Page 5 - (کیهان لندن - سال سى و سوم ـ شماره ۲۶۰ (دوره جديد
P. 5

‫صفحه ‪ ۵‬ـ ‪ Page 5‬ـ شماره ‪1۷۲۶‬‬
‫جمعه ‪ ۸‬تا پنجشنبه ‪ ۱۴‬مه ‪۲۰۲۰‬‬

‫نجف دریابندری؛ وداع با زندگی‬                       ‫مهم است زیرا او از فعالین حقوق‬     ‫حقیقت«مادرانه»دردنیایمجازی‬                           ‫= « و قتی می خو ا ستیم‬
                                     ‫معلمان است که البته فقط به صورت‬                                            ‫برای شخصیت اصلی فیلم‪،‬‬
‫ارزشمندترین آثار معاصر و مهم دنیا‬   ‫= د ر یا بند ر ی سا ل ها‬      ‫تصویری بیان شده‪ .‬در این ویدئو‬      ‫قاضی ربیحاوی‬                                  ‫که کشته شده است‪ ،‬شغل‬
‫به زبان فارسی را به خوانندگان ایرانی‬ ‫بهعنوان ویراستار ارشد در‬      ‫جهانبینی و ارزشهای این خانواده‬                                             ‫انتخاب کنیم‪ ،‬دیدیم که‬
                   ‫انتشارات معتبر و قدیمی‬       ‫و میلیونها ایرانی دیگر در برابر‬     ‫‪-‬تکنیک نمایش این شخصیت‬                 ‫از دست داده اند‪.‬‬    ‫پرستارها زحمتکشترین و‬
           ‫تقدیم کرد‪.‬‬   ‫فرانکلین تهران کار میکرد‬      ‫دنیای حاکمان که سرکوبگران مردم‬     ‫طوری است که جنسیت او مستقیم‬      ‫کیهان لندن در رابطه با این ویدئو‬    ‫فداکارترین شاغلین هستند‬
‫ترجمه شاهکارهای ادبی‬         ‫که پس از وقوع انقلاب در‬       ‫هستند گذاشته شده‪ .‬مادر در مورد‬     ‫مطرح نشود و متن عمداً دوپهلو‬      ‫با قاضی ربیحاوی گفتگو کرده است‪.‬‬    ‫که از جا ِن خود میگذرند‬
‫نویسندگانی چون ارنست همینگوی‪،‬‬     ‫ایران‪ ،‬تعطیل و مصادره شد و‬     ‫آنها میگوید که این سرکوبگران را‬     ‫نوشته شده که جنسیت این پرستار در‬    ‫ربیحاوی در مورد ارتباط این اثر‬     ‫تا دیگران را از مرگ نجات‬
‫نظیر رمانهای معروف «وداع با‬      ‫اکنون تحت عنوان انتشارات‬      ‫نمیفهمد که برای یک زندگی بهتر‬      ‫هالهای از ابهام بماند و به این ترتیب‬  ‫با دو رویدا ِد سرکوب آبان ‪ ۹۸‬و‬     ‫دهند‪ .‬امروزه هم ما شاهد‬
‫اسلحه»‪« ،‬پیرمرد و دریا» و «برفهای‬   ‫«علمی و فرهنگی» زیر نظر‬       ‫حاضرند به راحتی قتل و غارت و‬      ‫شامل همه اعم از زن و مرد بشود‪.‬‬     ‫شیوع ویروس ُکرونا‪ ،‬میگوید «وقتی‬     ‫این ازخودگذشتگیها در‬
‫کلیمانجارو» توسط دریابندری انجام‬    ‫وزارت کار فعالیت میکند‪.‬‬      ‫جنایت کنند‪ .‬او میپرسد اینها کی‬     ‫این به راستی کار سختی بود‪ .‬متن‬     ‫میخواستیم برای شخصیت اصلی‬        ‫تمامکشورهایدنیاهستیم‪».‬‬
‫شد‪ .‬دریابندری به مناسبت ترجمه‬     ‫=پیکردریابندریقراراست‬        ‫هستند و از کجا آمدهاند‪ .‬فرزند پرستار‬  ‫طوری نوشته شده که بیننده خودش‬     ‫فیلم‪ ،‬که کشته شده است‪ ،‬شغل‬       ‫= « بر ا ی یک ما د ر و‬
‫آثار ادبی آمریکایی جایزه تورنتون‬   ‫فردا (‪ 1۷‬اردیبهشتماه) در‬      ‫او افتخارش و آرزویش خدمت به مردم‬    ‫جنسیت پرستار را در ذهن تجسم کند‪.‬‬    ‫انتخاب کنیم‪ ،‬دیدیم که پرستارها‬     ‫به خصو ص یک ما د ر‬
‫وایلدر را از دانشگاه کلمبیا دریافت‬  ‫کنار آرامگاه فهیمه راستکار‬     ‫بوده ولی اینان در پی نابودی مردم‬    ‫و وقتی صحبت مادر از زیبایی پرستار‬   ‫زحمتکشترین و فداکارترین شاغلین‬     ‫تکفرزند‪ ،‬این فرزند هرگز‬
                   ‫همسرش و از بازیگران‬                             ‫است‪ ،‬ما را به سمت وسو ِی دختر بودن‬   ‫هستند که از جا ِن خود میگذرند تا‬    ‫تا زمانی که مادر زنده است‬
