Page 7 - (کیهان لندن - سال سى و هفتم ـ شماره ۲۸۵ (دوره جديد
P. 7

‫صفحه ‪۷‬ـ ‪ Page 7‬ـ شماره ‪1۷51‬‬
‫جمعه ‪ 3۰‬اکتبر تا پنجشنبه ‪ 5‬نوامبر‪2۰2۰‬‬

‫رژیم ایران و شرطبندیهای تلخ‬                                              ‫دکتر حسن منصور‪ :‬معیشت مردم در گرو بازیهای‬

                                         ‫= اگر ترامپ در کاخ‬          ‫کلان بینالمللی است‬
                                         ‫سفید بماند‪ ،‬جمهوری‬
‫اما مطابق قوانین آمریکا آسان نخواهد‬   ‫در نتیجه به تعویق انداختن هرگونه‬    ‫اسلامی ایران یا بیشتر به‬                                             ‫ویدئو‬
‫بود! او نخست با مانع جمهوریخواهان‬    ‫بازگشت و امتناع از دادن امتیاز تا آنجا‬ ‫سمت چین رفته و اجرای‬
‫در کنگره مواجه خواهد شد که اجازه‬     ‫که ممکن است‪ ،‬سیاست مقامات تهران‬     ‫توافق استراتژیک اقتصادی‬             ‫کنونی هشدار میدهند‪.‬‬    ‫متأثر از انتخابات ریاست جمهوری‬    ‫در هفتههای گذشته تورم مواد‬
‫نخواهند داد قانونی در کنگره تصویب‬                        ‫با پکن را آغاز خواهد کرد یا‬      ‫در این شرایط بازارهایی چون بازار‬   ‫آمریکا شده اما بیم آن میرود که‬    ‫غذایی بیش از پیش سبد مصرف‬
‫شود که دمکراتها سریع وارد معامله‬                ‫بوده است‪.‬‬    ‫برای تقویت روابط اقتصادی‪،‬‬       ‫ارز و سرمایه نیز دچار نوسان و التهاب‬ ‫بحران پس از روشن شدن نتیجه‬      ‫خانوادهها را در ایران تحت تأثیر قرار‬
                     ‫مقامات ایران در این مدت تمام تمام‬    ‫سیاسی‪ ،‬نظامی‪ ،‬امنیتی‬         ‫هستند‪ .‬در شرایطی که اقتصاد ایران‬   ‫این انتخابات نیز ادامه پیدا کند‪.‬‬   ‫داده است‪ .‬بسیاری از تولیدکنندگان‬
     ‫جدید با رژیم ایران شوند‪.‬‬    ‫تلاش خود را برای باز کردن کانالهایی‬   ‫و استراتژیک به روسیه‬         ‫متأثر از انتخابات ریاست جمهوری‬    ‫در هفتههای گذشته تورم مواد‬      ‫مواد غذایی کسب و کار خود را‬
‫مواضع تنشزا تنها به تصمیمات در‬      ‫که بتواند سنگینی تحریمها را از دوش‬                      ‫آمریکا شده اما بیم آن میرود که‬    ‫غذایی بیش از پیش سبد مصرف‬       ‫تعطیل کرده یا سطح تولید را‬
‫آمریکا مربوط نمیشود بلکه در داخل‬     ‫رژیم برداشته و آن را از پیامدهای‬       ‫نزدیکتر خواهد شد‪.‬‬        ‫بحران پس از روشن شدن نتیجه این‬    ‫خانوادهها را در ایران تحت تأثیر قرار‬ ‫کاهش دادهاند‪ .‬کارشناسان نسبت‬
‫ایران نیز تندروهایی که در مجلس‬      ‫ناگوار در امان بگذارد‪ ،‬به کار گرفتهاند‬ ‫=تهران این احتمال را‬                            ‫داده است‪ .‬بسیاری از تولیدکنندگان‬   ‫به تهدید امنیت غذایی کشور با‬
‫شورای اسلامی جمع شدهاند‪ ،‬مواضع‬                          ‫میدهد که هدف جو بایدن‬             ‫انتخابات نیز ادامه پیدا کند‪.‬‬ ‫مواد غذایی کسب و کار خود را‬      ‫ادامه روند کنونی هشدار میدهند‪.‬‬
