Page 14 - (کیهان لندن - سال سى و هشتم ـ شماره ۳۳۱ (دوره جديد
P. 14

‫صفحه ‪ - Page 14 - 14‬شماره ‪1۷9۷‬‬
                                                                                                    ‫جمعه ‪ ۹‬تا ‪ 1۵‬مهرماه‪14۰۰‬خورشیدی‬

‫آغازگاه بازنگری کل حقیقت ایران در‬                                           ‫تاریخ در آئینۀ تحقیق‬                             ‫=صحبت از جمشید آموزگار‬
‫نظر گرفتم‪ ،‬کل واقعیت ایران‪ ،‬که ما از‬                                                                                ‫شد شما از ایشان خبری دارید؟‬
‫این جا بایستی شروع کنیم و همه چیز‬                                                ‫(بخش پایانی)‬                            ‫چرا اینهمه سکوت؟ کجا هستند و‬
‫را تقریبا‪ ،‬زیرو رو کنیم؛ و آن وقت در‬
‫این کتاب به آنجا رسیدم که مشکل ما‬                                             ‫انقلاب‬                                            ‫چه میکنند؟‬
‫مشکل فرهنگی است‪ .‬ما فرهنگ را با‬                                                                                   ‫ــ نه خبری ندارم‪ .‬بیست و چند‬
‫هویت از یک سو و با دین از سوی دیگر‬                                            ‫و ایران‬                                  ‫سالی میشود‪ .‬از سیاستگران رژیم‬
‫آمیختهایم یعنی میگوئیم فرهنگ ما‬                                                                                   ‫پیشین کسانی که خبری از ایشان‬
‫دین ماست و بعد از آن طرف میگوئیم‬                                              ‫پس از‬                                  ‫دارند به انگشتان یک دست نمیرسند‪.‬‬
‫هویت ما فرهنگ ماست‪ .‬خودمان را‬                                                                                    ‫من فضای سیاست ایران آن زمان را‬
‫دچار بن بست کردهایم‪ .‬بایستی هویت‬                                            ‫جهان آخوندی‬                                 ‫به گلخانه تشبیه کردهام‪ .‬فضائی بود‬
‫را ازدین و از فرهنگ جدا و آزاد کنیم‪.‬‬                                                                                ‫دور از باد و باران؛ نه حملهای نه انتقاد‬
‫فرهنگ میتواند عوض بشود و بایستی‬                                            ‫=شخصی کردن مسائل عمومی‬                            ‫جدی‪ .‬همه از یک تن حساب میبردند‬
‫عوض بشود‪ ،‬دین میتواند جای خود را‬                                            ‫آفت بزرگ سیاست ایران است‬                          ‫و دیگر جز رقابتها یا کارشکنیهای‬
‫داشته باشد و لازم نیست جزو هویت ما‬                                                                                 ‫پشت پرده خبری نبود‪ .‬پس از انقلاب‪،‬‬
‫باشد‪ .‬ایرانی غیر مسلمان و غیر مذهبی‬                                          ‫داریوش همایون پژوهشگر‪ ،‬نویسنده و‬                       ‫آنها خود را ناگهان در میان دشتی‬
‫هم هویت ایرانی دارد‪ .‬در نتیجه ما‬                                            ‫روزنامهنگار‪ ،‬در مصاحبه با شیرین طبیبزاده‬                   ‫توفان زده یافتند‪ .‬هرکس سری بر‬
