Page 6 - (کیهان لندن - سال سى و هفتم ـ شماره ۲۸۵ (دوره جديد
P. 6

‫انگلستان تمام کرده و متخصص‬                ‫(‪)43‬‬                             ‫پاسخ استاندار نشان میداد که‬                        ‫صفحه ‪ - Page 6 - ۶‬شماره ‪1۷51‬‬
‫ماشینآلات کشاورزی بود‪ ،‬وقتی‬                                              ‫خودش در این کار دخالت داشته‬                        ‫جمعه ‪ ۹‬تا پنجشنبه‪ ۱5‬آبانماه ‪۱3۹۹‬خورشیدی‬
‫سابقاً کفالت دانشکدۀ کشاورزی‬     ‫برق رفت و با محبت و بزرگواری‪ ،‬از‬                         ‫است‪ .‬زیرا بهجای این که درصدد‬
‫در ملاثانی خوزستان را بهعهده‬     ‫جوانانی که در آنجا کار میکردند و‬                         ‫چارهجوئی برآید‪ ،‬گفت این آقایانی‬         ‫سخنگوی قوه قضاییه خبر داد‪:‬‬
‫داشت همیشه از کاغذبازی و کندی‬    ‫غرورشان جریحهدار شده بود دلجوئی‬                          ‫که حقوقهای هنگفت میگیرند باید‬
‫کار شکوه میکرد و نمیدانست‬      ‫کرد و موضوع حل شد‪ .‬اما رئیس‬                            ‫مالیات دولت را هم بدهند و بدانند که‬ ‫برگزاری دادگاههای آنلاین از جمله‬
‫سرنوشت جوانانی که تربیت میکند‬    ‫شهربانی بیکار ننشست و دنبال مطلبی‬                         ‫در این مملکت حساب و کتابی برقرار‬    ‫برای متهمان خارج کشور!‬
‫چه خواهد بود‪ .‬ولی حال اظهار‬     ‫میگشت که باز بهنحوی برای سازمان‬                          ‫است‪.‬بهاطلاعشان رسانیدمکههزینۀ‬
‫اطمینان میکرد که تحصیلکردههای‬    ‫آب و برق ایجاد مزاحمت کند‪ .‬چند‬      ‫بهعنوان مهمانسرا و باشگاه کارمندان‬    ‫طرحهای عمران تماماً از حساب‬     ‫اولین جلسه دادگاه آنلاین در تهران برای رسیدگی به پرونده اتهامات دو متهم‬
‫کشاورزی‪ ،‬متناسب با کوشش و‬      ‫ماهی گذشت‪ .‬یک روز اطلاع رسید که‬     ‫وجود داشت که دارای ده اتاق بود و‬     ‫سازمان برنامه پرداخت میشود‬                    ‫به قاچاق مواد مخدر‬
‫استعدادشان‪ ،‬آیندۀ درخشانی در‬     ‫شهربانی خوزستان گزارش محرمانهای‬     ‫برای اقامت کارشناسان و کارمندانی که‬   ‫و اشخاص مورد بحث‪ ،‬کارکنان‬
‫کشاورزی خوزستان خواهند داشت‪.‬‬     ‫به مرکز ارسال داشته و نوشته است‬     ‫بهطور موقت به اهواز میآمدند در نظر‬    ‫شرکتهای خصوصی نیستند که‬       ‫آنلاین حتی در حالی که متهم خارج از‬   ‫=اسماعیلیهمچنیناعلام‬
‫مزارع سرسبز نیشکر در بیش از‬     ‫که باشگاه کارمندان سازمان آب و برق‬    ‫گرفته شده بود‪ .‬در این باشگاه یک سالن‬   ‫شرکتهای مربوطه از منافعی که‬          ‫کشور بوده انجام شدهاست‪».‬‬   ‫کرده که برای اجرای «سند‬
‫پنج هزار هکتار گسترش پیدا کرده‬    ‫خانۀ فسادی است که در فصل گرما در‬     ‫غذاخوری و آشپزخانه وجود داشت که‬     ‫دارند مالیات دولت را هم بپردازند‪.‬‬                      ‫امنیت قضایی» که دستور آن‬
