Page 10 - (کیهان لندن - سال سى و هفتم ـ شماره ۲۸۵ (دوره جديد
P. 10

‫فاجعهای که تکرار میشود‪ :‬یک خانواده پنج نفره‬                                                                     ‫صفحه ‪ - Page 10 - 1۰‬شماره ‪1۷51‬‬
    ‫ایرانی در کانال مانش غرق شدند‬                                                                          ‫جمعه ‪ ۹‬تا پنجشنبه‪ ۱5‬آبانماه ‪۱3۹۹‬خورشیدی‬

                                                            ‫توماس باخ‪ :‬بازیهای المپیک را نباید با‬
                                                                ‫سیاست آلوده کرد‬

‫آگهی درگذشت خانواده ایراننژاد‬                          ‫= بو ر یس جا نسو ن‬          ‫توماس باخ‬                                  ‫= « گفته ها ی ر ئیس‬
                                         ‫نخستوزیر انگلستان در پی‬                                              ‫فدراسیون جهانی دو و‬
‫یکشنبه ‪ ۱8‬اکتبر رخ داده بود که یک‬    ‫او نوشته اگر بخواهند با کامیون به‬    ‫این فاجعه دردناک گفت که از‬      ‫کنار آمدن با این بحران پیدا کنیم‪ .‬در‬ ‫نداشت‪ .‬چون روسها تا نه سال بعد از‬   ‫میدانیخلاففلسفهالمپیک‬
‫مهاجر هنگام تلاش برای عبور غرق‬      ‫انگلستان بروند به پول بیشتری نیاز‬    ‫فرانسه برای در تحقیقات در‬       ‫این شرایط ورزش و فعالیت فیزیکی‬    ‫المپیک نیز در افغانستان باقی ماندند‪.‬‬
                                         ‫مورد این حادثه وحشتناک‬                           ‫باخ تأکید کرده که المپیک با‬                ‫است‪».‬‬
              ‫شد‪.‬‬                   ‫دارند‪.‬‬    ‫حمایت میکند و تمام تلاش‬           ‫میتواند نقش مهمی ایفا کند‪.‬‬   ‫سیاست ارتباط ندارد و کمیته‬
‫گفته میشود خانوادهی ایراننژاد‬      ‫شیوا همچنین مینویسد‪« :‬من هزار‬      ‫خود را برای پیگرد گروههای‬       ‫باخ ادامه داد‪ :‬ورزش و فعالیت بدنی‬   ‫بینالمللی المپیک یک نهاد غیردولتی‬   ‫توماس باخ رئیس آلمانی کمیته‬
‫ساکن منطقه سردشت بودند و پس‬       ‫غم در دل دارم و اکنون که ایران را‬    ‫جنایتکار و بیرحم که با‬        ‫نقش مهمی در قوی و سالم ماندن‬     ‫و مدنی و از لحاظ سیاسی همیشه‬     ‫بینالمللی المپیک در مقالهای در‬
‫از تصمیم به ترک ایران برای مدتها‬     ‫ترک کردم‪ ،‬دوست دارم گذشتهام‬       ‫چنین سفرهای خطرناکی‪،‬‬         ‫دارد‪ .‬همچنین باعث میشود برای روز‬                      ‫روزنامه گاردین چاپ لندن نوشته‬
‫در یک اردوگاه موقت با حداقل‬       ‫را فراموش کنم‪ ».‬بستگان رسول به‬     ‫افراد آسیبپذیر را شکار‬        ‫بعد از این بحران آماده شویم‪ .‬برای‬          ‫بیطرف بوده است‪.‬‬    ‫است‪ :‬بازیهای المپیک را نباید با‬
‫‪ 2۰۰‬مهاجر دیگر در فرانسه زندگی‬      ‫رسانههای انگلستان گفتند که رسول‬                        ‫روزی که آرزویش را داریم و میتوانیم‬  ‫روز شنبه این هفته خبرگزاری‬
                     ‫به عنوان یک کارگر ساختمانی و کولبر‬     ‫میکنند به کار میگیرد‪.‬‬       ‫زندگی اجتماعی و حرفهای خود را از‬   ‫آسوشیتدپرس گزارش داد‪ :‬توماس‬             ‫سیاست آلوده نمود‪.‬‬
