       ‫سوابق هر یک از آنان در مورد شانس‬
                                       ‫انتصابشان حدس و گمان زده میشود‪.‬‬

                                       ‫جمهوری اسلامی ایران از طریق حوثیها امنیت انرژی‬
                                           ‫در خاورمیانه را هدف گرفته است‬

‫سعید مرادی پاهایش را در انفجار نارنجکی که خودش پرت کرد از دست داد‬                                                                 ‫= تلو یز یو ن د و لتی‬
                                                                                                  ‫سعودی گزارش داد که‬
‫سه مجرم مورد حمایت رژیم ایران ری عکسبرداری میکرده و تلاشش این‬                                                                   ‫یک کشتی تجاری در یک‬
‫بوده که «به مبارزان بحرینی خود را‬                                                                                 ‫عملیات تروریستی از سوی‬
                    ‫مبادله شد‪.‬‬                                                                         ‫«منبع ناشناس» مورد حمله‬
‫بر اساس گزارش خبرگزاری «مهر» نزدیک کند»!‬                                                                              ‫قرار گرفت و پس از اصابت‬
‫وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی بر اساس گزارش خبرگزاری «مهر»‪،‬‬                                                                   ‫ترکشهای یک قایق که‬
‫و خبرگزاری صداوسیمای جمهوری کایلی مور گلیبرت از ‪ ۱۰‬سال‬                                                                       ‫نز د یک آ ن منفجر شد‬
‫اسلامی‪ ،‬کایلی مور گیلبرت شهروند محکومیتاش‪ ،‬دو سال را در زندان‬
‫انگلیسی‪ -‬استرالیایی با سه مجرم قرچک ورامین و زندان اوین پشت سر‬                                                                     ‫«خسارت جزئی» دید‪.‬‬
‫گذاشته که حکومت تصمیم به مبادله‬                                                                                  ‫= تحلیلگران میگویند‬
                    ‫وابسته به رژیم ایران مبادله شد‪.‬‬                                                              ‫تهران با این اقدامات این‬
‫صداوسیمایجمهوریاسلامیویدئویی وی با سه فرد یادشده گرفته است‪.‬‬                                                                    ‫پیام را میفرستند که فقط‬
‫از مبادله کایلی مور گیلبرت با این سه کایلی مور گیلبرت استاد دانشگاه‬                                                                ‫در تنگه هرمز و خلیج‬
‫َمرد منتشر کرده ولی اسامی آنها و ملبورن و استاد پیشین دانشگاه‬                                                                   ‫فارس نیست که رژیم ایران‬
‫اینکه به چه اتهامی در کشور مربوطه در کمبریج استرالیا‪ ،‬متخصص مطالعات‬                                                                ‫توانایی تضعیف منافع نفتی و‬
‫بازداشت بسر میبردند هیچ اطلاعاتی اسلامی و تاریخ خاورمیانه است‪ .‬در‬                                                                 ‫فعالیتهایدریاییعربستان‬
‫نداده است‪ .‬در این ویدئو چهرهی هر سپتامبر ‪ 2۰۱9‬دولت استرالیا اعلام‬      ‫کریستوفر میلر در اولین ماموریت خود به عنوان سرپرست وزارت دفاع آمریکا به بحرین رفت‬
                                                                                                           ‫را دارد‪.‬‬
‫هزار بشکه نفت را دارد و خبرگزاری در آبهای دریای سرخ کار گذاشته آن وحدت در «جبهه مقاومت» است! سه نفر با ماسک و کلاه پوشیده شده کرد که وی از اکتبر سال ‪ 2۰۱8‬در‬                    ‫=سرهنگ ترکی المالکی‬
‫بلومبرگ چهارشنبه ‪ 2۵‬نوامبر گزارش بودند منهدم شد‪ .‬مینهای کشف شده اکنون که روابط اسرائیل و کشورهای و هویت آنان قابل تشخیص نیست‪ .‬در سلول انفرادی در زندان اوین نگهداری‬                ‫سخنگوی ائتلاف حمایت از‬