‫میتوانیم جامعۀ متحدی درست‬                                               ‫سردبیر مجله الکترونیک روزنه گوشهای از‬                    ‫میآورد‪ ،‬هزار دهان به تهمت و بدزبانی‬
‫کنیم که فقط مسلمان شیعه در آن‬                                             ‫برداشتهای خود را از تاریخ همروزگار ایران‬                   ‫باز میشد‪ .‬یک جماعت بزرگ بیمایه‬
‫به حساب نیاید‪ .‬اینکه میگویند ملت‬                                            ‫بازگفته است‪ .‬متن این گفتگو را که حاوی نگاهی‬                 ‫که تنها مزیتش آزادی عمل نامحدود‬
‫مسلمان شیعه ایران‪ ،‬دشمنی با ایران‬                                           ‫پژوهشگرانه به رویدادهای تاریخی یکصد سال‬                   ‫بود کینهها و عقدههای خود را بر هر‬
‫است و جدا کردن خودی از غیرخودی‪.‬‬                                                                                   ‫که نامی داشت و به جائی رسیده‬
‫از اینجا در همین زمینۀ فرهنگی‬                                                ‫اخیر ایران است در چند شماره میخوانید‪.‬‬                  ‫بود خالی میکردند ــ و البته بساط‬
‫جلوتر رفتهام و مفاهیم امروزی یعنی‬                                                                                  ‫پاک کردن خرده حسابها که در‬
‫آنچه که فرهنگ جهان پیشرفته را‬     ‫همه جا شده است‪ .‬در اروپا شده است‪،‬‬    ‫است‪ ،‬ولی با اینهمه‪ .‬پادشاهی پهلوی‬    ‫است دنبال کنم‪ .‬ولی نه آن پادشاهی‬   ‫بخشی‪ ،‬از همان دستگاه به اصطلاح‬     ‫همه جا گسترده بود‪ .‬تقریبا همه آن‬
‫تشکیل میدهد بررسی کردهام که‬      ‫در تاریخ ما هم شده است‪ .‬اما به یک‬    ‫را میباید در کل آن از بد و نیک‬     ‫که داشتیم‪ .‬آن پادشاهی به نظرم مادر‬  ‫اینتلیجنس آمد و خیال داشتند آشتی‬    ‫سیاستگران خردمندانه سلامت را بر‬
‫دریابم در جاهای دیگر چه خبر بوده‬    ‫جائی میرسد که اگر نظام ارزشها و‬     ‫نگریست‪ .‬با چنان نگاه و با توجه به‬    ‫مشکلات ایران بود‪ .‬پیشترها کارهای‬   ‫ملی را با چنان تاکتیکهای خودکشانه‬   ‫کنار دیدند و ناپدید شدند‪ .‬آن چند‬
                    ‫نظام حکومتی تحولی پیدا نکند حتا‬     ‫ازهم گسیختگی سیاسی ایران من هیچ‬     ‫خوب بسیار کرده بودند ولی در سال‬                       ‫نفر استثنا‪ ،‬بیش از همه خود من که‬
              ‫است‪.‬‬    ‫فرایند نوسازندگی نیز کند میشود‪،‬‬     ‫مشکلی نمیبینم که از نیروی اخلاقی‬    ‫‪ ۵۷‬همه کم و کاستیهای ساختاری‬                ‫پیش ببرند‪.‬‬    ‫در دشمنی میبالم‪ ،‬درس عبرتی برای‬
‫از کشورهائی که خیلی عقب‬        ‫چنان که در ایران شد‪ .‬در ایران آن‬    ‫آن پادشاهی برای نگهداری دمکراسی‬     ‫آن گونه پادشاهی پدیدار گردید؛ و در‬  ‫فضائی بود که در جائی آن را‬       ‫بقیه همکاران بودند ــ اگر اصلا لازم‬
‫مانده بودند‪ ،‬مثلا از اروپای سده ‪1۲‬‬   ‫اواخر این فرایند کند شده بود‪ ،‬یعنی با‬  ‫در ایران و خود ایران بهره بگیریم‪.‬‬    ‫لحظه آزمایش سخت خود به بدترین‬     ‫سوررئالیستی توصیف کردهام‪ .‬از بالا‬