‫و بازده آن در حدود بازده بهترین‬   ‫داخل استخر آن یخ میریزند و زنهای‬     ‫اغلب مورد استفادۀ کارمندان مجرد بود‪.‬‬   ‫بلکه قراردادهای استخدامی این افراد‬  ‫بر اساس اطلاعات منتشر شده از‬      ‫را ابراهیم رئیسی صادر کرده‬
‫مزارع نیشکر دنیا بود‪ .‬در این مزارع‪،‬‬ ‫لخت را توی استخر میاندازند که شنا‬    ‫در محوطۀ باشگاه نیز استخری ساخته‬     ‫با رعایت قوانین و مقررات سازمان‬   ‫سوی قوه قضاییه‪ ،‬یکهزار و ‪ ۱45‬دفتر‬   ‫بود‪ ،‬از جلسات دادگاههای‬
‫که حالت زراعت محلی به خود گرفته‬   ‫کنند‪ .‬گفته شد که هرچند این گزارش‬     ‫شده بود که در فصل گرما کارمندان و‬    ‫برنامه بسته شده و سازمان با استفاده‬ ‫خدمات الکترونیک در استانهای‬      ‫«مهم»فیلمبرداریمیشودتا‬
‫بود‪ ،‬از هر متر مربع زمین‪ ،‬یک کیلو‬  ‫محرمانه بوده ولی محتوای آن از طرف‬    ‫خانوادههایشان از آن استفاده میکردند‪.‬‬   ‫از مقررات خود‪ ،‬تعهد کرده است‬     ‫تهران با ‪ ۱24‬واحد‪ ،‬آذربایجان شرقی‬   ‫دادرسیها«مستندوشفاف»‬
‫شکر در سال برداشت میشد و همه‬     ‫مأمورین شهربانی در شهر اهواز پخش‬     ‫با توجه به این که ظرفیت این تأسیسات‬   ‫که مالیاتی را که به حقوق آنها تعلق‬  ‫و غربی‪ ،‬اردبیل‪ ،‬اصفهان‪ ،‬البرز‪ ،‬ایلام‪،‬‬
‫جا صحبت از گسترش روزافزون این‬    ‫و موجب حرفهائی شده است‪ .‬بدیهی‬      ‫حتی برای رفع احتیاجات خود سازمان‬     ‫میگیرد‪ ،‬سازمان برنامه خود بپردازد‪.‬‬  ‫بوشهر‪ ،‬چهارمحالوبختیاری‪ ،‬خراسان‬               ‫باشد‪.‬‬
‫نوع زراعت بود‪ .‬رئیس طرح نیشکر‪،‬‬    ‫است افرادی که سوء نیت نداشتند‬      ‫کافی نبود‪ ،‬و در شهر اهواز نیز هنوز‬    ‫علت هم این بوده که اگر به حقوق‬    ‫شمالی‪ ،‬جنوبی و رضوی‪ ،‬خوزستان‪،‬‬     ‫=اولین جلسه دادرسی‬
‫مهندس نادر حکیمی که همکاران‬     ‫و به روش کار سازمان آشنا بودند‪،‬‬     ‫هتل مجهزی وجود نداشت‪ ،‬مسؤولین‬      ‫کارکنان خارجی طرحهای عمرانی‬     ‫زنجان‪ ،‬سمنان‪ ،‬فارس‪ ،‬سیستان و‬      ‫الکترونیک تهران به منظور‬
‫شایستهای بهدور خود جمع کرده‬     ‫میدانستند که این شایعه‪ ،‬بیپایه است‬    ‫مربوط همیشه از جهت محل اقامت در‬     ‫مالیات تعلق گیرد‪ ،‬صرفنظر از این‬   ‫بلوچستان‪ ،‬قزوین‪ ،‬قم‪ ،‬کردستان‪ ،‬کرمان‪،‬‬  ‫«تفهیم اتهام و اخذ آخرین‬
‫بود و تعداد کارشناسان خارجی در‬    ‫و فقط از روی غرضورزی پخش شده‬       ‫مضیقه بودند و ظرفیت اضافی وجود‬      ‫که هزینۀ طرحهای عمرانی بهطور‬     ‫کرمانشاه‪ ،‬گیلان‪ ،‬لرستان‪ ،‬مازندران‪،‬‬   ‫دفاع در خصوص پرونده دو‬
