Page 15 - (کیهان لندن - سال سى و هشتم ـ شماره ۳۳۱ (دوره جديد
P. 15

‫صفحه ‪ 1۵‬ـ ‪ Page 15‬ـ شماره ‪1۷9۷‬‬
‫جمعه ‪ 1‬تا پنجشنبه ‪ ۷‬اکتبر ‪۲۰۲1‬‬

‫هراسرژیمایرانازطرح«ب»وسیاست‬                                                                                          ‫نمایشگاه«سیصد»علیهتبعیض‬
‫وقتکشی برای جلوگیری از اجرای آن‬                                                                                        ‫در دادخواهی و خبررسانی؛‬

                                                                                                        ‫نمایشگاهی با‬

                                                                                                       ‫تصاویر قربانیان‬

                                                                                                       ‫رژیم ایران از‬

                                                                                                       ‫ترورهای قبل‬

                                                                                                       ‫از انقلاب تا‬

                                                                                                       ‫کشتهشدگان‬

‫دیدار جو بایدن و نفتالی بنت در واشنگتن؛ ‪ ۲۷‬اوت ‪۲۰۲1‬‬                ‫اولین نمایشگاه «سیصد» به یاد قربانیان جنایتهای جمهوری اسلامی در اروپا‬                            ‫کرونا‬

‫رژیم تهران توانستهاند تا حالا به جنگ‬   ‫= تعهد آمریکا به حمایت از‬        ‫مقام داشته باشد‪ ،‬تنها به جرم سردبیری‬   ‫اعتراضات بوده ولی هیچکس نگفت که‬      ‫آزاده کریمی ‪ -‬اولین نمایشگاه‬       ‫=مجموعهای از تصاویر ‪3۰۰‬‬
 ‫داخلی علیه دولت قانونی ادامه دهند‪.‬‬    ‫اسرائیل محور و نقطه اساسی‬        ‫یک روزنامه قبل از انقلاب به اتهام‬    ‫کشتارها از همان روزهای انقلاب رخ‬     ‫دادخواهی «‪ »3۰۰‬با گرامیداشت یاد‬     ‫تن از جانباختگان جنایات‬
                     ‫هرمعادلهدرمنطقهخاورمیانه‬        ‫«مفسد فیالارض» اعدام شده و ما‬      ‫داد‪ ،‬شهروندانی را ‪ 1۰‬نفر ‪ 1۰‬نفر اعدام‬   ‫قربانیان جنایات جمهوری اسلامی از‬     ‫جمهوری اسلامی از ترورهای‬
‫علاوه بر این‪ ،‬وزیر خارجه آمریکا‬      ‫است چرا که آمریکا نمیتواند‬       ‫پدربزرگ ایشان را نیز به فهرست قربانیان‬  ‫کردند که داشتند چرخهای مملکت را‬      ‫ترورهای قبل از انقلاب تا کشتهشدگان‬    ‫پیش از انقلاب‪ ،‬اعدامشدگان‬
‫در حاشیه نشستهای سازمان ملل‬        ‫از اسرائیل دست بکشد و‬                              ‫میگرداندند‪ .‬هیچکس هیچ حرفی از آن‬     ‫کرونا در اروپا در استکهلم سوئد برگزار‬  ‫پس از انقلاب تا قربانیان‬