‫شروع کردم‪ .‬چه کردند‪ ،‬اینها که به‬    ‫سرعت و ژرفائی که جامعه ما به خوبی‬    ‫=بسیار ممنون آقای همایون‪.‬‬        ‫نحوی کشور را به آخوندها تقدیم کرد‪.‬‬  ‫تا پائین در سینیسم (بی اعتقادی)‬               ‫میداشتند‪.‬‬
‫اینجاها رسیدهاند‪ ،‬چگونه به جهان‬    ‫میتوانست پیش نمیرفت و به موانع‬     ‫آخرین سئوال من در بارۀ کتاب‬       ‫علاقهام به پادشاهی قسمتی هم بر‬    ‫محضشان‪ ،‬سود شخصی خود را هم‬       ‫تازگی آموزگار همه دارائی خود را‬
‫نگریستهاند؟ انسانگرائی و روشنگری‬    ‫یک نظام سنتی واپسمانده بر میخورد‪.‬‬    ‫اخیرتان است با نام «صد سال‬       ‫میگشت به مشروطیت‪ ،‬چون همیشه‬      ‫درنمییافتند‪ .‬بی اخلاقی و بی شعوری‬   ‫که پس از انقلاب به رنج و کاردانی‬
‫سدههای ‪ 1۷‬و ‪ ،1۸‬نقش دولت‪ -‬ملت؛‬     ‫همان وقتها لازم بود که مردم به‬     ‫کشاکش با تجدد در ایران» ممنون‬                         ‫در مسابقهای ویرانگر افتاده بود‪ .‬رفتار‬ ‫به دست آورده وقف بخش مطالعات‬
‫و بعد به پارهای ریشههای واپسماندگی‬                       ‫میشوم اگر خیلی خلاصه در بارۀ‬          ‫به مشروطیت علاقه داشتم‪.‬‬    ‫گروه فرمانروای ایران در آن ماهها‬    ‫ایرانی دانشگاه مریلند کرده است که‬
‫ایران پرداختم که یکی از آنها اعتقاد‬    ‫میدان بیایند ولی نمیگذاشتند‪.‬‬    ‫این اثرتان صحبت کنید‪ .‬گویا‬       ‫مسالۀ عمده اینست که ما بایستی‬     ‫یکبار دیگر نشان داد که هیچ ماهیت‬    ‫به رهبری دکتر احمد کریمی حکاک‬
‫به مشیت است که ما فکر میکنیم‬      ‫اما این کتاب بیشتر برای این نوشته‬                        ‫مسائل شخصیمان را کنار بگذاریم و‬    ‫اجتماعی را نمیتوان بی یک عنصر‬     ‫یکی از فعالترین مراکز نوع خود به‬
‫خداوند در هر لحظۀ زندگی انسان‬     ‫شده است که بد فهمیهائی را که ما‬                                                               ‫شمار میرود ــ اقدامی نجیبانه در‬
‫و جهان هستی حضور دارد و تعیین‬     ‫در بارۀ تجدد‪ ،‬مدرنیته و مدرنیزاسیون‬   ‫محمدرضا شاه پهلوی و جمشید آموزگار در نشست اوپک سال ‪13۵3‬‬                               ‫خدمت موسسهای که نام ایران را در‬
‫کننده است‪ .‬نشان دادهام که این یکی‬   ‫داریم برطرف کند‪ .‬چون سراسرنگرش‬
‫از دلایل کلی واپسماندگی ماست‪.‬‬     ‫ما به این مساله دچار سوءتفاهمی‬     ‫تاکید اصلی کتاب بر مدرنیته‬       ‫عواطف را کمتر دخالت بدهیم چون‬     ‫اخلاقی (فراتر از «‪ »id‬فرویدی) اداره‬   ‫آن گوشه امریکا بلند نگاه میدارد‪.‬‬
‫اروپائیها در همان سده ‪ 1۲‬در داستان‬   ‫است‪ ،‬از نقش و پیام انقلاب مشروطه‪،‬‬    ‫و مدرنیزاسیون و فرق بین این‬       ‫دیدیم که نتیجهاش چه شد‪ .‬در آن‬     ‫کرد و نگهداشت‪ .‬حتی دسته دزدان‬     ‫=پیش از اینکه آخرین پرسشم‬
‫آفرینش توراتی دقیق شدند و نتایجی‬    ‫و دوران رضا شاه و اصلاحاتش تا دورۀ‬   ‫دوست‪ .‬این دو معنایشان چیست و‬      ‫ماههای انقلاب به عنوان نمونه از هر‬                      ‫را مطرح کنم سئوال بعدی من در‬
‫گرفتند که همه پیشرفتهای امروز‬     ‫محمدرضا شاه تا دلایل پیروزی انقلاب‬                       ‫سو در فکر خودشان بودند و خیر‬      ‫به یک «کد» اخلاقی نیازمند است‪.‬‬    ‫مورد دستگیری شما در زمان انقلاب‬
