Page 7 - (کیهان لندن - سال سى و سوم ـ شماره ۲۶۰ (دوره جديد
P. 7

‫صفحه ‪۷‬ـ ‪ Page 7‬ـ شماره ‪1۷۲۶‬‬
‫جمعه ‪ ۸‬تا پنجشنبه ‪ ۱۴‬مه ‪۲۰۲۰‬‬

‫چرا خروج از سوریه برای جمهوری اسلامی‬                                            ‫شیوع ُکرونا بهانهای برای عدم پیگیری مسببان‬
       ‫دشوار است؟‬                                                       ‫قتلعام مردم در «آبان ‪»98‬‬

‫مراسم تشییع جنازه پاشاپور از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران‬             ‫=یک مقام بلندپایه‬            ‫بر اساس آخرین آمار نهادهای حقوق بشری در جریان سه الی چهار روز‬       ‫=علی مطهری اخیراً در‬
      ‫انقلاب اسلامی که در سوریه کشته شد‬                   ‫اسرائیلی به المانیتور گفته‬        ‫تظاهرات سراسری آبانماه در ایران بیش از ‪ 3۰8‬نفر کشته شدند که به‬       ‫صحن علنی مجلس رحمانی‬
                                         ‫فعالیت نیروهای ایرانی و‬         ‫نظر میرسد تعداد قربانیان بیشتر از این تعداد باشد؛ رویترز به استناد‬     ‫فضلی وزیر کشور را «مقصر‬
‫جهانیان بگوید فشار حداکثری و‬      ‫از دیگر شروط آمریکا‪ ،‬آزادی‬         ‫شبهنظامیان شیعه در خط‬          ‫گفتههایی از درون حکومت این رقم را تا ‪ 1۵۰۰‬تن اعلام کرده است‬        ‫اصلی» حوادث آبانماه‬
‫تحریمها سرانجام نتیجه داد و ایرانیها‬  ‫شهروندان آمریکایی و دوتابعیتیهایی‬     ‫مقدم سوریه متوقف شده‬                                                ‫دانست و گفت لاریجانی‬
‫[جمهوری اسلامی] به زانو درآمدند»‪.‬‬   ‫بود که نهادهای امنیتی رژیم ایران به‬    ‫و حضور این نیروها کاهش‬          ‫بنزین تغییر کرده برای اینکه موضوع‬         ‫حاکمیت اتفاق افتاد»‪.‬‬  ‫اجازه نداد او استیضاح شود‪.‬‬
‫خامنهای تاکید کرد «آنها فعل ًا‬     ‫اتهام جاسوسی یا اقدام علیه امنیت‬                          ‫را به شورای امنیت کشور واگذار‬     ‫رحمانی فضلی در ادامه گفت‬       ‫=رحمانی فضلی در‬
‫میگویند در منطقه فعال نباشید‪ ،‬به‬                           ‫چشمگیری یافته است‪.‬‬          ‫کرده بودم‪ .‬به آنها هم گفته بودم به‬  ‫«دشمنان با تحریکات از آن شرایط‬    ‫جلسهایدرجمعاستانداران‬
‫جبهه مقاومت کمک نکنید‪ ،‬در برخی‬       ‫ملی آنها را به گروگان گرفتهاند‪.‬‬    ‫=شنیدهها حاکیست‬             ‫من لازم نیست بگویید خودتان بروید‬   ‫سوء استفاده کردند… در دیماه‬     ‫گفته تصمیم افزایش قیمت‬
‫کشورها حضور نداشته باشید و توان‬    ‫روزنامه نیویورک تایمز ‪ ۶‬مه (‪۱۷‬‬       ‫ایران و آمریکا برای مبادلهی‬       ‫برنامهریزی کنید منتها همه چیز در‬   ‫[نیز] بعد از سقوط آن هواپیما از‬   ‫بنزین در سطوح بالای‬
‫دفاعی و تولید موشک خود را متوقف‬    ‫اردیبهشت) در گزارشی نوشت ایران‬       ‫تعدادی از زندانیان به‬          ‫جلسه سران سه قوه تصویب شده‬      ‫اعتراضات بعد از آن حداقل چهار شب‬   ‫نظام بوده و وزارت کشور‬