‫متحد در نیویورک با همتایان عرب‬      ‫تلآویو را بدون هماهنگی‬                 ‫رژیم اضافه کردیم‪».‬‬                         ‫شده و قرار است برگزاری آن در فرانسه‪،‬‬   ‫ویروس کرونا در نمایشگاه‬
‫منطقه دیدار کرد و درباره اهمیت اتحاد‬   ‫برای از بین بردن همه برنامه‬       ‫جانانخ ّرمکهخوددادخواه رحیمعلی‬             ‫تیربارانها نمیزند!»‬    ‫بلژیک‪ ،‬آلمان و هلند نیز ادامه پیدا کند‪.‬‬ ‫خیابانی«سیصد»دیروزشنبه‬
‫آمریکا و کشورهای حوزه خلیج فارس‬      ‫هستهای ایران رها کند به‬         ‫خ ّرم فعال اقتصادی و سرمایهگذار و‬    ‫خ ّرم در ادامه اضافه میکند‪« :‬همه‬     ‫اولین نمایشگاه دادخواهی «سیصد»‬      ‫‪ 3‬مهرماه ‪ 14۰۰‬در مرکز شهر‬
‫برای مقابله با تروریسم و رفتارهای‬     ‫ویژه آنکه ایالات متحد به‬        ‫کارآفرین اعدامشده توسط جمهوری‬      ‫فکر میکنند که تا سال ‪ ۶۰‬همه مردم‬     ‫درشهرهایاروپاتوسطگروهیازایرانیان‬     ‫استکهلمسوئدتوسطگروهی‬
‫بیثباتکننده و خرابکارانه در منطقه‬     ‫عمق نفوذ اطلاعاتی اسرائیل‬        ‫اسلامی در ابتدای انقلاب است‪ ،‬میگوید‪:‬‬   ‫از جمهوری اسلامی راضی بودند و‬       ‫پادشاهیخواه با پوشاندن میدان مرکزی‬    ‫از پادشاهیخواهان در معرض‬
                     ‫در داخل نهادها و تاسیسات‬        ‫«اگر قرار است دادخواهی شود‪ ،‬باید‬     ‫خمینی را میخواستند و جنایات رژیم‬     ‫شهر استکهلم با تصاویر‪ 3۰۰‬شهروند از‬
           ‫صحبت کرد‪.‬‬      ‫امنیتیواتمیایرانآگاهاست‪.‬‬        ‫برای همه قربانیان دادخواهی کنیم‪.‬‬     ‫از ده شصت و سال ‪ ۶۷‬شروع شده!‬       ‫جانباختگان جنایات جمهوری اسلامی‬        ‫دید عموم قرار گرفت‪.‬‬
‫اما در مورد یمن‪ ،‬عربستان سعودی‬                          ‫گزینشی نباید عمل کرد‪ ،‬نباید انتخاب‬    ‫در حالی که ماشین کشتار از قبل از‬     ‫دیروز شنبه‪ 3‬مهرماه‪ 14۰۰‬برگزار شد‪.‬‬    ‫=ویدا تهرانی برگزارکننده‬
‫تا کنون بارها طرحهایی برای پیشبرد‬     ‫طارق الحمید (شرق الاوسط)‪-‬‬        ‫کرد که برای تو دادخواهی میکنیم و‬     ‫انقلاب و با ترور سیاستمداران و مقامات‬   ‫این نمایشگاه قربانیان ترورهای پیش از‬   ‫این نمایشگاه میگوید‪:‬‬
‫گفتگوی سیاسی و مشارکت دادن‬        ‫حسینامیرعبداللهیانوزیرامورخارجه‬     ‫برای دیگری نه! آیا شما دیدهاید یکی از‬  ‫توسط انقلابیون شروع شد! جوانهای‬      ‫انقلاب‪ ،‬اعدامشدگان پس از انقلاب از‬    ‫«این ‪ 3۰۰‬تن از مجموعه‬
‫حوثیها در یک پروسه سیاسی جامع‬       ‫رژیم ایران بطور ناگهانی اعلام کرد‬    ‫فعالان حقوق زنان در جریان اعتراضات‬    ‫پس از انقلاب هم نمیدانند که واقعیت‬    ‫بهمن ‪ ۵۷‬تا کشتهشدگان ویروس کرونا‬     ‫هزاران هزاران قربانیان‬
‫در یمن به جامعه بینالمللی ارائه داده‬   ‫از همه طرفهای مربوط به پرونده‬      ‫خود‪ ،‬یک عکس از فرخرو پارسا را به‬                          ‫را پیش چشم شهروندان این شهر قرار‬     ‫جنایتهای حکومت از همان‬
