Page 12 - (کیهان لندن - سال سى و هفتم ـ شماره ۲۸۵ (دوره جديد
P. 12

‫صفحه ‪ - Page 12 - 1۲‬شماره ‪1۷51‬‬
                                                                                                  ‫جمعه ‪ ۹‬تا پنجشنبه‪ ۱5‬آبانماه ‪۱3۹۹‬خورشیدی‬

‫افزایش فشار بر زنان طرفدار پادشاهی در ایران؛‬                                     ‫دو قرن فراز و نشیب مطبوعات در ایران (‪)193‬‬
  ‫انتقال سمانه نوروز مرادی به زندان رشت‬
                                                           ‫احمد احـرار‬              ‫( کیهان لندن شماره ‪) 13۷4‬‬

‫سمانه نوروز مرادی‬                               ‫=سمانه نوروز مرادی فعال‬         ‫وجوه ملت و مشروطهخواهان حقیقی‬     ‫است و حساب کار را پیش خود کرده و‬    ‫مستوفی ادامه میدهد‪« :‬هرقدر کار‬
                                       ‫طرفدار پادشاهی مشروطه‬          ‫از جنابعالی امتحان میکنند‪ .‬البته این‬  ‫میداند که اگر یک میلیون هم در راه‬   ‫نفت اهمیت پیدا میکرد‪ ،‬بههمان اندازه‬
‫‪ ۱3۶5‬و مجرد است‪ .‬او در شهریورماه‬    ‫با توجه به اینکه در شرایط فعلی سمانه‬  ‫که در زندان به بیماری‬          ‫امتحان‪ ،‬اگر از آب درست بیرون آمد‪،‬‬   ‫کندن سردار سپه و از میان بردن این‬   ‫بر اهمیت وجود شیخ که لولههای نفت‬
‫سال‪ ۱3۹۷‬بهجرمادمینبودندرکانال‬     ‫باید از استرس و فشار دور باشد‪ ،‬مقامات‬ ‫سرطان پستان مبتلا شده‪،‬‬         ‫قهراً تخفیف سیئات اعمال است که‬     ‫بساط خرج کند‪ ،‬جای دوری نرفته‪ ،‬و‬    ‫از مسجد سلیمان تا آبادان مستحفظی‬
‫تلگرامی «کمپین بازگشت شاهزاده رضا‬   ‫قضایی و امنیتی مسئول مستقیم جان‬    ‫روز چهارشنبه‪ 3۰‬مهرماه در‬        ‫ممکن است گذشتههای شما را جبیره‬     ‫فایدۀ حالی و مآلی آن بهحال او بیشتر‬  ‫جز او نداشت‪ ،‬میافزود‪ .‬شیخ هم در این‬
‫پهلوی» بازداشت و پس از دو هفته با‬                       ‫اقدامی غیرمنتظره از زندان‬        ‫نماید‪ ،‬وال ّا با حر ف نمیشود مردم‬                       ‫میان خر خود را دوسره کرایه بسته‪ ،‬هم‬
‫سپردن وثیقه ‪ 5۰۰‬میلیون تومانی آزاد‬        ‫و سلامت سمانه هستند‪».‬‬    ‫اوین به زندان لاکان رشت‬                                     ‫از این وضع است‪.‬‬    ‫بر سر دولت ایران منت میگذاشت و هم‬
‫شده بود‪ .‬در پرونده او موارد دیگری چون‬ ‫او در ادامه گفته «با وجود اینکه‬                                 ‫تهران را گول زد‪.‬‬   ‫از طرف دیگر‪ ،‬مدرس هم در مرکز‬      ‫انگلیسها را تا حدی باجگذار خود کرده‬
‫شعارنویسی‪ ،‬پخش اعلامیه و شرکت در‬    ‫پزشک قانونی به خاطر شرایط بد سمانه‬          ‫منتقل شد‪.‬‬        ‫عجالتاً این شخص‪ ،‬که به ملاقات‬     ‫گرفتار اکثریت چماق لوئی شده است‬    ‫بود‪ .‬هرچندی یک بار سفری هم به‬