            ‫میکردند‪.‬‬     ‫در سردشت کار میکرد و با هربار‬      ‫= خلیل ایراننژاد برادر‬        ‫سر بگیریم‪ .‬برای روزی که میتوانیم‬   ‫باخ به دلیل نگرانی از حضور در‬     ‫به عقیده باخ‪ ،‬المپیک باید از‬
‫بوریس جانسون نخستوزیر‬          ‫کولهبری امکان تیراندازی به او وجود‬   ‫رسول ایراننژاد به رسانهها‬                          ‫اجتماع بزرگ تصمیم دارد به دلیل‬    ‫سیاست دور بماند‪ .‬به همین دلیل‬
‫انگلستان در پی این فاجعه دردناک‬                         ‫گفته است که برادرش همه‬             ‫دوباره با هم ورزش کنیم‪.‬‬   ‫همهگیر شدن بیماری کووید‪ ۱۹‬برای‬    ‫نیز در ماده پنجاهم منشور المپیک‬
‫گفت که از فرانسه برای تحقیقات در‬                  ‫داشت‪.‬‬     ‫چیز خود را در ایران به فروش‬      ‫رئیس کمیته بینالمللی المپیک‬      ‫دریافت جایزه صلح در ورزش که روز‬    ‫بر جدایی سیاست از این بزرگترین‬
‫مورد این حادثهی وحشتناک حمایت‬      ‫دادستانی شهر دانکرک در فرانسه‬      ‫رساند تا مهاجرت کند به این‬      ‫افزود‪ :‬بنابراین با سالم‪ ،‬قوی و فعال‬  ‫دوشنبه در سئول پایتخت کره جنوبی‬    ‫گردهمایی ورزشکاران جهان تأکید‬
‫میکند و تمام تلاش خود را برای‬      ‫تحقیقات درباره این حادثه را آغاز کرده‬  ‫امید که برای خانوادهاش‬        ‫بودن به همه ورزشکاران المپیک‬     ‫قرار است برگزار شود‪ ،‬شخصا حضور‬
‫پیگرد گروههای جنایتکار و بیرحم‬      ‫است‪ .‬گفته میشود مسببان این فاجعه‬                       ‫و من بپیوندید و برای چنین روزی‬                                   ‫شده است‪.‬‬
‫که با چنین سفرهای خطرناکی‪ ،‬افراد‬     ‫با اتهاماتی چون آدمکشی و فعالیت در‬      ‫زندگی بهتری بسازد‪.‬‬                                      ‫پیدا نکند‪.‬‬   ‫سباستین کو رئیس فدراسیون‬
‫آسیبپذیر را شکار میکنند به کار‬                          ‫= شیوا همسر رسول در‬                     ‫آماده شوید‪.‬‬   ‫توماس باخ توانست در سپتامبر سال‬    ‫جهانی دو و میدانی و قهرمان پیشین‬
                     ‫باندهای جنایتکار روبرو خواهند شد‪.‬‬   ‫آخرین پیامهای نوشتاری‬         ‫او از المپیک توکیو ‪ 2۰2۰‬که قرار‬    ‫‪ 2۰۱3‬در سن ‪ 5۹‬سالگی در بوئنوس‬     ‫مسابقات دو نیمه استقامت بریتانیا و‬
            ‫میگیرد‪.‬‬     ‫این حادثه مرگبار و فجیع انتقاد‬     ‫به مادرش نوشته است «ما‬        ‫است در سال ‪ 2۰2۱‬برگزار شود‬      ‫آیرس در همانجایی که به قهرمانی‬    ‫جهان اخیرا گفته بود‪ :‬ورزشکاران باید‬
‫تصور میشود که این خانواده ساعت‬      ‫نهادهای حقوق بشری و حمایت از‬                         ‫به عنوان «جشنواره مقاومت» یاد‬     ‫جهان رسیده بود‪ ،‬بر پنج رقیب‬      ‫بتوانند در جریان مسابقات المپیک‬
‫‪ 8‬صبح روز سهشنبه ‪ 2۷‬اکتبر از‬       ‫حقوق کودکان را به دنبال داشته است‪.‬‬         ‫چارهای نداریم!»‬      ‫کرد و گفت‪ :‬اگر سالم‪ ،‬فعال و قوی‬    ‫خود نیز پیروز و به ریاست کمیته‬     ‫اعتراضات سیاسی خود را ابراز کنند‪.‬‬
