Page 6 - (کیهان لندن - سال سى و سوم ـ شماره ۲۶۰ (دوره جديد
P. 6

‫صفحه ‪ - Page 6 - ۶‬شماره ‪1۷۲۶‬‬
                                                                                 ‫جمعه ‪ ۱۹‬تا پنجشنبه‪ ۲5‬اردیبهشتماه ‪۱٣۹۹‬خورشیدی‬

‫درآمدهای مالیاتی وزارت دارائی‬                      ‫پس از مراجعت به اداره و‬      ‫دوئل تهران و واشنگتن بر سر تمدید تحریمهای‬
‫بود و بطور آشکار نشان میداد‬                       ‫عنوان کردن موضوع رد چک از‬         ‫تسلیحاتی با نتیجهی تکراری؟!‬
‫که تشکیلات دولتی که از اواسط‬                      ‫طرف آقای وزیر دارایی‪ ،‬ناراحتی‬
‫دوران سلطنت اعلیحضرت رضاشاه‬         ‫(‪)18‬‬            ‫و جنب و جوش زیادی بین مدیران‬             ‫پرتاب ماهواره نظامی «نور ‪ »1‬از کویر مرکزی ایران‬
‫بر پایۀ تشکیلات اداری کشور‬                       ‫آمریکایی اصل چهار شروع شد‬
‫فرانسه سازمان یافته بود بهتدریج‬  ‫مسائل مختلف سازمانهای ایرانی‬     ‫و هر کس آن را بهنحوی تعبیر‬    ‫ولایتمداران مانند خود علی خامنهای‬  ‫چه خطای بزرگی کردند که برجام را‬    ‫روحانی‬ ‫=حسن‬
‫بهعلت پیش آمدن جنگ جهانی‬      ‫شد‪ .‬طبیعتاً کارشناسان آمریکایی‬    ‫میکرد و موضوع بهاطلاع هندرسن‬   ‫که درباره مسائل مهم همواره یکی‬    ‫بهم زدند‪ .‬اکنون آنها نه راه پیش دارند‬ ‫میگوید تمدید تحریمهای‬
‫دوم و اشغال ایران توسط نیروهای‬   ‫و ایرانی که از چند سال پیش در‬    ‫سفیر آمریکا رسید‪ .‬از اقداماتی که‬ ‫به نعل و یکی به میخ میکوبد تا از‬   ‫و نه راه پس؛ اگر همینگونه ادامه‬    ‫تسلیحاتی را به هیچ وجه‬
‫متفقین و روی کار آمدن دولتهای‬   ‫مسیر اجرای طرحهای مصوبه با‬      ‫بهدنبال این امر انجام شد اطلاعی‬  ‫زیر بار مسئولیت فرار کند‪ ،‬ظاهرا‬   ‫بدهند تحریم تسلیحاتی برداشته‬      ‫نمیپذیریم‪« :‬چنین کنید‬
‫کوتاهمدت و سپس اوضاع نابسامان‬   ‫سازمانهای ایرانی در تماس بودند‪،‬‬   ‫ندارم ولی بعد از چند روز‪ ،‬سوء‬   ‫معتقدند که نتیجهی برجام «هیچ»‬    ‫میشود و همان اسرائیل وعربستان‬         ‫چنان میکنیم!»‬
‫دوران بعد از جنگ‪ ،‬وضعی را‬     ‫منبع عظیمی از اطلاعات در اختیار‬   ‫تفاهمات برطرف گردید و چک‬     ‫است و در حالی که از یکسو دستگاه‬   ‫و تندروهای آمریکا که ترامپ را وادار‬  ‫=رهبر جمهوری اسلامی‬
‫بهوجود آورده بود که سازمانهای‬   ‫داشتند که میتوانستند آنها را‬     ‫پنج میلیون دلاری نیز مورد قبول‬  ‫«دیپلماسی» وزارت خارجه برای آن‬    ‫به خروج از برجام کرده بودند امروز به‬  ‫خرداد ‪ 9۷‬برای اروپاییها‬