‫تجمعات اعتراضی نیز وجود دارد‪.‬سمانه‬   ‫نظر نهایی را روز یکشنبه صادر کرده‬   ‫= نرگس ادیبی فعال‬            ‫سرکار میآید‪ ،‬شخص معتمد مطمئنی‬     ‫که بعد از همۀ جمهوریخواهیها و‬     ‫تهران میکرد و دوستان‪ ،‬یا بهتر بگویم‬
‫نوروز مرادی سپس توسط شعبه ‪2۶‬‬      ‫بود ولی مسئولان زندان از دادن جواب‬   ‫سیاسی طرفدار پادشاهی‬          ‫است‪ ،‬که کمال اعتماد را به او داریم‪ ،‬و‬ ‫کتککاریهای عمومی و خصوصی‪،‬‬       ‫جاسوسهایی بین نیمه رجال تهران‪،‬‬
‫دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی‬   ‫به خانواده و وکیل سمانه و حتی خود‬   ‫و محبوس در زندان اوین با‬        ‫هرچه میگوید از قول ماهاست‪ ،‬و تماماً‬  ‫بدون هیچ ملاحظه و پروایی‪ ،‬رأی‬     ‫برای خود دست و پا میکرد که اخبار‬
‫ایمان افشاری به ‪ 8‬سال حبس تعزیری‬    ‫سمانه خودداری کردند و به صورت‬     ‫وجود بیماریهای برونشیت‪،‬‬         ‫صحیح است‪ ،‬و حقیقتاً اگر حاضرید با‬   ‫اعتماد به کابینۀ سردار سپه میدهد‪،‬‬   ‫مرکز را برای او بفرستند تا در روابط خود‬
‫محکوم شد که در روند تجدید نظر‪ ،‬این‬   ‫ناگهانی سمانه به رشت منتقل شد‪».‬‬    ‫آسم و همچنین درد مفاصل‪،‬‬         ‫فکر ما کمک باشید‪ ،‬موقعش رسیده‬     ‫و مستقیماً به طرف ایجاد دیکتاتوری‬
‫حکم به ‪ 3‬سال و ‪ ۹‬ماه حبس کاهش‬     ‫به گفته این منبع آگاه‪ ،‬مادر و‬     ‫از حق درمان و هرگونه‬          ‫است‪ .‬البته عیبهای سیاسی آن را خود‬   ‫پیش میرود‪ .‬البته چند نفر وجیهالملّۀ‬      ‫با انگلیسها بداند چه میکند‪.‬‬
‫پیدا کرد‪ .‬او چهارم اردیبهشتماه‪۱3۹8‬‬   ‫دوستان سمانه نوروز مرادی تلاش‬                         ‫ما در مرکز شاید بتوانیم اصلاح کنیم‪.‬‬  ‫بیدست و پا هم هستند که برضد این‬    ‫البته دیگر آقا شیخ به داشتن‬
‫بازداشتوجهتتحملمدتمحکومیت‬       ‫زیادی کردند تا او برای بستری شدن‬      ‫مرخصی محروم است‪.‬‬          ‫یعنی شما باید سعی کنید که شاه را‬    ‫مقصودند ولی از آنها چه برمیآید؟‬    ‫مقام میرپنجی و لقب نصرالملکی‬
‫خود مستقیم به بند زنان زندان اوین‬   ‫به بیمارستان منتقل شود اما در نهایت‬  ‫=مریم سامقانی به اتهام‬         ‫به محمره وارد کنید‪ ،‬و اگر نخواست‬    ‫درست است که سردار سپه مملکت‬      ‫اکتفا نکرده‪ ،‬در زمان مظفرالدینشاه؛‬
                    ‫سمانه یکبار به بیمارستان منتقل شد‬   ‫اجتماع و تبانی علیه امنیت‬        ‫برگردد و یا نتوانست مراجعت کند‪،‬‬    ‫را منظم و قدرت دولت را در همه‬     ‫امیرتومان‪ ،‬کمکم سردار و سردار ارفع‪،‬‬
            ‫منتقل شد‪.‬‬    ‫ولی فقط معاینه شد و زخمی را که بر‬   ‫کشور و فعالیت تبلیغی علیه‬        ‫مملکت ولیعهد قانونی دارد‪ ،‬باید او‬                       ‫و در دورۀ مشروطه‪ ،‬سردار اقدس شد‪ ،‬و‬
‫نرگس ادیبی فعال سیاسی طرفدار‬      ‫اثر دیابت روی زانویش ایجاد شده بود‬   ‫نظام از سوی قاضی صلواتی‬         ‫روی کار بیاید‪ ،‬و سیاست این قسمت‬      ‫قوامالدوله (شکرالله صدری)‬     ‫به تمام امتیازات دولتی‪ ،‬ازقبیل شمشیر‬