‫محافظهکارانه در راستای برآورده‬           ‫اما تا کنون موفق نبودهاند‪.‬‬  ‫از موضوع گسترش حلقه‬          ‫روشنک آسترکی از کیهان لندن با‬     ‫تعطیل کرده یا سطح تولید را کاهش‬    ‫در این شرایط بازارهایی چون بازار‬
‫کردن خواستههای رهبرشان خامنهای‬      ‫اگر ترامپ در کاخ سفید بماند‪،‬‬      ‫مذاکرات با ایران پرداختن‬       ‫دکتر حسن منصور استاد و تحلیلگر‬    ‫دادهاند‪ .‬کارشناسان نسبت به تهدید‬   ‫ارز و سرمایه نیز دچار نوسان و التهاب‬
‫اتخاذ کرده و تلاش میکنند آنچه را‬     ‫جمهوری اسلامی ایران یا بیشتر‬      ‫به موضوعاتی باشد که در‬        ‫مسائل اقتصادی در این زمینه گفتگو‬   ‫امنیت غذایی کشور با ادامه روند‬    ‫هستند‪ .‬در شرایطی که اقتصاد ایران‬
‫او میخواهد اجرا کنند‪ .‬این گروه نیز‬    ‫به سمت چین رفته و اجرای توافق‬      ‫توافق با دولت اوباما مورد‬
 ‫مانع بزرگی در راه هر توافقی هستند‪.‬‬   ‫استراتژیک اقتصادی با پکن را آغاز‬    ‫بحث قرار نگرفته بود‪ .‬این‬                  ‫کرده است‪.‬‬
‫رژیم جمهوری اسلامی پیشتر نیز از‬     ‫خواهد کرد یا برای تقویت روابط‬      ‫بدان معناست که قصد‬
‫طریق نهادها و تاسیسات تحت کنترل‬     ‫اقتصادی‪ ،‬سیاسی‪ ،‬نظامی‪ ،‬امنیتی و‬     ‫آمریکاییها از بازگشت به‬        ‫دولت روحانی رکورددار تورم؛ تدبیر جهانگیری‪:‬‬
‫خود مانند مجلس شورای اسلامی و‬      ‫استراتژیک به روسیه نزدیکتر خواهد‬    ‫توافق هستهای نه بازگشت‬            ‫برای کاهش قیمتها «دعا» کنید!‬
‫مجمع تشخیص مصلحت نظام‪ ،‬مانع‬                           ‫به وضعیت موجود آن بلکه‬
‫پیوستن دولت به معاهده «پالرمو» و‬                   ‫شد‪.‬‬    ‫بازنگری در محتوای آن‬         ‫مهرماه امسال به ‪ 2۶۰.3‬واحد رسید‬    ‫‪ ۶۰‬تا ‪ ۱2۰‬هزار تومان برای تأمین مواد‬ ‫=در اردیبهشت سال‬
‫گروه ویژه اقدام مالی (‪ )FATF‬شده‬     ‫روند تشدید رو به افزایش در روابط‬                       ‫که نسبت به پایان سال گذشته ‪3۰.5‬‬       ‫غذایی ضروری پرداخت شود‪.‬‬    ‫گذشته تورم نقطه به نقطه‬
‫است‪ .‬همچنین آخرین گزارشهای‬        ‫متشنج میان تهران و واشنگتن‪،‬‬                 ‫است‪.‬‬                                             ‫مناطق شهری کشور به ‪51‬‬
‫سازمان بینالمللی انرژی اتمی درباره‬    ‫احتمال بازگشت هر یک از آنها به‬     ‫=اگر رهبری رژیم‬                ‫درصد افزایش داشته است‪.‬‬    ‫این در حالیست که حسن روحانی‬      ‫درصد رسید که ‪ 1۰‬درصد‬
‫فعالیت اتمی ایران منفی بود‪ .‬دولت‬     ‫توافق هستهای سال ‪ 2۰۱5‬را دشوار‬     ‫ایران دارای اختیارات‬         ‫افزایش ‪ 3۰.5‬درصدی شاخص‬        ‫روز سهشنبه ششم آبان ‪ ۱3۹۹‬در‬      ‫از بالاترین نرخ تورم دولت‬
‫حسن روحانی پس از امضای توافق‬       ‫کرده است‪ .‬با وجود اینکه دو طرف به‬    ‫مطلق در سطح بالاترین‬         ‫قیمت کالاها و خدمات مصرفی در‬     ‫جلسه ستاد اقتصادی دولت گفت‪:‬‬      ‫احمدینژاد (‪41‬درصد در‬