‫ساحل ‪ Loon-Plage‬در دانکرک‬        ‫سخنگوی موسسه نیکوکاری نجات‬                          ‫بمانید سال آینده در بازیهای توکیو‬                      ‫باخ در این مقاله تأکید کرده‪ :‬در‬
‫پس از سازماندهی محل عبور توسط‬      ‫کودکان گفته است که کانال مانش‬      ‫یک خانواده پنج نفره ایرانی که قصد‬   ‫میتوانیم همبستگی مقاومت را جشن‬       ‫بینالمللی المپیک دست یابد‪.‬‬   ‫بازیهای المپیک اولویت با ورزش‬
‫یک واسطه کرد‪ -‬ایرانی مرتبط با‬      ‫نباید به گورستانی برای کودکان تبدیل‬   ‫مهاجرت به انگلستان را داشتند‪ ،‬صبح‬                      ‫او در اوایل شیوع ویروس کرونا‬     ‫است زیرا ورزشکاران در گردهماییها‬
‫قاچاقچیان در یک جلسه با قایق‬                           ‫روز سهشنبه ‪2۷‬اکتبر در کانال مانش‬                ‫بگیریم‪.‬‬   ‫به مناسبت روز جهانی ورزش برای‬     ‫و مسابقات ورزشی‪ ،‬نماد اتحاد و صلح‬
‫مربوطه و سرنشینان دیگر راهی دریا‬                   ‫شود‪.‬‬                       ‫توماس باخ که دکترای حقوق دارد‪،‬‬    ‫توسعه و صلح یک پیام ویدئویی‬      ‫هستند وگرنه این بازیها که هر چهار‬
‫شدند‪ .‬سرنشینان یک قایق تفریحی‬      ‫وی خواست تا دولتهای انگلستان و‬                ‫غرق شدند‪.‬‬    ‫از دیدگاه سیاسی هوادار حزب لیبرال‬                      ‫سال یکبار با شرکت هزاران ورزشکار و‬
‫گویا ‪ ۹۰‬دقیقه بعد قایق واژگون شده‬    ‫فرانسه با هم همکاری کنند تا راههای‬   ‫رسول ایراننژاد ‪ 35‬ساله‪ ،‬شیوا‬     ‫دمکرات آلمان است‪ .‬این حزب زمانی‬     ‫خطاب به مردم جهان منتشر کرد‪.‬‬    ‫تماشاچی و دست اندرکاران مسابقات‬
                     ‫امن و قانونی برای خانوادههای ناامید‬   ‫محمدپناهی ‪ 35‬ساله و فرزاندانشان‬    ‫به وی پیشنهاد مقامی را در بن داده‬   ‫وی در این پیام گفت‪ :‬اکنون همه‬     ‫برگزار میشود‪ ،‬به بازاری برای نمایش‬
  ‫را دید و به گارد دریایی اطلاع داد‪.‬‬  ‫از درگیری‪ ،‬آزار و اذیت و فقر فراهم‬   ‫آنیتا ‪ ۹‬ساله‪ ،‬آرمین ‪ ۶‬ساله و آرتین‬  ‫بود ولی او ترجیح داد مستقل بماند‬   ‫ما در موقعیتی قرار گرفتهایم که‬    ‫گرایشهای مختلف سیاسی و مرامی‬
‫بر مبنای آخرین اطلاعات منتشر‬                           ‫‪۱5‬ماهه روز سهشنبه ‪2۷‬اکتبر ‪2۰2۰‬‬    ‫زیرا خود را در جهان ورزش آزادتر‬    ‫نمیتوانیم زندگی عادی خود را‬      ‫تبدیل خواهد شد که قطعا با منشور‬
‫شده‪ ،‬از ابتدای سال جاری میلادی‬                   ‫کنند‪.‬‬    ‫که با قایق در تلاش برای رسیدن به‬                      ‫داشته باشیم و باید راه جدیدی برای‬
‫تا کنون‪ ۷ ،‬هزار و ‪ 5۶5‬پناهجو تلاش‬    ‫کلر موزلی بنیانگذار موسسه‬        ‫بریتانیا بودند‪ ،‬در کانال مانش غرق‬             ‫حس میکند‪.‬‬                               ‫المپیک مغایرت دارد‪.‬‬
‫کردند تا از این کانال مرگبار عبور کنند‪.‬‬ ‫نیکوکاری «‪ »Care4Calais‬این‬                                                                ‫وی نوشته‪ :‬به عنوان مسئول کاروان‬
‫در حالی که در سال ‪ ،2۰۱۹‬فقط هزار‬     ‫موضوع را که در این حادثهی فجیع‬                   ‫شدند‪.‬‬   ‫میلان هم گفته که نتیجه آزمایش‬                        ‫ورزشکاران آلمان برای شرکت در‬