‫و برای چند بار آتشبس یکطرفه نیز‬      ‫مذاکرات هستهای ایران و غرب دعوت‬     ‫دست گرفته باشد؟! برای برخی از آنها‬                ‫چیست!»‬                           ‫بهمن ‪ ۵۷‬متشکل از زنان‪،‬‬
‫اعلام کرد اما این حوثیهای تروریست‬     ‫کرده تا به زودی با همدیگر ملاقات‬    ‫قهرمانشان امثال اعظم طالقانی است!‬    ‫او آگاه ساختن نسل جوان پس از‬                    ‫میدهد‪.‬‬     ‫مردان و کودکان کشتهشده‬
‫هستند که با تکیه بر کمکهای‬        ‫کنند‪ .‬او همچنین خواستار یافتن راه‬    ‫جوانها هم از اعظم طالقانی میشنوند‬    ‫انقلاب را یکی از اهداف این برنامه‬     ‫ویدا تهرانی برگزارکننده این نمایشگاه‬   ‫در قتلهای زنجیرهای‪،‬‬
‫تسلیحاتی و مالی رژیم ایران همه‬      ‫حلی برای بحران یمن شده است!‬       ‫و نه فرخرو پارسا! چون نه عکس ایشان‬    ‫دادخواهی عنوان کرده و ادامه میدهد‪:‬‬    ‫در یک فایل ویدئویی درباره برگزاری آن‬   ‫قیا م پا د گا ن شا هر خی‬
‫طرحهای صلح را رد کردند‪.‬بنابراین‬      ‫چگونه جمهوری اسلامی ایران ناگهان‬    ‫را جایی دیدهاند و نه دربارهی او جایی‬   ‫«متولدشدگان پس از انقلاب‪ ،‬از واقعیات‬   ‫گفت‪:‬اینیادبودتوسطانجمن«سپیدار»‬      ‫[نوژه]‪ ،‬ترورهای خارج از‬
‫به دلیل همه موارد فوق وزیر خارجه‬     ‫حالا هم علاقمند به حل بحران یمن‬                         ‫جریان انقلاب خبر ندارند و تحت‬       ‫و حمایت و همراهی حزب مشروطه ایران‬    ‫ایران‪ ،‬عملیات تروریستی‬
‫جمهوری اسلامی ایران در تلاش است‬      ‫و هم خواستار پایان بحران هستهای با‬               ‫شنیدهاند‪».‬‬    ‫پروپاگاندای حکومت فقط در تلویزیون‬     ‫(لیبرال دموکرات)‪ ،‬اتحادیه سراسری‬     ‫میکونوس‪ ،‬اعدامهای ‪،6۷‬‬
‫تا کارتها بازی را بهم بزند و راه را برای‬                     ‫او اضافه میکند‪« :‬میبایست اسم‬       ‫دیدهاند که ‪ ۲۲‬بهمنماه ‪ ۵۷‬مردم‬       ‫ایرانیان در سوئد و بسیاری دیگر از‬    ‫اعتصابات و اعتراضات ‪،88‬‬
                              ‫غرب شده است؟!‬     ‫فرخرو پارسا [وزیر آموزش پرورش قبل از‬   ‫خوشحال بودند و سر تفنگ سربازان‬      ‫ایرانیان مهاجر‪ ،‬در راستای «پیمان‬     ‫‪ ،14۰۰ ،98 ،96‬هواپیمای‬
   ‫اجرای طرح «ب» مسدود کند‪.‬‬      ‫واضح است که رژیم ایران متوجه‬      ‫انقلاب که توسط جمهوری اسلامی اعدام‬    ‫ُگل میزدند و سرودهای انقلابی پخش‬     ‫نوین» شاهزاده رضا پهلوی با گردآوری‬    ‫اوکراین‪،‬دگراندیشانمذهبی‪،‬‬
‫رژیم ایران تلاش دارد واشنگتن‬       ‫شده کاسه صبر غربیها به ویژه ایالات‬   ‫شد!] شنیده شود‪ ،‬او و دیگر فعالان قبل از‬ ‫میکردند! یا شنیدهاند که ساواک قبل از‬   ‫تصاویر ‪ 3۰۰‬تن از قربانیان رژیم ایران از‬ ‫کولبران‪،‬خبرنگارانوقتلهای‬