‫وزارتخانهها دائماً در حال تغییر و‬ ‫هدایت و راهنمایی کنند و بههمین‬    ‫وزارت دارائی واقع شد‪ .‬لیکن‬    ‫تلاش میکرد‪ ،‬اینها از سوی دیگر‬    ‫ترامپ خواهند گفت که «هر چهار تا‬    ‫شروطی را تعیین و تهدید‬
‫تبدیل بوده و بنا به میل و سلیقۀ‬  ‫جهت بود که در مدتی کوتاه این‬     ‫پیامدهای آن بسیار جالب بود زیرا‬  ‫ساز مخالف میزدند که جمهوری‬                         ‫کرد اگر به آنها عمل نکنند‬
‫مسؤولین دگرگونیهایی پیدا کرده‬   ‫کارشناسان جدیدالورود آماده به‬    ‫عدهای از آمریکائیان در فرصتهای‬  ‫اسلامی ایران باید از توافق اتمی‬         ‫اشتباه بزرگی کردهایم»!‬   ‫ایران از برجام خارج خواهد‬
‫که نتیجۀ آن وجود دستگاههای‬                       ‫مختلف اظهار میداشتند که طی‬    ‫خارج شود‪ .‬اما تصمیم علی خامنهای‬   ‫روحانی همچنین تهدید کرده عدم‬      ‫شد‪ .‬دو سال از آن ماجرا‬
‫عظیم اداری با چندین هزار کارمند‬              ‫کار شدند‪.‬‬   ‫برخوردهایی با سازمانهای دولتی‬   ‫تا امروز ماندن در برجام بوده چرا که‬ ‫لغو تحریمهای تسلیحاتی جمهوری‬      ‫گذشته و اروپا به هیچیک از‬
‫است که عدۀ کثیری از آنها تحت‬    ‫وارن نیز در «کمیته عالی وزرا»‬    ‫متوجه شدهاند که این سازمانها‬   ‫راهی جز این نداشته است‪ .‬وقتی‬     ‫اسلامی خطای بزرگی است که‬        ‫آن شروط اعتنایی نکرده اما‬
‫عنوان اجرای قانون و مقررات‬     ‫موضوع را بهاطلاع آقایان اعضای‬    ‫غالباً فاقد هدف و تشکیلات لازم‬  ‫هم که ایالات متحده از برجام خارج‬   ‫عواقب خطرناکی در پی دارد‪ .‬وی‬      ‫جمهوری اسلامی همچنان‬
‫دولتی به انواع و اقسام‪ ،‬برای‬    ‫کمیته رساند و جملگی از این اقدام‬   ‫برای انجام وظایف خود و رفع‬    ‫شد‪ ،‬همین ولایتمدارا ِن خامنهای به‬  ‫گفته «در نامه به سران ‪ ۴+۱‬نوشتم و‬   ‫در برجام مانده است‪.‬‬
‫مردم تولید مزاحمت کرده و با‬    ‫اظهار خوشوقتی کردند و اطمینان‬    ‫مشکلات مملکتی میباشند و‬      ‫همراه دستگاه «دیپلماسی» روحانی و‬   ‫گفتم چنین کنید ما چنان میکنیم!»‬    ‫=تهران ادعا میکند‬
‫اشکالتراشی و اخاذی‪ ،‬معاش‬      ‫دادند که تمام وزارتخانهها آمادگی‬   ‫بیشتر مانند صندوقهایی هستند‬    ‫ظریف‪ ،‬در تناقضات و تنگنای سیاسی‪،‬‬   ‫‪ ۱۴‬اردیبهشت صدها نفر از‬        ‫اگر تحریمهای تسلیحاتی‬
‫خود را تأمین میکنند زیرا حقوق‬   ‫دارند که در مورد بررسی و تهیه‬    ‫که عدهای کارمند در آخر ماه‬    ‫شروع کردند به جار و جنجال بر سر‬   ‫نمایندگان مجلس نمایندگان‬        ‫برداشته نشود ایران از‬