‫کنید و بعد از این خواستهها خواهند‬   ‫و آمریکا در حال مذاکره برای تبادل‬     ‫توافق رسیدهاند و از طریق‬                            ‫با مشکلات امنیتی در جاهای مختلف‬   ‫و استانداران فقط مجری‬
‫گفت از قوانین و حدود دینی دست‬                           ‫سوئیس و پاکستان در حال‬                       ‫است»‪.‬‬
‫بردارید و بر موضوع حجاب اسلامی‬              ‫زندانیانهستند‪.‬‬                          ‫خامنهای هم اعلام کرد که تصمیم‬               ‫روبرو شدیم»‪.‬‬             ‫بودند‪.‬‬
‫نیز تأکید نکنید‪ ،‬بنابراین خواستههای‬  ‫این روزنامه نوشت ابوالفضل مهرآبادی‬             ‫مذاکرهاند‪.‬‬        ‫افزایش قیمت بنزین توسط سران سه‬    ‫او در این نشست بارها تاکید کرد‬    ‫=مصطفی کواکبیان‪:‬‬
                    ‫معاون دفتر حافظ منافع ایران در‬       ‫=شماری از کارشناسان‬           ‫قوه گرفته شد و او فقط آن را تأیید‬   ‫همه تصمیمات در حوزههای مختلف‬     ‫مدتهاست بحث تحقیق‬
    ‫آمریکا هیچگاه تمامی ندارد»‪.‬‬   ‫سفارت پاکستان در واشنگتن گفته‬       ‫معتقدنداینهامقدمهایبرای‬                            ‫[و طبیعتا سرکوب و کشتار مردم]‬    ‫و تفحص از حوادث پس‬
‫خامنهای همچنین در خرداد ‪ ۹۸‬در‬     ‫است که مذاکرات بر سر مبادله مایکل‬     ‫مذاکراتی فراتر بین تهران و‬                   ‫کرده است!‬    ‫در سطوح بالای نظام گرفته میشود‬    ‫از افزایش قیمت بنزین‬
‫واکنش به گروهی از جریانات سیاسی‬    ‫وایت با یک ایرانی که تا کنون هویت‬                          ‫این ادعاهای خامنهای و روحانی‬     ‫و وزارت کشور و استانداران صرفاً‬   ‫و حوادث آبان ماه در‬
‫که در داخل ایران پیشنهاد مذاکره با‬   ‫وی فاش نشده جریان دارد‪ .‬پاکستان‬            ‫واشنگتن است‪.‬‬         ‫با آنچه رحمانی فضلی میگوید‬                         ‫کمیسیون امور داخلی‬
‫آمریکا را مطرح کردند گفت «مقاومت‬    ‫حافظ منافع جمهوری اسلامی ایران‬       ‫=حتیاگردرونجمهوری‬            ‫که تصمیمات در همه حوزهها که‬           ‫مجری دستورات هستند‪.‬‬    ‫مجلس و شوراها مطرح‬
‫قدرتمندترین سلاح یک ملت است‬                            ‫اسلامی جریاناتی به فکر‬          ‫طبیعتا شامل تصمیم مهمی مانند‬     ‫آنچه رحمانی فضلی در این جلسه‬     ‫است‪ ،‬اما اصل ًا جلسهای‬
‫و دشمن در صدد است با وسوسه‪،‬‬                ‫در آمریکاست‪.‬‬      ‫مذاکره با آمریکا باشند و بر‬       ‫افزایش قیمت بنزین هم میشود‪ ،‬در‬    ‫گفت به نوعی واکنش به نطق علی‬
‫تردیدافکنی و القاء بیفایده و ناممکن‬  ‫مایکل وایت یک نظامی پیشین‬         ‫لزوم عقبنشینی از سوریه‬          ‫«سطوح بالای نظام» گرفته میشود‪،‬‬    ‫مطهری نماینده تهران در مجلس‬          ‫تشکیلنمیدهند‪.‬‬