‫و متحدانش را در مذاکرات وین‬        ‫متحده آمریکا از کارشکنی تهران در‬    ‫انقلاب به گردن ما حق دارند‪ .‬این را همه‬  ‫انقلاب کشتار کرده و عدهای فرار کردند‬   ‫تیربارانهای پایوران حکومت پهلوی بر‬
‫همچنان مشغول نگهدارد تا به امتیازات‬    ‫روند مذاکرات هستهای و به تعویق‬     ‫باید بدانند که جمهوری اسلامی از ابتدا‬  ‫و با خود پول از کشور خارج کردند! حال‬   ‫بام مدرسه رفاه تا کشتهشدگان کرونا را‬      ‫«ناموسی»هستند‪».‬‬
‫غیرمنطقیمانندبرداشتنیکجانبههمه‬      ‫انداختن مذاکرات لبریز شده است‪.‬‬     ‫قاتل بوده‪ ،‬حتا قبل از به قدرت رسیدن‬   ‫آنکه‪ ،‬بسیاری از همان افرادی که ساواک‬   ‫پیش چشم مردم خیابان در استکهلم‬      ‫=جان خ ّرم از همراهان‬
                     ‫البته مواضع جدید آمریکا نه به دلیل‬   ‫تا شاید تجربهای برای نسل آینده شود‪.‬‬   ‫به عنوان «سازمان اطلاعات و امنیت‬                          ‫«سیصد»‪«« :‬دیروز که جمعی‬
  ‫تحریمها از سوی غرب دست یابد‪.‬‬     ‫قاطع بودن کاخ سفید در قبال مواضع‬    ‫برای همین هم از ترورهای خیابانی تا‬    ‫کشور» در دهه ‪ 4۰‬دستگیر کرده بود و‬              ‫برگزار شده است‪.‬‬    ‫ازدوستانمادرسوئداعتراض‬
‫رژیم ایران متوجه تمایل آشکار دولت‬     ‫ایران بلکه بیشتر به دلیل فشار اسرائیل‬  ‫ممنوعیت واکسن‪ ،‬جنایات حکومت را در‬    ‫در زندان بودند‪ ،‬جنایات پس از انقلاب‬    ‫ویدا تهرانی فعال سیاسی گفت‪ :‬این‬     ‫کردند‪ ،‬کدام رسانه به آنها‬
‫بایدن برای دستیابی به توافق هستهای‬    ‫و فشار واقعیتهای سیاسی داخلی‬      ‫نظر گرفتیم‪ .‬چون همیشه جنایتپیشه‬     ‫را رقم زدند و قاتلهای امروز هستند!‬    ‫‪ 3۰۰‬تن از مجموعه هزاران هزاران‬      ‫توجه کرد؟ حتا خبرنگاران‬
‫به هر قیمتی با جمهوری اسلامی‬       ‫آمریکا پس از عقبنشینی اهانتبار و‬    ‫بوده‪ ،‬چه به صورت علنی یا غیرعلنی و‬    ‫یعنی ساواک آن زمان درست دیده بود!»‬    ‫قربانیان جنایتهای حکومت از همان‬     ‫را در محل دیده بودند ولی‬
‫شده است پس تا جایی که میتواند‬                           ‫چه در زمان حکومت یا قبل از رسیدن‬     ‫جانان خ ّرم فعال پادشاهیخواه در‬      ‫بهمن ‪ ۵۷‬متشکل از زنان‪ ،‬مردان‬       ‫صدای آنها را انعکاس ندادند!‬
‫کارشکنی و سنگاندازی و وقتکشی‬        ‫شتابزدهی آمریکا از افغانستان است‪.‬‬                       ‫ادامه گفتگو با کیهان لندن میگوید‪:‬‬     ‫و کودکان کشتهشده در قتلهای‬        ‫چرا که پادشاهیخواهان با‬
‫خواهد کرد‪ .‬تهران که در حال مذاکره‬     ‫دولت ایالات متحده آمریکا پس از‬                ‫به حکومت‪».‬‬     ‫«دستگاه تبلیغات رژیم تاریخی را که‬     ‫زنجیرهای‪ ،‬قیام پادگان شاهرخی‬       ‫وجود شدیدترین سرکوبها‬
‫با ایالات متحده است به این فکر افتاده‬   ‫سقوط افغانستان به دامان طالبان و‬    ‫این عضو خانوادهی خ ّرم از رسانههای‬    ‫خود ساخته و پرداخته با تمام وابستگان‬   ‫[نوژه]‪ ،‬ترورهای خارج از ایران‪ ،‬عملیات‬  ‫از سوی جمهوری اسلامی‬