‫پادشاهی مشروطه و محبوس در زندان‬                        ‫رئیس شعبه ‪ 15‬دادگاه‬                                                  ‫مر ّصع و تمثال و حتی نشان اقدس هم‬
‫اوین نیز با وجود بیماریهای برونشیت‪،‬‬           ‫پانسمان کردند‪.‬‬    ‫انقلاب تهران به ‪ ۶‬سال‬                  ‫البته حل میشود‪.‬‬    ‫جا برقرار کرده است‪ ،‬ولی از خود این‬
‫آسم و همچنین درد مفاصل‪ ،‬از حق‬     ‫سمانه نوروز مرادی به بیماری لوپوس‬                       ‫مقصود این است‪ ،‬مطالب را نمایندۀ‬    ‫قدرت باید بیشتر ترسید‪ .‬زیرا عامل‬              ‫نائل آمده بود‪.‬‬
‫درمان و هرگونه مرخصی محروم است‪.‬‬    ‫مفصلی مبتلا بوده و در طول بسر بردن‬    ‫زندان محکوم شده است‪.‬‬         ‫ما به شما حالی خواهد کرد‪ .‬آقای‬     ‫آن مرد بیباکی است‪ ،‬که بههیچ جا‬     ‫در سفرهایی که سلطان احمدشاه‪ ،‬در‬
‫نرگس ادیبی در تاریخ ‪ 2۰‬تیر ماه‬     ‫در زندان به بیماریهای دیابت‪ ،‬سنگ‬    ‫= نسیم شهبازی دیگر فعال‬         ‫قوامالدوله هم مشروحاً مینویسد‪ ،‬و‬    ‫و به هیچ چیز‪ ،‬پا بند نمیکند‪ .‬جلو‬    ‫رفتن یا برگشتن فرنگ‪ ،‬عبورش از کنار‬
‫‪ ۱3۹۶‬توسط نیروهای امنیتی در تهران‬   ‫کلیه‪ ،‬ورم روده و سرطان پستان مبتلا‬   ‫طرفدار پادشاهی بیش از دو‬        ‫امیدوارم‪ ،‬انشاءالله الرحمن‪ ،‬مطالب و‬  ‫جمهوری او را گرفتیم با این سر و‬    ‫محمرهمیافتادشیخپذیراییهایشایان‬
‫بازداشت و به سلول انفرادی بند ‪2۰۹‬‬   ‫شده است‪ .‬چند هفته پیش به دلیل‬     ‫هفته پیش توسط نهادهای‬          ‫دستوراتی که به شما گفته میشود‪،‬‬     ‫صداهایی که روزنامههای طرفدار او‪،‬‬    ‫از شاه کرده و بهوسیلۀ تقدیمیهای خود‬
‫زندان اوین منتقل شد‪ .‬او در تاریخ‬    ‫دیابت زخمی روی زانوی سمانه ایجاد‬    ‫امنیتی در شهر کرج ربوده‬         ‫با ملاحظۀ کلیۀ مقرراتی که قوانین‬    ‫برضد قاجاریه برپا کردهاند اگر خواست‬  ‫اعلیحضرت را کاملا طرفدار خویش‬
                                       ‫شده و تا کنون هیچ تماسی‬         ‫مملکت را لکهدار ننماید‪ ،‬بهموقع عمل‬   ‫تاج و تخت را تصرف کند چه باید کرد؟‬   ‫نموده‪ ،‬و در آن واحد‪ ،‬از بستن قرارداد‬
                       ‫شده و در حال گسترش بود‪.‬‬                         ‫خواهید گذارد‪ .‬و این نکته را هم البته‬  ‫البته مدرس با شکرالله صدری‪،‬‬      ‫محرمانه با انگلیسها راجع به استقلال‬
                                         ‫با خانواده نداشته است‪.‬‬       ‫در نظر بگیرید‪ ،‬که سیاست بختیاریها‬   ‫همکار و همفکر خود‪ ،‬این مطالب‬      ‫خود‪ ،‬با قید این که اگر از طرف دولت‬
                                                           ‫مبتذل است و چیزهای دیگری هم‬      ‫را مذاکره کرده و قوامالدوله هم‬     ‫ایران تعرضی به او بشود‪ ،‬از او حمایت‬
                                       ‫روشنک آسترکی ‪ -‬سمانه نوروز‬       ‫هست که فرستادۀ ما جنابعالی را‬     ‫مستعدبودن شیخ خزعل را برای‬       ‫خواهند کرد‪ ،‬نیز کوتاه نمیآمد؛ ولی‬