‫هستهای تلاش کرده برای ابراز حسن‬     ‫چارچوب کلی این توافقنامه پایبند‬     ‫تصمیمگیریها برای امور‬         ‫مناطق شهری کشور به این معناست‬     ‫«دولت‪ ،‬تأمین معیشت مردم و‬
‫نیت به کشورهای غرب به صورت‬        ‫هستند اما ایالات متحده معتقد است‬    ‫استراتژیک در قانون‬          ‫که خانوارهای شهرنشین کشور بطور‬    ‫جبران تورم را وظیفه خود میداند و‬    ‫خرداد ‪ )139۲‬بالاتر است‪.‬‬
‫داوطلبانه به این معاهده بپیوندد اما‬   ‫که ایجاد تعدیل و اصلاحات اساسی‬     ‫اساسی است و توجیه هر‬         ‫میانگین ‪ 3۰.5‬درصد بیشتر از انتهای‬   ‫از همه پیشنهادات سایر قوا‪ ،‬فعالان و‬  ‫=رشد تورم در هفت ماه‬
‫بعد با خروج ترامپ از توافق هستهای‪،‬‬    ‫در محتوای توافق ضروری است‪ .‬دولت‬     ‫مذاکرهای با آمریکا از نظر‬       ‫سال ‪ ۱3۹8‬برای خرید یک «مجموعه‬     ‫متخصصین اقتصادی در حل معضلات‬     ‫نخست امسال در ‪ 4‬دهه‬
‫این موضوع مانعی بزرگ برای پیوستن‬     ‫ترامپ بر این باور است که بسیاری‬     ‫قانونی‪ ،‬مذهبی و عقیدتی‬        ‫کالاها و خدمات یکسان» هزینه‬      ‫مردم استقبال میکند‪ .‬باید مراقبت‬    ‫اخیر در کشور بیسابقه‬
‫ایران به معاهده شد‪ .‬به این ترتیب‬     ‫از موضوعات این توافقنامه با نسخه‬    ‫برای آنها آسان است‪،‬‬                             ‫کرد ارائه برخی طرحها که منابع آن‬   ‫است و سال ‪ 99‬را باید‬
‫این موضوع نیز یکی از موانع مهم در‬    ‫اوبامایی آن‪ ،‬غیرقابل قبول است اما‬    ‫این کار برای جو بایدن اما‬                   ‫کردهاند‪.‬‬   ‫دیده نشده باشد‪ ،‬نمیتواند به رفع‬    ‫متورمترین سال در تاریخ‬
‫برابر تلاشهای جو بایدن برای لغو‬     ‫دولت اوباما در قبال آنها سکوت کرد‪.‬‬   ‫مطابق قوانین آمریکا آسان‬       ‫این میزان رشد تورم در هفت ماه‬     ‫معضلات کمک کند و ممکن است‬
‫تحریمهای اعمال شده علیه تهران‬      ‫تهران ممکن است مجبور به دادن‬      ‫نخواهد بود! او نخست با‬        ‫نخست امسال در ‪ 4‬دهه اخیر در‬      ‫باعث ایجاد مشکلات تورمی و یا دامن‬       ‫اقتصاد ایران نامید‪.‬‬
                     ‫امتیازات جدیدی شود که نه تنها به‬    ‫مانع جمهوریخواهان در‬         ‫کشور بیسابقه است و سال ‪ ۹۹‬را باید‬   ‫زدن به انتظارات غیرواقعی گردد‪ .‬لذا‬  ‫=شاخص قیمت کالاها و‬
              ‫است‪.‬‬     ‫برنامه هستهای محدود نمیشود بلکه‬     ‫کنگره مواجه خواهد شد که‬        ‫متورمترین سال تاریخ اقتصاد ایران‬   ‫ملاحظه منابع و فراهم آوردن شرایط‬   ‫خدمات مصرفی در مناطق‬
‫بنابراین با توجه به پیچیدگی قوانین‪،‬‬   ‫همه استراتژی رژیم را که بر اساس‬     ‫اجازه نخواهند داد قانونی‬                          ‫اجرایی آن‪ ،‬لازمه توفیق در خدمت به‬   ‫شهری کشور در مهرماه‬
‫ساختار سیاسی و نهادهای حقوقی‬       ‫آن وارد مسیر مذاکره و گفتگو با‬     ‫در کنگره تصویب شود‬                        ‫نامید‪.‬‬                      ‫امسال به ‪ ۲۶۰.3‬واحد رسید‬
