Page 11 - (کیهان لندن - سال سى و نهم ـ شماره ۴۰۰ (دوره جديد
P. 11

‫صفحه‌‌‌‌‪‌‌1‌‌1‬شماره‌‪1۸66‬‬                         ‫بازنشر‬                ‫اعتقادات خرافی شاه سلطان حسین و ضعف و زبونی او‬
‫جمعه ‪ 1۷‬تا پنجشنبه ‪ ۲۳‬فوریه ‪۲0۲۳‬‬                                        ‫در برابر ملاهای قدرتطلب‪ ،‬تاج و تخت صفویه را بر باد‬
                             ‫دست دادن یا ندادن مسأله این است! (‪)۳‬‬         ‫داد و ایران را تکهپاره کرد تا نادری پیدا شد و به هرج و‬
‫از آن بپرهیزید یا در برابر محذور‪ ،‬برای اجتناب از محظور‪،‬‬                            ‫مرج هفتساله و حاکمیت بیرحمانۀ س ّنیمذهبان افغان‬
‫ابتکاری مثل همولایتی محترمتان مرحوم شیخعلیمحمد‬      ‫تو غلط کردی که‪...‬‬                  ‫خاتمه داد‪ .‬نادر‪ ،‬مرد جنگ بود و اعتنا به مباحث مذهبی‬
                                                        ‫نداشت‪ .‬گفتهاند روزی در مسجدی حضور یافت‪ .‬واعظ‬
              ‫وزیری بهخرج دهید‪.‬‬       ‫( کیهان لندن شماره ‪) ۱۱۶۳-۱۱۷۴‬‬            ‫وصف بهشت میگفت‪ .‬از قصرهای مجلل و فضای امن و‬
‫آقا شیخ علیمحمد وزیری پیشنماز مسجد جامع یزد‪،‬‬           ‫تیر تا مهر ‪۱۳۸۶‬‬                ‫نهرهای شیر و عسل تا مصاحبت حوری و غلمان‪ .‬نادر آواز‬
‫مردی متقی و در عین حال اهل مطالعه و علاقهمند به‬                                ‫داد که در بهشت آیا جنگ هم هست‪ .‬واعظ جواب منفی‬
‫کتاب بود‪ .‬بههمت وی در مجاورت مسجد جامع‪ ،‬کتابخانۀ‬            ‫احمد‌احـرار‬
‫آبرومندی دایر شد که بهنام کتابخانۀ وزیری‪ ،‬نام آن مرحوم‬                                 ‫داد‪ .‬گفت پس بیا پایین که آنجا جایی نیست!‬
                                                        ‫بعد از آن‪ ،‬نوبت حکمرانی به زندیه رسید که از طوایف‬
         ‫را در اذهان زنده نگهداشته است‪.‬‬                                ‫لُر بودند و اکثرشان بیگانه با تق ّیدات مذهبی‪ .‬پیامدهای‬
‫ملکۀ دانمارک (مارگارت) زمانی که ولیعهد بود به ایران‬                              ‫دوران یکهتازی ملایان حاکم بر عقل و ارادۀ شاه سلطان‬
‫سفر کرد و چون به مطالعات ارکئولوژی (باستانشناسی) و‬                               ‫حسین نیز هنوز در حافظه تاریخی ایرانیان باقی بود و‬
‫آرشیتکتور (معماری) علاقه داشت در برنامۀ سفرش بازدید‬                              ‫علاقه به تجدید آن دوران نداشتند‪ .‬آخوندبازی در دورۀ‬
‫از یزد و دیدار از مسجد جامع این شهر گنجانده شده بود‪.‬‬                              ‫فتحعلی شاه رونق دوباره یافت که پادشاهی بود خودپسند‬
‫طبق برنامه‪ ،‬قرار بود پرنسس مارگارت بعد از مسجد‬                                 ‫و هم لذائذ دنیوی را میخواست و هم نعمات اخروی را‪.‬‬
‫جامع دیداری هم از کتابخانۀ وزیری داشته باشد و حضور‬                               ‫در زندگی از هیچ لذتی چشم نمیپوشید و در عین حال‪،‬‬
‫بانی کتابخانه برای معرفی به میهمان عالیقدر و ادای‬                               ‫چشم به حوری و غلمان و شراب و کباب بهشت داشت‪.‬‬