‫هفتتپه را از ‪ ۶5‬نفر به شش نفر‬    ‫است‪ .‬با این حال‪ ،‬اطلاع پیدا کردم که بر‬  ‫نداشت که مورد استفادۀ کارمندان‬      ‫مصنوعی بالا خواهد رفت‪ ،‬منافع‬     ‫مرکزی‪ ،‬هرمزگان‪ ،‬همدان و یزد فعالیت‬   ‫متهم نگهداری مواد مخدر»‬
‫تقلیل داده بود‪ ،‬میگفت چون کار‬    ‫اساس همین گزارش مغرضانه‪ ،‬مقامات‬     ‫سایر دستگاههای دولتی قرار گیرد‪.‬‬     ‫بادآوردهای نیز نصیب آن دسته از‬    ‫الکترونیک خود را شروع کردهاند‪.‬‬     ‫درشعبه‪ ۶‬بازپرسیدادسرای‬
‫احیای کشت نیشکر انجام شده و‬     ‫امنیتی رسیدگیهائی بهطور محرمانه‬     ‫این موضوع نیز در شهر اهواز پدیدۀ‬     ‫شرکتهای خارجی خواهد شد که‬      ‫حجتالاسلام حمیدی رئیس کل‬        ‫عمومی و انقلاب ناحیه ‪۲4‬‬
‫طرح اولیه به هدفهای خود رسیده‬    ‫انجام داده و بیپایه بودن شایعات را‬    ‫تازهای نبود زیرا تأسیسات شرکت ملی‬    ‫قراردادشان بر اساس هزینههای‬     ‫دادگستریخراسانجنوبیاواسطمهرماه‬
‫است‪ ،‬میخواهد به کارهای دیگری‬                         ‫نفت و راهآهن دولتی ایران و ارتش نیز‬   ‫انجامشده بهاضافۀ درصدی از کل‬     ‫گفته بود‪ ،‬برای کاهش حضور مردم در‬      ‫تهران برگزار شده است‪.‬‬
‫دست بزند و خدمات دیگری به کشور‬       ‫بهاطلاع مقامات بالا رساندهاند‪.‬‬   ‫فقط به کارکنان آنها اختصاص داشت‪.‬‬     ‫هزینه بهعنوان حقالزحمه تنظیم‬     ‫دادگستریها خدمات الکترونیک از‬
‫ارائه دهد‪ .‬وی میگفت با رفتن او و‬   ‫در اینجا باید این نکته را ذکر کنم که‬   ‫بدیهی است برای استفاده از‬        ‫شده باشد‪ .‬علاوه بر این‪ ،‬به همان‬   ‫اولویتهای دستگاه قضا است‪ .‬او گفته‬   ‫سخنگویقوهقضاییهباتأکیدبرحرکت‬
‫جانشین شدن مهندس علیاصغر‬       ‫در مقابل تحریکات سوء رئیس شهربانی‬    ‫تأسیسات‪ ،‬تعرفهای پیشبینی شده‬       ‫میزان پرداخت مالیاتهای بر حقوق‪،‬‬   ‫بود‪ :‬تا کنون ‪۱۱‬هزار و ‪ 5۰۰‬دادگاه‬    ‫به سمت دادرسیهای تمام الکترونیک‬
‫شرکت‪ ،‬آب از آب تکان نخواهد‬      ‫خوزستان‪ ،‬که از افسران مکتب قدیم‬     ‫بود که کلیه استفادهکنندگان مجبور‬     ‫وجوهی از حساب هزینههای عمرانی‬    ‫آنلاین در این استان برگزار شده است‪.‬‬  ‫و هوشمند گفت که در پی شیوع ُکرونا‬
‫خورد و لطمهای به پیشرفت طرح‬     ‫بود‪ ،‬افسران جوان و تحصیلکردهای‬      ‫به پرداخت آن بودند‪ .‬برای همکاری‬     ‫کشور کسر و به حساب درآمدهای‬     ‫خبرگزاری قوهقضاییه «میزان» نیز‬     ‫دادگاههای آنلاین برای متهمان خارج از‬
                   ‫که در ردههای مختلف شهربانی انجام‬     ‫با دستگاههای دیگر‪ ،‬به مدیران ادارات‬   ‫بودجه اداری دولت منظور میگردد‬    ‫امروز چهارشنبه ‪ ۷‬آبانماه از برگزاری‬
        ‫وارد نخواهد شد‪.‬‬   ‫وظیفه میکردند و با مأمورین جوان‬     ‫دولتی اجازه داده شده بود از رستوران‬   ‫و به مصرف هزینههای غیر عمرانی‬    ‫اولین جلسه دادگاه آنلاین در استان‬         ‫کشور برگزار شده است‪.‬‬
