Page 12 - (کیهان لندن - سال سى و هشتم ـ شماره ۳۳۱ (دوره جديد
P. 12

‫ستونکشی و رزمایش و «نمایش قدرت» در مرزهای شمالغرب ایران؛‬                                                            ‫صفحه ‪ - Page 12 - 1۲‬شماره ‪1۷9۷‬‬
                                                                                             ‫جمعه ‪ ۹‬تا ‪ 1۵‬مهرماه‪14۰۰‬خورشیدی‬
 ‫رهبر جمهوری اسلامی به دنبال جبران‬
     ‫خطاهای محاسباتی؟!‬                                                   ‫گزارش ـ مصاحبۀ صدرالدین الهی‬

                                                          ‫سید ضیا؛ مرد اول یا مرد دوم کودتا (‪)18‬‬

                                                                   ‫( کیهان لندن شماره ‪) 14۲۰‬‬

                                                          ‫سید ضیا‪ ،‬بهروایت عترت خانم‬

                                                          ‫در دیدارهای مکرر دکتر صدرالدین الهی با سید ضیاءالدین طباطبائی همانطور که خواندید‪ ،‬همسر ایشان‬
                                                           ‫خانم عترت الهی (گودرزی) حضور داشته و این آشنایی تدریج ًا به دوستی خانوادگی تبدیل شده است‪.‬‬

                                                          ‫در حاشیۀ مصاحبۀ سیاسی دکتر الهی‪ ،‬عترت خانم نیز شرحی نوشته و تصویری غیرسیاسی از «سید»‬
                                                                 ‫بهدست داده که خواندنی است‪.‬سیدضیاء از دیدگاه عترت خانم را در دو شماره میخوانید‪.‬‬

‫یکی از پیامدهای جنگ قرهباغ ایجاد کریدور انتقالی در جنوب ارمنستان موازی با رود ارس است و ارتباط‬            ‫بتوانید این طفلک را سیر کنید‪.‬‬   ‫از سختی چوب میکاست‪ .‬یک مبل‬                ‫اولین دیدار‬
                  ‫ایران با ارمنستان را قطع میکند‬                         ‫ـ آقا چه حرفهای عجیبی میزند‪.‬‬     ‫کمی راحتتر با روپوش و پارچهای‬     ‫از شب پیش از آن که برای‬
                                                          ‫لابد میخواهد شیر گاوهای مزرعهاش‬   ‫خوشنقش و متفاوت با دیگر مبلها‬     ‫دیدن «آقا» برویم دلم شور میزد‪.‬‬
‫«برای ما سؤال است که چرا ایران اکنون‬  ‫با جمهوری آذربایجان دارد و همچنین‬    ‫=کیومرثحیدریفرمانده‬        ‫در قزوین را به سینۀ من لولهکشی‬    ‫نشان میداد که جای «آقا» آنجاست‪.‬‬    ‫چرا؟ نمیدانم تصوری که از آقا‬
‫که آذربایجان آنجا مستقر شده چنین‬    ‫رزمایش مشترک سهجانبه پاکستان‪،‬‬      ‫نیروی زمینی ارتش‪ :‬زمان‬                         ‫من دلواپس بودم و نمیدانستم چرا‪.‬‬    ‫داشتم از سالهای دور میآمد‪ .‬از‬