‫دولتی آنها حتی جوابگوی هزینۀ‬    ‫طرحهای اصلاحی برای نو کردن‬      ‫برای گرفتن حقوق به آنجا مراجعه‬  ‫اینکه آمریکا حق نداشت از برجام‬    ‫آمریکا از هر دو حزب جمهوریخواه‬     ‫‪ NPT‬خارج میشود!‬
‫ده روز خانوادۀ آنها نمیباشد‪ .‬از‬  ‫تشکیلات و بهبود امور اداری همه‬    ‫میکنند و مقامات پائین ادارات نیز‬  ‫خارج شود و باید به برجام باز گردد!‬ ‫و دموکرات طی نامهای به مایک‬      ‫همچنین اعلام شده بود‬
‫طرفی بهعلت روشن نبودن قوانین‬                      ‫اکثراً توسط کسانی اشغال شده که‬  ‫رهبر جمهوری اسلامی در خرداد‬     ‫پمپئو وزیر خارجه این کشور خواستار‬   ‫اگر کانال مالی اینستکس‬
‫و مقررات و دستورالعملهای‬            ‫گونه همکاری نمایند‪.‬‬   ‫از سمت خود تحت عنوان قانون‬    ‫‪ ۹۷‬برای اروپاییها شروطی را تعیین‬   ‫افزایش اقدامات دیپلماتیک دولت‬     ‫فعال نشود ایران از برجام‬
‫پیچیده و ضد و نقیض موجباتی‬     ‫بهدنبال این تصمیم بود که تماس‬    ‫و مقررات سوء استفاده کرده و‬    ‫کرد و گفت اگر به آن عمل نکنند‬    ‫برای تمدید تحریمهای تسلیحاتی‬      ‫و ‪ NPT‬خارج میشود!‬
‫فراهم گردیده که اعمال هر گونه‬   ‫کارشناسان اداری با وزارتخانهها آغاز‬ ‫از مراجعین اخاذی میکنند و‬     ‫ایران از برجام خارج خواهد شد‪ .‬دو‬   ‫سازمان ملل علیه رژیم ایران شدهاند‪.‬‬   ‫این تهدیدات در حالیست‬
‫نظری را برای پوشش قانونی هر‬    ‫گردید و در هر مورد بهنحو مناسبی‬   ‫کسانی نیز میگفتند که ایران‬    ‫سال از آن ماجرا گذشته و اروپا هم به‬ ‫درخواست نمایندگان دو حزب از‬      ‫که زمامداران جمهوری‬
‫تصمیمی برای مأمورین دولت‬      ‫ترتیب تماس با وزارتخانههای مربوطه‬  ‫کشوری است که از لحاظ منابع‬    ‫هیچیک از آن شروط اعتنایی نکرده اما‬  ‫دولت آمریکا برای تحت فشار قرار‬     ‫اسلامی به خوبی میدانند‬
‫تسهیل کرده و کاغذبازی و اهمال‬                      ‫طبیعی بسیار غنی و دارای اقلیتی‬  ‫جمهوری اسلامی همچنان در برجام‬    ‫دادن رژیم ایران پس از آن شدت‬      ‫خروج از برجام و ‪ NPT‬یعنی‬
‫کاری و سنگ اندازی در راه‬       ‫و اجرای این بررسیها داده شد‪.‬‬   ‫بسیار ثروتمند است که منابع‬    ‫مانده است‪ .‬یکی از شروط خامنهای‬    ‫گرفته است که سپاه پاسداران‬       ‫بازگشت خودکار تمامی‬