‫گوردون کلاپ چند سال پیش‬       ‫سازمان در تماس بودند‪ ،‬همیشه روابط‬    ‫باشگاه استفاده کنند‪ ،‬اما رئیس شهربانی‬  ‫میرسد که این مطلب برخلاف‬       ‫تهران برای بررسی جرم قاچاق مواد‬    ‫غلامحسین اسماعیلی سخنگوی‬
‫فوت کرده و لیلیانتال نیز بهعلت‬    ‫بسیار دوستانه داشته و از هیچ گونه‬    ‫خوزستان انتظار داشت که مهمانان خود‬    ‫روح قوانین مربوطه در مورد تقسیم‬   ‫مخدر خبر داد‪.‬بر اساس این گزارش‪،‬‬    ‫قوهقضاییه با تأکید بر حرکت به سمت‬
‫سالخوردگی فعالیت خود را در‬      ‫همکاری با سازمان خودداری نمیکردند‬    ‫را بهطور رایگان در اتاقهای باشگاه‬    ‫درآمدهای دولت بین هزینههای‬      ‫اولین جلسه دادرسی الکترونیک تهران‬   ‫دادرسیهای تمام الکترونیک و هوشمند‬
‫شرکت عمران و منابع تقلیل داده‬    ‫و در حد امکان امور مربوطه را در سطح‬   ‫سکنی دهد و صورتحسابی هم از بابت‬     ‫عمرانی و هزینههای اداری است‪.‬‬     ‫بهمنظور«تفهیماتهامواخذآخریندفاع‬    ‫در کشور از برگزاری دادگاههای آنلاین‬
‫و مشغول نوشتن خاطرات خود‬                           ‫رستوران برایش فرستاده نشود‪ .‬او‬      ‫اضافه کردم که بههرحال این بحثی‬    ‫در خصوص پرونده دو متهم نگهداری‬     ‫برای متهمان خارج از کشور در دوران‬
‫بود‪ .‬آقای ابتهاج خدمت دولت را‬            ‫پائین حل میکردند‪.‬‬     ‫این موضوع را چندین بار به مسؤولین‬    ‫است که باید در داخل دولت ایران‬    ‫مواد مخدر» در شعبه ‪ ۶‬بازپرسی‬
‫کنار گذاشته و در بخش خصوصی‪،‬‬     ‫یک شب بعد از انتخاب من به‬        ‫سازمان در اهواز گوشزد کرده بود ولی‬    ‫انجام گیرد و تکلیف آن روشن شود‬    ‫دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ‪24‬‬         ‫شیوع ُکرونا خبر داده است‪.‬‬
‫بانک ایرانیان را تأسیس کرده و‬    ‫استانداری خوزستان‪ ،‬در یک مهمانی‬     ‫البته نمیشد برای او استثنا قائل شد‪.‬‬   ‫و مصلحت نیست که عدهای خارجی‪،‬‬     ‫تهران برگزار شده است‪.‬مهدی مهرانگیز‬   ‫وی جزئیات این پروندهها را اعلام‬
                   ‫رسمی‪ ،‬ارتشبد نصیری رئیس شهربانی‬     ‫بهدنبال این جریان‪ ،‬بهتدریج گزارش‬     ‫که بر اساس تعهدات یک سازمان‬     ‫معاون دادستان تهران در این رابطه‬    ‫نکرد اما افزود‪« :‬خیلی از دادرسیها را‬
          ‫اداره میکرد‪.‬‬   ‫کل کشور‪ ،‬به من اظهار داشت که شما از‬   ‫میرسید که از ناحیۀ شهربانی اهواز در‬   ‫دولتی کار میکنند‪ ،‬درگیر اختلاف‬    ‫اظهار داشت‪« :‬برای اولینبار در مجموعه‬  ‫به صورت غیرحضوری انجام میدهیم‪».‬‬
‫شهمیرزادی و دکتر احمدی هر‬      ‫بابت رئیس شهربانی خوزستان خیالتان‬    ‫موارد مختلف نسبت به کار سازمان آب‬    ‫تعبیر و تفسیرهای دستگاههای دولت‬   ‫دادسرای عمومی و انقلاب تهران حسب‬    ‫اسماعیلیهمچنیناعلامکردهکهبرای‬