                                       ‫مرادی که در زندان به سرطان پستان‬    ‫متوجه خواهد داشت‪ .‬بیش از این‬      ‫قیام برضد سردار سپه به او فهمانده و‬  ‫انگلیسها‪ ،‬البته از این قرارداد‪ ،‬حرفی‬
                                       ‫مبتلا شده و باید هرچه سریعتر تحت‬                        ‫مدرس اجازۀ مذاکره با او را به او داده‬ ‫نزده و همواره مقاصد شیخ را در نزد‬
                                       ‫جراحی و شیمیدرمانی قرار بگیرد‪،‬‬              ‫زحمت نمیدهم‪.‬‬     ‫و ناگزیر‪ ،‬بعد از رسیدن جواب مساعد‬   ‫دولت ایران از راه حفظ لولههای نفت‬
                                       ‫بجای بیمارستان به زندان لاکان شهر‬    ‫وفقکمالله تعالی الاحقر‪ ،‬حسن‬      ‫از طرف شیخ خزعل‪ ،‬با دربار هم در‬    ‫پیش میبردند‪ .‬دولت ایران هم‪ ،‬که‬
                                                           ‫مدرس‪ .‬فیشهر ذیحجهالحرام ‪»۱342‬‬     ‫این بابها مذاکراتی شده‪ ،‬و ولیعهد‬    ‫همراهیهای انگلیسها را به او میدید‬
                                             ‫رشت منتقل شده است‪.‬‬      ‫نکتۀ مهم این نامه تعبیر بر گذشتۀ‬    ‫هم این جمله را پسندیده است‪ ،‬و‬     ‫و تبانی محرمانه را حدس میزد‪ ،‬اینقدر‬
                                       ‫سمانه نوروز مرادی فعال طرفدار‬      ‫شیخ خزعل است‪ ،‬که مدرس بدون‬       ‫بالجمله این مقدمات سبب شده که‬     ‫ناشی نبود که با شیخ سختگیری را به‬
                                       ‫پادشاهی مشروطه که در زندان به‬      ‫هیچ پردهپوشی‪ ،‬به او حالی میکند‬     ‫مدرس هم نامۀ ذیل را برای اطمینان‬    ‫درجهای برساند که انگلیسها حمایت‬
                                       ‫بیماری سرطان پستان مبتلا شده بود‪،‬‬    ‫که ملت از گذشتۀ تو راضی نیست‪ ،‬و‬                        ‫خود را نسبت به او علنی کنند‪ ،‬و با‬
                                       ‫روز چهارشنبه ‪ 3۰‬مهرماه در اقدامی‬    ‫تو باید برای تبرئۀ خود این خدمت را‬         ‫شیخ خزعل‪ ،‬بفرستد‪.‬‬     ‫«کجدار و مریز» با شیخ‪ ،‬بطور مسالمت‪،‬‬
                                       ‫غیرمنتظره از سوی مقامات امنیتی و‬    ‫بهجامعه انجام دهی تا ملت از اعمال‬   ‫«عرض میشود‪ ،‬انشاءالله تعالی‪،‬‬      ‫ورگذار میکرد‪ .‬اما در این مسالمت‪،‬‬
                                       ‫قضایی از زندان اوین به زندان لاکان‬   ‫گذشتۀ تو صرفنظر کند‪ .‬البته با این‬   ‫مزاج شریف عالی‪ ،‬قرین سلامت است‪.‬‬    ‫همیشه نفع با شیخ بود‪ .‬دولت ایران‬
                                                           ‫نامه دستورهای دیگری هم‪ ،‬ازقبیل‬     ‫بحمدالله حال مزاجی حقیر هم سلامت‬    ‫هم‪ ،‬با این وضع چارهای جز مماشات‬
