Page 12 - (کیهان لندن - سال سى و نهم ـ شماره ۳۹۰ (دوره جديد
P. 12

‫معمایی بهنام هویدا (‪)۱۲‬‬                                                                        ‫صفحه ‪ 12‬شماره ‪185۶‬‬
  ‫نوشته دكتر عباس میلانی‬                                                                 ‫جمعه ‪ 11‬تا ‪ 1۷‬آذرماه ‪1401‬خورشیدی‬

                              ‫رئیس دادگاه با لحنی پرخاشجویانهتر از دادستان‪،‬‬
                              ‫متهم را به چالش میطلبید! بازنشر‬

                              ‫هویدا‪ :‬در چنین شرایطی چگونه میتوانم به كیفرخواست پاسخ بگویم؟‬
                              ‫خلخالی‪:‬دادگاه‪،‬دادگاهانقلاباستوانقلابیعملمیكند‪،‬سریعوشبانهروزی!‬

                                  ‫(تاریخ نشر در کیهان لندن‪ :‬خرداد تا مهرماه ‪ ۱۳۸۰‬شمارههای ‪) ۸۶۱-۸۷۷‬‬

‫اميرعباس هويدا در قدرت‪ ،‬و روحانيون به انتظار نوبت!‬                                   ‫دكتر عباس میلانی‪ ،‬متن انگلیسی كتاب خود را با عنوان‬
                                                                      ‫‪ Persian Sphinx‬انتشار داد‪.‬‬
‫مصاحبه مطبوعاتی واداشتند‪ .‬در طول آن مصاحبه‪ ،‬او حالتی‬    ‫مجلسمسئولند‪،‬نهدرقبالشاه‪ .‬میگفتطبققانوناساسی‬
‫سركش داشت‪ .‬حتی به یكی از پرسش كنندگان پرخاش كرد‬      ‫ایران هیچ فرمان شاه‪ ،‬چه كتبی‪ ،‬چه شفاهی‪ ،‬از وزیر سلب‬     ‫«اسفنكس» در اساطیر نام یك موجود افسانهایست با‬
‫كه‪« ،‬این جا یك مصاحبه مطبوعاتی است‪ ،‬نه دادگاه‪ ».‬ولی‬    ‫مسئولیت قانونی نمیكند‪ .‬از مسئولیت مشترك هیات دولت‬      ‫كله انسان و اندام شیر كه بر دروازه شهری نشسته بود و‬
‫وقتی در دادگاه آغاز به سخن كرد از گزندگی كلامش كاسته‬    ‫سخن میگفت و به این نتیجه میرسید كه یك یك وزرا‪ ،‬در‬      ‫هر كس میخواست وارد شهر شود مجبور بود به معمایی‬
‫شده بود‪ .‬انگار میدانست كه فرجام كارش چیست و یأس و‬                                   ‫كه او مطرح میكرد پاسخ دهد‪ .‬اگر پاسخش صحیح بود‪،‬‬
‫هراس بر جان و كلامش سایه انداخته بود‪ .‬میگفت‪« ،‬من این‬             ‫مقابل همه اعمال ساواك مسئولند‪.‬‬
‫كیفرخواست را هرگز ندیده و نخواندهام‪ ».‬پرسید مگر طبق‬    ‫واپسین بخش «اعلام جرم» به مسأله حق تجمع و تحزب‬           ‫اجازه ورود مییافت و ال ّا سرش به باد میرفت‪.‬‬
‫قانون نباید به او فرصت داده می شد تا كیفرخواست را پیشتر‬  ‫تخصیص داشت‪ .‬آنجا حاج سیدجوادی آن دسته از مادههای‬      ‫این كلمه اما به معنی شخص پیچیده و مرموز وارد‬
‫بخواند و مدافعات خود را تدارك كند‪ .‬به زمان شروع دادگاه‬   ‫قانون اساسی ایران و نیز اعلامیه حقوق بشر را كه به مساله‬   ‫زبانهای اروپایی شده و به كسانی اطلاق میشود كه‬
‫هم اعتراض كرد‪ .‬تذكر داد كه عصر همان روز با دادستان دیدار‬  ‫آزادی تشكل و تحزب مربوط میشد بر شمرده و آنگاه به‬
‫كرده بود و در این دیدار‪ ،‬دادستان بیست سئوال مختلف طرح‬   ‫این نتیجه رسیده بود كه تشكیل حزب رستاخیز این حق مهم‬           ‫نمیتوان از اسرار و افكارشان سر درآورد‪.‬‬
‫كرد‪« ،‬و قرار شد كه ارقام و اطلاعاتی كه در باره آن سئوالها‬ ‫را از مردم ایران سلب كرده است‪ .‬میگفت این تنها باری‬     ‫آیا هویدا واقعا چنین پدیدهای بود و باقی ماندن او در‬
‫و این اتهامات لازم بود‪ ،‬جمع آوری شود‪ ».‬بیپروا گفت كه‬    ‫نیست كه حق تحزب ملت ایران لگدمال شده‪ .‬در عین حال‪،‬‬      ‫مقام نخست وزیری به مدت سیزده سال یك معماست؟‬
‫پیش از آنكه كه از خواب بیدارش كنند و به دادگاهش بكشند‪،‬‬   ‫تأكید میكرد كه بسیاری دیگر از مواد قانونی نیز در نتیجه‬   ‫قضاوت در این مورد با خواننده كتاب است كه به لطف‬
‫قرص خواب خورده بود‪ .‬می گفت قرصها را دكتر زندان تجویز‬                                  ‫شش سال كار نویسنده و گفتگوی او با دوستان و دشمنان‬
‫كرده بود‪ .‬پرسید‪« :‬در چنین شرایطی چگونه میتوانم به چنین‬        ‫خودسریهای دولت زیر پا گذاشته شده است‪.‬‬      ‫و مخالفان و موافقان هویدا‪ ،‬با شخصیت وی از زوایای‬
‫كیفرخواستی پاسخ بگویم‪ ».‬جواب خلخالی به این اعتراضات‬    ‫حاج سید جوادی تصریح داشت كه در ایران قوه قضائیه‬
‫به راستی حیرت آور بود‪ .‬به نظر هم نمیرسید كه غرضش‬      ‫مستقلی در كار نیست‪ ،‬با این حال هویدا را دعوت كرد كه‬                ‫مختلف آشنایی پیدا میكند‪.‬‬
‫طنز و هزل باشد‪ .‬میگفت زمان نامتعارف شروع كار دادگاه‬    ‫دادگاهی را در همین قوه قضائیه كنونی‪ ،‬برای رسیدگی و‬     ‫چنان كه قبلا نوشتیم‪ ،‬هرآینه آگاهان و صاحبنظران‬
‫تصادفی بیش نیست‪ .‬میگفت‪ ،‬دادگاه انقلاب اسلامی شب‬      ‫داوری در باره اتهامات مذكور در اعلام جرم تعیین كند‪ .‬هویدا‬  ‫در باره این كتاب و مندرجات آن نظری داشته باشند‬
‫و روز نمی شناسد‪ .‬كارش را «به سرعت و شبانهروزی» انجام‬    ‫البته هرگز این دعوت را نپذیرفت‪ .‬در مرداد ‪ ۱۳۵۶‬به یكی از‬   ‫ما استقبال میكنیم به شرط آن كه هدف‪ ،‬روشنتر شدن‬
                              ‫معتمدانش گفته بود‪« :‬ریشه تظاهرات اخیر و نامه پراكنیها‬
  ‫میدهد‪ ،‬همانطور كه از اسمش پیداست‪ ،‬انقلابی است‪».‬‬     ‫و اعلامیه نویسیهای جدید در ایران نیست‪ ».‬ریشه اعلامیه‬      ‫موضوعات و كمك به تصحیح و تكمیل تاریخ باشد‪.‬‬
‫هویدا پس از اعتراض به سبك كار دادگاه و زمان آغاز آن به‬   ‫هر كجا كه بود‪ ،‬این بار در كیفر خواست دادگاه انقلاب رخ‬
‫مضمون مفاد كیفرخواست حمله كرد‪ .‬لحن گفتارش سخت‬                                     ‫بهتعبیردكترعباسمیلانی‪،‬نویسندهكتاب«معمایهویدا»‪،‬‬
                                 ‫نموده بود و هویدا به دقت به مفاد آن گوش میداد‪.‬‬    ‫بازی روزگار چنین پیش آورده بود كه یكی از فرهیختهترین‬
    ‫دقیق بود‪ .‬پرخاش نمیكرد‪ ،‬اما با صراحت سخن‬      ‫قرائت كیفر خواست تمام نشده بود كه هویدا اعتراض‬       ‫دولتمردان رژیم پیشین با یكی از بیكلهترین افراد بر آمده از‬
                              ‫خود را آغاز كرد‪ .‬روز بعد از انقلاب‪ ،‬او را به شركت در یك‬  ‫موج انقلاب‪ ،‬در دادگاهی عجیب روبروی یكدیگر قرار گیرند‪:‬‬