‫آمریکا حداقل در سال اول ریاست‬      ‫دولت ایالات متحده شده بود‪ ،‬از جمله‬   ‫که دمکراتها سریع وارد‬         ‫از ابتدای دولت روحانی تا خرداد‬       ‫مردم و جلب رضایت آنهاست‪».‬‬    ‫که نسبت به پایان سال‬
‫جمهوری بایدن هرگونه توافق میان‬      ‫شکستن تابوهای ظاهری که رژیم‬       ‫معامله جدید با رژیم ایران‬       ‫امسال ‪ 28۷‬هزار میلیارد تومان بر‬    ‫علی ربیعی (عباد) نیز اعلام کرده‬    ‫گذشته ‪ 3۰.5‬درصد افزایش‬
‫واشنگتن و تهران در رابطه با برخی‬     ‫تهران طی چهار دهه هویت خود را بر‬                       ‫حجم پایه پولی در کشور افزوده شده‬   ‫که دولت با این طرح یارانهای مخالف‬
‫از جنبههای مربوط به تحریمهای در‬     ‫اساس آنها تعریف میکرد‪ ،‬به کلی از‬              ‫شوند‪.‬‬       ‫و از ‪ ۹5.8‬هزار میلیارد تومان به ‪383‬‬  ‫است‪ .‬علت این مخالفت ظاهرا تورمزا‬          ‫داشته است‪.‬‬
‫حال اجرا‪ ،‬سطح غنیسازی اورانیوم یا‬                                           ‫هزار میلیارد تومان رسیده است؛‬     ‫بودن آن عنوان شده اما برخی معتقدند‬  ‫=به نظر میرسد‬
‫بازگشت به سیاست معافیت فروش‬                 ‫بین خواهد برد‪.‬‬    ‫حسنفحص(ایندیپندنتعربی)‪-‬‬        ‫به عبارت دیگر پایه پولی در دولت‬    ‫دولت چون منابع مالی برای اجرای این‬  ‫دولتمردان نه تنها قرار‬
 ‫نفت‪ ،‬به راحتی امکانپذیر نخواهد بود‪.‬‬   ‫شرطبندی رژیم ایران بر سر پیروزی‬     ‫دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا‬    ‫روحانی ‪ 4‬برابر شده یعنی ‪ ۷5‬درصد‬    ‫طرح ندارد با آن مخالفت کرده است‪.‬‬   ‫نیستبرایحلمعضلگرانی‬
‫محدودیت مربوط به توافق هستهای‬      ‫جو بایدن نامزد حزب دمکرات با وجود‬    ‫در ماههای اخیر در تکرار این جمله‬   ‫پایه پولی در دولت روحانی ایجاد شده‬  ‫از سوی دیگر در سالهای گذشته‬      ‫به خود زحمت فکر کردن یا‬
‫برجام نیز قرار است بین سالهای‬      ‫اعلام آمادگی او برای بررسی مجدد‬     ‫که رژیم ایران پس از پایان انتخابات‬                     ‫خود دولت روحانی طرحهای تورمزای‬    ‫برنامهریزی بدهند بلکه‬
‫‪ 2۰23‬و ‪ 2۰25‬پایان یابد‪ ،‬اما این بدان‬   ‫موضوع توافق هستهای و بازگشت‬       ‫ریاست جمهوری ایالات متحده و‬                   ‫است‪.‬‬                       ‫حتی مسئولیت «دعا»ی‬
‫معنی نیست که ایالات متحده آمریکا‬     ‫احتمالی واشنگتن به توافق اتمی‪ ،‬اصلا‬   ‫بازگشت مجدد وی به کاخ سفید‪،‬‬      ‫همه این آمارها نشان از فلاکتی‬        ‫زیادی را به اجرا درآورده است‪.‬‬  ‫مورد اعتقاد خود را هم به‬
‫در مذاکرات احتمالی آینده نتواند‬     ‫ساده نیست و نتیجهی نامعلومی دارد‪.‬‬    ‫حتما به مذاکرات خواهد آمد‪ ،‬دریغ‬    ‫است که جمهوری اسلامی و دولتاش‬     ‫در همین رابطه وبسایت نود اقتصادی‬
