Page 1 - (کیهان لندن - سال سى و هفتم ـ شماره ۲۸۵ (دوره جديد
P. 1

‫«اداره مردم با الگوهای نظامی» از نتایج نشست‬                        ‫بنیانگذار‪:‬دکترمصطفیمصباحزاده‬                  ‫تلاش ناکام رژیم ایران برای «اثرگذار بودن»‬
‫آنلایننظامی‪-‬امنیتیبرایارتقاء«تابآوریم ّلی»!‬                                                              ‫در مناقشه قرهباغ‬

  ‫ادامه در صفحه ‪4‬‬                                                                     ‫ادامه در صفحه ‪3‬‬

‫‪ 18‬صفحه‬                                 ‫سال سی و هفتم ـ شماره ‪( 1۷51‬شمارۀ ‪ ۲85‬از دورۀ جدید)‬               ‫جمعه ‪ 9‬تا پنجشنبه ‪ 15‬آبانماه ‪1399‬خورشیدی‬

  ‫راهکارهای متنوع آمریکا و‬                                                                             ‫سرمقاله‬
‫بیراهههای تکراری جمهوری اسلامی‬
                                                                      ‫به مناسبت آغاز شصت سالگی شاهزادهی ایران‬

                                                                    ‫با من یا بدون من این تنها راه شماست‪:‬‬
                                                                        ‫اتحاد برای ایران!‬

                                                                    ‫از یکسو پختگی و تجربهی وی از «مردم»‬    ‫آبانماه برای نسلهای پیش از انقلاب‬
                                                                                         ‫با ‪ 4‬آبان زادروز «شاه» و ‪ 9‬آبان زادروز‬
                                                                    ‫بطور کلی‪ ،‬و از سوی دیگر پایبندی وی به‬   ‫«ولیعهد» گره خورده بود‪ .‬اکنون‬
                                                                                         ‫سالهاست که ‪ ۷‬آبان نیز به نام روز‬
                                                                    ‫مبانی مردمی و م ّلی بسی فراتر از خود و‬  ‫کوروش بزرگ به مناسبت ورود شاهنشاه‬
                                                                                         ‫هخامنشی به بابِل و اعلام آزادی اسیران‬
                                                                              ‫خانوادهاش است‪.... .‬‬  ‫یهودی و فرهنگ رواداری از سوی خود‬
                                                                      ‫ادامه در صفحه ‪2‬‬           ‫مردم در ذهن نسلهای جوانتر نقش بسته‬
                                                                                         ‫و با این روزها حتی «هفته پادشاهی» اینک‬
                                                                                         ‫صد و یک سال از تولد شاه فقید میگذرد‬
                                                                                         ‫و ولیعهدش شصت سالگی آغاز میکند‪.‬‬
                                                                                         ‫آنچه در بررسی روند فکری و سیاسی‬
                                                                                         ‫شاهزادهی ایران جلب توجه میکند‪ ،‬چه‬
                                                                                         ‫در گفتگوها و چه در کتابهای «نسیم‬
                                                                                         ‫دگرگونی» و «زمان انتخاب» و شعار «امروز‬
                                                                                         ‫فقط اتحاد» و به تازگی نیز «پیمان نوین»‪،‬‬

                                                                                              ‫تیتر دو‬

                                                                             ‫جامعه در التهاب و امید؛‬
                                                                             ‫نظام در هراس براندازی‬