                                                ‫رشت منتقل شد‪.‬‬     ‫فرستادن نماینده به پاریس نزد سلطان‬   ‫میباشد‪ .‬و علیرغم معاندین هنوز‬     ‫نداشت و با سیلی صورت خود را سرخ‬
                                       ‫انتقال این زندانی در حالی صورت‬     ‫احمدشاه‪ ،‬توأم بوده‪ ،‬و از تهران هم یک‬  ‫زنده هستم و بهقدر مقدور‪ ،‬وظایفی‬
                                                           ‫نفر را برای همراه کردن شاه به پاریس‬  ‫که به حقیر تحمیل شده‪ ،‬در انجامش‬              ‫نگاهمیداشت‪.‬‬
                    ‫از راست‪ :‬مریم سامقانی‪ ،‬نرگس ادیبی‬                       ‫فرستادهاند و این فرستاده از طرف‬    ‫غفلت نمیکنم‪ .‬اختلافات و مناقشات‬    ‫قوامالدوله (شکرالله صدری) که یکی‬
                                                           ‫ولیعهد هم حامل پیغامهایی به شاه‬    ‫روزبروز بیشتر میشود‪ ،‬و همانطوری‬    ‫از درباریان مظفرالدینشاه‪ ،‬و در دورۀ‬
‫‪ ۱۰‬امردادماه همانسال با پایان مراحل‬  ‫سمانه نوروز مرادی به دلیل فعالیت‬    ‫گرفته که بر اساس نظر پزشک‬        ‫بود که اگر خود اعلیحضرت از تاج و‬    ‫که اطلاع دارید‪ ،‬برای نابودی و مرگ‬   ‫مشروطه‪ ،‬یکی از وجوه آزادیخواهان‪ ،‬و‬
‫بازجویی با قرار وثیقه به صورت موقت‬   ‫در یک پرونده به ‪ 3‬سال و ‪ ۹‬ماه و در‬   ‫متخصص و پزشک بهیاری زندان باید‬     ‫تخت سیر شده است‪ ،‬بهصرفۀ ولیعهد‬     ‫حقیر جدیتهای بیاندازه میکنند‪ ،‬و‬    ‫اعتدالی بوده و در این اواخر با مدرس‬
‫و تا پایان مراحل دادرسی از زندان‬    ‫پرونده دیگری که اردیبهشتماه ‪۹۹‬‬     ‫هرچه سریعتر برای انجام جراحی و‬                         ‫به تقدیرات خداوند متعال عقیدهمند‬    ‫همکاری میکرد‪ ،‬در دورۀ پنجم از‬
                    ‫علیه او به اتهام انتشار ویدئویی که در‬ ‫شیمی درمانی به بیمارستان منتقل‬          ‫خود را از کار خارج نماید‪.‬‬  ‫نیستند‪ .‬انالله قادر علی مایشاء‪.‬‬    ‫وکلایی بود که بهسعی خزعل انتخاب‬
          ‫اوین آزاد شد‪.‬‬   ‫آن «جاوید شاه» گفته‪ ،‬گشوده شد به‬    ‫میشد‪ .‬او در حالی بطور مخفیانه به‬    ‫شیخ خزعل هم مشغول اقدام شده‪ ،‬و‬     ‫مطلب تازهای ندارم برای شما‬       ‫و رابط بین دربار و مدرس شده بود‪.‬‬
‫او در تاریخ ‪ 8‬آبان ماه ‪ ۱3۹۶‬توسط‬    ‫‪ ۱5‬ماه حبس تعزیری دیگر محکوم‬      ‫زندان رشت منتقل شده که مادر و‬      ‫بین شیوخ عرب اتحادی ایجاد‪ ،‬و سپس‬    ‫بنویسم‪ .‬گرفتاریهای مجلس فراغتی‬     ‫البته‪ ،‬یکی از لوازم وکالت‪ ،‬ولو برای‬
‫شعبه ‪ 2۶‬دادگاه انقلاب تهران به‬                        ‫دوستانش در تلاش برای جلب رضایت‬     ‫با بعضی از خانهای بختیاری‪ ،‬ازجمله‬   ‫برای ما باقی نگذارده و زد و خورد با‬  ‫داشتن زمینه برای ادوار بعد هم باشد‪،‬‬
‫ریاست قاضی ماشالله احمدزاده‬                  ‫شده است‪.‬‬    ‫مقامات قضایی جهت انتقال وی به‬      ‫مرتضیقلیخان پسر صمصامالسلطنه‪،‬‬     ‫رضاخان اوقات حقیر را مشغول نموده‬    ‫بهدست آوردن دل موکلین است‪ ،‬و‬