                     ‫یک کودک خردسال بین کشتهشدگان‬      ‫مقامات محلی شهر دانکرک فرانسه‬     ‫کرونای او نیز مثبت اعلام شده و در‬                      ‫المپیک ‪ ۱۹8۰‬مسکو‪ ،‬با تحریم‬
  ‫و ‪ 85۰‬پناهجو قصد عبور داشتند‪.‬‬     ‫کانال مانش وجود دارد را «بیرحمانه‬    ‫که این قایق در نزدیکی آن دچار‬     ‫حال حاضر باید تحت مراقبتهای‬                         ‫آن المپیک کاملا مخالف بودم زیرا‬
‫فقط در ماه سپتامبر ‪۹54 ،2۰2۰‬‬       ‫و وحشتناک» توصیف کرد و گفت که‬      ‫حادثه شده‪ ،‬از انتقال باقی سرنشینان‬                                        ‫لشگرکشی روسها به افغانستان‬
‫قایق کوچک از کانال مانش عبور‬       ‫از دست دادن این زندگیها باید یک‬     ‫این قایق در جریان عملیات نجات به‬         ‫بهداشتی قرنطینه باشد‪.‬‬
‫کردند و در ماه اکتبر ‪ 43۶‬پناهجو در‬                                           ‫چندی پیش به گزارش فدراسیون‬                                 ‫ربطی به ما نداشت‪.‬‬
                             ‫زنگ هشدار باشد‪.‬‬          ‫بیمارستان خبر دادهاند‪.‬‬  ‫فوتبال پرتغال‪ ،‬تست کرونای‬                          ‫توماس باخ که در المپیک ‪۱۹۷۶‬‬
     ‫این مسیر بازداشت شدند‪.‬‬     ‫یوت کوپر رئیس کمیته امور داخلی‬     ‫طبق اعلام گارد ساحلی فرانسه‪ ،‬آنها‬   ‫کریستیانو رونالدو کاپیتان و ستاره‬                      ‫مونترال کانادا برنده مدال طلای‬
‫پیشتر وزیر کشور بریتانیا از‬       ‫کمونز نیز اینکه کودکان خردسال‬      ‫توسط یک قایق تفریحی در حال عبور‬    ‫تیم ملی پرتغال و باشگاه یوونتوس‬                       ‫شمشیربازی شده‪ ،‬ادامه داده‪:‬‬
‫فرانسویها خواسته بود تا به‬        ‫درگیر این فجایع باشند را به شدت‬     ‫در ماربوزت از این حادثه مطلع شدند‪.‬‬  ‫ایتالیا نیز مثبت اعلام شد‪ .‬وی‬                        ‫ورزشکاران کشورهای معترض به‬
‫گشتهای دریایی خود در خطوط‬        ‫ناراحتکنندهدانستوگفتکهکودکان‬      ‫خلیل ایراننژاد برادر رسول ایراننژاد‬  ‫نتوانست در مسابقه مقابل سوئد در‬                       ‫ورود نیروهای شوروی سابق به‬
‫ساحلی بیافزایند اما هنوز توافقی در‬    ‫نباید درگیر چنین فجایعی باشند‪.‬‬     ‫به رسانهها گفته است که برادرش همه‬   ‫چارچوب رقابتهای لیگ برتر اروپا و‬                      ‫افغانستان که در آن رقابتها حاضر‬
                     ‫آخرین فاجعه در کانال مانش روز‬      ‫چیز خود را در ایران به فروش رساند‬   ‫دیگر مسابقات شرکت کند‪ .‬به گفته‬                       ‫نشدند‪ ،‬بعدا دریافتند که حرکت‬
  ‫این ارتباط به دست نیامده است‪.‬‬                        ‫تا مهاجرت کند به این امید که برای‬   ‫این فدراسیون از تمامی اعضای تیم‬                       ‫آنها هیچگونه فایده و تاثیر سیاسی‬
                                                            ‫تست گرفته شد که نتایج همگی‬
                                           ‫خانوادهاش زندگی بهتری بسازد‪.‬‬                                          ‫اینفانتینو‬
                                         ‫این خانواده ‪ ۱۷‬امردادماه‪ ۷/‬اوت ایران‬             ‫منفی بود‪.‬‬