‫بودن مقاومت‪ ،‬این سلاح را از دست‬    ‫آمریکاست که برای ملاقات با دوست‬      ‫و عراق اصرار کنند و حتی‬                            ‫شورای اسلامی است که در جلسه‬     ‫=قاسم میرزایی نیکو‬
                    ‫دخترش که اهل مشهد است به ایران‬       ‫اینها اگر بتوانند خامنهای‬                ‫در تناقض قرار دارد‪.‬‬  ‫علنی سهشنبه ‪ ۱۶‬اردیبهشت به‬      ‫عضو کمیسیون شوراها‪ :‬در‬
      ‫ملت ایران خارج کند»‪.‬‬    ‫آمد اما دو سال پیش بازداشت شد‪ .‬با‬     ‫را مجاب کنند‪ ،‬راضی کردن‬         ‫ُکرونا و انتخابات مانع فعالیت‬     ‫اعتراضات سراسری آبانماه ‪۱٣۹۸‬‬     ‫مورد مسائل آبان قرار شد‬
‫او در آذر‪ ۹۸‬نیز در دیدار با فرماندهان‬ ‫شیوع ُکرونا در ایران و آزادی شماری‬     ‫سرداران سپاه پاسداران‬                             ‫اشاره کرد و گفت‪« :‬وزیر کشور‬     ‫کمیته ویژهای برای بررسی‬
‫سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تأکید‬   ‫از زندانیان او نیز موقتاً آزاد و به سفارت‬ ‫برای عقبنشینی کار راحتی‬                  ‫کمیته ویژه آبان‬   ‫مقصر اصلی در حوادث آبانماه بود‬    ‫دقیقتر تشکیل شود اما به‬
‫کرد «یک عرصهی دیگر که بسیار‬      ‫سوئیس که حافظ منافع آمریکا در‬                            ‫قاسم میرزایی نیکو عضو کمیسیون‬     ‫که منجر به کشته شدن تعدادی از‬    ‫دلیل همزمانی با انتخابات‬
‫مهم است که سپاه در آن فعال است‪،‬‬                                   ‫نیست‪.‬‬         ‫شوراهای مجلس به خبرگزاری ایرنا‬                       ‫اسفندماه‪ ،‬بررسی بودجه‪،‬‬
‫نگاه گسترده به جغرافیای مقاومت‬         ‫ایران است تحویل داده شد‪.‬‬                          ‫میگوید‪« :‬بعد از مسائل آبان‪ ،‬وزرا‬           ‫هموطنانمان شد»‪.‬‬    ‫تعطیلی مجلس و شرایط‬
‫در منطقه است؛ مجموعهی مقاومت‬      ‫مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا روز‬      ‫مقامات امنیتی اسرائیل میگویند‬      ‫و مسئولان مربوطه در کمیسیون‬      ‫مطهری در ادامه گفته بود «بنده‬    ‫ناشی از ُکرونا‪ ،‬به تعویق‬
‫در این منطقه توانایی خودش را در‬    ‫چهارشنبه ‪ ۶‬مه در جمع خبرنگاران‬       ‫برای نخستین بار از شروع جنگ سوریه‬    ‫شوراها حاضر شدند و گزارشهای‬      ‫و تعدادی از نمایندگان مجلس‬
‫مواجههی با استکبار‪ ،‬در مواجههی با‬   ‫گفت سوئیس به عنوان حافظ منافع‬       ‫از سال ‪ ۲۰۱۱‬و تلاش رژیم ایران برای‬    ‫مرتبط را ارائه کردند‪ .‬اتفاقاً دو‬   ‫درخواست استیضاح وزیر کشور را‬               ‫افتاد‪.‬‬
‫آمریکا‪ ،‬در مواجههی با جبههی م ّتحد‬   ‫ایالات متحده در ایران از تهران‬       ‫تبدیل کردن سوریه به پایگاهی جهت‬     ‫کمیسیون شوراها و امنیت ملی‬      ‫داشتیم و این موضوع را هم تا آخر‬   ‫=کمیتههای نمایشی‬