                    ‫ترکیه و جمهوری آذربایجان عمده دلایل‬   ‫جنگ ارمنستان و آذربایجان‬                   ‫کند‪.‬‬   ‫شوهرم با نگاه تنگشدۀ کنجکاوش از‬    ‫روزگار کودکیام‪ .‬پدر بزرگم که‬
     ‫رزمایشی را انجام میدهد!»‬    ‫ستونکشی نیروهای مسلح جمهوری‬       ‫تعد ا د قا بل ملا حظه ا ی‬            ‫خندید و گفت‪:‬‬     ‫پنجره به باغ مینگریست و رهبر‪،‬‬     ‫چند دوره وکیل خرمآباد در مجلس‬
‫واقعیت این است که با چراغ سبز‬      ‫اسلامی به مرزهای شمالی کشور است‬     ‫از تروریستهای داعشی‬        ‫ـ والله از این آدم هرچه بگویی‬    ‫بلاتکلیف بود‪ .‬شاید هرسه فکر‬      ‫دوران رضاشاه بود همواره از آقا سید‬
‫خامنهای برای جانبداری از باکو در‬    ‫آنهم در حالی که رژیم ایران تلاش‬     ‫به منطقه فراخوان شدند‬                                            ‫ضیاءالدین بهعنوان یک شخص مهم‬
‫ایران سنگ تمام گذاشته شد‪ .‬به عنوان‬   ‫میکرد تا با تکیه بر «شیعهگری» و‬     ‫ما واقع ًا اطمینان حاصل‬                 ‫برمیآید‪.‬‬      ‫سید ضیا و عترت الهی‬       ‫و مرموز که همیشه در دنیای سیاست‬
‫مثال مراسمی با عنوان «یادواره شهدای‬   ‫«زبان ترکی»‪ ،‬باکو را از ترکیه و اسرائیل‬ ‫نکردیم که آنها منطقه‬       ‫روز بعد‪ ،‬ساعت هفت صبح‬        ‫میکردیم که چطور باید با آقا روبرو‬   ‫مؤثر است و خیلی کارها را از پشت‬
‫جمهوری آذربایجان در جنگ قرهباغ» در‬                        ‫را ترک کردند و ضرورت‬       ‫زنگ خانه بهصدا درآمد‪ .‬با عجله‬                       ‫پرده میگرداند و خیلی از رجال‬
‫تهران برگزار شد! حتا مراسم بزرگداشت‬     ‫دور کرده و به خود نزدیک کند!‬    ‫داشت یک نمایش قدرتی‬        ‫ربدوشامبرم را پوشیدم و در را باز‬               ‫شویم‪.‬‬    ‫دستپرورده و سرسپردۀ او هستند‪،‬‬
‫حجتالسلام علمالدین ولیشاُف و‬      ‫طبق گفته فرمانده نیروی زمینی در‬     ‫در منطقه داشته باشیم‪.‬‬       ‫کردم‪ .‬رانندۀ آقا بود‪ ،‬سلام کرد و‬          ‫=‬
‫معارف صفراُف دو طلبه جمهوری‬       ‫این رزمایش چهار نوع سلاح جدید تست‬    ‫= الهام علیاف رئیس‬        ‫شیشۀ بزرگی را که مایع سبزرنگی‬    ‫صدای بلند و مهربانی از آستانۀ‬             ‫سخن میگفت‪.‬‬
‫آذربایجان عضو «جامعهالمصطفی» در‬     ‫میدانی میشود که شامل «پهپاد دورزن‬    ‫جمهوری آذربایجان‪ :‬برای‬      ‫در آن بود به دستم داد و گفت‪ :‬آقا‬                      ‫صبح زود بیدار شدم؛ قرار بود با‬
‫قم برگزار شد که در جنگ با ارمنستان‬   ‫و نقطهزن با برد بسیار‪ ،‬سیستم جنگال‬    ‫ما سؤال است که چرا‬        ‫فرستادهاند و فرمودند اینجا باشم تا‬            ‫در بلند شد‪.‬‬    ‫شوهرم به دیدن او برویم برای یک‬
                    ‫(جنگ الکترونیک) و دو نوع سلاح‬      ‫ایران اکنون که آذربایجان‬                               ‫ـ سلام‪ ...‬سلام‪...‬‬   ‫مصاحبه‪ .‬و او که بهقول خودش در‬