                                                                   ‫امیرعباس هویدا و شیخ صادق خلخالی!‬
                                                           ‫حتی در زمان خود دادگاه حاج سید جوادی نیك میدانست‬
                                                           ‫كه هدفی جز سوءاستفاده از «اعلام جرم» او ندارند‪ .‬به همین‬
                                                           ‫خاطر هم از او دعوت كرده بودند كه در جلسات دادگاه‬
                                                           ‫شركت كند‪ .‬اما حاج سید جوادی زیر بار نرفت‪ .‬می گفت‬
                                                           ‫سبك كار دادگاهها را نمیپسندیدم‪ .‬به علاوه‪ ،‬شكی نیست كه‬
                                                           ‫وقتی او‪ ،‬با جرأت و جسارت تمام‪ ،‬ترس و واهمه از ساواك را‬
                                                           ‫واگذاشت و چنین نامه شجاعانهای نوشت‪ ،‬گمان نداشت كه‬
                                                           ‫چند سال بعد‪ ،‬مضمون همین «اعلام جرم» مستند دادگاهی‬

                                                                ‫خواهد شد كه هدفی جز كشتن هویدا نداشت‪.‬‬
                                                           ‫از قضا در همین «اعلام جرم خصوصی» مساله مسئولیت‬
                                                           ‫قانونی و سیاسی هویدا و وزرای كابینهاش به مراتب دقیقتر‬
                                                           ‫و مفصلتر از متن كیفرخواست دادگاه انقلاب بررسی شده بود‪.‬‬
                                                           ‫حاج سید جوادی «آقای هویدا و همه وزرایش» را به نقض‬
                                                           ‫دستكم پنجاه و شش ماده از قانون اساسی ایران متهم میكرد‪.‬‬
                                                           ‫می گفت هویدا و همكارانش مواد قانون اساسی مربوط به‬
                                                           ‫آزادی تجمع و تحزب و استقلال قوه قضائیه را زیر پا گذاشتند‪.‬‬
                                                           ‫از شكنجه و سانسور نوشته بود و هویدا را متهم میكرد كه‬
                                                           ‫همواره با قاطعیت وجود خفقان را در ایران انكار میكرد‪.‬‬
                                                           ‫میگفت در متمم قانون اساسی تصریح شده كه شاه باید‬
                                                           ‫سلطنت كند نه حكومت‪ .‬تصریح داشت كه وزرا در قبال‬
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17