‫محاکمه و به اتهام «اجتماع و تبانی»‬   ‫این منبع مطلع میگوید که «سمانه‬                         ‫و یوسفخان امیرمجاهد‪ ،‬وارد مذاکره‬    ‫است‪ .‬که مجال زیادی برای اطالۀ زریعه‬  ‫چون در وکالت قوامالدوله حقاً موکلی‬
‫به ‪ 5‬سال حبس ‪ ،‬به اتهام «توهین به‬   ‫نامه تمکین به رأی را به مقامات قضایی‬          ‫بیمارستان بودند‪.‬‬    ‫و ضمناً با خان پشتکوه هم مناسباتی‬   ‫ندارم‪ .‬البته جناب قوامالدوله شما را‬  ‫جز شیخ خزعل در کار نیست رابطه را‬
‫رهبری» به ‪ ۱‬سال حبس‪ ،‬به اتهام‬     ‫ارائه داده و روی رأی ‪ ۱5‬ماه حبس‬    ‫یک منبع نزدیک به سمانه نوروز‬      ‫برقرار کرده؛ و بعد از قول و قرار‬    ‫همیشه از جریانات مرکز مطلع میکند‬    ‫بطور کامل در دست داشته و احیاناً‬
‫«توهین به روح الله خمینی» به ‪۱‬سال‬   ‫تعزیری اعتراض نکرده اما بر اساس‬    ‫مرادی به کیهان لندن گفت‪« :‬انتقال‬    ‫کمیتهای بهاسم قیام سعادت‪ ،‬از این سه‬  ‫و مطالب لازمه را به جنابعالی تذکر‬   ‫از خبرهایی که بهدرد شیخ میخورده‬
‫حبس‪ ،‬به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به‬   ‫قانون درخواست ادغام این رأی در‬     ‫سمانه حتی با مسئولان زندان لاکان‬    ‫قوه تأسیس و خود ریاست آن را برعهده‬   ‫دادهاند‪ .‬همانطوری که سابقاً در کاغذ‬  ‫است‪ ،‬او را بینصیب نمیگذاشته و‬
‫‪ ۱‬سال حبس و در مجموع به ‪ 8‬سال‬     ‫رأی سه سال و ‪ ۹‬ماه کرده ولی مقامات‬   ‫رشت هم هماهنگ نشده بود و بعد‬      ‫گرفت‪ ،‬و علم مخالفت را بلند کرد‪.‬‬    ‫ایشان چند سطری نوشته بود‪ ،‬باید‬     ‫گاهی هم شیخ در بعضی از مطالب‬
                    ‫قضایی با این موضوع موافقت نکرده‬    ‫از اینکه او را به رشت منتقل کردند‬    ‫اگرچه‪ ،‬تاریخ نامۀ مدرس به شیخ‬     ‫برای مراجعت شاه اقدامات مؤثری بشود‪.‬‬  ‫که توجه او را جلب میکرده‪ ،‬نوشتن‬
     ‫حبس تعزیری محکوم شد‪.‬‬     ‫و گفتهاند ضابط قضایی موارد خوبی‬    ‫مسئولان زندان او را نمیپذیرفتند‪.‬‬    ‫خزعل شهر ذیحجۀ ‪ ،۱342‬و با‬       ‫این نقشه‪ ،‬البته در اینجا طرحریزی‬    ‫بعضی اخبار را از وکیل خود میخواسته‬
‫مریم سامقانی دیگر فعال طرفدار‬                         ‫سمانه حتی نمیدانست قرار است‬       ‫سرطان ‪ ۱3۰3‬برابر است‪ ،‬ولی از خود‬    ‫شده است فقط این عمل باید با‬      ‫و وکیل هم در برآوردن این حاجت‬
‫پادشاهی مشروطه نیز به اتهام اجتماع‬        ‫درباره تو ننوشته است!»‬   ‫از اوین منتقل شود و حتی اجازه‬      ‫نامه برمیآید که از مدتی پیش این‬                        ‫موکل بذل جهد مینموده؛ و بنابراین‬
‫و تبانی علیه امنیت کشور و فعالیت‬    ‫او همچنین از ادعای دروغین و ثبت‬    ‫ندادند داروها و لباسهایش را بردارد‬   ‫مذاکرات جریان داشته‪ ،‬و از این که‬           ‫ملاحظه انجام شود‪.‬‬    ‫شیخ خزعل از اوضاع تهران‪ ،‬و ضدیت‬