              ‫کرد‪.‬‬   ‫پیشکسو ت د ر « بهشت‬          ‫برای منافع حقیر خودشان هستند‪.‬‬     ‫فرزند میکشاند ولی در عین حال هر‬    ‫دیگران را از مرگ نجات دهند‪ .‬امروزه‬   ‫نمیمیرد‪.‬خاطرهیاینفرزند‬
‫دریابندری سالها بهعنوان ویراستار‬   ‫سکینه » کر ج به خا ك‬                            ‫فرزندی‪ ،‬چه دختر و چه پسر و چه زیبا‬   ‫هم ما شاهد این ازخودگذشتگیها در‬
‫ارشد در انتشارات معتبر و قدیمی‬    ‫سپرده شود‪ .‬به دلیل شیوع‬       ‫=شما هم از تصاویر واقعی‬         ‫و چه نازیبا‪ ،‬برای مادرش همواره عزیز‬  ‫تمام کشورهای دنیا هستیم‪ .‬در این‬        ‫تا مرگ با او میماند‪».‬‬
‫فرانکلین تهران کار میکرد که پس‬    ‫ُکرونا‪ ،‬برگزاری هرگونه‬       ‫استفاده کردهاید و هم تصاویری‬                          ‫فیلم پرستاری در روز مرخصیاش پس‬
‫از وقوع انقلاب در ایران‪ ،‬تعطیل و‬   ‫مراسم یادبودی به آینده‬                                   ‫و باارزش و زیباست‪.‬‬   ‫از دیدن زخمیشدن یک معترض در‬       ‫قاضی ربیحاوی نویسنده و‬
‫مصادره شد و اکنون تحت عنوان‬                        ‫را با معانی نمادین در کنار هم‬                         ‫خیابان‪ ،‬وجدان حرفهایاش با وجود‬     ‫فیلمنامهنویس نیز در شمار آن‬
‫انتشارات «علمی و فرهنگی» زیر نظر‬        ‫موکول شده است‪.‬‬       ‫گذاشتهاید؛ مثل ًا صحبت از شراب‬     ‫=ولی متن طوریست که هر‬         ‫ممانعتهای مادرش به وی اجازه‬       ‫اهالی فرهنگ و هنر است که به‬
                                                         ‫تصور بیننده در مورد جنسیت‬       ‫نمیدهد که در خانه بماند و برای‬     ‫دنبال محدویتها و فشارهای فراوان‬
     ‫وزارت کار فعالیت میکند‪.‬‬   ‫نجف دریابندری نویسنده و از‬     ‫شیراز است و تصویری از حافظیه و‬                         ‫کمک به آن زخمی به خیابان میشتابد‬    ‫در اواسط دهه نود میلادی ایران را‬
‫از دیگر آثار نجف دریابندری‬      ‫پیشگامان ترجمه در ایران در سن‬                        ‫پرستار به پرسش کشیده میشود و‬      ‫و در این راه خودش قربانی میشود‪».‬‬    ‫ترک کرد و ساکن لندن شد‪ .‬تا کنون‬
‫میتوان به ترجمه «تاریخ روسیه‬     ‫‪ ۹۰‬سالگی درگذشت‪ .‬او مترجم‬      ‫پارچهای سرخ که آهسته و پر رمز و‬                                            ‫چند نمایشنامه از وی به انگلیسی و‬
‫شوروی» نوشته ای‪ .‬اچ‪ .‬کار‪« ،‬تاریخ‬   ‫نامآشنای آثار معروفی چون «وداع با‬                      ‫در تماشاگر شک و تردید به وجود‬     ‫=پرستار شما شخصیتی است‬         ‫هلندی برگردانده شده و به روی‬
‫سینما» نوشته آرتور نایت‪« ،‬پیامبر و‬  ‫اسلحه» (اثر همینگوی) بود و بیش‬          ‫راز حرکت میکند…‬                          ‫که تماشاگر او را بر اساس حرفهای‬     ‫صحنه نیز رفته است‪ .‬ربیحاوی چندی‬
‫دیوانه» به قلم جبران خلیل جبران‪،‬‬   ‫از ‪ ٣۴‬عنوان ترجمه و تالیف بر جای‬  ‫‪-‬بگذارید درهمینجا اضافه کنم‬       ‫میآورد‪ .‬متن که توسط سوسن‬                            ‫پیش با همکاری ایتان جهان‪ ،‬یک‬
‫مجموعه نمایشنامههای ساموئل بکت‪،‬‬                      ‫که تدوینگر این فیلم‪ ،‬ایتان جهان‪،‬‬                        ‫مادرش که خود را به مزار فرزندش‬     ‫«ویدئوآرت» به نام «مادرانه» که‬