‫که از نحوه انجام مذاکرات واشنگتن با‬    ‫خروج تحقیرآمیز و گیجکننده آن‪،‬‬      ‫خارج ایران نیز در امر توجه به عدالت‬   ‫و آنهایی که دستی در دانشگاهها دارند‪،‬‬   ‫تروریستی میکونوس‪ ،‬اعدامهای ‪،۶۷‬‬      ‫همیشه بایکوت شدهاند‪ .‬اما‬
                     ‫اکنون دیگر قادر به تحمل بحرانهای‬    ‫در دادخواهی انتقاد کرده و میگوید‬     ‫به جوانان و مردم دنیا نشان میدهند‪ .‬در‬   ‫اعتصابات و اعتراضات ‪،۹۸ ،۹۶ ،۸۸‬‬     ‫حرکت ما چیزی نیست که‬
   ‫طالبان نیز میتواند استفاده کند‪.‬‬   ‫جدید در قبال پروندههایی مهم مانند‬    ‫«دیروز که جمعی از دوستان ما در‬      ‫صورتیکه کشور و ما مردم‪ ،‬پیش از سال‬    ‫‪ ،14۰۰‬هواپیمای اوکراین‪ ،‬دگراندیشان‬    ‫فقط صدای پادشاهیخواهان‬
‫بنابراین رژیم تهران آرزوی دستیابی‬     ‫برنامه هستهای ایران نیست زیرا‬      ‫سوئد اعتراض کردند‪ ،‬کدام رسانه به آنها‬  ‫‪ ۵۷‬و روی کار آمدن جمهوری اسلامی‪،‬‬     ‫مذهبی‪ ،‬کولبران‪ ،‬خبرنگاران و قتلهای‬    ‫را بازتاب دهد‪ ،‬صدای همه‬
‫به بخش بزرگی از «کیک نفوذی»‬        ‫تحمل هرگونه اشتباه دیگری ممکن‬      ‫توجه کرد؟ حتا خبرنگاران را در محل‬    ‫از همان زمان ترور توسط تودهایها در‬
‫خاورمیانه را در سر خود میپروراند‪.‬‬     ‫است اوضاع داخلی آمریکا را به زیان‬    ‫دیده بودند ولی صدای آنها را انعکاس‬    ‫دهه سی و سپس چریکهای فدایی و‬               ‫«ناموسی» هستند‪.‬‬      ‫است و به نفع همه است‪».‬‬
‫البته دستیابی جمهوری اسلامی به‬      ‫دموکراتها تمام کند و این حزب‬      ‫ندادند! چرا که پادشاهیخواهان با وجود‬   ‫مجاهد‪ ،‬زخم خوردهایم! آنهایی که در‬     ‫جانان خ ّرم از همراهان این حرکت‬     ‫= جانان خ ّرم که خود‬
‫نفوذ بیشتر بر خاورمیانه نه تنها ممکن‬                       ‫شدیدترین سرکوبها از سوی جمهوری‬      ‫سینما «رکس» زنده زنده سوختند‪،‬‬       ‫درباره چگونگی شکلگیری ایده این‬      ‫دادخواه رحیمعلی خ ّرم‬
‫است باعث از بین رفتن اعتبار آمریکا‬      ‫انتخابات میاندورهای آینده را ببازد‪.‬‬ ‫اسلامی همیشه بایکوت شدهاند‪ .‬اما‬     ‫آنها هم بچههای کسی بودند‪ ،‬پدران و‬     ‫یادبود و دادخواهی کشتهشدگان انقلاب‬    ‫فعال اقتصادی و سرمایهگذار‬
‫نزد متحدان ایالات متحده در خلیج‬      ‫مطمئناً رژیم ایران به خوبی دریافته‬   ‫حرکت ما چیزی نیست که فقط صدای‬      ‫مادران کسی بودند که توسط مذهبیها‬     ‫‪ ۵۷‬در گفتگویی به کیهان لندن میگوید‪:‬‬   ‫و کارآفرین اعدامشده توسط‬
‫فارس شود بلکه صداقت آمریکا در‬       ‫است که چگونه مجلس نمایندگان‬       ‫پادشاهیخواهان را بازتاب دهد‪ ،‬صدای‬                         ‫«چندی پیش توئیتی نوشتم با این‬      ‫جمهوری اسلامی در ابتدای‬