‫کفر و ظلم نشان داده؛ شما نقش‬      ‫خواسته است تا با تمدید مرخصی‬        ‫فعالیتهای تروریستی و میدانی برای‬     ‫نیز جلسه مشترکی برگزار کردند و‬    ‫پیگیری کردیم‪ ،‬حتی این موضوع از‬    ‫در بررسی جنایات مختلف‬
‫سپاه را حالا در این مجموعهی عظیم‬                         ‫جابجایی تسلیحات نظامی شواهد‬       ‫نماینده ارگانهای مربوطه‪ ،‬از جمله‬   ‫حدنصاب هم نیفتاد… از لاریجانی‬    ‫هرگز به جایی نرسیده و‬
                      ‫پزشکی مایکل وایت موافقت کند‪.‬‬      ‫نشان میدهد که نیروهای وابسته به‬     ‫وزارت اطلاعات‪ ،‬نیروی انتظامی‪،‬‬     ‫انتقاد میکنم‪ ،‬هرچند که داماد ما‬   ‫ریش و قیچی همواره در‬
          ‫مشاهده کنید»‪.‬‬    ‫خبرگزاری رویترز نیز گزارش‬         ‫حکومت ایران در حال عقبنشینی از‬      ‫دادستانی و اطلاعات سپاه و… نیز‬    ‫است‪ ،‬اما او [لاریجانی] اجازه نداد‬
‫آنچهعلیخامنهایمیگویداستراتژی‬      ‫داد وزیر خارجه آمریکا از سوئیس‬                           ‫در آن حضور داشتند و گزارشهای‬     ‫استیضاح وزیر کشور دنبال شود و در‬   ‫دست مرتکبان بوده است‪.‬‬
‫جمهوری اسلامی برای اخاذی از‬      ‫بابت درخواست مرخصی برای دیگر‬                 ‫سوریه هستند‪.‬‬                        ‫نهایت هم به ما گفتند که هماکنون‬
‫غربیهاست‪ .‬شبهنظامیان وابسته به‬     ‫شهروندان آمریکایی که در ایران‬       ‫یک مقام بلندپایه اسرائیلی به‬       ‫مختلفی از ابعاد ماجرا ارائه کردند»‪.‬‬ ‫شرایط مناسب نیست و بعد از‬      ‫صندوق بینالمللی پول (‪ )IMF‬در‬
‫سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که زیر‬                        ‫المانیتور گفته است که فعالیت‬       ‫وی در ادامه توضیح داد «همان‬      ‫انتخابات این استیضاح را دنبال کنید‪،‬‬ ‫گزارشی که چهارشنبه ‪ ۲۷‬فروردین‬
‫عنوان «جبهه مقاومت» برای تهران در‬        ‫زندانی هستند تشکر کرد‪.‬‬      ‫نیروهای ایرانی و شبهنظامیان شیعه‬     ‫زمان جمعبندی صورت گرفت و‬       ‫الان هم میگویند موضوع کروناست؛‬    ‫(‪ ۱5‬آوریل) منتشر شد در مورد‬
‫آب نمک خوابانده شدهاند‪ ،‬هر زمان که‬   ‫این گزارشها نشان میدهد که‬         ‫در خط مقدم سوریه متوقف شده و‬       ‫گزارشی تهیه شد و در اختیار هیئت‬    ‫هنوز هم دیر نیست و میتوان هفته‬    ‫ناآرامیهای اجتماعی در پی شیوع‬
‫منافع رژیم اقتضا کند به صورت نیابتی‬  ‫گفتگوهایی از طریق پاکستان و‬        ‫حضور این نیروها کاهش چشمگیری‬       ‫رئیسه قرار گرفت‪ .‬البته قرار شد‬    ‫دیگر این استیضاح در دستور کار‬
‫بدون اینکه مسئولیتی برای تهران‬     ‫سوئیس بین تهران و واشنگتن بر‬                            ‫کمیته ویژهای برای بررسی دقیقتر‬                             ‫ُکرونا هشدار داده است‪.‬‬
‫داشته باشد میتوانند به منافع آمریکا‬  ‫سر مبادله زندانیان در جریان است و‬                 ‫یافته است‪.‬‬    ‫موضوع در کمیسیون شوراها تشکیل‬            ‫مجلس قرار گیرد»‪.‬‬   ‫شمار زیادی از تحلیلگران بروز‬