‫یک کارآزموده شده و حل مشکلات‬     ‫راحت باشد‪ .‬زیرا امروز صبح از شاهنشاه‬   ‫و برق کارشکنی و اشکالتراشی میشود‪.‬‬    ‫بشوند‪ .‬بهتر است تا زمانی که این‬   ‫تاکیدات ریاست قوه قضاییه و بخش‬     ‫اجرای «سند امنیت قضایی» که دستور‬
‫سازمان و پیش بردن طرحها برای‬     ‫کسب اجازه کردهام که ایشان را به‬     ‫اما چون غالباً موضوع مهم نبود‪ ،‬به آن‬   ‫مسأله بین وزارت دارائی و سازمان‬   ‫انفورماتیک دستگاه قضا به صورت‬     ‫آن را ابراهیم رئیسی صادر کرده بود‪ ،‬از‬
‫آنها امری عادی بود‪ ،‬بهطوری که‬    ‫تهران احضار کنم‪ .‬از تیمسار نصیری‬     ‫ترتیب اثری داده نمیشد تا این که در‬    ‫برنامه حل شود‪ ،‬روش چندین سال‬     ‫ویدئوکنفرانسیاززندانقزلحصارتفهیم‬    ‫جلسات دادگاههای «مهم» فیلمبرداری‬
‫دیگر قسمت اعظم اوقات من صرف‬                          ‫یک روز گرم تابستانی بهعلت توفان‬     ‫گذشته دنبال و از مسافرت کارکنان‬                       ‫میشود تا دادرسیها «مستند و شفاف»‬
‫امور استانداری میشد و از بابت‬               ‫تشکر کردم‪.‬‬     ‫شدید یکی از تیرهای چوبی انتقال‬      ‫خارجی سازمان رفع مزاحمت شود‪.‬‬        ‫اتهام برای دو متهم انجام شد‪».‬‬  ‫باشد‪ .‬او گفته است‪« :‬این موضوع را از‬
‫سازمان نگرانی نداشتم‪ .‬ولی مبارزات‬             ‫پایان کار‬      ‫برق منطقۀ استانداری میشکند و برق‬     ‫استاندار که انتظار میرفت بیش از‬   ‫معاون دادستان تهران برگزاری این‬    ‫دادگاههای مهم شروع کردیم و به دنبال‬
‫ششساله برای پا گرفتن سازمان‬     ‫سازمان آب و برق خوزستان متدرجاً‬     ‫محل اقامت استاندار قطع میشود‪ .‬آقای‬    ‫هر مأمور دولتی دیگری در خوزستان‪،‬‬   ‫دادگاههای آنلاین را باعث کاهش‬     ‫این هستیم دادرسیها هم مستند باشد‪،‬‬
‫آب و برق خوزستان و درگیریهای‬     ‫بر پایۀ محکمی استوار شد و جای‬      ‫استاندار هم دستور میدهند به ادارۀ‬    ‫علاقمند به پیشرفت کارها باشد‪،‬‬    ‫«اطاله دادرسی» خوانده و گفته است‪:‬‬   ‫هم شفاف‪ .‬این موضوع هم به استناد‬
‫آزاردهنده با عواملی که دائماً درصدد‬ ‫شایستۀ خود را در بین تشکیلات دولتی‬    ‫برق تلفن و علت قطع برق سؤال شود‪.‬‬     ‫چنان با خونسردی و بیاعتنائی به‬    ‫«سیاست قوه قضاییه بر این است که‬    ‫رأی قاضی کمک میکند و هم به‬
‫پروندهسازی و ایجاد مزاحمت بودند‪،‬‬   ‫پیدا کرد‪ .‬در سال ‪ ۱345‬سازمان با‬     ‫برحسب تصادف‪ ،‬در همین روز همسر‬      ‫این موضوع‪ ،‬که میتوانست عواقب‬     ‫این رویه حتی بعد از ُکرونا هم ادامه‬  ‫شفافیت رأی‪ .‬در حال حرکت به سمت‬