                                                        ‫از همین رو‪ ،‬بهعنوان پادشاه دینپناه‪ ،‬میدان را برای تاخت‬
     ‫توضیحات و پاسخ به سؤالات ضرورت داشت‪.‬‬                                 ‫و تاز ملایان باز گذاشت و آنان قدرت از دسترفته را بار‬

‫سیدمحمدخاتمی در ایتالیا‬                                                          ‫دیگر بهدست آوردند‪.‬‬
                                                        ‫این پادشاه دینپناه روزی به میرزای قمی‪ ،‬از علمای‬
‫مشکل اما این بود که شیخ علیمحمد هم مانند همولایتی‬    ‫روز چه مبلغ گزافی است) ترجمان را فوراً تقدیم نمود‪،‬‬  ‫عصر‪ ،‬تکیه کرده بود و در حین راه رفتن گفت من بهسبب‬
‫خود آقا سید محمد دست دادن (مصافحه) با نسوان را از‬    ‫خود را از خوردن آنچه نخورده بود معاف داشت و چون‬    ‫ملازمت شما علما به بهشت خواهم رفت‪ .‬میرزای قمی‬
‫نظر شرعی جایز نمیدانست و از طرفی‪ ،‬شایسته نمیبود‬     ‫میخواست تقدس خود را بر علمای آن عصر معلوم نماید‬    ‫گفت ولی ما را بهسبب ملازمت شما سلاطین جور به‬
‫که پرنسس دست خود را به سوی او دراز کند و او دستش‬     ‫تفصیل این فرمایش شاه و عرض خود و ادای جریمه را‬    ‫بهشت راه نخواهند داد‪ .‬شاه گفت چه اهمیت دارد که شما‬
                             ‫به میرزا ابوالقاسم قمی نوشت‪ .‬مرحوم میرزا در جواب‬   ‫به کدام جهنم بروید‪ ،‬مهم آن است که من به بهشت بروم!‬
                ‫را عقب بکشد‪.‬‬       ‫نوشته بود بسیار غلط کردی که یک پیاله شراب حلال را‬   ‫باری‪ ،‬بساط تحریم و تکفیر و تفسیق در زمان فتحعلی‬
     ‫چه میبایستی کرد که آبروریزی بهبار نیاید؟‬    ‫که بهحکم سلطان بود نخوردی‪ ،‬میخواستی آن پیاله را‬    ‫شاه‪ ،‬مانند دورۀ آخر حکومت صفویه‪ ،‬از نو در ایران‬
‫تصمیم بر این شد که شیخ بهبهانۀ شکستگی دست‪،‬‬        ‫صرف کنی و پنجهزار تومان را برای فقرا و ضعفا مبذول‬   ‫رایج شد تا بدان حد که صدر اعظم وقت‪ ،‬محض مراعات‬
‫دستی را که نشکسته بود گچ بگیرد و به گردن بیاویزد و‬                               ‫احتیاطات شرعی‪ ،‬وقتی به حضور پادشاه احضار میشد‬
                                                ‫داری‪».‬‬     ‫آنقدر تعلل میکرد تا فراشان بیایند و او را کشانکشان به‬
         ‫طبعاً از دست دادن معذور باشد‪.‬‬     ‫بنده نمیخواهم به ساحت مقدس آقای خاتمی جسارت‬
‫رفیق فقید خودمان‪ ،‬آیتالله روحانی هم که در شهر‬      ‫کنم‪ .‬ای کاش در میان علمای عصر ما نیز یکی پیدا میشد‬                    ‫دربار ببرند!‬
‫پاریس شیعیان اروپا را رهبری میکرد‪ ،‬وقتی خانمی ـ‬     ‫که به این «س ّید نجیب محترم» بگوید جناب آقا‪ ،‬با چنین‬ ‫احمدمیرزا عضدالدوله‪ ،‬فرزند فتحعلی شاه‪ ،‬در تاریخ‬
‫بخصوص خانم غیر مسلمان ـ دستش را برای فشردن دست‬      ‫تقیدات و ملاحظات تو غلط کردی از حوزۀ دین به حوزۀ‬   ‫عضدی مینویسد «امینالدوله بر علمای عصر وزارت‬
‫او پیش میبرد از زیر عبا دست میداد یعنی عبا را برای‬    ‫سیاست پا نهادی و مسند ریاست جمهوری ایران را‬      ‫خویش خاطرنشان و معلوم کرده بود که برخلاف شرع الهی‬