   ‫تفسیر سیاسی هفته را در صفحۀ ‪ ۲‬بخوانید‬                                              ‫بینالمللمنزویتروجیبنظام‪،‬کههمیشه‬      ‫بحران اقتصادی در ایران بیش از پیش‬
                                                                    ‫باپولمفتنفتپرمیشد‪،‬خالیشدهاست‪.‬‬       ‫افزایش مییابد؛ بیکاری و اخراج اوج گرفته؛‬
‫=در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا‪ ،‬کاخ سفید ساختاری پیچیده برای اجرای تحریمهای بیشتر‬                 ‫نبودمنابعمالیبرایاینکهمقاماتجمهوری‬    ‫ارزش پول ملی روز به روز کاهش مییابد و‬
                                   ‫علیه جمهوری اسلامی در پیش گرفته است‪.‬‬               ‫اسلامی با پولپاشی در بخشهای مختلف‬     ‫قیمت کالاها و خدمات به صورت روزانه‬
                                                                    ‫بتوانند ناکارآمدیهای خود را پنهان کنند‪،‬‬
                                                                    ‫نارضایتیهای عمومی را گسترش بخشیده‬                  ‫گران میشود‪.‬‬
                                                                                         ‫مدیریت جزیرهای و سلیقهای مقامات‬
                                                                                   ‫است‪.... .‬‬ ‫جمهوریاسلامیدرمهاربحران ُکروناشمار‬
                                                                                         ‫مبتلایان و جانباختگان را با افزایش روبرو‬
                                                                      ‫ادامه در صفحه ‪2‬‬           ‫کرده که به نوبهی خود بر بحران اقتصادی‬

                                                                                                  ‫و اجتماعی میافزاید‪.‬‬
                                                                                         ‫ُکرونا چون شمشیر دو َدم عمل میکند؛ از‬
                                                                                         ‫یکسو به بهانهی نظام و عامل بازدارندهی‬
                                                                                         ‫مردم در اعتراضات اجتماعی تبدیل شده‬
                                                                                         ‫و از سوی دیگر با دامن زدن به مشکلات‬
                                                                                         ‫اقتصادی‪ ،‬جامعه را به نقطهی جوش و‬

                                                                                                 ‫عصیان نزدیک میکند‪.‬‬
                                                                                         ‫همزمان‪ ،‬جمهوری اسلامی در عرصه‬

  ‫اعتصاب‬              ‫متن کامل‬              ‫الجزیره‪:‬گفتگووتوافقجمهوریاسلامی‬                      ‫سخنگوی قوه قضاییه خبر داد‪:‬‬
 ‫‪ ۷۲‬زندانی‬             ‫گفتگوی‬
  ‫اعتراضات‬              ‫شاهزاده‬              ‫با آمریکا بدون توجه به اینکه چه کسی‬              ‫برگزاری دادگاههای آنلاین از جمله برای‬
‫سراسری آبان‪98‬‬            ‫رضا پهلوی‬                                                 ‫متهمان خارج کشور!‬
                                     ‫پیروز انتخابات باشد‪ ،‬نامحتمل است‬

                                     ‫ادامه در صفحه ‪۱8‬‬

‫با شبکه آی‪ ۲4‬در زندان فشافویه‬

‫ادامه در صفحه ‪۱۱‬‬           ‫ادامه در صفحه ‪۱۶‬‬          ‫‪ 5‬عادت مخربی که باید تاثیرات منفی ناشی از‬

  ‫دو قرن فراز و نشیب مطبوعات‬                      ‫کمبود فیبرها‬       ‫از زندگی حذف شوند‬
  ‫در ایران (‪ -)193‬احمد احرار‬
                                             ‫‪۹8‬‬
‫افزایش فشار بر زنان طرفدار پادشاهی‬                            ‫صفحه‬
       ‫در ایران‬                                                      ‫صفحه‬

 ‫ادامه در صفحه ‪۱2‬‬                                                           ‫قوهقضاییه با تأکید بر حرکت به‬       ‫سخنگوی قوهقضاییه با تأکید بر‬
                                                                                         ‫حرکت به سمت دادرسیهای تمام‬
           ‫رژیم ایران و‬                        ‫کیهان منتشر کرد ‪:‬‬                   ‫سمت دادرسیهای تمام الکترونیک‬       ‫الکترونیک و هوشمند گفت که در پی‬
          ‫شرطبندیهای‬                                                                          ‫شیوع ُکرونا دادگاههای آنلاین برای‬
                                     ‫سقوط بهشت‬                           ‫و هوشمند در کشور از برگزاری‬        ‫متهمان خارج از کشور برگزار شده‬
             ‫تلخ‬                                                                          ‫است‪.‬غلامحسین اسماعیلی سخنگوی‬
                                                                    ‫دادگاههای آنلاین برای متهمان خارج‬
                                                                    ‫از کشور در دوران شیوع ُکرونا خبر‬