                                         ‫را به مقصد ترکیه ترک کردند و به‬    ‫از جمله فوتبالیستهایی که تست‬                         ‫رئیس فیفا‬
                                         ‫ایتالیا و سپس به فرانسه رفتند‪ .‬مدتی‬  ‫کرونای آنها مثبت نشان داده شده‪،‬‬
                                         ‫در جنگلهای شمال فرانسه در اردوگاه‬   ‫عبارتند از‪ :‬آنتونی لوپس دروازه بان‬                      ‫کرونا گرفت‬
                                         ‫بسر بردند و سپس به مقصد بریتانیا‬   ‫تیم ملی پرتغال‪ ،‬ژوزه فونت بازیکن‬
                                         ‫سوار قایق شدند ولی قایق نامناسب و‬   ‫پرتغالی باشگاه لیل و مدافع تیم ملی‬                     ‫= نتیجه آزمایش مارادونا‬
                                         ‫شرایط ج ّوی متلاطم همهی اعضای‬     ‫پرتغال‪ ،‬اندی کانن شان راگت و جیمز‬                         ‫هم مثبت اعلام شد‪.‬‬
                                                            ‫بولتون بازیکنان تیم پورتسموث و‬
                                          ‫این خانواده را به کام مرگ فرو برد‪.‬‬ ‫پائولو دیبالا ستاره آرژانتینی باشگاه‬                    ‫جیانی اینفانتینو رئیس فدراسیون‬
                                         ‫شیوا در آخرین پیامهای نوشتاری‬                                           ‫جهانی فوتبال «فیفا» روز سهشنبه‬
                                         ‫به مادرش نوشته «ما چارهای نداریم»‪.‬‬              ‫یوونتوس‪.‬‬                      ‫‪ 2۷‬اکتبر اعلام کرد که نتیجه‬
                                                            ‫مائولو گابیادینی مهاجم تیم‬                         ‫آزمایش کرونای او مثبت بوده و‬
‫حذف تصویر از سنگ مزا ِر زنان در مازندران‬                                        ‫سمپدوریا ‪ ،‬آلبین اکدال‪ ،‬مورتن‬                        ‫پزشکان درمان وی را در قرنطینه‬
                                                            ‫ثورسبی‪ ،‬عمر کولی و آنتونیو لاگومینا‬
‫در ایران حذف نام زنان از سنگ مزار‬    ‫عرفی حرام است‪ ،‬انجام شده است‪.‬‬      ‫=فائزه عباسی خبرنگار‪:‬‬         ‫دیگر بازیکنان سمپدوریا بودند که‬       ‫جیانی اینفانتینو‬               ‫خانگی آغاز کردهاند‪.‬‬
‫آنها را «زنستیزی» خوانده و اضافه‬     ‫خانوادههای ساکن علمده به این‬      ‫زنستیزی در اینجا حد و‬                                               ‫اینفانتینو پنجاه سال دارد‪ .‬او‬
‫کرده‪ :‬عصر پنجشنبه گذشته تعدادی‬      ‫بیاحترامی و رفتار خودسرانه مدیران‬                          ‫تست کرونای آنها مثبت شد‪.‬‬             ‫برگزار میشود‪.‬‬   ‫برنامههایی را که در دو هفته آینده‬
‫از شهروندان برای زیارت اهل قبور‬     ‫شهر اعتراض کرده و از هیأت امنا‬             ‫مرزی ندارد‪.‬‬      ‫همچنین تست کرونای جرمن‬        ‫اینفانتینو روز چهارشنبه گذشته با‬   ‫در پیش داشته‪ ،‬لغو نموده و گفته که‬