‫یک حالت خستگی روحی در من‬       ‫داشتن افرادی لایق و کاردان در سطح‬    ‫آمریکائی رئیس قسمت برق سازمان‪،‬‬      ‫ناراحتکنندهای در کارهای عمرانی‬    ‫پیدا کند‪ .‬تلاش داریم همه شعب‬      ‫دادرسیهای تمام الکترونیک و هوشمند‬
‫ایجاد کرده بود که در عین سربلندی‬   ‫استان‪ ،‬از موقعیت ممتازی برخوردار‬     ‫مهندس منصور عسگری‪ ،‬بهعلت یک‬       ‫خوزستان داشته باشد‪ ،‬برخورد کرد‬    ‫دادسرای مواد مخدر را به سیستمهای‬    ‫و فناوریهای نوین هستیم و خیلی از‬
‫از موفقیت و دستاوردهای شش‬      ‫بود و در سطح کشور در ردیف یکی از‬     ‫ناراحتی روانی خودکشی کرده بود و‬     ‫که من متوجه شدم بحث با او غیر‬    ‫الکترونیکی مجهز کنیم تا تمام شعب‬    ‫دادرسیها را بهصورت غیرحضوری انجام‬
‫سال گذشته حس میکردم به یک‬      ‫کارآمدترین سازمانهای دولتی بهشمار‬    ‫رؤسای درجه اول قسمت برق برای‬       ‫از تلف کردن وقت‪ ،‬نتیجۀ دیگری‬     ‫بتوانند از طریق ویدئوکنفرانس تفهیم‬   ‫میدهیم‪ .‬در پی شیوع کرونا دادگاههای‬
‫مرخصی چند ماهه و یا یک تغییر‬     ‫میآمد‪ ،‬بهطوری که تشکیلات اداری و‬     ‫تشییع جنازۀ او به کوی گلستان رفته‬    ‫ندارد‪ .‬لذا گفتم مانعی ندارد‪ ،‬راه‬
‫فعالیت احتیاج دارم‪ .‬در چنین‬     ‫روشهای مدیریت و دستورالعملهای‬      ‫بودند‪ .‬بههمین جهت کارمندان قسمت‬     ‫دیگری پیدا خواهم کرد‪ .‬بلافاصله‬           ‫اتهام را انجام دهند‪».‬‬
‫شرایطی بود که در اواسط تیرماه‬    ‫سازمان‪ ،‬الگوئی برای مؤسساتی که‬      ‫برق نتوانسته بودند جواب مناسبی به‬    ‫جریان را با مهندس اصفیا و آقای‬
‫‪ ۱345‬در یک روز بسیار گرم‪ ،‬آقای‬    ‫مأموریتهای مشابهی داشتند شده بود‪.‬‬    ‫تلفن آقای استاندار بدهند‪ .‬در نتیجه‪،‬‬   ‫دکتر جهانگیر آموزگار‪ ،‬وزیر دارائی‬     ‫کیهان منتشر کرد ‪:‬‬
‫هویدا نخستوزیر تلفن کردند و‬     ‫س ّد دز ساخته شده بود و افراد ایرانی آن‬ ‫آقای استاندار به رئیس شهربانی دستور‬   ‫وقت‪ ،‬در میان گذاشتم و قرار شد‬
‫گفتند لازم است برای کاری به‬     ‫را اداره میکردند‪ .‬مطالعات فنی ایجاد‬   ‫میدهد یک نفر را بفرستد تا یکی از‬     ‫پیشکار دارائی خوزستان به تهران‬    ‫سقوط بهشت‬
                   ‫س ّد کارون در شمال شوشتر و مارون‬     ‫رؤسای ادارۀ برق را پیدا کند و بگوید‬   ‫احضار شود تا در سازمان برنامه‬
          ‫تهران بروم‪.‬‬   ‫در شمال بهبهان شروع شده بود و فارغ‬    ‫که با استانداری تماس بگیرد‪ .‬رئیس‬                       ‫خاندان پهلوی و روزهای پایانی ایران پادشاهی‬
‫بعدازظهر روز بعد وقتی به‬       ‫از مشکلاتی که در سالهای اولیه برای‬    ‫شهربانی از این فرصت استفاده میکند‬      ‫مسأله مورد رسیدگی قرار گیرد‪.‬‬
‫دفترشان وارد شدم با خوشروئی و‬    ‫س ّد دز وجود داشت‪ ،‬هر یک از این دو‬    ‫و چند نفر مأمور میفرستد و رئیس ادارۀ‬   ‫رسیدگی و اتخاذ تصمیم طبیعتاً‬     ‫ترجمه رضا تقی زاده‬           ‫اندرو اسکات کوپر‬