                                                                    ‫ادامه در صفحه ‪۶‬‬  ‫داده است‪.....‬‬

                                                                                            ‫توماس باخ‪:‬‬

                                                                                         ‫بازیهایالمپیک‬

                                                                                         ‫را نباید با سیاست‬

                                     ‫ادامه در صفحه ‪۶‬‬                                             ‫آلوده کرد‬

                   ‫دونالد ترامپ رئیس جمهوری‬         ‫وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی‬            ‫سباستین کو رئیس فدراسیون‬         ‫توماس باخ رئیس آلمانی کمیته‬
                   ‫آمریکا در ماههای اخیر در تکرار این‬                                                     ‫بینالمللی المپیک در مقالهای در‬
                   ‫جمله که رژیم ایران پس از پایان‬   ‫‪KAYHANLIFE‬‬                          ‫جهانی دو و میدانی و قهرمان پیشین‬     ‫روزنامه گاردین چاپ لندن نوشته‬
                   ‫انتخابات ریاست جمهوری ایالات‬                                                        ‫است‪ :‬بازیهای المپیک را نباید با‬
                   ‫متحده و بازگشت مجدد وی به کاخ‬       ‫‪SPOTLIGHT ON A GLOBAL IRANIAN‬‬             ‫مسابقات دو نیمه استقامت بریتانیا و‬
                   ‫سفید‪ ،‬حتما به مذاکرات خواهد آمد‪،‬‬              ‫‪COMMUNITY‬‬                                            ‫سیاست آلوده نمود‪.‬‬
‫اعلام کرد‪ .‬از سوی دیگر اما رژیم‬                                                    ‫جهان اخیرا گفته بود‪ :‬ورزشکاران باید‬    ‫به عقیده باخ‪ ،‬المپیک باید از‬
‫تهران در بالا بردن سطح خصومت با‬            ‫دریغ نکرده است‪.‬‬  ‫‪www.kayhanlife.com‬‬                                           ‫سیاست دور بماند‪ .‬به همین دلیل‬
‫دولت ایالات متحده از چیزی فروگذار‬  ‫ترامپ در خوشبینی خود تا آنجا‬                                   ‫بتوانند در جریان مسابقات المپیک‬      ‫نیز در ماده پنجاهم منشور المپیک‬
‫نکرده و بر عدم امکان مذاکره با رئیس‬ ‫پیش رفت که آمادگی خود را برای‬                                                        ‫بر جدایی سیاست از این بزرگترین‬
‫جمهوری که صریحاً مسئولیت خود‬     ‫ورود به این مذاکرات حتی قبل از‬                                  ‫اعتراضات سیاسی خود را ابراز کنند‪.‬‬     ‫گردهمایی ورزشکاران جهان تأکید‬
‫را برای کشتن « ُد ّر گرانبها»ی رژیم‬ ‫نتایج انتخابات ریاست جمهوری‬
 ‫جمهوری اسلامی و ‪ ...‬ادامهدرصفحه ‪۷‬‬                                                   ‫باخ در این مقاله تأکید کرده‪ :‬در‬                 ‫شده است‪.‬‬

                                                                    ‫بازیهای المپیک اولویت با ورزش‬

                                                                    ‫است زیرا ورزشکاران در گردهماییها‬

                                                                    ‫و مسابقات ورزشی‪ ،‬نماد اتحاد و صلح‬

                                                                    ‫ادامه در صفحه ‪۱۰‬‬ ‫هستند و ‪...‬‬
   1   2   3   4   5   6