‫پیشرفت هر کاری را باعث شده‬     ‫اولین و جالبترین این بررسیها در‬   ‫تولیدی و بازرگانی را در اختیار‬  ‫این بود که تحریمهای مالی و بانکی‬   ‫انقلاب اسلامی ماهواره نظامی «نور‬    ‫تحریمهای سازمان ملل‪.‬‬
‫است و کامل ًا واضح بود که با وجود‬ ‫وزارت دارائی آغاز گردید که یکی‬    ‫داشته و مالیاتی نمیپردازند‬    ‫و نفتی‪ ،‬همگی با هم‪ ،‬برداشته شود!‬   ‫‪ »۱‬را با موشک بالستیک «قاصد» در‬
‫چنین شرایطی‪ ،‬اجرای هر برنامه‬    ‫از مهمترین و بزرگترین واحدهای‬    ‫و سهمی در تأمین هزینههای‬     ‫حالا نیز پس از دو سال ادعا میشود‬   ‫مدار زمین قرار داد‪ .‬مقامات آمریکایی‬  ‫«دموکراتها» و «جمهوریخواهان»‬
‫اساسی دربارۀ توسعۀ اقتصادی‬     ‫تشکیلاتی دولت بود و سرآغاز آن‬    ‫دولت ندارند‪ .‬چطور میتوان‬     ‫اگر تحریمهای تسلیحاتی برداشته‬    ‫میگویند خود ماهواره نگران‬       ‫آمریکا از سال ‪ ۲۰۱۸‬تا کنون بر‬
‫و عمرانی با اشکالات فراوان‬     ‫هم از واحد وصول درآمدهای مالیاتی‬   ‫انتظار داشت که دولت آمریکا از‬   ‫نشود ایران از ‪ NPT‬خارج میشود!‬    ‫کننده نیست زیرا فقط یک دوربین‬     ‫سر خروج ایالات متحده از برجام‬
‫مواجه خواهد بود و صرفنظر‬      ‫دولت شروع شد و در برخورد اولیۀ‬    ‫افراد آمریکایی و حتی از کسانی‬   ‫همچنین اعلام شده بود اگر کانال‬    ‫عکسبرداری است که در مدار زمین‬     ‫به شدت با هم اختلاف دارند اما در‬
‫از اعلام آرمانهای قابل تحسین‬    ‫کارشناس آمریکایی اصل چهار با‬     ‫که درآمد مختصری دارند مالیات‬   ‫مالی اینستکس فعال نشود ایران از‬   ‫پُشتک و وارو میزند اما موشکی که‬    ‫حالی که لغو تحریم تسلیحاتی در‬
‫توسط دولت و داشتن حسن نیت‬     ‫رئیس کل امور درآمدهای مالیاتی‬    ‫جمعآوری کرده و در کشوری‬      ‫برجام و ‪ NPT‬خارج میشود! این‬     ‫با آن ماهواره به فضا پرتاب شد بسیار‬  ‫اکتبر ‪ ۲۰۲۰‬یکی از مفاد برجام است‪،‬‬
‫مسؤولین رده اول و دوم مملکت‬    ‫وزارت دارائی صحبتهایی رد و بدل‬    ‫مانند ایران حقوق کارکنان دولت‬   ‫تهدیدات در حالیست که زمامداران‬                       ‫اکنون حزب دموکرات نیز همصدا با‬
‫و کوشش شبانهروزی آنها‪ ،‬چون‬     ‫شده بود که هرچند حالت طنز دارد‬    ‫را بپردازد‪ .‬این گونه صحبتها‬    ‫جمهوری اسلامی به خوبی میدانند‬            ‫نگرانکننده است‪.‬‬    ‫حزب جمهوریخواه و دولت ترامپ بر‬
‫ماشین اجرائی کشور دچار نقائص‬    ‫ولی چون واقعیت داشت‪ ،‬بد نیست‬     ‫بهتدریج دامنۀ وسیعتری پیدا‬    ‫خروج از برجام و ‪ NPT‬یعنی‬       ‫از سوی دیگر در اوج بحران ُکرونا‬    ‫آن است که باید مانع لغو تحریمهای‬