‫تبلیغی علیه نظام از سوی قاضی صلواتی‬  ‫موارد غیرواقعی در پرونده سمانه خبر‬   ‫و با یکدست لباس که به تن داشت‬      ‫سردار سپه‪ ،‬سردار اسعد بختیاری را‪،‬‬   ‫من دو سه مرتبه این موضوع را به‬     ‫اقلیت با سردار سپه‪ ،‬و دلخونی سران‬
‫رئیس شعبه ‪ ۱5‬دادگاه انقلاب تهران‬    ‫داده و میگوید‪« :‬در پرونده سمانه ثبت‬  ‫به رشت منتقل شد‪ .‬بعد از موافقت با‬    ‫در ضمن وزرای خود‪ ،‬پذیرفته و بعد از‬   ‫شما نوشتهام‪ ،‬که اهالی تهران عموماً‬   ‫آزادیخواه از رفتار زنندۀ او‪ ،‬بخصوص‬
‫به ‪ ۶‬سال زندان محکوم شده است‪.‬‬     ‫کردهاند که مقامات امنیتی و قضایی با‬  ‫پذیرش سمانه نیروهای زندان در حال‬    ‫استیضاح‪ ،‬به سمت خرمآباد مسافرت‬     ‫به شما بدنظر هستند و سوابق شما‬     ‫از چگونگی جمهوریخواهی قلابی‪ ،‬و‬
‫مریم سامقانی هفتم امردادماه ‪۱3۹8‬‬    ‫مرخصی درمانی و اعزام او به بیمارستان‬  ‫تفتیش او و انجام امور اداری مدام از او‬ ‫کرده است‪ ،‬چنین برمیآید که او هم از‬   ‫در مملکت خوب نیست‪ ،‬و همۀ مردم‬     ‫این که بهتدبیر مدرس تیر سردار سپه‬
‫از سوی نیروهای سازمان اطلاعات سپاه‬   ‫موافق بودهاند اما چون سمانه پول کافی‬  ‫میپرسیدند که «چقدر مواد داشتی؟»‬     ‫نقشه اجمالا مسبوق بوده‪ ،‬و میخواسته‬   ‫نسبت به شما حس تنفر و انزجار دارند‪.‬‬  ‫بهسنگ خورده‪ ،‬و به جزئیات و اسرار‬
‫پاسداران انقلاب اسلامی بازداشت و‬    ‫برای درمان نداشته به بیمارستان نرفته‬  ‫یا «چه کسی را به قتل رساندی؟» و این‬   ‫است‪ ،‬بهوسیلۀ استمالت از سردار اسعد‪،‬‬  ‫علیهذا اگر خواسته باشید سابقۀ شما‬
‫به بند‪ ۱‬الف قرارگاه «ثارالله» واقع در‬ ‫است! این موضوع دروغ محض است و‬     ‫پرسشها سمانه را خیلی ترسانده چون‬    ‫از ورود بختیاریها به کمیتۀ قیام‬    ‫فراموش شود‪ ،‬باید با کارهای خوب‬           ‫واقعه‪ ،‬آگاه بوده است‪.‬‬
                    ‫بیش از یک ماه است که مادر سمانه‬    ‫فکر میکند که حتما در این زندان با‬    ‫سعادت مانع شده‪ ،‬و بهواسطۀ مسافرت‬    ‫و عملیاتی که بهدرد مملکت و ملت‬     ‫از طرف دیگر‪ ،‬شیخ خزعل در این‬
     ‫افسریه تهران منتقل شد‪.‬‬    ‫از رشت به تهران رفته تا بتواند او را‬  ‫زندانیان خطرناک که اتهامات سنگین‬    ‫خود قوای پادگان لرستان را برای حملۀ‬  ‫بخورد گذشتههای خود را جبران‬      ‫مدت بیستسالۀ مشروطه‪ ،‬یک دینار‬
‫نسیم شهبازی دیگر فعال طرفدار‬      ‫به بیمارستان منتقل کند‪ .‬اطلاعات‬    ‫قاچاق و قتل دارند نگهداری میشود‪».‬‬                       ‫نمایید‪ ،‬امروز هم همان موقع است‬     ‫مالیات نداده‪ ،‬و پیش خود بدهی خود‬
‫پادشاهی نیز بیش از دو هفته پیش‬     ‫سپاه که شاکی سمانه است به شدت‬     ‫این منبع آگاه به کیهان لندن گفته‬          ‫به خوزستان آماده کند‪.‬‬   ‫که بهمعرض امتحان درآمدهاید‪ .‬یعنی‬    ‫را از بابت حفظ لولۀ نفت محسوب و‬
‫توسط نهادهای امنیتی در شهر کرج‬     ‫کارشکنی میکند و حالا چنین دروغی‬    ‫است «با توجه به اینکه روند درمان‬    ‫بالجمله‪ ،‬بعد از آنکه ِعده و ُع ّده و‬                     ‫پابپا میکند‪ ،‬ولی دکتر میلیسپو‪ ،‬با‬