‫جهان از آن آغاز شد‪ .‬خداوند در شش‬    ‫اسلامی که نفهمیدن پیام مشروطه و‬        ‫چه فرقی با هم دارند‪ ،‬لطفا؟‬    ‫همگانی را در نظر نگرفتند و تقریبا‬   ‫ولی دستگیر شدن مقدمهای شد‬       ‫است‪ .‬نظام پادشاهی در آخرهای کار‬
‫روز جهان را آفرید و روز هفتم رفت‬    ‫تجدد مایهاش بود؛ برای اینکه ما سعی‬   ‫ــ مدرنیته به معنای تغییر نظام‬     ‫همه زیان کردند و کشور ما دههها‬    ‫برای من که بنشینم و از اول فکر‬     ‫ناگهان ابتکار عجیبی به خرج داد!‬
‫کنار و استراحت کرد! یعنی گذاشت‬     ‫کردیم تجدد را با سنت آشتی بدهیم‬     ‫ارزشها‪ ،‬تغییر نگرش و دید انسان‪،‬‬     ‫میباید تاوان آن بدبختی را بدهد‬    ‫کنم‪ .‬تا آن وقت دنبالۀ اندیشههای از‬   ‫عدهای از کسانی را که سالیان دراز‬
‫دنیا کار خودش را بکند‪ .‬پس خدا در‬    ‫و مشروطه ایرانی بسازیم ــ کتابی هم‬   ‫تغییر مبانی اندیشگی است‪ .‬انسان‬     ‫که این مردم به سر خود آوردند‪ .‬این‬   ‫شهریور ‪ ۲۰‬را گرفته بودم و آمده بودم‬  ‫به آن سیستم‪ ،‬خوب یا بد‪ ،‬خدمت‬
‫هر لحظه حضور ندارد و در کارهای ما‬   ‫آقای آجودانی در این باب دارد ــ یعنی‬  ‫از جهان سنتی مذهب زده میآید‬       ‫شخصی کردن امر عمومی یک آفت‬      ‫جلو‪ .‬آن رویداد تکان دهنده فرصتی‬    ‫کرده بودند دستگیر کرد و به زندان‬
‫تصمیم نمیگیرد و ما خودمان تعیین‬    ‫تجدد را در قالب جامعۀ سنتی عقب‬     ‫بیرون‪ .‬دیگر بندۀ بیاختیار خداوند‬    ‫بزرگ سیاست ایران است‪ .‬تصمیم‬      ‫برای من شد که دوباره زندگیم را‬     ‫انداخت‪ .‬شما یکی از آن کسان‬
‫کننده هستیم‪ .‬وظیفه انسان دین دار‬    ‫مانده بریزیم و این ادامه پیدا کرد‪ .‬بعد‬ ‫نیست‪ ،‬موجود مستقلی است سر‬        ‫گرفتم که به ویژه در شرایط تبعید و در‬ ‫بررسی کنم‪ .‬عادت من این است که‬     ‫بودید‪ .‬خصوصیتی که در شما بیش‬
‫تسلیم و توکل نیست‪ ،‬یافتن قوانینی‬    ‫هم متوقف شدن جریان مدرنیته در‬      ‫پای خود ایستاده و مسئول خودش و‬     ‫حالی که دست هیچ کس به جائی بند‬    ‫میباید از الف شروع کنم و جلو بروم‪.‬‬   ‫از همه برای من جالب و متفاوت بود‬
‫است که خداوند جهان هستی را بر آنها‬   ‫ایران‪ ،‬جلوگیری از آن و توجه بیش‬     ‫اجتماعش‪ ،‬و اعتقاد به پیشرفت دارد‪.‬‬    ‫نیست ملاحظات شخصی و محبوبیت‬      ‫وقتی از ایران بیرون آمدم فرصت این‬   ‫این بود که شما آمدید بیرون و بعد‬
‫ساخته است و دیگر آن قوانین است‬     ‫از اندازه به نوسازندگی و غفلت از‬    ‫حالا یک وقتی این پیشرفت مکانیکی‬     ‫و دوستی و دشمنی افراد را کنار بگذارم‬ ‫را پیدا کردم که بنویسم‪ ،‬چون پیش‬    ‫از رفع خستگی در اولین فرصت‬
                    ‫اسباب مدرنیته‪ .‬اگر مدرنیته نباشد‬    ‫و مداوم تصور میشد ولی امروز‬       ‫و با موقعیت ملی آن چنان که هست و‬   ‫از آن میترسیدم که قلم بروی کاغذ‬    ‫شروع کردید به فعالیت سیاسی و‬
     ‫که جهان را اداره میکند‪.‬‬   ‫نوسازندگی به جائی که باید نمیرسد و‬   ‫اعتقاد داریم که پیشرفت سکندری‬      ‫بی توجه به مصلحت سیاسی و شخصی‬     ‫بیاورم‪ ،‬چه در دورۀ وزارت و چه در‬    ‫مهمتر اینکه به اصطلاح آن خشم‬