           ‫کشته شدند‪.‬‬     ‫ضدزره و تست هوشمندی کالیبرهای‬      ‫آنجا مستقر شده چنین‬               ‫شما آن را بخورید‪.‬‬   ‫در سلام بر ما پیشی گرفته بود‪ .‬آقا‬   ‫این قبیل موارد «طعمۀ درجهاولی»‬
‫در این میان‪ ،‬تسلط باکو بر قرهباغ و‬                        ‫رزمایشی را انجام میدهد!‬            ‫خندیدم و گفتم‪:‬‬     ‫بود‪ ،‬ایستاده‪ ،‬و با لبخند و چهرهای‬   ‫بهتله انداخته بود و چند روزی هم‬
‫گسترش مرزهای جمهوری آذربایجان‪،‬‬         ‫گلولههای توپخانهها» هستند‪.‬‬    ‫= در این میان‪ ،‬تسلط‬              ‫ـ جدی میگویید؟‬      ‫گشاده بهنشانۀ خوشآمدگویی‪ .‬آقا‪،‬‬    ‫بود که کتابها و روزنامهها را ورق‬
‫به اسرائیل دسترسی و امکانات بیشتری‬   ‫کیومرث حیدری فرمانده نیروی‬        ‫باکو بر قرهباغ و گسترش‬      ‫گفت‪ :‬بله‪ ،‬لطف ًا آن را بخورید‬    ‫برخلاف تصور من‪ ،‬هواردهیوز و آن‬    ‫میزد و یادداشت برمیداشت‪ ،‬کمتر‬
‫میدهد که کنترل خود را روی جمهوری‬    ‫زمینی در باره دلیل برگزاری این‬      ‫مرزهایجمهوریآذربایجان‪،‬‬      ‫چون من باید زودتر برگردم؛ باید‬    ‫مرد مرموزی که پدر بزرگم از او سخن‬   ‫از من هیجانزده نبود‪ .‬او هیچ وقت‬
‫اسلامی ایران حفظ کند‪ .‬البته اگر حتا‬   ‫رزمایش گفته «زمان جنگ ارمنستان‬      ‫به اسرائیل دسترسی و‬                                             ‫این حالش را بروز نمیدهد‪ ،‬اما من‬
‫این واقعیت را خامنهای میدانست ابزاری‬  ‫و آذربایجان تعداد قابل ملاحظهای از‬    ‫امکانات بیشتری میدهد که‬              ‫آقا را جایی ببرم‪.‬‬           ‫میگفت‪ ،‬نبود‪.‬‬    ‫از رفت و آمدهای عجولانه و گاهی‬
‫برای رویارویی با آن نداشت جز حمایت‬   ‫تروریستهایداعشیبهمنطقهفراخوان‬      ‫کنترل خود را روی جمهوری‬                 ‫گفتم‪:‬‬                        ‫هم حواسپرتیهایش در جواب دادن‬
‫علنی از الهام علیاف بر اساس تفکرات‬   ‫شدند ما واقعاً اطمینان حاصل نکردیم‬    ‫اسلامی ایران حفظ کند‪.‬‬                         ‫خانم‪ ،‬مگه شما از گاو کم‬        ‫میفهمم که حواسش پی یک کار‬
‫اسلامی و شیعی و «زبان ترکی» که‬     ‫که آنها منطقه را ترک کردند و ضرورت‬    ‫البته اگر حتا این واقعیت را‬    ‫ـ مرسی‪ ،‬شما بروید‪ ،‬من همۀ آن‬              ‫ترین؟‬
‫هیچکدام در برابر پشتیبانیهای ترکیه‬   ‫داشت یک نمایش قدرتی در منطقه‬       ‫خامنهای میدانست ابزاری‬             ‫را تا آخر میخورم‪.‬‬                                 ‫جدی است‪.‬‬
‫و اسرائیل از باکو نقشی نمیتوانست‬                         ‫برای رویارویی با آن نداشت‬                       ‫دخترم باران هنوز شیر میخورد‬      ‫طبق معمول باید با او میرفتم که‬