‫غیر قابل چشمپوشی است‪ ،‬لذا‬                        ‫کرد و در مذاکرات با آقایان وزرا‬  ‫بازگشت خودکار تمامی تحریمهای‬     ‫محمدجواد ظریف وزیر خارجه‬
‫طبیعی است که برنامههای اعلام‬           ‫در اینجا بازگو شود‪:‬‬  ‫نیز مطرح شد و در عین حال‬                        ‫جمهوری اسلامی‪ ،‬در شرایطی‬            ‫تسلیحاتی رژیم ایران شد‪.‬‬
‫شدۀ دولتها در ضمن عمل دچار‬     ‫در جلسه ملاقاتی که از قبل تعیین‬   ‫که برنامههای تصویب شده در‬               ‫سازمان ملل‪.‬‬   ‫که هیچ سیاستمدار و دولتمندی‬      ‫این موضع و همصدایی با واکنش‬
                  ‫وقت شده بود کارشناس آمریکایی با‬   ‫تمام رشتهها با سرعت زیادی‬     ‫روحانی روز چهارشنبه همچنین‬      ‫به مسافرت و دیدارهای سیاسی‬       ‫مقامات جمهوری اسلامی که دل و‬
         ‫شکست شوند‪.‬‬    ‫همکار ایرانی خود به دفتر آقای مدیر‬  ‫در سراسر کشور در جریان بود‬    ‫مدعی شد که آمریکا نه راه پس‬     ‫نمیرود‪ ،‬راهی دمشق شد و در دیدار‬    ‫امید به پیروزی «دموکراتها» در‬
‫بنابراین هرچه بیشتر در این‬     ‫کل درآمدها مراجعه میکنند و به‬    ‫و هر روز توسعه مییافت موضوع‬    ‫دارد و نه راه پیش! اما درواقع قضیه‬  ‫با بشار اسد رئیس جمهوری رژیم‬      ‫انتخابات ریاست جمهوری ایالات‬
‫باره بحث و بررسی میشد و‬      ‫اتاق بزرگی راهنمایی میشوند که‬    ‫عدم کارآئی سازمانهای دولتی‬    ‫برعکس است‪ :‬جمهوری اسلامی‬       ‫سوریه تاکید کرد حمایت تهران‬      ‫متحده در نوامبر ‪ ۲۰۲۰‬بستهاند‪،‬‬
‫دنبال چارهجویی بودند‪ ،‬مشکلات‬    ‫آقای مدیر کل در صدر اتاق در پشت‬   ‫و لزوم اصلاح تشکیلات اداری‪،‬‬    ‫ایران است که نه راه پس دارد و نه‬   ‫از «مقاومت» و رژیم بعثی سوریه‬
‫اجرائی بیشتر نمایان میگردید و‬   ‫میز بزرگی که روی آن تعداد کثیری‬   ‫بهصورت یک امر اجتنابناپذیر‬    ‫راه پیش! هم حسن روحانی و هم‬     ‫ادامه خواهد داشت‪ .‬پس از او نیز‬              ‫روبرو شده است‪.‬‬
‫بررسی سوابق نشان میداد که‬     ‫پروندههای قطور انبار شده است‬                      ‫بیژن زنگنه میگفتند تحریم نفتی‬    ‫اسماعیل قاآنی فرمانده سپاه قدس‬     ‫حجتالاسلام حسن روحانی رئیس‬
‫طی چند سال گذشته حتی از‬      ‫نشسته و تعداد چندین نفر ارباب‬             ‫مطرح میشد‪.‬‬    ‫ایران ممکن نیست‪ .‬هم روحانی و‬     ‫بازوی خارجی سپاه پاسداران انقلاب‬    ‫جمهوری اسلامی در واکنش به‬