‫بازگشت به ارزشهای نخستین و‬       ‫برعکس‪ .‬این فرایند میباید رویهمرفته‬   ‫خوران پیش میآید؛ ولی بهر حال‬                         ‫دورۀ دستگیری و پنهان شدن‪ .‬به خود‬    ‫و عقدۀ ظلمی که بر شما رفته بود‬
‫اصیل زردشتی که ما چه اندازه لازم‬    ‫و با تاخیرهای ناگزیر هماهنگ باشد‪.‬‬    ‫این اعتقاد به کمال پذیری انسان‬                ‫روبرو شوم‪.‬‬   ‫گفتم اول باید بنویسم که مشکل در‬    ‫باعث نشد که مثل بعضی از دستگیر‬
‫داریم وارد فرهنگمان کنیم‪ ،‬منظورم‬    ‫این اولین اشتباه ما بوده‪ ،‬برخورد‬    ‫را مدرنیته میگویند‪ ،‬اینکه انسان‬     ‫علت این هم که اکنون با این‬      ‫کجا بود‪ .‬مشکل به نظر من شخصی‬      ‫شدگان بلند پایۀ دیگر که به محض‬
‫مسئولیت مشترک انسان و اهورمزدا‬     ‫ما با تجدد ناقص بوده است‪ ،‬یعنی‬     ‫میتواند بهتر بشود و بالاتر برود‪ .‬عناصر‬ ‫صراحت صحبت میکنم با آنکه‬       ‫نبود‪ ،‬این نبود که شاه مارا گرفت و به‬  ‫خروج از ایران جزو مخالفین رژیم‬
‫در پیروزی نیکی بر بدی است‪ ،‬و بکلی‬   ‫گوشهای از آن را دیدیم ولی همهاش را‬   ‫اصلی مدرنیته خردگرائی‪ ،‬انسانگرائی‬    ‫میدانم خیلیها ناراحت میشوند‬      ‫زندان انداخت‪ .‬مشکل سیستمی بود‪.‬‬     ‫پادشاهی در آمدند شما نیز ناگهان‬
‫یک فرایافت مدرن است؛ موضوع‬       ‫ندیدیم‪ .‬عمل هم که کردیم ناقص بود‬    ‫و عرفیگرائی است‪ ،‬سرتاسر بیگانه‬     ‫همین است‪ .‬ناراحت شدن بهتر از‬     ‫مشکل روانشناسی و اساسا اخلاقی بود‪،‬‬   ‫به جهت صدمۀ شخصی مخالف‬
‫رستگاری و جانشین کردنش با پویش‬     ‫و در عین حال عناصر ضد مدرنیته را‬    ‫از فرهنگ آخوندی و فولکلوری که‬      ‫در دروغ زندگی کردن است‪ .‬باید با‬    ‫اخلاق سیاسی‪ .‬پس ملاحظۀ شخصی‬      ‫خوانی کنید‪ ،‬بلکه به عکس حدود‬
‫خوشبختی که در قانون اساسی آمریکا‬    ‫هم تقویت کردیم‪ .‬هم کوشیدیم جامعه‬    ‫به نام مذهب پنج سده به مردم ما‬     ‫واقعیات ناخوشایند روبرو شد و چاره‬   ‫را گذاشتم کنار‪ .‬به گفته هویدا یک‬    ‫‪ 1۷-16‬سال پیش حزب مشروطه‬
‫آمده است؛ بخش دیگر کتاب است‪ .‬در‬    ‫را جلو ببریم و هم دشمنان پیشرفت را‬   ‫خوراندهاند و نه عقلانیتی در آن هست‪،‬‬   ‫جوئی کرد‪ .‬حالا وقت روابط عمومی و‬   ‫سیستمی بود‪ ،‬ما هم جزو آن سیستم‬     ‫ایران را در خارج از ایران بنیاد‬
‫ادامه همین بحثها به سیر دمکراسی‬    ‫تقویت کردیم‪ ،‬به ویژه با آخوند بازی‬   ‫نه انسانیتی‪ .‬مدرنیزاسیون اما تغییر‬   ‫دوست یابی نیست‪ .‬نسل من ممکن‬      ‫بودیم‪ .‬آن سیستم هم همینها بود و‬    ‫نهادید و کماکان معتقد به سیستم‬
‫و لیبرالیسم در جهان غرب و آنچه ما‬   ‫در زمان رژیم گذشته که سرانجام به‬    ‫نهادها و تشکیلات و روابط اجتماعی و‬   ‫است نتواند این صحبتها را تحمل‬     ‫به آنجا کشید که بسیاری از کسانی‬    ‫پادشاهی هستید‪ .‬چگونه توانستید‬
‫ازآن گرفتیم و بایستی بگیریم میرسد‬                       ‫زیر ساختها و نوکردن آنها و گسترش‬    ‫کند‪ .‬ولی کسانی که آن بستگیهای‬     ‫که در دستگیری ما دست داشتند و‬     ‫با این مساله کنار بیائید و ببخشید و‬
‫و سرانجام به آنجا که ما میباید از‬          ‫انقلاب اسلامی رسید‪.‬‬    ‫دادن نیروهای تمدن است به سطح‬      ‫عاطفی را ندارند باید بفهمند‪ ،‬تا این‬  ‫حسابهاشان را پاک کردند آرزومند‬
