Page 11 - (کیهان لندن - سال سى و هفتم ـ شماره ۲۸۵ (دوره جديد
P. 11

‫صفحه ‪ 11‬ـ ‪ Page 11‬ـ شماره ‪1۷51‬‬
‫جمعه ‪ 3۰‬اکتبر تا پنجشنبه ‪ 5‬نوامبر‪2۰2۰‬‬

‫درخواستطرفدارانحکومتیکهرهبرشانباجتفرانسویازپاریسبهتهرانمنتقلشد‪ :‬دادگاه جدید نازنین زاغری به ریاست قاضی صلواتی‬
                         ‫«تحریم خودجوش» کالای فرانسوی‪ « ،‬اخراج سفرای‬

                                         ‫=در حالی که تنها شش ماه‬        ‫فرانسه» و «تغییر نام خیابان نوفل لوشاتو»!‬
                                         ‫به پایان دوران زندان نازنین‬
                                         ‫زاغری در ایران باقی مانده‪،‬‬                                              ‫=این تظاهرات و سخنان‬
                                         ‫شعبه پانزدهم دادگاه انقلاب‬                                              ‫و ادعاها در حالیست که که‬
                                         ‫اسلامی به وکیل او اطلاع داده‬                                             ‫رهبر و بنیانگذار جمهوری‬
                                         ‫قرار است که موکل وی به‬                                                ‫اسلامی با جت اختصاصی‬
                                         ‫اتهامات تازهای در دادگاهی‬                                              ‫فرانسوی و در پناه دولت‬
                                         ‫به ریاست قاضی صلواتی‬                                                 ‫فرانسه چهار دهه پیش از‬
                                                                                                   ‫حومه پاریس به ایران انتقال‬
                                               ‫محاکمه شود!‬
                                                                                                              ‫یافت!‬
‫یکی از تجمعهای اعتراضی به دستگیری نازنین زاغری؛ لندن‬               ‫بعد از آنکه به نظر میرسد رژیم‬                                            ‫=بسیجدانشجوییدانشگاه‬
                                         ‫جمهوری اسلامی و دولت بوریس‬                                              ‫تهران در نامهای به رئیس و‬
‫و نسبت دادن اتهامات جدید به وی‪ ،‬به‬   ‫استفاده از نیروهای نظامی متعارف و‬     ‫جانسون برای پرداخت چهارصد میلیون‬   ‫«دیپلمات بیغیرت مایه ننگ ملت» شعاری بود که بسیجیها روی‬             ‫اعضای شورای شهر تهران‬
‫قصد طولانیتر شدن زمان اسارت این‬    ‫موازی این رژیم‪ ،‬از تحویل این تانکها‬    ‫پوند پولی که بابت عدم تحویل تانکهای‬  ‫یکی از پلاکاردها نوشتهاند و خطابشان به روحانی و ظریف است که‬          ‫خواستار تغییر نام خیابان‬
‫بانوی بیگناه در جمهوری اسلامی است‪.‬‬                        ‫چیفتن که پیش از انقلاب اسلامی به‬
‫از جمله دلایلی که از سوی دولت‬        ‫به حکومت ملاها خودداری کرد‪.‬‬     ‫لندن سفارش داده شده بود‪ ،‬به توافق‬      ‫به اعتقاد آنها مواضع محکم در مقابل فرانسه نگرفتند‬                ‫«نوفللوشاتو» شد!‬
‫بریتانیا برای تأخیر در پرداخت طلب‬   ‫هنگامی که بوریس جانسون وزیر‬        ‫رسیدهاند‪ ،‬به نازنین زاغری زندانی‬                                           ‫=رضاتقیپورنمایندهتهران‬