‫دوران دولت آقای دکتر مصدق‬     ‫رجوع مالیاتی نیز در روی صندلیهایی‬  ‫در مطبوعات و محافل دولتی و‬    ‫هم سرداران سپاه پاسداران تهدید‬    ‫اسلامی به بغداد رفت و با فرماندهان‬   ‫مواضع آمریکاییها با تاکید بر اینکه‬
‫بارها با اجرای برنامههایی از‬    ‫که دور تا دور اتاق گذاشته شده است‬  ‫غیر دولتی نیز موضوعات مختلف‬    ‫میکردند نمیشود همهی منطقه‬      ‫بلندپایه شبهنظامیان مورد حمایت‬     ‫لغو تحریم تسلیحاتی جزو لاینفک‬
‫قبیل گذراندن قوانین جدید‬      ‫نشسته و منتظر ملاقات با آقای مدیر‬  ‫ازجمله مقررات دست و پاگیری‬    ‫نفت صادر کنند و نفت ایران صادر‬    ‫جمهوری اسلامی دیدار کرد‪ .‬پس از‬     ‫برجام است گفته است که آمریکا و‬
‫استخدام دولتی‪ ،‬تشویق کارکنان‬                      ‫که سالیان دراز در دستگاهای‬    ‫نشود! اما همهی این تهدیدات در‬    ‫سفر جانشین قاسم سلیمانی به عراق‪،‬‬    ‫کشورهای دیگر بدانند ایران به هیچ‬
‫دولت به بازنشستگی و دادن‬                ‫کل هستند‪.‬‬    ‫دولت وجود داشت و هر روز با‬    ‫حد تبلیغات ماند چرا که اجرای هر‬   ‫حملات راکتی به پایگاههای آمریکایی‬   ‫عنوان تخطی از قطعنامه ‪۲۲٣۱‬‬
‫امتیازات خاص ازجمله قبول پنج‬    ‫پس از ورود این آقای آمریکایی‬     ‫صدور قوانین و تصویبنامههای‬    ‫کدام از این تهدیدات‪ ،‬اوضاع را برای‬
‫سال خدمت انجام نداده بهمنظور‬    ‫که همه بهاحترام بلند شدند و سپس‬   ‫جدید بر حجم آن اضافه شده بود‪،‬‬   ‫جمهوری اسلامی دشوارتر و غیرقابل‬             ‫افزایش یافت‪.‬‬     ‫شورای امنیت را نخواهد پذیرفت‪.‬‬
‫رسیدن به حد نصاب قانونی برای‬    ‫نشستن و پذیرایی با چای و قهوه و‬   ‫خیل عظیم کارکنان وزارتخانهها و‬                     ‫دوئل تهران و واشنگتن بر سر‬       ‫حسن روحانی چهارشنبه ‪۱۷‬‬
‫بازنشستگی و اقداماتی شبیه به‬    ‫ترش و نیم ساعت تعارفات و حرفهای‬   ‫سازمانهای دولتی که طی زمان به‬           ‫پیشبینی میکند‪.‬‬    ‫تمدید تحریمهای تسلیحاتی‪،‬‬        ‫اردیبهشت در نشست هیات دولت‬
‫آن‪ ،‬نهتنها تعداد کارکنان دولت‬   ‫خارج از موضوع‪ ،‬کارشناس آمریکایی‬   ‫دنبال تغییرات مداوم دولتها تعداد‬ ‫واقعیت این است که بر خلاف‬      ‫گذشته از جنبههای مهم سیاسی‪،‬‬      ‫مدعی شده «آمریکاییها از یکی دو‬
‫کمتر نشده بلکه با استفاده از نقاط‬ ‫از آقای مدیر کل سؤال میکند که‬    ‫آنها افزایش یافته بود و همچنین‬  ‫جمهوری اسلامی‪ ،‬آمریکا برای‬      ‫یک موضوع «حیثیتی» نیز برای‬       ‫ماه پیش از خواب غفلت بیدار شدهاند‬