‫بر سر مزار درگذشتگان خود رفتند‪.‬‬     ‫خواستهاند سنگ مزار بستگان آنان را‬                       ‫پتزلا‪ ،‬پاتریک کوترونه و دوشان‬     ‫وجود مشکلاتی که گسترش کرونا در‬
‫اما با سنگ قبرهای مخدوش شده‬                           ‫به دستور مسئولان شهر علمده‬      ‫ولاهوویچ بازیکنان تیم فیورنتینا‪،‬‬   ‫سراسر جهان به وجود آورده‪ ،‬اخیرا‬    ‫حداقل ده روز در خانه خواهد ماند‪.‬‬
‫مواجه شدند که تصویر روی آن یا با‬       ‫به شکل اولش به آنها بازگردانند‪.‬‬  ‫مازندران‪ ،‬حذف عکسهای زنان فوت‬     ‫دنیله روگانی بازیکن باشگاه یوونتوس‪،‬‬  ‫در بازدید هوایی از مجموعه فوتبال‬   ‫دفتر رئیس فدراسیون فوتبال جهان‬
‫رنگ پوشانده و یا متلاشی شده بود و‬    ‫برخی رسانهها که در ایران این‬      ‫شده از روی سنگ مزار آنها عصبانیت‬   ‫کالومهادسون اودوی مهاجم ‪۱۹‬‬      ‫قطر‪ ،‬میزبان جام جهانی ‪2۰22‬‬      ‫از کلیه کسانی که در روزهای اخیر‬
‫معلوم شد کسانی اقدام به حذف تصویر‬    ‫ماجرا را بازتاب دادهاند‪ ،‬یادآور شدهاند‬ ‫و ناراحتی شدید خانواده آنان و واکنش‬  ‫ساله تیم چلسی و تیم ملی فوتبال‬    ‫پیشرفتهای چشمگیر در تکمیل‬       ‫با اینفانتینو تماس حضوری داشتهاند‪،‬‬
                     ‫که خانمهایی که عکس و تصویرشان‬      ‫منفی افکار عمومی را به دنبال داشته‬  ‫انگلیس‪ ،‬تیمو هوبرس و جیمز هورن‬    ‫تاسیسات محل برگزاری مسابقات‬      ‫خواسته است مراقب شرایط جسمی‬
 ‫صورت زنان از روی مزار آنها کردند‪.‬‬   ‫حذف شده حتی حجاب هم داشتهاند!‬                         ‫دو بازیکن تیمهانوفر‪ ،‬لوکا کیلیان‬   ‫جام جهانی را که «البیت» نام دارد‪،‬‬   ‫خود باشند و آزمایشهای لازم را‬
‫گفتنی است که حذف تصاویر زنان‬       ‫در این میان رئیس شورای اسلامی‬                   ‫است‪.‬‬    ‫مدافع ‪ 2۰‬ساله آلمانی تیم پادربورن‪،‬‬
‫از سنگ مزار آنان جدا از جریحهدار‬     ‫شهر علمده گفته‪ :‬از طریق فضای‬      ‫روزهای پنجشنبه و جمعه هفته‬      ‫ازکیل گارای مدافع والنسیا نیز مثبت‬          ‫شگفتانگیز خواند‪.‬‬              ‫انجام دهند‪.‬‬
‫نمودن احساسات خانوادهها‪ ،‬واکنش به‬    ‫مجازی از این واقعه با خبر شده و از‬   ‫پیش‪ ،‬بستگان و دوستان فوتشدگان‬                        ‫او استثنایی بودن این مجموعه به‬    ‫رئیس فیفا بر خلاف همیشه در‬
‫شدت منفی نیز در بین مردم و افکار‬     ‫هیأت امنای شهر خواستار توضیح شده‬    ‫که طبق معمول برای فاتحهخوانی‬                 ‫اعلام شد‪.‬‬   ‫ویژه معماری سنتی آن را بینظیر و‬    ‫هفتههای اخیر در شمار کمی از‬
                                         ‫و ادای احترام به عزیزان خود به‬    ‫محسن باوی بازیکن سابق تیم‬                          ‫مراسم مربوط به فوتبال حاضر شده‬
      ‫عمومی برانگیخته است‪.‬‬                  ‫است‪.‬‬     ‫آرامستان رفته بودند‪ ،‬دچار حیرت و‬   ‫استقلال اهواز و از پیشکسوتان فوتبال‬   ‫بینهایت زیبا توصیف کرده است‪.‬‬    ‫بود اما ماه گذشته در مراسم امضای‬
‫اخیرا به دنبال اعتراض به حذف‬       ‫فائزه عباسی خبرنگار و گزارشگر‬      ‫درواقع شوک شدند‪ .‬آنها ابتدا تصور‬   ‫خوزستان در اثر ابتلا به کووید‪ ۱۹‬پس‬  ‫در ماههای اخیر‪ ،‬نتیجه آزمایش‬     ‫برقراری رابطه میان اسرائیل و امارات‬