                              ‫داشته باشیم‪».‬‬    ‫جز حمایت علنی از الهام‬      ‫گفت ‪ :‬معذ ر ت می خو ا هم ‪،‬‬      ‫و به مراقبت احتیاج داشت‪ .‬او شش‬    ‫هم در مصاحبه حضور داشته باشم و‬
            ‫بازی کند!‬    ‫این مقام ارشد نظامی تلاش کرد در‬     ‫علیاف بر اساس تفکرات‬        ‫فرمودند تا نخورید نباید برگردم‪.‬‬   ‫ماهونیمه در بیمارستان شوروی‬      ‫مثل یک آسیستان جراح مواظبش‬
‫گفتنی است یکروز پیش از آغاز‬       ‫اظهاراتش بگوید که جمهوری اسلامی‬     ‫اسلامی و شیعی و «زبان‬       ‫به هر زحمتی بود نصف شیشه‬       ‫تهران بهدنیا آمده و فقط مراقبتهای‬   ‫باشم و هم او و علی رهبر‪ ،‬عکاس‬
‫رزمایش جمهوری اسلامی علی علیزاده‬    ‫با جمهوری آذربایجان دشمنی ندارد‪.‬‬     ‫ترکی» که هیچکدام در‬        ‫را سرکشیدم‪ .‬راننده خندهای کرد‬    ‫مخصوص بیمارستان جانش را نجات‬     ‫خوشسلیقۀ تهرانمصور را با اتومبیل‬
‫سفیر جدید جمهوری آذربایجان در‬      ‫وی حتا پشتیبانی رژیم ایران از باکو‬    ‫برابر پشتیبانیهای ترکیه‬                        ‫داده بود‪ .‬بههمین دلیل روزی‬      ‫به سعادتآباد شمیران ببرم‪ .‬از خانۀ ما‬
‫تهران استوارنامه خود را به حسین‬     ‫را مطرح کرد و گفت در جنگ قرهباغ‬     ‫و اسرائیل از باکو نقشی‬                  ‫و گفت‪:‬‬    ‫که برژنف به تهران آمده بود و از‬    ‫در خیابان فخرآباد تا سعادتآباد که‬
‫امیرعبداللهیان وزیر خارجه دولت‬     ‫موضع رسمی تهران خروج ارمنستان‬      ‫نمیتو انست با ز ی کند!‬      ‫ـ آقا فرمودند امشب خودشان‬      ‫بیمارستان شوروی بازدید میکرد‪،‬‬     ‫تقریباً در حومۀ شهر بود و هنوز مثل‬
‫رئیسی (قاضی مرگ) تحویل داد‪ .‬بر‬     ‫از این منطقه بود‪.‬در این رزمایش‬      ‫= اینهمه در حالیست‬                           ‫اولیای بیمارستان باران را به اتاق من‬ ‫شمیران آباد نشده بود حد اقل یک‬
‫اساس گزارش وبسایت وزارت خارجه‪،‬‬     ‫تیپهای ‪ ۲1۶‬زرهی‪ 31۶ ،‬زرهی‪ ،‬تیپ‬      ‫که خامنهای پیشتر گفته‬           ‫سری به شما خواهند زد‪.‬‬    ‫آوردند و بهعنوان یک معجزۀ پزشکی‬    ‫ساعت راه داشتیم‪ .‬پیش از حرکت‪،‬‬
‫امیرعبداللهیان در این دیدار از تحرکات‬  ‫‪ ۲۵‬هوابرد‪ ،‬گروه ‪ 11‬توپخانه‪ ،‬گروه‬     ‫بود «تمامی اراضی اشغالی‬             ‫=‬                              ‫مهری پرستار جوان و مهربان‬
‫اسرائیل در مرزهای ایران انتقاد کرد و‬  ‫پهپاد‪ ،‬گروه ‪ 433‬مهندسی رزمی و‬      ‫با ید تخلیه و تحو یل‬                          ‫در آن زمان‪ ،‬به برژنف نشان دادند‪.‬‬   ‫دخترم باران‪ ،‬دواندوان خود را به‬
‫گفت جمهوری اسلامی این تهدیدات را‬                         ‫جمهوری آذربایجان شود‪».‬‬      ‫وقتی او رفت دلدرد شدیدی‬       ‫باران شیرخواره بود ولی من شیری‬    ‫جلو ماشین رساند‪ ،‬سیگار و فندکم‬