‫این جهانهای واپسماندهای که خود‬     ‫انقلاب اسلامی را من به عنوان‬      ‫جامعه‪ .‬مدرنیزاسیون یا نوسازندگی تا‬   ‫اشکالات در آینده پیش نیاید‪ .‬در‬    ‫سرنوشت ما شدند‪ .‬پس بایست‬            ‫به چنین نتیجهای برسید؟‬
‫را در آنها گیرانداختهایم بیرون بیائیم‬                     ‫مدتها میتواند بدون تغییر اساسی‬     ‫بررسی تاریخی و سیاسی میباید مهر‬    ‫سیستم درستی داشته باشیم‪ .‬من‬      ‫ــ درست است‪ .‬من رفتم در‬
‫و خود را یک ملت غیر اسلامی و‬                          ‫در نظام ارزشها و شیوۀ حکومت‬       ‫و کین را تا میتوان کنار گذاشت‪.‬‬    ‫ترجیح دادم شکل حکومت پادشاهی‬      ‫دستگاه حکومت و دو سه سالی در‬
‫غیر خاورمیانهای و غیر جهان سومی‬                        ‫صورت بگیرد‪ .‬این کاری است که در‬     ‫میدانم که نزدیک به غیر ممکن‬      ‫را که به نظرم میرسید برای ایران بهتر‬  ‫مقامات بالای سیاسی خدمت کردم‪.‬‬
‫بدانیم‪ .‬نه اینکه مسلمان نباشیم ــ‬                                                                                  ‫البته خیلی زودتر میتوانستم وارد‬
‫هرکس دلش خواست میتواند باشد‬                                                                                     ‫دستگاه حکومتی در سطح بالا بشوم‪،‬‬
‫ــ اما به عنوان اسلامی تعریف نشویم‪.‬‬                                                                                 ‫پیشنهاد هم شده بود‪ ،‬از سالهای‬
‫ما ملت اسلامی نیستیم‪ ،‬ما ملت ایران‬                                                                                 ‫‪ . 41-4۰‬ولی من تامل کردم وعلتش‬
‫هستیم‪ ،‬ملت ایران که میتواند بجای‬                                                                                  ‫هم این بود که میخواستم ابتدا کمی‬
‫خاور میانه و جهان سوم در جهان اول‬                                                                                  ‫کارهای فرهنگی بکنم‪ ،‬کتاب چاپ‬
‫زندگی کند‪ ،‬اروپائی بشود به مقدار‬                                                                                  ‫کردم‪ ،‬روزنامه انتشار دادم‪ .‬بعد از‬
‫زیاد‪ .‬اساسا بازگشت به تقی زاده است‪.‬‬                                                                                 ‫بس مقاله نوشتم و کسی گوش نکرد‪،‬‬
‫تقی زاده میگفت ما بایستی روحا‬                                                                                    ‫هرچند تعریف میکردند‪ ،‬سرانجام‬
‫و جسما فرنگی بشویم یعنی نظام‬                                                                                    ‫گفتم برویم شاید خودمان بتوانیم‬
‫ارزشها و شیوۀ زندگیمان را تغییر‬                                                                                   ‫کاری بکنیم‪ .‬رفتم آنجا اما در سطح‬
‫بدهیم‪ .‬ما شیوۀ زندگیمان را به مقدار‬                                                                                 ‫کشوری نتوانستم کاری بکنم‪ .‬در‬