                             ‫بهمدت هشت سال اشغال کردی‪ .‬جای کسی مثل تو در‬      ‫به هیچ کاری اقدام ندارد و برای جلوه دادن این مقصود تا‬
     ‫اباحۀ محظور‪ ،‬مثل دستکش بهکار میگرفت‪.‬‬      ‫مسجد بود نه در جایگاه یک سیاستمدار مسؤول‪ .‬سرکار‪،‬‬   ‫دو سه فراش و دربان به احضار او نمیرفت بهحضور اقدس‬
‫اینها همه زمانی که انسان بهعنوان ملای متش ّرع‪ ،‬به امور‬  ‫با آن لبخند ملیح و قیافۀ نجیب و عبا و عمامۀ تمیز اگر‬ ‫نمیآمد‪ .‬آن وقت که چند محصل (مأمور) احضار آمده بود‬
‫شرعی اشتغال دارد‪ ،‬دست کم برای بستن دهان غوغاگران‬     ‫به مقام امامت مسجد اکتفا میکردید هم حمایت خلق‬     ‫میگفت پادشاه مقتدر و اولوالامر است‪ ،‬اگر نروم بیم جان‬
‫و عیبجویان مجاز است و خالی از اشکال‪ .‬اما کفر است‪،‬‬    ‫را داشتید‪ ،‬هم رضایت خدا را‪ .‬در آن مقام میتوانستید‬
‫رسوایی است‪ ،‬آبروریزی است‪ ،‬قبیح است‪ ،‬سخیف است‬       ‫به حرام و حلال شرعی خالصاً مخلصاً پایبند باشید و اگر‬      ‫است‪ ،‬تکلیف شرعی مقتضی شرفیابی شده»!‬
                             ‫دست دادن با زنان را امری خلاف شرع تشخیص میدهید‪،‬‬    ‫در همین کتاب آمده است‪« :‬از وصایای شاه شهید‬
      ‫برای کسی در حوزۀ سیاست یا دیپلماسی‪.‬‬                                ‫(آقا محمدخان) عروسی مرحومۀ رضوانمکانی مهد‬
      ‫در این زمینه باز هم گفتنی باقی است‪.‬‬                                ‫علیای ثانی (همسر عباس میرزا و مادر محمدشاه) بود‬
‫ادامه دارد‬                                                   ‫که در سال ششم از سلطنت حضرت خاقان واقع شد‬
                                                        ‫و از عیشهای بسیار بزرگ بود که مردم ایران را آزادی‬
                                                        ‫هفت شبانه روز کوس زده شد (هفت شبانه روز مردم‬
                                                        ‫را از قید محرمات و محظورات شرعی معاف داشتند)‬
                                                        ‫و معنی حریت را فهمیدند‪ .‬تمام بزرگان قاجار و رجال‬
                                                        ‫دولت با اقتدار رخصت یافتند که به هر قسم دلخواهشان‬
                                                        ‫باشد مشغول شادی شوند‪ .‬همۀ طبقات اوقات خود را‬
                                                        ‫به شادمانی گذراندند‪ .‬خاقان مرحوم (فتحعلی شاه) در‬
                                                        ‫این جشن بزرگ به میرزا شفیع صدر اعظم فرمودند یا‬
                                                        ‫یک پیاله شراب بخور و با این اشخاص سرخوش باش یا‬
                                                        ‫جریمۀ بزرگی از تو خواهم گرفت‪ .‬صدر اعظم (که مرد‬
                                                        ‫متمولی بود) دادن جریمه را بر گرفتن ساغر ترجیح داد و‬
                                                        ‫حسبالامر پنجهزار تومان (در نظر آورید که به پول آن‬
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16