‫آغوش باز از من استقبال کردند و‬    ‫طرح مسیر طبیعی خود را طی میکرد‪.‬‬     ‫برق اهواز را که در مراسم تشییع جنازه‬   ‫دو هفتهای طول میکشید و تا آن‬
‫گفتند از طرف شاهنشاه به وزارت‬    ‫شبکۀ برق شهرهای استان خوزستان‬      ‫شرکت داشت با وضع موهنی توقیف‬       ‫زمان تعطیلات سال نو مسیحی‬      ‫کتاب سقوط بهشت را تنها از کیهان لندن می توان خریداری کرد‬
                   ‫و برق کارخانجات‪ ،‬روز بهروز در حال‬    ‫میکنند و به شهربانی میبرند‪ .‬در اثر‬    ‫بهپایان رسیده و این اقدام بیجا‬
      ‫کشور منصوب شدهام‪.‬‬     ‫توسعه بود و تماماً توسط کارشناسان‬    ‫این اقدام‪ ،‬کلیه کسانی که در مراسم‬    ‫اثرات ناگوار خود را بجا میگذاشت‪.‬‬   ‫قیمت ‪ ٣5 :‬پوند ‪ +‬هزینه بسته بندی و پست‬
‫اولین روزی که به وزارت کشور‬     ‫ایرانی طرحریزی و اجرا میشد و در‬     ‫تشییع جنازه شرکت کرده بودند تصمیم‬    ‫بدان جهت به فکر راه چارۀ دیگری‬
‫رفتم آقای قوام نظامی رئیس دفتر‬    ‫هیچ نقطه کسی از سرویس برق شکایت‬     ‫میگیرند از کار کنارهگیری و دستگاه‬    ‫افتادیم‪ .‬یکی از کارکنان سازمان‪،‬‬
‫گفت آقای مهندس روحانی از نیم‬     ‫نداشت‪ .‬طرح شبکۀ کامل آبیاری س ّد دز‬                        ‫بهنام عطاءالله اخلاقی‪ ،‬که بعداً‬
‫ساعت قبل برای تبریک تشریف‬      ‫آماده شده و بهتدریج طبق برنامه پیش‬             ‫برق را فلج کنند‪.‬‬    ‫بهسمت نمایندگی مجلس شورای‬
‫آوردهاند و به همین جهت در اتاق‬    ‫میرفت و نهرهای آبیاری هر روز در‬     ‫طی این جریان‪ ،‬من بهاتفاق چند نفر‬     ‫ملی از دزفول انتخاب شد و متخصص‬
‫شما از ایشان پذیرائی کردهایم‪ .‬از‬   ‫حال توسعه بود و زمینهای جدیدی را‬     ‫از همکارانم برای رسیدگی به مشکلاتی‬    ‫برطرف کردن این نوع مشکلات بود‪،‬‬
‫این محبت و حرکت مهندس روحانی‬     ‫در بر میگرفت‪ .‬گزارشهای مأمورین‬      ‫که از نظر تأمین اعتبارات در بانک‬     ‫راه حلی پیدا کرد و گفت دریاچۀ‬
‫بینهایت تحت تأثیر قرار گرفتم و‬    ‫سازمان در طرح آبیاری‪ ،‬بهجای‬       ‫جهانی پیش آمده بود با مقامات سازمان‬   ‫سد دز جزء منطقه فرمانداری کل‬
‫کدورتی که در دل داشتم از بین رفت‬   ‫شرح درگیری با مخالفین و مزاحمین‪،‬‬     ‫برنامه‪ ،‬جلسه داشتیم‪ .‬گرم مذاکره‬     ‫لرستان است که مرکز آن در خرمآباد‬
‫و روابط دوستی ما بهحال اول برگشت‪.‬‬  ‫بیشتر دربارۀ کشت محصولات جدید و‬     ‫بودیم که این خبر رسید‪ .‬بلافاصله‬     ‫میباشد و ما میتوانیم از طریق‬
‫از دوست دیرین خود حسن‬        ‫بارآوری بیشتر محصولات سنتی بود‪.‬‬     ‫با آقای استاندار خوزستان‪ ،‬تیمسار‬     ‫شهربانی لرستان مسألۀ اجازۀ خروج‬