                     ‫هلیکوپترهای هوانیروز حضور دارند‪.‬‬    ‫با عقبنشینی ارمنستان‬       ‫سراغم آمد بهطوری که حسابی به‬     ‫در بساط نداشتم و برای تغذیۀ او از‬
          ‫تحمل نمیکند‪.‬‬     ‫موضع رسمی جمهوری اسلامی‬         ‫از کریدور ‪ 3۰‬کیلومتری‪،‬‬      ‫خود میپیچیدم‪ .‬ولی بهتدریج دردم‬    ‫شیرخشک انفامیل استفاده میکردم‪.‬‬             ‫را آورد و گفت‪:‬‬
‫اینهمهدرحالیستکهخامنهایپیشتر‬      ‫ایران در جنگ قرهباغ حمایت آشکار از‬    ‫نخجوان عمل ًا به آذربایجان‬    ‫کمتر شد‪ .‬طرفهای عصر که آقا به‬    ‫خاصه آن که تا چندماهی پس از تولد‪،‬‬     ‫ـ سیگارتان یادتان رفته بود‪.‬‬
‫گفته بود «تمامی اراضی اشغالی باید‬    ‫جمهوری آذربایجان بود‪ .‬علی خامنهای‬    ‫متصل شد و اکنون در‬        ‫سراغ ما آمد دیگر دردی نداشتم‪.‬‬    ‫شیر کمی را که داشتم میدوشیدم‬     ‫آنجا بود که فهمیدم واقعاً چه‬
‫تخلیه و تحویل جمهوری آذربایجان‬     ‫رهبر نظام نیز علنی از حق آذربایجان بر‬  ‫همان گلوگاه رفت و آمد‬       ‫ساعتی نشستیم ‪ .‬از هر دری صحبت‬    ‫و با قطرهچکان بهخورد او میدادیم‬    ‫دلشورهای دارم؛ چون من و سیگار دو‬
‫شود‪ ».‬با عقبنشینی ارمنستان از‬      ‫قرهباغ به عنوان بخشی از «سرزمینهای‬    ‫کامیونهای ایرانی مختل‬       ‫کردیم‪ .‬چای نعنا برایش آوردم‪ ،‬چای‬   ‫چون هنوز قدرت پستان گرفتن‬       ‫یار جدا نشدنی بیست و چهارساعته‬
‫کریدور‪ 3۰‬کیلومتری‪ ،‬نخجوان عمل ًا به‬   ‫اسلامی» حمایت کرد‪ .‬اتفاقاً حیدری‬     ‫شده و ترانزیت زمینی به‬      ‫را خورد و بعد رو به من کرد و گفت‪:‬‬                     ‫بودیم‪ .‬سوار شدیم و تمام راه‪ ،‬من‬
‫آذربایجان متصل شد و اکنون در همان‬    ‫فرمانده نیروی زمینی نیز به همین‬     ‫شمال از جمله روسیه با‬       ‫ـ خانم‪ ،‬آن آشامیدنی را که‬                  ‫نداشت‪.‬‬    ‫ساکت به «آقا» فکر میکردم که با‬
‫گلوگاه رفت و آمد کامیونهای ایرانی‬                        ‫مشکل روبرو شده است‪.‬‬        ‫صبح برایتان فرستاده بودم تمام‬    ‫بعضی روزها پس از پایان صحبت‬      ‫تعریفها و تصورهایی که دربارهاش‬
‫مختل شده و ترانزیت زمینی به شمال از‬         ‫موضع اشاره کرده است‪.‬‬     ‫= د ستگا ه د یپلما سی‬                         ‫با آقا بههنگام نوشیدن چای نعنا‪،‬‬    ‫داشتم در ذهنم آدمی شبیه هوارد‬
‫جمله روسیه با مشکل روبرو شده است‪.‬‬    ‫در جریان جنگ ارمنستان و جمهوری‬      ‫جمهوری اسلامی نیز متٔاثر‬                  ‫کردید؟‬   ‫او صحبت را به مسائل خصوصی‬       ‫هیوز میلیونر مرموز آمریکایی سایه‬
‫سیدعباس موسوی سفیر جمهوری‬        ‫آذربایجان با پیشروی نظامیان گسیل‬     ‫از خطاهای محاسباتی علی‬                  ‫گفتم‪:‬‬     ‫میکشاند‪ .‬ازجمله یک روز بدون‬      ‫انداخته بود‪ .‬آدمی که هم تلخ است و‬