‫و متحدانش در منطقه ضربه بزنند و‬    ‫محتوای این گفتگوها میتواند از اینهم‬    ‫شماری از مقامات نظامی اسرائیل‬      ‫شود که به دلیل همزمانی با انتخابات‬  ‫مصطفی کواکبیان دیگر نماینده‬     ‫بحرانهای شدید اجتماعی ناشی از‬
‫اهرم فشاری برای عقب نگه داشتن‬     ‫فراتر باشد‪ .‬مراد طاهباز و سیامک نمازی‬   ‫میگویند حملات پی در پی‬          ‫اسفندماه‪ ،‬بررسی بودجه‪ ،‬تعطیلی‬     ‫مجلس شورای اسلامی نیز در تذکری‬    ‫شوک اقتصادی پسا ُکرونا را بدیهی‬
‫آمریکا و برگی مؤثر در مذاکرات باشند‪.‬‬  ‫دیگر شهروندان ایرانی‪ -‬آمریکایی‬       ‫جنگندههای اسرائیل به مواضع سپاه‬     ‫مجلس و شرایط ناشی از کرونا‪،‬‬      ‫گفت «مدتهاست بحث تحقیق و‬       ‫میدانند‪ .‬به نظر میرسد در ایران نیز‬
‫چنانکه در جریان مذاکرات اتمی در‬    ‫هستند که در بازداشت بسر میبرند‪.‬‬      ‫پاسداران انقلاب اسلامی و نظامیهای‬    ‫به تعویق افتاد‪ .‬در این شرایط هم‬    ‫تفحص از حوادث پس از افزایش‬      ‫حکومت مذهبی نگران آغاز اعتراضات‬
‫سال ‪ ۲۰۱5‬موشکها و فعالیتهای‬      ‫سهشنبه ‪ ۱۶‬اردیبهشت عباس‬          ‫سوری در خاک سوریه این پیام را‬      ‫نمیتوان به نمایندگان فشار آورد تا‬   ‫قیمت بنزین و حوادث آبانماه در‬    ‫اجتماعی است که با افزایش شدید‬
‫اتمی رژیم به عنوان برگی برنده‬     ‫موسوی سخنگوی وزارت خارجه‬          ‫به تهران و همچنین رژیم بشار اسد‬                        ‫کمیسیون امور داخلی مجلس و‬      ‫قیمت موادغذایی و هزینه حمل و‬
‫جهت بده و بستان و معامله با دولت‬    ‫جمهوری اسلامی در سخنانی گفت‬        ‫داده که نظامیان وابسته به رژیم ایران‬          ‫به مأموریت بروند»‪.‬‬   ‫شوراها مطرح است‪ ،‬اما اصل ًا جلسهای‬  ‫نقل و اجاره مسکن از یکسو و تاثیرات‬
‫باراک اوباما به کار گرفته شد‪ .‬درواقع‬  ‫آماده تبادل زندانیان هستیم‪ .‬آذرماه‬     ‫نمیتوانند در خاک سوریه حضور‬       ‫این عضو کمیسیون شوراها در‬       ‫تشکیل نمیدهند»‪ .‬وی در بخش‬      ‫منفی ُکرونا بر درآمدها و افزایش‬
‫جمهوری اسلامی از شبهنظامیان خود‬    ‫‪ ۱٣۹۸‬نیز ژیائو وانگ و مسعود‬        ‫دائمی داشته باشند و باید عقبنشینی‬    ‫ادامه تأکید کرد‪« :‬به نظر من به‬    ‫دیگری از اظهاراتش درخواست کرد‬    ‫بیکاری از سوی دیگر شرایط را‬
‫برای پیشبرد سیاست خارجی استفاده‬    ‫سلیمانی در زوریخ سوئیس مبادله‬       ‫کنند‪ .‬منابع اطلاعاتی میگویند‬       ‫حد کافی موضوع و ابعاد مختلف آن‬    ‫این موضوع تا پایان مجلس دهم‬
‫میکند‪ .‬اما این همه ماجرا نیست‪ .‬در‬   ‫شدند‪ .‬بهمنماه ‪ ۱٣۹۸‬نیز احمد‬        ‫ولادیمیر پوتین نیز برای خارج کردن‬    ‫بررسی شده است‪ .‬در گزارش هم‬      ‫تعیین تکلیف شود؛ امری که بعید به‬          ‫وخیمتر کرده است‪.‬‬