‫داد در بدنه آن پس از انفجار یک متر ساخت ایران و از نوع «صدف» هستند‪ .‬عربی حاشیه خلیج فارس بهتر از هر این ویدئو‪ ،‬یکی از افراد مورد مبادله میشود و با حکم ‪ ۱۰‬سال زندان‬                ‫یمن نوشت پنج مین دریایی‬
‫بالاتر از سطح آب یک حفره ایجاد شد‪ .‬المالکی همچنین با اشاره به حملات زمان دیگریست و با هدف دفع تهدیدات طرف جمهوری اسلامی‪ ،‬بر روی مواجه است‪.‬‬                             ‫که شبهنظامیان حوثی در‬
‫تا این لحظه هیچ گروهی مسئولیت حوثیها به تأسیسات نفتی عربستان رژیم تهران در یک جبهه قرار گرفتهاند صندلی چرخدار نشسته و دو پا ندارد‪ .‬جمهوری اسلامی در ایران با دستگیری‬                ‫آبهای دریای سرخ کار‬
‫این انفجار را به عهده نگرفته است‪ .‬گفت «شواهد و مدارک دخالت ایران به نظر میرسد جمهوری اسلامی مکان محل مبادله نیز مشخص نیست زندانیان خارجی و ایرانیان دوتابعیتی‬                   ‫گذاشته بودند منهدم شد‪.‬‬
‫چند ساعت پس از این حادثه‪ ،‬در آن حملات با استفاده از سلاحهای ضرباتی را که در سوریه از اسرائیل ولی کایلی مور گیلبرت در کنار دو و به گروگان گرفتن آنها از آنان برای‬                  ‫مینهای کشف شده ساخت‬
‫تلویزیون دولتی سعودی گزارش داد ایرانی از جمله کروز و هواپیماهای بدون دریافت میکند و قادر نیست به آنها خانم و یک آقا دیده میشود و سه مبادلهی مجرمان وابسته به خود‬                  ‫ایران و از نوع «صدف»‬
‫پاسخ دهد توسط نیابتیهای خود در َمرد مورد نظر‪ ،‬توسط چند تن دیگر در کشورهای مختلف و همچنین‬               ‫که یک کشتی تجاری در یک عملیات سرنشین ثابت شدهاست‪».‬‬
                                                                                                           ‫هستند‪.‬‬
‫تروریستی از سوی «منبع ناشناس» پیش از این شورای وزیران سعودی به یمن با حمله به حوزه انرژی عربستان با حلقههای گل مورد استقبال قرار اخاذی و باجگیری از کشورهای غربی‬                  ‫=بهنظرمیرسدجمهوری‬
‫مورد حمله قرار گرفت و پس از اصابت ریاستملکسلمانبنعبدالعزیزپادشاه پاسخمیدهد!حملهبهتاسیساتآرامکو میگیرند‪ ،‬در حالی که روی دوش آنها استفاده میکند‪ .‬گفته میشود بیش‬                   ‫اسلامی ضرباتی را که در‬
‫ترکشهای یک قایق که نزدیک آن عربستان در بیانیهای هشدار دادند و ناامن کردن مسیر رفت و آمد تانکرها پرچم جمهوری اسلامی قرار دارد! از سی زندانی خارجی و دوتابعیتی‬                    ‫سوریه از اسرائیل دریافت‬
‫منفجر شد «خسارت جزئی» دید‪ .‬اقدامات تروریستی خرابکارانه شریان و کشتیهای تجاری در خلیج فارس و صداوسیمای جمهوری اسلامی از سه در زندانهای ایران به گروگان گرفته‬                    ‫میکند و قادر نیست به آنها‬
‫ایهام کامل رئیس بخش خاورمیانه اقتصاد جهانی را هدف قرار میدهد‪ .‬دریای عمان و دریای سرخ در همین فرد مورد مبادله جمهوری اسلامی با شدهاند‪ .‬هفتهی گذشته دولت آلمان به‬                  ‫پاسخ دهد توسط نیابتیهای‬
‫و شمال آفریقا در گروه اوراسیا که با افزایش تنشها در خاورمیانه سفر ارتباط میتواند مورد ارزیابی قرار گیرد مور گیلبرت تحت عنوان «یک تاجر شهروندانخودازجملهایرانی‪-‬آلمانیها‬               ‫خود در یمن با حمله به‬
‫در مورد ریسک سیاسی به مشتریان مقامات ارشد آمریکایی و اسرائیلی به اگرچهبهدلیلهمیناهمیت‪،‬پیامدهای و دو شهروند ایرانی» یاد کرده است‪ .‬هشدار داد که از سفر به ایران به دلیل‬               ‫حوزه انرژی عربستان پاسخ‬
‫نفتی توصیه ارائه میدهد میگوید کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس بینالمللیآنبههیچوجهکمترازحمله همچنین خبرگزاری «مهر»‪ ،‬این سه دستگیریهای بیپایه و همچنین‬
‫نفر را «فعال اقتصادی» معرفی کرده شیوع ویروس ُکرونا خودداری کنند‪.‬‬       ‫«قطعاً یک حمله از سوی یمن در مرز افزایش یپدا کرد‪ .‬یک روز پیش از این مستقیم به اسرائیل نیست!‬                       ‫میدهد!‬