‫روابط آن با همه متحدان منطقهای نیز‬    ‫آمریکا با اکثریت قاطع به تصویب قانون‬  ‫همه است و به نفع همه است و به نفع‬             ‫خاکستر شدند!»‬      ‫محتوا که چرا هر وقت صحبت از جنایت‬    ‫انقلاب است‪ ،‬میگوید‪« :‬اگر‬
                     ‫اعطای یک میلیارد دلار به اسرائیل‬    ‫نسل جوانی که از تاریخ واقعی معاصر‬    ‫این کنشگر سیاسی تأکید میکند‪:‬‬       ‫جمهوری اسلامی میشود‪ ،‬از دهه ‪۶۰‬‬      ‫قرار است دادخواهی شود‪،‬‬
      ‫زیر سئوال خواهد رفت‪.‬‬     ‫برای نوسازی سیستم دفاع موشکی‬      ‫یا هیچ و کم میداند و یا نادرست و‬     ‫«دنیا باید بداند ایرانیهایی که امروز‬   ‫شروع میکنیم! این جنایات از ترورهای‬    ‫باید برای همه قربانیان‬
‫صداقت و پایبندی آمریکا در وفاداری‬     ‫«گنبد آهنین» رأی داد‪ .‬تصویب چنین‬    ‫تحریفشده شنیده است چون نه کتابی‬     ‫بطور جدی روبروی جمهوری اسلامی‬       ‫قبل از انقلاب شروع شده و پس از انقلاب‬  ‫دادخواهی کنیم‪ .‬گزینشی‬
‫به دوستان و متحدان خود به ویژه‬      ‫بودجهای با موافقت اکثریتی چشمگیر‬    ‫بوده تا بخوانند و نه نویسنده را زنده‬   ‫ایستادهاند‪ ،‬همان کسانی هستند که‬      ‫با تیربارانها ادامه پیدا کرد‪ .‬پس از آن‪،‬‬ ‫نباید عمل کرد‪ ،‬نباید انتخاب‬
‫اروپاییها هماکنون نیز تا حدودی‬      ‫این پیام را به رژیم تهران رسانده که‬   ‫گذاشتند که بتواند واقعیت را بنویسد‪ .‬ما‬  ‫از اول به حکومت این «فرقه» یک‬       ‫دو نفر از دوستان ما در سوئد‪ ،‬این برنامه‬ ‫کرد که برای تو دادخواهی‬
‫خدشهدار شده است‪ .‬در رابطه با‬       ‫نفوذ تلآویو در واشنگتن هنوز بسیار‬    ‫امروز وظیفه داریم که گلوله برفی را رها‬  ‫«نه» بزرگ گفته بودند و جان خود را‬                         ‫میکنیم و برای دیگری نه!‬
‫خاورمیانه اما تعهد آمریکا به حمایت‬                        ‫کنیم تا بیشتر به خود جذب کند و به‬    ‫نیز از دست دادند‪ .‬نمایشگاه «سیصد»‬       ‫را در استکهلم راهاندازی کردند‪».‬‬   ‫آیا شما دیدهاید یکی از‬
‫از اسرائیل محور و نقطه اساسی هر‬                 ‫قوی است‪.‬‬                         ‫برای آگاه ساختن کسانیست که فکر‬      ‫یادبود و دادخواهی قربانیان ترورهای‬    ‫فعالان حقوق زنان در جریان‬
‫معادله در این منطقه است چرا که‬      ‫نکته دیگری که حکومت ایران را وادار‬              ‫جایی برسد‪».‬‬     ‫میکنند‪ ،‬جنایت حکومت به اعدامهای‬      ‫قبل از انقلاب و پس از وقوع انقلاب‬    ‫اعتراضات خود‪ ،‬یک عکس‬
‫آمریکا نمیتواند از اسرائیل دست بکشد‬    ‫به تحرک کرد‪ ،‬حتا اگر به فرض برای‬    ‫جانان خ ّرم نوهی رحیمعلی خرم‬       ‫دهه شصت و سال ‪ ۶۷‬محدود میشود!‬       ‫‪ ۵۷‬که در استکهلم شروع شده‪ ،‬به‬      ‫از فرخرو پارسا را به دست‬
‫و تلآویو را بدون هماهنگی برای از‬     ‫وقتکشی هم باشد‪ ،‬صحبت آشکار‬       ‫کارآفرین و از اولین سرمایهداران ایران‬  ‫نه! این جنایات خیلی قبلتر از اینها و‬   ‫گفتهی جانان خ ّرم‪« ،‬این دادخواهی به‬