‫وارد بحث محتوای توافقنامه سال‬      ‫از نظر جو بایدن جمهوری اسلامی‬                         ‫بر سر اقتصاد ایران آوردهاند‪ .‬دولت در‬ ‫میزان تورم در دولتهای محمود‬        ‫دوش مردم انداختهاند!‬
‫‪ 2۰۱5‬شود‪ .‬واشنگتن قرار است حلقه‬     ‫ایران باید به تمام تعهداتی که در این‬             ‫نکرده است‪.‬‬   ‫آخرین ماههای دوره فعالیتاش نه‬     ‫احمدینژاد و حسن روحانی را با هم‬
‫مذاکرات را گسترش دهد بطوری که‬      ‫مدت به آنها پشت کرده بازگردد تا به‬   ‫ترامپ در خوشبینی خود تا آنجا‬     ‫تنها اقدام مؤثری برای حل معضل‬     ‫مقایسه کرده است‪ .‬در این بررسی‬     ‫در شرایطی که دولت وظیفه‬
‫شامل مواردی همچون دخالت ایران‬      ‫جامعه بینالمللی ثابت کند که تمام‬    ‫پیش رفت که آمادگی خود را برای‬     ‫گرانی نکرده بلکه با این پاسخ «دعا‬   ‫مشخص شده که «بالاترین تورم نقطه‬    ‫برنامهریزی و مدیریت اقتصاد کشور را‬
‫در امور کشورهای منطقه و تلاش‬       ‫محتوای توافقنامه را بطور کامل اجرا‬   ‫ورود به این مذاکرات حتی قبل از‬    ‫کنید» نشان میدهد که دولتمردان‬     ‫به نقطه مناطق شهری کشور در دو‬     ‫به عهده دارد‪ ،‬اکنون معاون اول حسن‬
‫تهران برای برهم زدن ثبات خاورمیانه‬    ‫میکند‪ .‬علاوه بر این‪ ،‬بایدن در دیدگاه‬  ‫نتایج انتخابات ریاست جمهوری‬      ‫نظام قرار هم نیست برای حل این‬     ‫دهه اخیر در دولت روحانی ثبت شده‬    ‫روحانی پس از هفت سال روی کار‬
‫میشود که در توافق دوران اوباما به آن‬   ‫خود خواستاربازکردن درهای مستقیم‬     ‫اعلام کرد‪ .‬از سوی دیگر اما رژیم‬    ‫معضل به خود زحمت فکر کردن‬                          ‫بودن دولت تدبیروامید میگوید برای‬
‫اشاره نشده است‪ .‬طرح چنین مسائلی‬     ‫گفتگو میان طرفین است که احتمالا‬     ‫تهران در بالا بردن سطح خصومت با‬    ‫یا برنامهریزی بدهند و مسئولیت‬                  ‫است‪».‬‬
‫اگر با مخالفت رژیم ایران روبرو شود‪،‬‬   ‫مسئله دخالت تهران در امور کشورهای‬    ‫دولت ایالات متحده از چیزی فروگذار‬   ‫«دعا»ی مورد اعتقاد خود را هم به‬    ‫در اردیبهشت سال گذشته تورم‬           ‫کاهش قیمتها دعا کنید!‬
‫مذاکرات را دشوارتر و عملکرد و رویکرد‬   ‫منطقه‪ ،‬حمایت از شبهنظامیان و‬      ‫نکرده و بر عدم امکان مذاکره با رئیس‬                     ‫نقطه به نقطه مناطق شهری کشور‬     ‫اسحاق جهانگیری معاون اول حسن‬
‫آمریکا در برابر جمهوری اسلامی را‬     ‫گروههای تروریستی و همچنین‬        ‫جمهوری که صریحاً مسئولیت خود‬           ‫دوش مردم انداختهاند!‬   ‫به ‪ 5۱‬درصد رسید که ‪ ۱۰‬درصد از‬     ‫روحانی روز چهارشنبه هفتم آبان‬
                     ‫کنترل کامل برنامه موشکی تهران را‬    ‫را برای کشتن « ُد ّر گرانبها»ی رژیم‬  ‫مردم اما به شدت از افزایش قیمتها‬   ‫بالاترین نرخ تورم دولت احمدینژاد‬   ‫‪ ۱3۹۹‬در حاشیه جلسه هیأت دولت‬
       ‫رادیکالتر خواهد کرد‪.‬‬    ‫که جمهوری اسلامی نمیخواهد وارد‬     ‫جمهوری اسلامی و بازوی تشکیلات‬     ‫ناراضی هستند؛ به ویژه اینکه افزایش‬  ‫(‪4۱‬درصد در خرداد ‪ )۱3۹2‬بالاتر‬     ‫به سوال یک خبرنگار که از او پرسیده‬