                                                           ‫عربستان این پیام را میفرستد که فقط کریستوفر میلر سرپرست وزارت دفاع‬      ‫دو روز پس از حمله موشکی حوثیها‬
                                                                                                  ‫به تاسیسات نفتی «آرامکو» نفتکش‬
‫کیها ِن شما ‪ ،‬کیها ِن لندن‬       ‫‪KAYHANLIFE‬‬                                  ‫آمریکا در سفر به بحرین با مقامات‬    ‫در تنگه هرمز و در خلیج فارس نیست‬    ‫یونانی «‪ »AGRARI‬که با پرچم مالت‬
                                                           ‫این کشور دیدار و گفتگو کرد و‬      ‫که ایران توانایی تضعیف منافع نفتی و‬  ‫در دریای سرخ در جنوب عربستان‬
                     ‫‪SPOTLIGHT ON A GLOBAL IRANIAN COMMUNITY‬‬                   ‫«عید شکرگزاری» را در کنار سربازان‬   ‫فعالیتهای دریایی عربستان را دارد‪».‬‬   ‫حرکت میکرد نزدیک آبهای‬
                                                                              ‫بر اساس اطلاعاتی که بلومبرگ به‬     ‫سرزمینی یمن با یک مین برخورد‬
                                                               ‫آمریکایی در منطقه گذراند‪.‬‬                       ‫کرد و انفجار ناشی از آن به بدنه نفتکش‬

‫‪@KayhanLondon‬‬              ‫‪@KayhanLife‬‬                                 ‫دست آورده این تانکر در حال انتقال اخیراً نخست وزیر اسرائیل و رئیس‬                 ‫آسیب رساند‪.‬‬
                                                                                                  ‫این تانکر ظرفیت حمل حدود ‪7۰۰‬‬
                                                           ‫مازوت به اروپا بوده است‪ .‬پس از انفجار موساد و وزیر خارجه آمریکا نیز به‬

‫‪@kayhanlondon‬‬              ‫‪@kayhanlife‬‬                                 ‫نیز نشت یا آلودگی در دریا گزارش عربستان سفر کردند در مورد مسائل‬

                                                           ‫امنیتی به توافق هایی رسیدند‪.‬‬        ‫نشده است‪.‬‬

‫‪@kayhanlondon‬‬              ‫‪@KayhanLife‬‬                                 ‫روزنامه الشرق الاوسط سهشنبه به نقل اینهمه در شرایطی است که مقامات‬

‫‪https://t.me/kayhan_london‬‬        ‫‪https://kayhanlife.com/‬‬                           ‫از سرهنگ ترکی المالکی سخنگوی جمهوری اسلامی گویی در یک دنیای‬
                    ‫‪newsletters-subscription‬‬                           ‫ائتلاف حمایت از یمن نوشت پنج موازی با واقعیات مدعی هستند که تنها‬
                                                           ‫مین دریایی که شبهنظامیان حوثی راه مقابله با آمریکا و متحدان منطقهای‬
   1   2   3   4   5   6   7   8