‫بین بردن همه برنامه هستهای ایران‬     ‫رسانهها و مقامات آمریکایی و اسرائیلی‬  ‫است که پس از انقلاب به همراه حبیب‬                         ‫کشورهای دیگر اروپا خواهد رسید و در‬          ‫گرفته باشد؟!»‬
‫رها کند به ویژه آنکه ایالات متحد به‬    ‫در مورد دیدارهای سران دو کشور‬      ‫القانیان و شش تن دیگر در برابر جوخهی‬    ‫خیلی وحشتناکتر شروع شده بود‪».‬‬      ‫آلمان (هامبورگ‪ ،‬فرانکفورت و احتمالا‬   ‫=دادخواهان«سیصد»قصد‬
‫عمق نفوذ اطلاعاتی اسرائیل در داخل‬     ‫برای تدارکات اجرای احتمالی طرح‬                          ‫جانانخ ّرمبااشارهبهعنوان«سیصد»‬      ‫کلن)‪ ،‬فرانسه و بلژیک برپا خواهد شد»‪.‬‬   ‫دارند تا در ادامهی فعالیت‬
‫نهادها و تاسیسات امنیتی و اتمی ایران‬   ‫«ب» در صورت عدم موفقیت مذاکرات‬              ‫آتش قرار گرفت‪.‬‬     ‫دراینحرکتدادخواهیتوضیحمیدهد‪:‬‬       ‫دادخواهی «سیصد» روز ‪ ۲1‬اکتبر‬       ‫خودباراهاندازییکوبسایت‪،‬‬
‫آگاه است‪.‬بنابراین‪ ،‬ما شاهد نوعی ابراز‬   ‫پرونده هستهای ایران با غرب است‪.‬‬     ‫او دربارهی نادیده گرفته شدن اعدام‬    ‫«نام این نمایشگاه یادبود را «سیصد»‬    ‫برابر با اول آبان به مناسبت کشتار‬    ‫خانوادهها و بازماندگان‬
‫علاقمندی و اشتیاق از سوی رژیم‬       ‫علاوه بر این رویدادها و تحولات و‬    ‫فعالان اقتصادی که چرخهای کشور را‬     ‫گذاشتیم تا اشارهای نمادین به سرودهی‬    ‫آبانماه ‪ ۹۸‬در شهر بروکسل در کشور‬     ‫قربانیان جریان انقلاب و‬
‫ایران برای بازگشت به عرصه مذاکرات‬     ‫همسوییآمریکابااسرائیلدراینزمینه‪،‬‬    ‫پیش از انقلاب میگرداندند‪ ،‬در جریان‬    ‫مشهورجنبشمشروطهباشد‪:‬سیصدگل‬        ‫بلژیک و سپس در ماه نوامبر در پاریس‬    ‫کشتارهای جمهوری اسلامی‬
‫خواهیم بود اما این نه به معنای تعهد‬    ‫به نظر میرسد که سفر مشاور امنیت‬     ‫دادخواهیها نیز گفت‪« :‬با توجه به‬     ‫سرخ‪ ،‬یک گل نصرانی‪ /‬ما را ز سر بریده‬    ‫برگزار میشود که تدارکات آن در حال‬    ‫را فرا بخوانند تا افرادی را که‬
‫و پایبندی رژیم تهران بلکه بیشتر به‬    ‫ملی آمریکا به منطقه و دیدارهایش با‬   ‫وضعیت اقتصادی کنونی این نکته نیز‬                                              ‫تاکنونناشناسباقیماندهاند‬
‫منظور وقتکشی برای جلوگیری از‬       ‫مقامات سیاسی و نظامی سعودی و‬      ‫بسیار مهم است‪ .‬بسیاری از کسانی که‬               ‫میترسانی؟»‬                  ‫اجراست‪.‬‬     ‫شناسایی کرده و در یک‬
‫اجرای طرح «ب» از سوی آمریکا و‬       ‫دیگر کشورهای عربی منطقه نیز در‬     ‫در چرخه اقتصادی دوره پهلوی موثر‬     ‫دادخواهان «سیصد» قصد دارند تا‬       ‫جا نا ن خ ّر م ا ین حر کت‬