‫تصویر دخترها از روی جلد کتاب‬                           ‫کردند افراد خرابکار و شرور دست به‬   ‫از مدتی جنگیدن با ویروس کشندهی‬    ‫کرونای تعدادی از مسئولان‪ ،‬مربیان‬   ‫متحده در کاخ سفید در واشنگتن‬
‫ریاضی کلاس سوم دبستان از سوی‬                           ‫چنین عمل زشت و غیرانسانی زدهاند‪.‬‬   ‫کرونا به دلیل پیشرفت سریع این‬     ‫و بازیکنان تیمهای فوتبال در سراسر‬   ‫حضور یافت‪ .‬این سومین دیدار او با‬
‫خانواده دانشآموزان و زنستیز دانستن‬                        ‫اما پس از پرس و جو از این و آن‬                       ‫دنیا مثبت اعلام شده است‪ .‬مارادونا‬   ‫دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا‬
‫این امر‪ ،‬مسئول آموزش و پرورش این‬                         ‫و کارگران آرامستان دریافتند که‬            ‫بیماری جان باخت‪.‬‬    ‫بازیکن نامدار فوتبال آرژانتین و‬
‫وزارتخانه در اطلاعیهای توضیح داد که‬                       ‫تخریب نقش و تصویر بانوان اعضای‬                       ‫تیمهای بزرگ و معروف و رونالدینیو‬                  ‫بود‪.‬‬
‫تصاویر دختران در داخل کتاب وجود‬                         ‫خانواده و دوستان آنان به دستور‬                       ‫ستاره برزیلی فوتبال جهان از جمله‬   ‫در کشور کوچک سوئیس که‬
‫دارد و شائبه و اتهام زنستیزی به ما‬                        ‫برخی از مدیران شهرداری صورت‬                         ‫بازیکنان حامل ویروس کرونا هستند‪.‬‬   ‫اینفانتینو در آنجا زندگی می کند‪،‬‬
‫وارد نیست‪ .‬ضمنا دلیل برداشتن برخی‬                        ‫گرفته است‪.‬فرزندان خانمی که عکس‬                       ‫مارادونا به پزشک خود گفته‪ :‬در‬     ‫امسال ‪ ۱2۷‬هزار مورد مبتلا به‬
‫از تصاویردخترها‪ ،‬تنها به دلیل شلوغ‬                        ‫مادرشان پاره شده و از بین رفته‬                       ‫ماههای اخیر با شخصی که مبتلا به‬    ‫ویروس کرونا وجود داشته که از‬
                                         ‫گفتهاند‪ :‬این حرکت زشت و ضدانسانی‬                      ‫کرونا بوده تماس داشته است‪ .‬او در‬   ‫جمعه گذشته بیست و سه هزار تن‬
       ‫بودن عکس بوده است!‬                         ‫با تصمیم هیأت امنا و با ادعای اینکه‬                                        ‫دیگر به جمع مبتلایان اضافه شده‬
‫شهر زیبای علمده با نام جدید رویان‪،‬‬                        ‫بودن عکس زن از نظر شرعی و‬                          ‫حال حاضر در قرنطینه بسر میبرد‪.‬‬
‫در کناره دریای مازندران یا کاسپین و‬                                                             ‫رونالدینیو دیگر فوتبالیست‬                    ‫است‪.‬‬
                                                                               ‫سرشناس جهان‪ ،‬بازیکن پیشین تیم‬     ‫در حال حاضر مسابقات فوتبال در‬
 ‫بین شهرهای نور و نوشهر قرار دارد‪.‬‬                                                             ‫ملی برزیل و باشگاههای بارسلونا و‬   ‫سراسر دنیا همچنان بدون تماشاچی‬
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15