‫زیاد عوض کردهایم‪ ،‬نظام ارزشهامان‬                                                                                  ‫سطح وزارتخانه هم فقط توانستم‬
‫را نیز بایستی تغییر بدهیم‪ .‬شهادت و‬                                                                                 ‫دست وزارتخانه را از کارهای تصدی‬
‫عزاداری و روحیه قضا قدری و اعتقاد‬                                                                                  ‫کوتاه کنم‪ .‬به نظر من مشکل اصلی‬
‫به معجزه؛ و معامله ریاکارانه هر روزی‬                                                                                ‫حکومت در آن موقع این بود که از‬
‫با خداوند‪،‬که هر ضریح و چاهی را‬                                                                                   ‫بس به اعمال (عملهای) تصدی افتاده‬
‫جایش گذاشتهاند‪ ،‬برای خرید بهشت‬                                                                                   ‫بود از سیاستگزاری غافل میماند‪ .‬اما‬
‫در عین تباهی سرتاسر زندگی؛ و حفظ‬                                                                                  ‫اصلاحاتی که منظور اصلی من از رفتن‬
‫ظاهر دین و فرو رفتن در خرافات و‬                                                                                   ‫به دستگاه حکومتی بود رویهم رفته در‬
‫پلیدیهای فولکلور آخوندی؛ و «نان‬                                                                                   ‫آن مدت کوتاه به جائی نرسید‪ .‬سیستم‬
‫این جهان خوردن و کار آن جهان‬                                                                                    ‫اجازه نمیداد‪ .‬مارا ناگهان برداشتند و‬
‫کردن» شایسته ملتی نیست که‬                                                                                      ‫شریف امامی را گذاشتند سر کار و‬
‫نخستین بار‪ ،‬سه هزار سالی پیش‪،‬‬                                                                                    ‫بکلی همه چیز در هم ریخت و بعد هم‬
‫مسئولیت و خودمختاری انسان را‬                                                                                    ‫ازهاری آمد و او هم گروه بزرگتری از‬
‫کشف کرد و تا آنجا رفت که انسان را‬                                                                                  ‫ما را دستگیر کرد‪ ،‬از جمله من‪ .‬اندیشه‬
                                                                                                  ‫دستگیری ما (خیال داشتند در برابر‬
      ‫همتراز خداوند گذاشت‪.‬‬                                                                                   ‫چند صد نفری که از دشمنان خونین‬
‫پایان‬                                                                                                ‫رژیم از زندانها رها میکردند پانصد‬
                                                                                                  ‫تنی از مقامات پیشن را دستگیر کنند)‬
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18