‫اسلامی در باکو اسفند ‪13۹۹‬‬        ‫شده از سوی باکو در خاک قرهباغ در‬     ‫خامنهای است که همه چیز‬      ‫ـ هنوز نصف شیشه باقی مانده‬
‫با «شجاعانه» خواندن مواضع علی‬      ‫شمال رود ارس یک کریدور به نخجوان‬     ‫راازدریچهیتنگشیعهگری‬          ‫است؛ ولی این چی بود آقا؟‬          ‫مقدمه از من پرسید‪:‬‬        ‫هم از خودراضی و مرموز‪.‬‬
‫خامنهای در حمایت از «آزادسازی‬      ‫باز شد که عمل ًا ارتباط مرزی ایران و‬   ‫میبیند و بر این اساس کشور‬          ‫خندهای کرد و گفت‪:‬‬     ‫ـ خانم‪ ،‬وقتی شما در منزل‬              ‫=‬
‫قرهباغ» مدعی شده بود «این سخنان‬     ‫ارمنستان (حدود ‪ 3۵‬کیلومتر) را قطع‬    ‫را دچار ناکامیهای اقتصادی‬     ‫ـ ها‪ ،‬اولا این شیشه فقط برای‬     ‫نیستید چه کسی از بچه مراقبت‬
‫ارزش و تاثیر راهبردی فراوانی داشت که‬  ‫کرد‪ .‬همزمان ارتش ترکیه شمار زیادی‬    ‫واجتماعیوتهدیدهایجدی‬       ‫امروز بود‪ .‬فردا یک شیشۀ دیگر‬                        ‫وارد باغ بزرگی شدیم با خیابانی‬
‫مورد استقبال گسترده مردم و مسئولان‬   ‫از شبهنظامیانی را که در جنگ سوریه‬    ‫ازجملهتحریموانزواوسایهی‬      ‫برایتان میفرستم‪ .‬اگر کمی آب‬                 ‫میکند؟‬    ‫شنی و طولانی‪ .‬چندصد متر از ورودی‬
‫جمهوری آذربایجان قرار گرفت‪».‬‬      ‫از آنها حمایت میکرد به قرهباغ منتقل‬   ‫دائمی جنگ کرده است‪.‬‬        ‫لیمو ترش هم در آن بچکانید‬                  ‫گفتم‪:‬‬     ‫گذشته ساختمان نسبتاً بزرگی در‬
‫موسوی شاید فکرش را هم نمیکرد‬      ‫کرد‪ .‬شبهنظامیانی که اساساً با القاعده و‬                         ‫خوشمزهتر میشود‪.‬‬     ‫ـ پرستار مهربان و دلسوزی دارد‬     ‫سمت چپ بنا شده بود که با چند‬
‫کمتر از یکسال بعد از این چاپلوسیها‬                        ‫رزمایش نیروی زمینی ارتش جمهوری‬           ‫با اخم گفتم‪:‬‬    ‫که از خود من بیشتر مراقب اوست‪.‬‬    ‫پله از سطح زمین بالاتر‪ ،‬خانههای‬
‫تنش میان تهران و باکو چنین بالا بگیرد‪.‬‬        ‫داعش ارتباط داشتند‪.‬‬    ‫اسلامی با عنوان «فاتحان خیبر» در‬ ‫ـ ولی هنوز به من نگفتهاید که‬             ‫باز هم پرسید‪:‬‬     ‫اعیانی طرفهای خودمان‪ ،‬بروجرد و‬
‫صحبتهای موسوی نشان میدهد که‬       ‫دولت اردوغان از منطقهی مرزی‬       ‫مرزهای شمالغرب ایران از روز جمعه‬    ‫این آب سبزرنگ چی بود؟‬        ‫ـ کی به او شیر میدهد؟‬
‫دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی‬      ‫باریک نخجوان‪ -‬ترکیه و از طریق این‬                     ‫ـ آب یونجه خانم‪ .‬یونجه که‬      ‫داستان بهدنیا آمدن او را تعریف‬        ‫لرستان را بهخاطر میآورد‪.‬‬