‫عبور از مرحله متشنج کنونی میان‬                          ‫نظامیاش در منطقه (قاسم سلیمانی)‬    ‫قیمتها مواد غذایی را بیش از پیش‬                       ‫بود‪« :‬گفته میشود قیمتها کاهش‬
‫جمهوری اسلامی ایران و آمریکا‬          ‫آنها شود‪ ،‬در بر خواهد گرفت‪.‬‬   ‫را به عهده گرفت اصرار ورزیده و‬    ‫تحت تأثیر قرار داده و برای بسیاری‬                ‫است‪.‬‬    ‫پیدا میکند؟» پاسخ داد‪« :‬دعا کنید!»‬
‫بسیار دشوار به نظر میرسد‪ ،‬مگر‬      ‫تهران این احتمال را میدهد که‬      ‫موضوع مذاکره با ترامپ را به مسائل‬   ‫از خانوارهای ایرانی تأمین حداقل‬    ‫از سوی دیگر بر اساس گزارش مرکز‬    ‫عملکرد اقتصادی دولت روحانی از‬
‫اینکه از سوی «رأس هرم» قدرت‬       ‫هدف جو بایدن از موضوع گسترش‬       ‫اخلاقی و عقیدتی و عزت و کرامت‬     ‫خوراک در روز به مشکلی حلنشدنی‬     ‫آمار‪ ،‬شاخص قیمت کالاها و خدمات‬    ‫ابتدای تشکیل دولت تدبیروامید تا‬
‫در ایران یعنی خامنهای ابتکار عملی‬    ‫حلقه مذاکرات با ایران پرداختن به‬                                          ‫مصرفی در مناطق شهری کشور در‬      ‫کنون نمره ر ّد گرفته‪ .‬دولت روحانی‬
‫واضح و آشکار برای گفتگوی مستقیم‬     ‫موضوعاتی باشد که در توافق با دولت‬           ‫خود ربط داده است‪.‬‬            ‫تبدیل شده است‪.‬‬                       ‫نه تنها نتوانست وعدههای اقتصادی‬
‫با واشنگتن اتخاذ کند و دستور آن‬     ‫اوباما مورد بحث قرار نگرفته بود‪ .‬این‬  ‫تمایل ترامپ برای باز کردن یک‬                                           ‫رئیس دولت را عملی کند بلکه از یکسو‬
‫را بدهد‪ .‬اگر چنین گامی در ایران‬     ‫بدان معناست که قصد آمریکاییها از‬    ‫کانال مذاکره با جمهوری اسلامی ایران‬                                        ‫رانت و فساد را گستردهتر و از سوی‬
‫برداشته شود‪ ،‬ممکن است به پایان‬      ‫بازگشت به توافق هستهای نه بازگشت‬    ‫و امتناع تهران از چنین مذاکرهای‪،‬‬                                         ‫دیگر وضعیت شاخصهای اقتصادی را‬
‫تنش بین واشنگتن و تهران کمک‬       ‫به وضعیت موجود آن بلکه بازنگری در‬    ‫نشان میدهد که ترامپ چقدر‬
‫کند‪ .‬تهران برای ورود به هر مذاکرهای‬   ‫محتوای آن است‪ .‬یعنی همان چیزی‬      ‫علاقمند است تا دستاوردی در زمینه‬                                                   ‫بحرانیتر کرد‪.‬‬
‫در آینده نیز شرایطی خواهد داشت که‬    ‫که میتوان از سخنان جو بایدن نیز‬     ‫توافق اتمی با رژیم ایران به دست آورد‬                                       ‫مجلس شورای اسلامی به تازگی‬
‫از جمله آنها حق ذخیرهسازی اورانیوم‬    ‫به آن پی برد ‪ .‬بایدن یک ماه پیش‬     ‫حتی اگر قادر به استفاده از آن برای‬                                        ‫طرحی برای ارائه یارانه غذا به مردم‬