‫ضعف قانون مانند استخدامهای‬     ‫تعداد مؤدیان مالیاتی شما چند نفر‬   ‫سلیقه ها ی شخصی مسؤ و لین‬     ‫پیش بردن سیاستهای خود ابزار‬     ‫جمهوری اسلامی به شمار میرود‪.‬‬      ‫و فهمیدهاند که چه اشتباه بزرگی‬
‫قراردادی و روزمزدی‪ ،‬حتی از‬     ‫است؟ جواب داده میشود سیصد و‬     ‫دولتی و اعمال نفوذ وکلای مجلس‬   ‫بینالمللی نیز در دست دارد و دولت‬   ‫نظام جمهوری اسلامی از رهبرش‬      ‫کردهاند که از برجام خارج شدهاند و‬
‫طریق شهرداریها‪ ،‬روز بهروز تعداد‬  ‫پنجاه هزار نفر‪ .‬سؤال میشود شما‬    ‫و اشخاص با نفوذ که دستگاههای‬   ‫ترامپ تا کنون نشان داده است که‬    ‫تا سخنگویانش مانند حسن روحانی‬
‫کارکنان و حقوق بگیران دولتی‬    ‫برای رسیدگی به پروندههای مالیاتی‬   ‫اجرائی دولت را فلج کرده بودند‬   ‫از تمام ظرفیتهای خود برای کارزار‬   ‫و محمدجواد ظریف‪ ،‬بعد از خروج‬
‫افزایش یافته است‪ .‬لذا این مسأله‬  ‫این سیصد و پنجاه هزار نفر و تعیین‬  ‫دائماً مطرح بود و این مطالب در‬  ‫فشار حداکثری علیه تهران استفاده‬   ‫آمریکا از توافق اتمی‪« ،‬آتش زدن‬
‫بهصورت بزرگترین معضل دولت‬     ‫این که مالیات سالیانه هر یک از‬    ‫سازمان اصل چهار نیز انعکاس‬                       ‫برجام» از سوی ولایتمداران و‬
‫درآمده و مسؤولین دائماً به دنبال‬  ‫آنها چیست و چه کسانی به موقع‬     ‫داشت و اغلب کارشناسان ایرانی‬              ‫خواهد کرد‪.‬‬   ‫حزباللهیها را نیز علم کردند‪ .‬این‬
‫یافتن راه حلی برای رفع این‬     ‫مالیات خود را پرداختهاند و یا تأخیر‬ ‫و آمریکایی که هر روز با یکی از‬
                  ‫کردهاند و یا اصل ًا نپرداختهاند چه‬  ‫واحدهای دولتی در تماس بودند‬       ‫کیهان منتشر کرد ‪:‬‬
         ‫مشکل بودند‪.‬‬   ‫سیستم و روشی دارید که مطمئن‬     ‫لزوم اجرای برنامههایی را بهمنظور‬
‫در اوایل بهار سال ‪۱٣٣۴‬‬       ‫شوید به وضع همه رسیدگی شده‬      ‫اصلاح تشکیلات دولتی و روشهای‬   ‫سقوط بهشت‬
‫( ‪ )۱ ۹ 5 5‬تیمسا ر سپهبد‬      ‫است؟ آقای مدیر کل بدون تردید و‬    ‫اداری احساس میکردند‪ .‬در این‬
‫زاهدی از مقام خود استعفا داد‬    ‫سریعاً جواب میدهد که «آقا‪ ،‬همه‬    ‫زمان بود که قسمت جدیدی‬      ‫خاندان پهلوی و روزهای پایانی ایران پادشاهی‬
‫و بهجای ایشان آقای حسین‬      ‫اینها را میشناسیم و از همه چیز‬    ‫در سازمان اصل چهار بهنام‬
‫علاء زمام امور را بهدست گرفت‪.‬‬                      ‫«قسمت امور اداری» (‪Public‬‬     ‫ترجمه رضا تقی زاده‬          ‫اندرو اسکات کوپر‬