‫نیز متٔاثر از خطاهای محاسباتی علی‬    ‫کریدور نیرو و تسلیحات به آذربایجان‬      ‫‪ ۹‬مهرماه ‪ 14۰۰‬آغاز شده است‪.‬‬         ‫میدانید چیست؟‬     ‫کردم و توضیح دادم که چون این‬            ‫=‬
‫خامنهای است که همه چیز را از‬      ‫ارسال میکرد‪ .‬همانزمان قابل پیشبینی‬    ‫تحر کا ت ا منیتی ا سر ا ئیل که‬        ‫قرمز شدم و گفتم‪:‬‬     ‫بچه شش ماه و نیمه بهدنیا آمده است‪،‬‬
‫دریچهی تنگ شیعهگری میبیند و بر‬     ‫بود که پیوند لجستیک جمهوری‬        ‫همکاریهای نزدیکی در حوزه نظامی‬  ‫ـ آقا مگر من گاوم؟ یکباره‬      ‫من شیری نداشتم که به او بدهم و‬    ‫پیاده شدیم‪ .‬مستخدمی که بالای‬
‫این اساس کشور را دچار ناکامیهای‬     ‫آذربایجان و ترکیه با وجود حمایتهای‬                     ‫بفرمایید هرروز باید یک کیسه‬     ‫بههمین دلیل مجبور شدهام که از‬     ‫پلهها ایستاده بود آمد و بعد از سلامی‬
‫اقتصادی و اجتماعی و تهدیدهای جدی‬    ‫دولت اردوغان از شبهنظامیانی که‬                                ‫یونجه بخورم‪.‬‬   ‫شیر خشک استفاده کنم که آن هم‬     ‫آمیخته به تعظیم‪ ،‬به بالای پلهها‬
‫از جمله تحریم و انزوا و سایهی دائمی‬   ‫مخالف جمهوری اسلامی و بشار اسد‬                            ‫قهقههای زد و گفت‪:‬‬       ‫مرتباً باعث بیماری او میشود‪.‬‬   ‫و تالار بزرگی راهنماییمان کرد‪.‬‬
                    ‫هستند برای تهران تهدید امنیتی خواهد‬                    ‫ـ خانم‪ ،‬مگر شما از گاو کمترید؟‬    ‫آقا طبق معمول وقتهایی که‬       ‫اتاق بیش از حد تصور بزرگ بود و‬
         ‫جنگ کرده است‪.‬‬     ‫بود‪ .‬اما علی خامنهای ترجیح داد بجای‬                    ‫گاو یونجه میخورد و شیرش زیاد‬     ‫میخواست مشکلی را حل کند‪،‬‬       ‫اولین چیزی که نظر را به خود جلب‬
‫با اینهمه دیدار سفیر جمهوری‬       ‫اعلام بیطرفی‪ ،‬جانب باکو را بگیرد‪.‬‬                     ‫میشود‪.‬شماهمبایدآبیونجهمیل‬      ‫چشمهایش را بسته دستی به چانهاش‬    ‫میکرد‪ ،‬فرش بافتهشدۀ بزرگی بود که‬
‫آذربایجان با امیرعبداللهیان میتواند‬   ‫هرچند گزارشهای زیادی از ارسال‬                       ‫کنید تا شیرتان دوباره راه بیافتد‪.‬‬  ‫کشید‪ ،‬کلاه پوستی را روی سرش‬      ‫تمام سطح اتاق یا بهتر بگویم تالار را‬
‫حامل این پیام نیز باشد که باکو تمایلی‬  ‫کمکهایتسلیحاتیبهارمنستانتوسط‬                               ‫=‬                  ‫جابهجا کرد و گفت‪:‬‬    ‫میپوشاند‪ .‬بهاصطلاح معروف «کیپ»‬
‫برای تشدید تنشها با تهران ندارد اما‬   ‫سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز از‬                     ‫از آن بهبعد‪ ،‬هر روز یک شیشه آب‬    ‫این که کاری ندارد‪ .‬من کاری‬      ‫اتاق بود‪ .‬بهنظر میرسید فرش را‬