‫نمایشنامه «خانه برناردا آلبا» نوشته‬            ‫گذاشته است‪.‬‬   ‫کاری به مراتب بیشتر از تدوین انجام‬   ‫فرخنیا خوانده میشود تصویر‬                           ‫متن آن توسط سوسن فرخنیا هنرمند‬
‫فدریکو گارسیا لورکا‪« ،‬متفکران‬     ‫نجف دریابندری مترجم و نویسنده‪،‬‬   ‫داد‪ .‬او در انتخاب تصاویر نیز شرکت‬                         ‫رسانده در ذهن مجسم میکند‪.‬‬      ‫نامآشنای تئاتر خوانده شده‪ ،‬تهیه و در‬
‫روس» نوشته آیزایا برلین‪« ،‬رگتایم»‬   ‫پس از تحمل سالها بیماری آلزایمر‪،‬‬  ‫داشته و بسیاری از نماهایی را که‬     ‫روشنی از مناسبات این خانواده‬
‫و «بیلی باتگیت» نوشته ای‪ .‬ال‪.‬‬     ‫روز گذشته ‪ ۱5‬اردیبهشتماه سال‬    ‫استفاده کردهایم خودش کپی رایت‬                                               ‫فضای مجازی منتشر کرده است‪.‬‬
‫دکتروف‪« ،‬یک گل سرخ برای امیلی»‬    ‫‪ ۱٣۹۹‬بر اثر عوارض ناشی از کهولت‬   ‫آنها را خریداری کرده‪ .‬جهان روزهای‬    ‫شامل مادر و فرزند و دایی ارائه‬                         ‫این ویدئو هم با وقایع خونین آبان‬
‫و «گور به گور» نوشته ویلیام فاکنر‪،‬‬                    ‫متوالی از صبح تا شب روی تدوین‬                                             ‫‪ ۱٣۹۸‬در ایران ارتباط دارد و هم با‬
‫«معنی هنر» نوشته هربرت رید‪،‬‬           ‫چشم از جهان فرو بست‪.‬‬   ‫فیلم کار کرده و ایدههای تصویری را‬                ‫میدهد‪.‬‬                        ‫وضعیت کنونی جهان که به شدت‬
‫«بازمانده روز» نوشته کازوئو ایشی‬   ‫پیکر او قرار است فردا (‪۱۷‬‬      ‫میپروارنده؛ به این معنا او به عنوان‬   ‫‪-‬بله‪ ،‬درست است؛ حضور دایی هم‬                          ‫متأثر از ویروس ُکرونا است‪ .‬وضعیتی‬
‫گورو‪« ،‬تاریخ فلسفه غرب» نوشته‬     ‫اردیبهشتماه) در کنار آرامگاه فهیمه‬ ‫تهیه کننده هم در این کار شرکت‬                                             ‫که در آن پزشکان و پرستاران بنا به‬
‫برتراند راسل و «چنین کنند بزرگان»‬   ‫راستکار همسرش و از بازیگران‬     ‫داشته‪ .‬من البته قبل ًا در اوایل دهه‬                                          ‫وظیفهی وجدانی و حرفهای خود در‬
                   ‫پیشکسوت در «بهشت سکینه»‬       ‫هفتاد خورشیدی پنج شش تا از‬                                               ‫همه کشورها در خط مقدم مبارزه‬
    ‫نوشته ویل کاپی اشاره کرد‪.‬‬   ‫کرج به خاک سپرده شود‪ .‬به دلیل‬    ‫اینگونه کارهای «آرت ویدئو» در ایران‬                                          ‫با شیوع همهگیر بیماری کووید‪۱۹‬‬
‫نجف دریابندری همچنین با‬        ‫شیوع ُکرونا‪ ،‬برگزاری هرگونه مراسم‬  ‫با زندهیاد کاوه گلستان کار کردم ولی‬                                          ‫حضور دارند و شمار زیادی از کادر‬
‫همکاری فهیمه راستکار کتاب‬       ‫یادبودی به آینده موکول شده است‪.‬‬  ‫این کار با اتیان جهان تجربهی‬                                              ‫بهداشت و درمان نیز جا ِن خود را به‬
‫«مستطاب آشپزی از سیر تا پیاز» را‬   ‫نجف دریابندری از مترجمان بنام‬    ‫جدیدی بود؛ آن زمان نرمافزارهایی‬                                            ‫دلیل حرفهاشان و ابتلا به این بیماری‬
‫به عنوان دایرهالمعارف فرهنگ غذایی‬   ‫ایران بود که برخی از مهمترین‬    ‫مثل «فتوشاپ» هم نبود‪ .‬ناگفته‬
‫ایران و تاریخ غذا در ایران جمعآوری‬  ‫اثرها در زمینه رمان‪ ،‬نمایشنامه‪،‬‬   ‫نماند که من این کار را برای تئاتر‬