‫ایران عنوان شده‪ ،‬نبود راههای قانونی‬  ‫خارجه بریتانیا بود به تهران رفت و درباره‬ ‫دوتابعیتی ایرانی‪ -‬انگلیسی مقیم لندن‬  ‫ته گفته «جرئت ماکرون در اهانت به‬    ‫کرد که تعداد زیادی از ماشینهای‬     ‫در مجلس شورای اسلامی‬
‫برای انتقال این پول به حساب دولت‬    ‫آزادی نازنین زاغری با مسئولان رژیم‬    ‫که با اتهام واهی جاسوسی به عنوان‬   ‫پیامبر اعظم از ارتباط برخی کشورهای‬   ‫پلیس مورد استفاده در آن ساخت‬      ‫گفته «مردم میتوانند به‬
‫جمهوریاسلامیبهدلیلتحریمهااست‪.‬‬     ‫صحبت کرد‪ .‬او در مصاحبهای در آن‬      ‫گروگان از سوم آوریل سال ‪ 2۰۱۶‬در‬    ‫عربی با اسرائیل به دست آمده است و‬                       ‫صورت خودش دست به‬
‫بانکهای سراسر دنیا حتی بانکهای‬     ‫زمان به اشتباه نازنین را روزنامهنگاری که‬ ‫زندان اوین بسر میبرد اجازه داده شد‬  ‫نزدیکی بحرین و امارات متحده به رژیم‬        ‫شرکت فرانسوی رنو است!‬    ‫تحریم کالاهای فرانسوی‬
‫چین و روسیه نه روابط بانکی کامل با‬   ‫به آموزش دیگران در این رشته اشغال‬     ‫به خاطر در امان بودن از ویروس ُکرونا‬ ‫جعلی اسرائیل نشانهی ضعف در جهان‬     ‫رضا تقیپور نماینده تهران در مجلس‬    ‫بزنند و البته در صورت‬
‫جمهوری اسلامی دارند و نه تمایلی در‬   ‫دارد معرفی کرد و به این ترتیب بهانه‬    ‫که در زندانهای رژیم شایع شده بود‪،‬‬   ‫اسلام و کمرنگ شدن اتحاد اسلامی‬     ‫شورای اسلامی گفته «مردم میتوانند‬    ‫ضرورت‪ ،‬مجلس نیز قانونی‬
‫آنها به برقراری روابط گسترده و رسمی‬  ‫به دست رژیم جمهوری اسلامی داد که‬      ‫به خانه پدر و مادرش نقل مکان کند‪.‬‬  ‫تلقی شده است و در این فضا رئیس‬     ‫به صورت خودش دست به تحریم‬       ‫را در این رابطه تصویب‬
                                         ‫جمهوری اسلامی به این امید است‬     ‫جمهور فرانسه موقعیت را مناسب‬      ‫کالاهای فرانسوی بزنند و البته در‬
     ‫مالی و بانکی دیده میشود‪.‬‬      ‫به اتهام جاسوسی او دامن بزنند‪.‬‬    ‫که در شرایط بسیار بد مالی رژیم با‬                       ‫صورت ضرورت‪ ،‬مجلس نیز قانونی را‬              ‫میکند»‪.‬‬
‫به هر روی در حالی که فقط شش‬      ‫اگرچه او در بازگشت به لندن بارها به‬    ‫پول تانکهای چیفتن دوران شاه فقید‬     ‫اهانت به رسول خدا دیده است‪».‬‬                        ‫=محسنرضاییدرشرایطی‬
‫ماه به پایان دوران حبس نازنین باقی‬   ‫خاطر این اشتباه عذر خواست‪ ،‬اما دیگر‬    ‫که انقلاب اسلامی سبب شد به ایران‬   ‫او تأکید کرد‪« :‬ضرورت دارد کشورها‬       ‫در این رابطه تصویب میکند‪».‬‬    ‫که رژیم در میان کشورهای‬
‫مانده‪ ،‬ناگهان شعبه پانزدهم دادگاه‬                        ‫تحویل داده نشود‪ ،‬یکی از هزاران درد‬  ‫و مجامع اسلامی مواضع متحدانه و‬     ‫محموداحمدیبیغشعضوکمیسیون‬        ‫اسلامی نیز به شدت منزوی‬
‫انقلاب اسلامی کیفرخواست تازهای علیه‬          ‫خیلی دیر شده بود‪.‬‬                        ‫جدیتری در مقابل این اقدام موهن‬     ‫امنیت ملّی مجلس اسلامی نیز‬       ‫است از روحانی خواسته در‬
 ‫او تنظیم و درواقع «جور» کرده است‪.‬‬   ‫ریچارد رتکلیف همسر نازنین زاغری‬         ‫بیدرمان خود را شاید دوا کند‪.‬‬                      ‫میگوید‪« :‬دینستیزی و اسلامستیزی‬     ‫تماس با سران کشورهای‬
‫به گفته وکیل نازنین زاغری‪ ،‬موضوع‬    ‫در این سالها همیشه تأکید داشته که‬     ‫اما این هفته به نازنین زاغری اطلاع‬             ‫اتخاذ کنند‪».‬‬    ‫جزئی از برنامه صهیونیستهاست که‬     ‫اسلامی از آنها بخواهد که در‬