                     ‫هنگامی که از تصمیم ترامپ برای‬      ‫صندوق رای هم نباشد و حتی اگر در‬                                          ‫تصویب کرده که بر اساس آن قرار است‬
              ‫است‪.‬‬     ‫خروج از توافق هستهای انتقاد کرد‪،‬‬    ‫آخرین ساعات ریاست جمهوریاش‬                                            ‫به ‪ ۶۰‬میلیون از جمعیت ایران ماهانه‬
‫آیا تهران میتواند در ازای لغو‬      ‫گفت‪« :‬بازگشت آمریکاییها به توافق‬
‫تحریمهای اقتصادی امتیازات مهمی‬      ‫هستهای سال ‪ 2۰۱5‬میتواند نقطه‬                 ‫اتفاق بیافتد‪.‬‬
‫درباره برنامه هستهای بدهد؟ اگر دولت‬   ‫آغاز دیپلماسی گستردهتر و جامع بین‬    ‫رئیس جمهوری آمریکا تلاش‬
‫آمریکا چه جمهوریخواه و چه دموکرات‬                        ‫میکند که بدون دادن هرگونه امتیازی‬
‫بر سر محدودیت فعالیتهای موشکی‬            ‫تهران و واشنگتن باشد»‪.‬‬    ‫در زمینه برداشتن تحریمها و فشارهای‬
‫و نفوذ منطقهای رژیم ایران اصرار ورزد‪،‬‬  ‫حتی اگر جو بایدن پیروز انتخابات‬     ‫حداکثری که رژیم تهران را خفه و‬
‫چه میشود؟ آیا زمامداران ایران در این‬   ‫اعلام شود و تهران حاضر به بازگشت‬    ‫ثبات و بقای آن را تهدید میکند‪ ،‬آن‬
‫دو موضوع که از مهمترین مسائل‬       ‫به مذاکره مجدد با واشنگتن باشد‪،‬‬
‫زیربنایی سیاست خارجی و مؤلفههای‬     ‫موانعی که دولت دونالد ترامپ در‬           ‫را به میز مذاکره بکشاند‪.‬‬
‫سیاست دفاعی و استراتژی منطقهای‬      ‫مسیر بازگشت رژیم ایران ایجاد کرده‪،‬‬   ‫جمهوری اسلامی ایران اما تا حالا‬
‫رژیم اسلامی به شمار میرود‪،‬‬        ‫به سادگی قابل رفع شدن نیستند‪.‬‬      ‫تلاش کرده در مبارزات انتخاباتی‬
‫عقبنشینی خواهند کرد؟ آیا قادر به‬     ‫تحریمهای جدید آمریکا از نظر ساز و‬    ‫ترامپ و رقیب وی به یک کارت‬
‫امتیاز دادن در این زمینه خواهند بود؟‬   ‫کارهایی قانونی از مراحل بسیار پیچیده‬  ‫مستقیم تبدیل نشود و ظاهرا هرگونه‬
‫آیا جمهوری اسلامی ایران در ازای‬     ‫قانونی گذر کردهاند تا به مرحله اجرا‬   ‫تصمیم در مورد مذاکره را به مرحله‬
‫پایبند ماندن به این دو پرونده به دور از‬ ‫درآمدهاند؛ بنابراین جو بایدن نمیتواند‬  ‫بعد از نتایج انتخابات موکول کرده‬
‫میز مذاکره ‪ ،‬حاضر خواهد شد که همه‬    ‫کمکی به لغو سریع تحریمهای‬
‫دستاوردهای هستهای خود را فدا کند؟‬                                      ‫است‪.‬‬
                           ‫جمهوری اسلامی بکند‪.‬‬
     ‫*منبع‪:‬ایندیپندنتعربی‬      ‫اگر رهبری رژیم ایران دارای اختیارات‬
                     ‫مطلقدرسطحبالاترینتصمیمگیریها‬
     ‫*نویسنده‪ :‬حسن فحص‬       ‫برای امور استراتژیک در قانون اساسی‬
                     ‫است و توجیه هر مذاکرهای با آمریکا‬
  ‫*ترجمه و تنظیم از کیهان لندن‬     ‫از نظر قانونی‪ ،‬مذهبی و عقیدتی برای‬
                     ‫آنها آسان است‪ ،‬این کار برای جو بایدن‬
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12