                   ‫تاریخ‪ ،‬تاریخ هنر‪ ،‬تاریخ سینما‪،‬‬   ‫نوشته بودم ولی وقتی قرنطینه به‬
      ‫کرد و به نگارش درآورد‪.‬‬   ‫فلسفه غرب و تاریخ فلسفه غرب را‬   ‫دلیل ویروس ُکرونا پیش آمد خودم‬
‫نام نجف دریابندری‪ ،‬نویسنده و‬     ‫به فارسی برگرداند و موهبت خواندن‬  ‫را با شرایط جدید وفق دادم و آن را‬
‫مترجم پیشکسوت‪ ،‬در سال ‪۱٣۹۶‬‬                        ‫به ویدئوآرت «مادرانه» تبدیل کردم‪.‬‬
‫توسط سازمان میراث فرهنگی به‬
‫عنوان «گنجینه زنده بشری در میراث‬                     ‫ادامه در صفحه ‪1۷‬‬
‫خوراک» در فهرست حاملان میراث‬
                                     ‫وضعیت روزنامهنگاران ایرانی پناهنده در ترکیه نگرانکننده است‬
        ‫ناملموس ثبت شد‪.‬‬
                                     ‫بدون مجوز» به ‪ ۴۰‬ضربه شلاق‬       ‫تضمین کنند و همه امکانهای بایسته‬    ‫سوی ایالات متحده امریکا که در‬      ‫گزارشگران بدون مرز (‪ )RSF‬دولت‬
                                     ‫محکوم شده بود‪ ،‬پس ازتهدیدها و‬      ‫را برای تسهیل درخواست پناهندگی‬     ‫دوران ریاست جمهوری اوباما با وجود‬    ‫ترکیه و کمیساریای عالی سازمان ملل‬
                                     ‫فشارهای قضایی مجبور به ترک کشور‬     ‫و تسریع آن در زمانی مناسب به کار‬    ‫محدودیتهایی اما پذیرفته شده بود‪،‬‬    ‫برای پناهندگان در ترکیه را به تضمین‬
                                     ‫شد و به ترکیه پناه آورد‪ .‬وی به تاریخ‬  ‫گیرد‪ .‬در اینباره افزون بر شتاب در‬   ‫در دوران ریاست جمهوری دونالد‬      ‫امنیت روزنامهنگاران ایرانی پناهجو و‬
                                     ‫‪ 5‬فوریه ‪ ۲۰۱۸‬در شهر وان ترکیه در‬    ‫یافتن راه حلی برای اسکان مجدد این‬   ‫ترامپ با تصویب سیاست محدویت‬       ‫همیاری بایسته برای تسهیل دریافت‬
                                     ‫برابر خانهاش ربوده و پس از ‪ ۲5‬روز به‬  ‫پناهجویان‪ ،‬برای تضمین امنیتشان‬     ‫برای مهاجرت‪ ،‬به تاخیر و در عمل‬     ‫اقامت در کشوری امن فرا میخواند‪.‬‬
                                                         ‫نیز باید ساز و کار فوری برای جابجایی‬  ‫تعلیق شده است‪ .‬پیشنهاد برای انتقال‬   ‫این روزنامهنگاران با دیرکرد اداری‬
                                           ‫زندانی در ایران برده شد‪.‬‬                      ‫به کشوری دیگر نیز در پیچ و خم‬      ‫بررسی پروندههایشان از سوی ترکیه‬
                                     ‫یکی از نزدیکانش میگوید‪« :‬مردان‬         ‫به کشورهای امن پیدا شود‪».‬‬    ‫بوروکراسی اداری کنونی‪ ،‬ناممکن و‬     ‫و کمیساریای پناهندگی و تهدیدهای‬
                                     ‫مسلحی که خود را پلیس معرفی کرده‬         ‫زندگی در سایهی ترس‬       ‫این پناهجویان با مشکلهای فراوانی‬    ‫جمهوری اسلامی رو در روی هستند‪.‬‬
                                     ‫بودند‪ ،‬او را در برابر خانهاش دستبند‬   ‫شراگیم زند روزنامهنگار و همکار‬     ‫رو در روی شدهاند‪ .‬با همهگیری‬      ‫همهگیری ویرویس کرونا این نابسامانی‬
                                     ‫زدند و با چشمبند سوار ماشین کردند‪.‬‬   ‫رسانههایی چون ایران وایر و رادیو فردا‬ ‫ویروس کرونا این وضعیت نابسامانتر‬
                                     ‫وی را در پارکینگی زیرزمینی که‬      ‫در نامهای به گزارشگران بدون مرز‬    ‫شده است‪ .‬از این میان شمار زیادی از‬           ‫را بیشتر کرده است‪.‬‬