‫شهمیرزادی تقاضا کردم که همچنان‬    ‫بهخاطر دارم مهندس علیاصغر اژدری‬     ‫سرتیپ صفاری که بهعکس سلفشان‪،‬‬       ‫را حل کنیم‪ .‬اخلاقی با آشنائی که‬
‫به همکاری خود با من ادامه داده و به‬ ‫مسؤول طرح آبیاری دز با چه افتخار‬     ‫توجه و محبت زیادی به مأمورین‬       ‫با یکی از رؤسای شهربانی لرستان‬
‫سمت معاون وزارت کشور با من به‬    ‫و خوشحالی گزارش میداد که بازده‬      ‫سازمان داشتند‪ ،‬تماس گرفتم و موضوع‬    ‫داشت‪ ،‬توانست اجازۀ خروج تمام‬
‫تهران بیاید‪ .‬او قبول کرد و همکاری‬  ‫بعضی از مزارع کشت گندم به حدود‬      ‫را بهاطلاعشان رسانیدم و سؤال کردم‬    ‫کسانی را که عازم مسافرت بودند‬
‫ما سالها در وزارت کشور و سپس در‬   ‫چهار تن در هکتار رسیده و نهالهای‬     ‫چه اتفاقی افتاده که موجب توقیف‬      ‫بگیرد و از این بابت بهطور موقت رفع‬
‫صحنههای دیگر فعالیتهای اداری و‬    ‫انگور یاقوتی که برای اولین بار در ناحیۀ‬ ‫رئیس ادارۀ برق شده است؟ ایشان با‬     ‫اشکال شد‪ .‬موضوع اصلی نیز در یک‬
                   ‫دزفول کاشته شده پس از مدت کوتاهی‬     ‫کمال تعجب اظهار داشت که کاملا از‬     ‫جلسۀ طولانی در سازمان برنامه‪ ،‬با‬
      ‫اجتماعی ادامه یافت‪.‬‬   ‫نوبر داده است و در موقع گزارش دادن‬    ‫جریان توقیف بیخبر است و فقط از‬      ‫شرکت مشاورین حقوقی و نمایندگان‬
‫از سوی دیگر‪ ،‬مدیر عامل جدید‬     ‫حالت این را داشت که یک میلیون دلار‬    ‫رئیس شهربانی خواسته است که رئیس‬     ‫وزارت دارائی مورد بحث واقع شد‬
‫سازمان‪ ،‬ایرج وحیدی‪ ،‬که قبلا معاون‬  ‫به او جایزه داده باشند‪ .‬همین مهندس‬    ‫ادارۀ برق را پیدا کند و از او بخواهد که‬ ‫و رویۀ سازمان برنامه مورد تأیید‬
‫مهندس روحانی در وزارت آب و برق‬    ‫اژدری‪ ،‬که تحصیلات عالی خود را در‬     ‫به استانداری تلفن کند‪ .‬سپس اضافه‬
‫بود‪ ،‬از احمدعلی احمدی دعوت کرد‬                        ‫کرد حالا کاملا متوجه مطلب شده و‬      ‫مقامات وزارت دارائی قرار گرفت‪.‬‬
‫که در سمت قائممقام مدیر عامل با‬                        ‫ترتیب رفع شکایت کارکنان ادارۀ برق‬    ‫‪3‬ـ همانطور که قبلا توضیح دادم‪،‬‬
‫او همکاری کند‪ .‬زمانی که احمدی‬                                             ‫در منطقۀ مسکونی کارمندان آب و‬
‫این پیشنهاد را قبول کرد دانستم که‬                                 ‫را خواهد داد‪.‬‬    ‫برق خوزستان در اهواز‪ ،‬که بهنام کوی‬
‫سازمان آب و برق خوزستان همچنان‬                        ‫تیمسار صفاری شخصاً به ادارۀ‬       ‫گلستان نامیده میشد‪ ،‬ساختمانی‬
‫با کارآمدی و تحرک‪ ،‬به پیشرفت‬

      ‫خود ادامه خواهد داد‪.‬‬
‫ادامه دارد‬
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11