‫آن زمان جمهوری اسلامی به خاطر‬     ‫خلیلی شهروند ایرانی که به جرم‬       ‫نیروهای نظامی جمهوری اسلامی‬       ‫قصور دستگاههای مسئول و اینکه آیا‬                      ‫بر همین اساس اسحاق جهانگیری‬
‫فعالیتهای موشکی و اتمی مخفیانه‬     ‫دور زدن تحریمهای ایران در آلمان‬      ‫ایران به دولت بشار اسد فشار میآورد‪.‬‬   ‫کوتاهی صورت گرفته یا نه‪ ،‬مشخص‬               ‫نظر میرسد‪.‬‬   ‫معاون اول حسن روحانی به صراحت‬
‫زیر شدیدترین فشارهای اقتصادی‬      ‫بازداشت شده بود به ایران بازگردانده‬    ‫نیروهای ایرانی و شبهنظامیان مورد‬                        ‫اعتراضات سراسری آبان ‪ ۱٣۹۸‬پس‬     ‫میگوید یکی از مهمترین سیاستهای‬
‫و تحریمها قرار داشته و راهی بجز‬                          ‫حمایت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی‬               ‫شده است»‪.‬‬    ‫از آن آغاز شد که حکومت شبانه نرخ‬   ‫دولت «افزایش تابآوری مردم» در‬
                                  ‫شد‪.‬‬      ‫مدام زیر آتش اسرائیل قرار دارند و‬    ‫اما تجربه نشان میدهد نتیجه‬      ‫بنزین را افزایش داد‪ .‬این اعتراضات‬  ‫برابر فشارهای ناشی از تحریمهای‬
 ‫مذاکره برای تهران باقی نمانده بود‪.‬‬  ‫جمهوری اسلامی مجبور به‬           ‫المانتیور به نقل از منابع نظامی اسرائیل‬ ‫بررسی این کمیتههای نمایشی‬       ‫نیز مانند دیگر موارد در سالهای‬    ‫آمریکا بود و امروز باید بتوانیم این‬
‫اینهمه در حالیست که حضور‬                             ‫مینویسد تهران ظاهرا متوجه شده‬      ‫چیزی جز حفظ منافع حکومت و‬       ‫گذشته‪ ،‬به سرعت به تظاهرات علیه‬    ‫تابآوری را در برابر فشارهای ناشی از‬
‫نظامی در سوریه و موشکپرانی فقط‬            ‫عقبنشینیشده؟‬         ‫حضور نظامی در سوریه واقعاً ارزش‬     ‫پایمال شدن حقوق جانباختگان و‬     ‫حکومت تبدیل شد و در جریان آن بر‬   ‫شیوع بیماری ُکرونا نیز افزایش دهیم!‬
‫خواست علی خامنهای و سپاه نیست!‬     ‫پرسش این است که آیا اینها‬                              ‫بازماندگان آنها نیست‪ .‬با این حال‬   ‫اساس گزارش سازمان عفو بینالملل‬    ‫اما اینکه برنامههای ناقص و ناکافی‬
‫اینکه برای پیشبرد سیاست خارجی‬     ‫شواهدی برای عقبنشینی جمهوری‬              ‫این میزان تلفات را ندارد‪.‬‬   ‫رسانهای شدن موضوع کشتار آبان ‪۹۸‬‬    ‫دستکم ‪ ٣۰۴‬نفر‪ ،‬از جمله حداقل‬     ‫دولت برای مهار یا دستکم کاهش‬
‫هم دیپلماسی لازم است و هم حضور‬     ‫اسلامی در برابر فشارهای آمریکاست؟‬     ‫از سوی دیگر کارزار «فشار حداکثری‬     ‫بیانگر آشفتگی درون نظام در مورد‬    ‫‪ ۲٣‬کودک‪ ،‬کشته شدند‪ .‬خبرگزاری‬     ‫بحران کارآمد باشد جای بسی تردید‬
‫نظامی در منطقه و داشتن موشکهای‬     ‫و اگر چنین است‪ ،‬آیا این عقبنشینی‬      ‫ایالات متحده» به شدت اقتصاد‬       ‫قبول مسئولیت جنایات است‪ .‬سعید‬     ‫رویترز اما بهنقل از منابع امنیتی و‬