                                     ‫در آن سه سلول بود از خودرو پیاده‬    ‫نوشته است « من همیشه توسط رژیم‬     ‫آنها از امکان دسترسی ارزان و یا رایگان‬ ‫برای فرار از خشونت‪ ،‬بازداشت و‬
                                     ‫کردند و همانجا زندانی کردند‪ .‬به‬     ‫ایران در ترکیه تهدید شدهام‪ ».‬وی‬    ‫به خدمات درمانی نیز محروم شدهاند‪.‬‬    ‫محکوم شدن خودسرانه به زندان‪،‬‬
                                     ‫مدت چندین روز در آنجا از سوی‬      ‫که در پی تهدید به بازداشت در سال‬    ‫افزون بر این‪ ،‬وضعیت امنیت این‬      ‫ناگزیر به ترک ایران و به کشورهمسایه‬
                                     ‫یکی از ربایندگان که فارسی صحبت‬     ‫‪ ۱٣۹٣‬ایران را ترک و به ترکیه آمده‬   ‫روزنامهنگاران گرفتار شده در ترکیه‬    ‫ترکیه پناه آوردهاند‪ .‬این دوازده‬
                                     ‫میکرد‪ ،‬بازجویی شد‪ .‬پس از چند روز‬    ‫است‪ ،‬میگوید در این مدت « در سایه‬    ‫نیز نگران کننده است که همزمان‬      ‫روزنامهنگار و شهروندخبرنگار‬
                                     ‫به او گفتند چون ماموران جمهوری‬     ‫ترس زندگی کردهام اما تهدیدهای‬     ‫با رو در رویی با این مشکلها زیر‬     ‫هماکنون در شرایطی بسیار دشوار‬
                                     ‫اسلامی میخواستهاند او را بربایند‪ ،‬وی‬  ‫رژیم به تازگی بیشتر شده است‪ .‬این‬    ‫تهدیدهای رژیم تهران نیز هستند‪.‬‬     ‫بسر میبرند‪ .‬نزدیک به مرزهای ایران‬
                                     ‫را به اینجا آوردهاند‪ .‬اما در بازجوییها‬ ‫روزها آنها تهدید به قتل میکنند و من‬  ‫نزدیکی به مرزهای ایران‪ ،‬به نهادهای‬   ‫خود و خانوادههایشان قربانی آزارگری‬
                                     ‫بیشتر درباره فعالیتها و خانوادهاش‬       ‫کمتر از خانه خارج میشوم‪».‬‬    ‫امنیتی از این میان سپاه پاسداران این‬  ‫نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی‬
                                     ‫در ایران میپرسیدند‪ .‬در یکی از همین‬   ‫این تهدیدها زمانی باورپذیرتر‬      ‫امکان را داده است که روزنامهنگاران‬   ‫هستند‪ .‬افزون بر این اداره مهاجرت‬
                                     ‫بازجوییها به او میگویند که در وان‬    ‫میشوند که دو مورد ربودن و کشتن‬     ‫تبعیدی و خانوادههایشان را در ایران‬   ‫ترکیه از ارائه همیاری بایسته به آنها‬
                                     ‫در خطر است و باید به آنکارا برود و اگر‬ ‫پناهجویان جامعه ایرانیهای پناهجو‬                        ‫برای درخواست و استقرار در کشوری‬
                                     ‫قول همکاری با پلیس ترکیه را بدهد‬    ‫در ترکیه را به شدت نگران کرده است‪.‬‬             ‫تهدید کنند‪.‬‬
                                     ‫او را به آنکارا میبرند و امکانات لازم‬  ‫ربودن و کشتن پناهجویان از‬       ‫رضا معینی مسئول دفتر افغانستان‬           ‫امن رویگردانی میکند‪.‬‬
                                     ‫را در اختیارش قرار میدهند‪ .‬آرش‬          ‫سوی جمهوری اسلامی‬      ‫و ایران ‪ RSF‬در اینباره میگوید‪:‬‬          ‫دیرکرد رویههای اداری‬
                                     ‫این پیشنهاد را رد میکند‪ .‬و ‪ ۲5‬روز‬    ‫آرش شعاع شرق مدیر مسئول‬        ‫«ترکیه و کمیساریای عالی سازمان ملل‬   ‫تا سپتامبر سال میلادی ‪ ، ۲۰۱۸‬پناه‬