‫آنچه برای رژیم ایران نگرانکننده است‬   ‫سوی منابع خبری ترکیه منتشر میشد‪.‬‬                      ‫یونجه به خانۀ ما میفرستاد و من پس‬  ‫میکنم که شما شیر داشته باشید و‬    ‫سفارشی بهاندازۀ اتاق بافتهاند‪ .‬تالار‬
‫و به قوت خود باقی خواهد ماند‪ ،‬نفوذ‬   ‫استقرار نیروهای مسلح جمهوری‬                        ‫از یک هفته مانند زنی که تازه فارغ‬                     ‫آنقدر بزرگ بود که در سمت شمالی‬
‫و حضور اسرائیل در مرزهای شمالی‬     ‫اسلامی در مرزهای شمالغرب کشور‬                       ‫شده باشد‪ ،‬با سینههای پر از شیر‪،‬‬                      ‫آن یک میز ناهارخوری دوازدهنفره و‬
                    ‫با واکنش الهام علیاف رئیس جمهوری‬                      ‫باران را تغذیه میکردم و دخترم بدین‬                     ‫بزرگ قرار داده بودند‪ ،‬با چوبی خشن‬
            ‫ایران است‪.‬‬    ‫آذربایجان مواجه شده است‪ .‬او میگوید‬                     ‫ترتیب نجات پیدا کرد و من این را‬                      ‫مثل بقیۀ مبلهای اتاق‪ ،‬که اصلا‬
                                                          ‫فقط مدیون «آقا» هستم‪ .‬بعد از آن‪،‬‬
                                                          ‫روزی به باران خطاب کرد و گفت‪:‬‬                               ‫راحت نمینمود‪.‬‬
                                                          ‫ـ مادرت خیال میکرد که از گاو‬                        ‫اواسط زمستان بود و بخاری‬
                                                          ‫کمتر است ولی میبینم که اصلا از‬                       ‫ذغالسنگی بزرگی در ته اتاق با سر‬
                                                                ‫گاو کمتر نبوده است‪.‬‬                      ‫و صدا میسوخت‪ .‬سالها بود که بخاری‬
                                                          ‫بعدها به من یاد داد که چگونه برای‬                     ‫ذغالسنگی ندیده بودم‪ .‬مستخدم‬
                                                          ‫باران یک غذای مخصوص با کره و آرد‬                      ‫بیرون رفت و من و همسرم و عکاس با‬
                                                          ‫و هویج رندهشده درست کنم که بچه‬                       ‫فاصله از هم نشستیم‪ .‬مبلها ناراحت‬
                                                          ‫با اشتها آن را بخورد و از نظر غذایی‬                    ‫بود و فقط کوسنهای پنبهای اندکی‬
                                                              ‫کم و کسری نداشته باشد‪.‬‬

                                                          ‫«دنباله دارد»‬
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17