‫بالستیک‪ ،‬از تئوریهای بنیادین‬      ‫تاکتیکی است یا مقدمهای برای مذاکره‬     ‫بحرانزده ایران را تحت تاثیر قرار داده‬  ‫مرتضوی بر اساس گزارش همین‬       ‫درون حکومت جمهوری اسلامی شمار‬                  ‫است‪.‬‬
‫محمدجواد ظریف است که در کتاب‬      ‫با آمریکا بر سر مسائل اساسیتر است؟‬     ‫است‪ .‬بحران ناشی از شیوع ویروس‬      ‫کمیتهها و رای دادگاه به عنوان متهم‬  ‫کشتهشدگان را ‪ ۱5۰۰‬نفر اعلام کرد‪.‬‬   ‫گرچه شیوع ُکرونا برای جمهوری‬
‫«دوران گذار روابط بینالملل در جهان‬   ‫علی خامنهای دیماه ‪ ۹۷‬گفته بود‪:‬‬       ‫ُکرونا و کاهش قیمت نفت نیز باعث‬     ‫اصلی جنایات کهریزک شناخته شد‬     ‫بر اساس گزارشها همچنین دستکم‬     ‫اسلامی فرصتی تا شد تا افکار عمومی‬
                    ‫«ایران و سوریه عمق راهبردی یکدیگر‬                          ‫اما راه نیز به اندازه کافی برای آزاد‬ ‫هفت هزار نفر در جریان این اعتراضات‬  ‫از جنایات آبانماه ‪ ۹۸‬و همچنین‬
   ‫پساغربی» آن را تشریح میکند‪.‬‬    ‫هستند و هویت و قدرت جریان‬              ‫تشدید فشارها شده است‪.‬‬                        ‫بازداشت و زندانی شدند‪ .‬عبدالرضا‬   ‫سرنگون کردن هواپیمای اوکراینی‬
‫فراتر از اینها‪ ،‬حتی اگر درون‬      ‫مقاومت وابسته به این ارتباط مستمر و‬    ‫همچنین به نظر میرسد اسماعیل‬                ‫کردن او باز بود‪.‬‬  ‫رحمانیفضلیوزیرکشور‪ ۲‬اردیبهشت‬     ‫توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی‬
‫جمهوری اسلامی جریاناتی به فکر‬     ‫راهبردی است‪ ،‬بر این اساس دشمنان‬      ‫قاآنی جانشین قاسم سلیمانی نتوانسته‬    ‫در واپسین روزهای فعالیت مجلس‬     ‫در گردهمایی سراسری فرماندهان‪،‬‬    ‫به سوی دیگری معطوف شود اما درون‬
‫مذاکره با آمریکا باشند و بر لزوم‬    ‫نخواهند توانست نقشههای خود را‬       ‫است جای خالی او را برای نیروهای‬     ‫دهم بعید است پیگیریهای کمیته‬     ‫معاونان‪ ،‬رئیسان و مدیران نیروی‬    ‫رژیم بحران به قوت خود باقیست و‬
‫عقبنشینی از سوریه و عراق اصرار‬                          ‫«مقاومت» پُر کند و خلاء ناشی از‬     ‫تفحص حوادث آبان به جایی برسد‪.‬‬     ‫انتظامی به اعتراضات آبان ‪ ۹۸‬اشاره‬  ‫هر یک از مسئولان که به نوعی در‬
‫کنند و حتی اینها اگر بتوانند خامنهای‬           ‫عملیاتیکنند»‪.‬‬      ‫فرماندهی واحد سبب شکاف در جبهه‬      ‫مجلس یازهم نیز در دست همانهایی‬    ‫کرده و از سرکوب آن دفاع کرده بود‪.‬‬  ‫قتلعام مردم دخالت داشتهاند دست‬
‫را مجاب کنند‪ ،‬راضی کردن سرداران‬    ‫علی خامنهای آبان ‪ ۱٣۹۸‬در‬          ‫شبهنظامیان وفادار به حکومت ایران‬     ‫قرار دارد که گوش به فرمان رهبرشان‬   ‫حسن روحانی پس از قتلعام مردم‬     ‫به هر ترفندی میزنند تا دستان خود‬