                                     ‫پس از ربودناش او را به بهانه انتقال به‬ ‫سایتهای اطلاعرسانی گیلان نو که‬     ‫برای پناهندگان باید به شکل موثرتری‬   ‫جویان در ترکیه درخواست پناهندگی‬
                                     ‫آنکارا به ایران و به دست سپاه پاسداران‬ ‫برای «نشر اکاذیب و انتشار نشریه‬    ‫حفاظت از روزنامهنگاران پناهجو را‬    ‫خود را به کمیساریای عالی سازمان‬
                                     ‫میدهند‪ ».‬نوع عملیات نشانگر دست‬                                             ‫ملل برای پناهندگان در ترکیه ارائه‬
                                     ‫داشتن نیروهای امنیتی ایران در این‬                                           ‫میکردند و این نهاد مسئول بررسی‬
                                                                                                 ‫و تایید پناهندگی برای آنها بود‪ .‬با‬
                                                ‫ربودن است‪.‬‬                                            ‫تغییر قانون در ترکیه از آن تاریخ‬
                                     ‫مسعود مولوی وردنجانی مدیر کانال‬                                            ‫«ثبت نام و تعیین وضعیت پناهندگی‬
                                     ‫تلگرامی «جعبه سیاه» در روز ‪ ۲۹‬آبان‬                                           ‫در کشور ترکیه توسط کمیساریای‬
                                     ‫‪ ۱٣۹۸‬با شلیک چندین گلوله در یکی‬                                            ‫عالی سازمان ملل متحد پناهندگان به‬
                                     ‫از خیابانهای استانبول یک سال پس از‬                                           ‫پایان رسید» و پناهجویان ناگزیز باید‬
                                     ‫ورودش به ترکیه کشته شد‪ .‬شخصیت‬                                             ‫درخواست خود را به اداره کل مدیریت‬
                                     ‫پر مناقشه و همکار سابق نهادهای‬                                             ‫مهاجرت (‪ )DGMM‬و پلیس ارائه‬
                                     ‫امنیتی و سپاه پاسداران در این کانال و‬                                         ‫دهند‪ .‬این تغییر رویه تاثیر منفی بر‬
                                     ‫برخی رسانههای تصویری درباره فساد‬                                            ‫وضعیت پناهجویان گذاشته است‪ .‬اداره‬
                                     ‫و اختلاس بسیاری از مسئولان رژیم‪،‬‬                                            ‫مهاجرت در بررسی پروندهها دیرکرد‬
                                     ‫سپاه پاسداران و بیت علی خامنهای‬                                            ‫جدی دارد‪ .‬این تاخیر برای شماری‬
                                                                                                 ‫از این پناهجویان چنان درازمدت شده‬
                                           ‫مدارکی را افشا کرده بود‪.‬‬                                          ‫است‪ ،‬که روند پذیرش پروندهشان از‬

                                     ‫ادامه در صفحه ‪1۷‬‬

                                     ‫وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی‬
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10