‫اسرائیل است زیرا در صورت اجرای این‬    ‫رویکردجدیدحکومتایرانتاثیرداشته‬     ‫بودند مانند حبیب القانیان و پدربزرگ‬   ‫در ادامهی فعالیت خود با راهاندازی یک‬   ‫پادشاهیخواهاندرگرامیداشتقربانیان‬       ‫مجموعهمستندکنند‪.‬‬
‫طرح روشن است که اسرائیل و ایالات‬     ‫و باعث شد که تهران دستکم در سطح‬     ‫من هیچوقت اسمشان شنیده نشده‬       ‫وبسایت‪ ،‬خانوادهها و بازماندگان قربانیان‬  ‫ترور و تیرباران پادشاهیخواهان و‬
‫متحده دست بالاتر را خواهند داشت و‬     ‫تبلیغاتی علاقمندی خود را برای یافتن‬   ‫است! اطلاعات منتشر شده درباره آنها‬    ‫جریان انقلاب و کشتارهای جمهوری‬      ‫چهرههای سرشناس و مؤثر در دوران‬
‫این به هیچ عنوان به صلاح رژیم تهران‬    ‫راه حلی جهت پایان دادن به بحران‬     ‫تماما بر اساس تبلیغات منفی جمهوری‬    ‫اسلامی را فرا بخوانند تا افرادی را که تا‬ ‫پادشاهی پهلوی را به پرتاب یک‬
‫نخواهدبودامامشکلاینجاستکهرژیم‬       ‫یمن اعلام کند‪ .‬در رابطه با بحران یمن‬  ‫اسلامی است مانند اینکه القانیان را‬    ‫کنون ناشناس باقی ماندهاند شناسایی‬     ‫گلوله برفی تشبیه کرد که قادر است‬
‫تهران زبانی جز زور نمیفهمد و اسرائیل‬   ‫همه فرستادگان ویژه سازمان ملل به‬    ‫در روزنامههای رژیم جاسوس اسرائیل‬     ‫کرده و در یک مجموعه مستند کنند‪.‬‬     ‫نسل جوان متولد شده پس از انقلاب‬
‫تنها کشوری است که حاضر است به‬       ‫این کشور در گزارشهای خود عامل‬      ‫معرفی میکردند و در مورد پدربزرگ‬     ‫آنگونه که خ ّرم توضیح میدهد‪،‬‬       ‫را نسبت به جنایات حکومت بیش از‬
‫محض اینکه فرصتی پیش بیاید با این‬     ‫شکست راه حل مسالمتآمیز بحران را‬     ‫منبادروغهایعجیبوغریبمیگفتند‬       ‫همزمان با برگزاری اولین نمایشگاه‬
‫زبان با جمهوری اسلامی سخن بگوید‪.‬‬     ‫حوثیهادانستهاندو اینکه شبهنظامیان‬    ‫که آدمها را جلوی شیر میانداخت!‬      ‫«سیصد» پیامهایی از خانوادههای‬                ‫پیش آگاه کند‪.‬‬
                     ‫حوثی با کمکهای مالی و تسلیحاتی‬     ‫میبایستی نام تک به تک این افراد برای‬   ‫اعدامشدگان پس از انقلاب دریافت‬      ‫این کنشگر پادشاهیخواه از نادیده‬
       ‫*منبع‪ :‬شرق الاوسط‬                          ‫نسلهای بعدی به یادگار بماند و ما‬     ‫کرده که شناختهشده نیستند؛ برای‬      ‫گرفته شدن قربانیان آشوبهای قبل‬
‫*نویسنده‪ :‬طارق الحمید سردبیر‬                           ‫خودمان جلوی تحریف تاریخ کشورمان‬     ‫نمونه «آقایی تماس گرفت و گفت که‬      ‫و در جریان انقلاب ‪ ۵۷‬به شدت انتقاد‬
                                                              ‫پدربزرگاش بدون اینکه هیچ سمت یا‬      ‫کرده و میگوید «در دادخواهیها‬
        ‫سابق شرق الاوسط‬                                      ‫را بگیریم‪».‬‬                         ‫همیشه صحبت از اعدامهای ‪ ۶۷‬و‬
   ‫ترجمه و تنظیم از کیهان لندن‬
   10   11   12   13   14   15   16   17   18