‫سپاه پاسداران برای عقبنشینی کار‬    ‫سخنانی گفت «مذاکره با آمریکا صد‬      ‫شده است‪ .‬شاید از مهمترین پیامدهای‬    ‫هستند و در کارنامهشان به قول حسن‬   ‫در اعتراضات همهی مسئولیت را از‬    ‫را پاک از خون شهروندان بیگناه‬
                    ‫درصد اشتباه است چون یقیناً و قطعاً‬     ‫حذف سلیمانی بتوان به جدایی چهار‬     ‫روحانی در تبلیغات انتخاباتیاش‬     ‫دوش خود برداشت‪ .‬او ادعا کرد «من‬
          ‫راحتی نیست‪.‬‬                          ‫گردان اصلی حشدالشعبی از این‬       ‫در سال ‪ ،۹۶‬سابقهی «لولهکردن»‬     ‫هم صبح روز جمعه دیدم قیمت‬                 ‫نشان دهند‪.‬‬
                        ‫هیچ امتیازی نخواهند داد!»‬     ‫سازمان و پیوستن آنها به نیروهای‬     ‫دانشجویان و معترضان را دارند‪ .‬ریش‬                     ‫عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور‬
‫ادامه در صفحه ‪1۷‬‬            ‫او همچنین گفت «طرف مقابل‪،‬‬                              ‫و قیچی همواره در دست مرتکبان‬                        ‫جمهوری اسلامی روز پنجشنبه‬
                    ‫نشستن مقامات ایرانی پشت میز‬               ‫مسلّح عراق اشاره کرد‪.‬‬                                         ‫‪ ۱۸‬اردیبهشت ‪ ۹۹‬در یک نشست‬
                    ‫مذاکره را به معنای به زانو درآوردن‬     ‫برخی تحلیلگران معتقدند‬                     ‫بوده است‪.‬‬                      ‫با استانداران گفت «در سال ‪۹۸‬‬
                    ‫جمهوری اسلامی میداند که به‬         ‫عقبنشینی ایران از سوریه میتواند‬                                           ‫شرایط برای ما بسیار سخت بود در‬
                                         ‫مقدمهای برای مذاکره با آمریکا باشد‪.‬‬                                         ‫فضای تحریم دچار مشکلات اساسی‬
                                         ‫یکی از ‪ ۱۲‬شرط مایک پمپئو وزیر‬                                            ‫بودیم… موضوع آبان وقتی اتفاق‬
                                         ‫خارجه آمریکا برای آغاز مذاکره با‬                                          ‫افتاد حادثه بسیار بزرگی بود…‬
                                         ‫تهران بر سر توافق اتمی جدید‪ ،‬خروج‬                                          ‫[اما] همه مراحل تصمیمگیری برای‬
                                         ‫نیروهای نظامی جمهوری اسلامی از‬                                           ‫افزایش قیمت بنزین در حوزه نظام و‬
                                         ‫سوریه و توقف دخالتهای سیاسی و‬
                                         ‫پایان دادن به ارسال نیرو و تسلیحات‬

                                                  ‫به این کشور بود‪.‬‬
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12