‫آقای حسین علاء در هنگام‬                 ‫خبر داریم»‪.‬‬   ‫‪ )Adminstration‬ایجاد گردید‬
‫تصدی وزارت دربار با وارن تماس‬   ‫البته با شنیدن چنین پاسخی‬      ‫و یک کارشناس مجرب و باسابقه‬    ‫کتاب سقوط بهشت را تنها از کیهان لندن می توان‬
‫نزدیک داشتند و از برنامههای‬    ‫جای سؤال دیگری باقی نمیماند و‬    ‫برای ریاست آن وارد ایران شد‪ .‬در‬           ‫خریداری کرد‬
‫اصل چهار بهخوبی آگاه بودند‬     ‫دیدن وضع آن اتاق و برخورد ارباب‬   ‫مدت زمان کوتاهی وسائل مورد‬
‫بنابراین روابط بین دولت و اصل‬   ‫رجوع و نحوۀ رسیدگی به مسائل‪،‬‬     ‫نیاز تشکیل این قسمت تدارک‬      ‫قیمت ‪ ٣۵ :‬پوند ‪ +‬هزینه بسته بندی و پست‬
‫چهار بر مبنای موافقتنامههای‬    ‫چنان کارشناس آمریکایی را بهتزده‬   ‫شد و آقای حسن شهمیرزادی که‬
‫امضا شده بدون کوچکترین تغییر‪،‬‬   ‫کرده بود که فقط با تشکر جلسه را‬   ‫تحصیلات عالی خود را در آمریکا‬
‫کماکان ادامه یافت و موضوع تغییر‬  ‫ترک گفته و در مراجعت گزارشی‬     ‫و سویس بهپایان رسانیده و به‬
‫دولت اثری در برنامههای اصل‬     ‫در این باره تسلیم رئیس «قسمت‬     ‫ایران برگشته بود‪ ،‬بهعنوان همکار‬
‫چهار نگذاشت و روابط و تماسهای‬   ‫اداری» کرده بود که تا مدتها در مورد‬ ‫ایرانی رئیس «قسمت امور اداری»‬
‫کارشناسان آمریکایی و ایرانی اصل‬  ‫یافتن راه حلی برای اصلاح این وضع‬
‫چهار نیز در مورد کمکهای فنی‬                                ‫برگزیده شد‪.‬‬
‫و مالی مانند گذشته دنبال شد‬             ‫سر در گم بودند‪.‬‬   ‫در هفتههای بعد نیز کارشناسان‬
‫فقط با این تفاوت که در این زمان‬  ‫گز ا ر شها ی سا یر کا ر شنا سا ن‬   ‫دیگری در رشتههای مختلف امور‬
‫بهعلت حل شدن مسألۀ نفت و پیدا‬   ‫اداری که با دستگاههای مختلف‬     ‫اداری برای تکمیل کادر فنی این‬
‫شدن درآمدهای نفتی‪ ،‬گشایشی‬     ‫در تماس قرار گرفته بودند نیز‬     ‫قسمت وارد ایران شدند و با گرفتن‬
‫در کارهای دولتی پیدا شده و امید‬  ‫تماماً گویای وضعی شبیه مدیریت‬    ‫همکاران ایرانی‪ ،‬واحد کارآمدی‬
‫آن بود که برنامههای اساسی برای‬
‫عمران و توسعۀ اقتصادی به مرحله‬                             ‫بهوجود آوردند‪.‬‬
                                    ‫البته در دو سه ماه اول‪ ،‬وقت‬
       ‫اجرا گذاشته شود‪.‬‬                      ‫کارشناسان این قسمت صرف‬
                                    ‫جمعآوری اطلاعات و آشنایی با‬
‫ادامه دارد‬
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11