‫ربوده شده و تا کنون هیچ تماسی با‬                       ‫سمانه باید هرچه سریعتر آغاز شود و‬    ‫قرار و مدارهای لازم برای کار داده شد‪،‬‬                     ‫زور سردار سپه‪ ،‬به او فشار وارد آورده‬
‫خانواده نداشته است‪ .‬نسیم شهبازی‬       ‫را در پرونده سمانه نوشتهاند‪».‬‬                      ‫از طرف شیخ خزعل و رؤسای عشایر‬                         ‫و درحدود نیم میلیون تومان از او‬
                    ‫سمانه نوروز مرادی متولد ‪ ۹‬آبان‬                         ‫تلگرافات چندی برضد سردار سپه و‬                        ‫مطالبه دارد‪ .‬البته‪ ،‬بعد از تصفیۀ این‬
  ‫‪ 4۰‬ساله و دارای یک فرزند است‪.‬‬                                           ‫عملیات غاصبانۀ او به مجلس شورای‬                        ‫حساب‪ ،‬حسابهای دیگری هم‪ ،‬ازقبیل‬
                                                           ‫ملی مخابره گردید‪ .‬در ضمن تلگرافات‬                       ‫افزایشی که در این پنجاه شصت ساله‬
                                                           ‫متبادلۀ بین سردار سپه و شیخ خزعل‪،‬‬                       ‫حقاً برعهدۀ شیخ وارد میآمده‪ ،‬پیش‬
                                                           ‫راجع به مطالبۀ بقایای مالیاتی‪ ،‬شیخ‬                      ‫خواهد آمد و مأمورین مالیه وسایر دوایر‬
                                                           ‫ابتدا رسمیت میلیسپو را انکار کرده‪،‬‬                      ‫نیز پشت سر هم میرسند‪ ،‬و پادگانهای‬
                                                           ‫و در تلگراف بعدی خود رک و راست‬                        ‫قشون و پستهای امنیه عنقریب حتی‬
                                                           ‫به سردار سپه نوشت «من اصلا شما‬                        ‫در محمره و پشت گوش او هم برقرار‬
                                                           ‫را به ریاست دولت نمیشناسم‪ .‬شما‬                        ‫خواهد شد و دست و پای نفوذ او را‬
                                                           ‫مرد غاصبی هستید که شاه قانونی و‬                        ‫خواهد بست‪ ،‬و تمام این پیش آمدهای‬
                                                           ‫مشروطۀ مملکت را بیگناه بیرون کرده‪،‬‬                      ‫ناگوار و نتایج بعدی آنها از وجود سردار‬
                                                           ‫و پایتخت را اشغال نموده و غاصبانه بر‬                     ‫سپه و ضدیت با او در مزاج شیخ مستعد‬

                                                              ‫قوای دولتی دست انداختهاید‪».‬‬
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17