‫و محتوای اتهام جدید موکل وی روشن‬    ‫جمهوری اسلامی برای دریافت این پول‬     ‫داده شد که باید برای شنیدن اتهامات‬  ‫محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص‬       ‫به دست دولتمردان اروپا و آمریکا انجام‬ ‫یک اقدام مشترک سفرای‬
                    ‫از بریتانیا از همسر او به عنوان گروگان‬  ‫جدیدی که به او نسبت داده شده‪ ،‬روز‬   ‫مصلحت نظام در دیدار با مراجع‬                          ‫فرانسه را از کشورشان اخراج‬
             ‫نیست‪.‬‬                         ‫یکشنبه‪ ۱۱‬آبان در دادگاهی که ریاست‬   ‫قم همچنین خواستار فعالتر شدن‬                  ‫میشود!»‬
‫اگرچه اخیرا سعید خطیبزاده‬              ‫سوء استفاده میکند‪.‬‬     ‫آن با قاضی صلواتی مخوف است‪ ،‬حضور‬   ‫دستگاه دیپلماسی کشور در این‬       ‫این سخنان و ادعاها در حالیست که‬               ‫کنند!‬
‫سخنگوی وزارت خارجه رژیم ایران‬     ‫رتکلیف روز پنجشنبه این هفته به‬                         ‫زمینه شد و گفت‪« :‬از آقای روحانی‬     ‫که رهبر و بنیانگذار جمهوری اسلامی‬
‫گفت‪ :‬طلب ما بابت تانکهای چیفتن‬     ‫اسکای نیوز گفت‪ :‬نازنین خیلی نگران‬                 ‫پیدا کند‪.‬‬   ‫میخواهم‪ ،‬در تماس تلفنی با سران‬     ‫با جت اختصاصی فرانسوی و در پناه‬    ‫روز چهارشنبه ‪ ۷‬آبان شماری از‬
‫از لندن ربطی به ماجرای نازنین زاغری‬  ‫بود که روز سهشنبه که ماموران برای‬     ‫رژیم جمهوری اسلامی معمولا‬       ‫کشورهای اسلامی از آنها بخواهد که‬    ‫دولت فرانسه چهار دهه پیش از حومه‬    ‫بسیجیها و حزباللهیها در اعتراض به‬
‫ندارد‪ ،‬اما محمدجواد ظریف پیش از این‬  ‫بردن او به دادگاه به در خانه آمدند‪،‬‬    ‫ریاست دادگاههایی را به قاضی صلواتی‬  ‫در یک اقدام مشترک سفرای فرانسه از‬                       ‫آنچه توهین دولت فرانسه به مقدسات‬
‫چند بار بطور علنی رهایی نازنین زاغری‬  ‫دیگر به خانه پدر و مادرش بازنگردد و‬    ‫میسپارد که صد درصد با اهداف سیاسی‬                           ‫پاریس به ایران انتقال یافت!‬  ‫اسلامی و پیامبر مسلمانان خواندند در‬
‫از زندان رژیم جمهوری اسلامی را با‬   ‫یکراست روانه زندان شود‪ .‬اما این اتفاق‬   ‫و به قصد انتقامجویی و تسویه حساب‬         ‫کشورشان اخراج کنند‪».‬‬     ‫اینهمه در حالیست که بین مقامات‬
‫پرداخت بدهی بریتانیا به ایران مرتبط‬  ‫نیفتاد و به منزل بازگشت و قرار است‬    ‫تشکیل میشود و غالبا افرادی که توسط‬  ‫همزمان «شارلی ابدو» با کاریکاتوری‬    ‫کشورهای به اصطلاح اسلامی بر سر‬      ‫مقابل سفارت فرانسه تجمع کردند‪.‬‬
                    ‫روز یکشنبه اول نوامبر خود را به دادگاه‬  ‫وی مورد محاکمه قرار میگیرند بدون‬   ‫از رجب طیب اردوغان رهبر اسلامگرای‬    ‫دفاع از «حرمت پیامبر اسلام» و نفرت‬   ‫معترضان شعار میدادند‪« :‬این همه‬
           ‫دانسته است‪.‬‬    ‫معرفی کند‪.‬نازنین زاغری و دخترش‬      ‫اطلاع‪ ،‬آگاهی و آشنایی درباره اتهامات‬ ‫ترکیه که بر خلاف آنچه برخی ملی‪-‬‬     ‫پراکنی علیه دولت فرانسه و ماکرون‬    ‫لشکر آمده به عشق احمد آمده»! و‬
‫نازنین زاغری رتکلیف کارمند بنیاد‬    ‫گابریلا چهار سال پیش برای دیدار با‬    ‫وارده به خود‪ ،‬به زندانهای طولانی و‬  ‫مذهبیهای جمهوری اسلامی امیدوار‬     ‫رقابت هم در گرفته که در صدر آنان‬    ‫«لبیک یا رسول الله‪ ،‬لبیک یا محمد»‪.‬‬
‫تامسون وابسته به خبرگزاری رویترز‬    ‫خانواده خود به ایران رفت‪ .‬اما از سوی‬   ‫از پیش تعیین شده محکوم میگردند‪.‬‬    ‫بودند تا حکومت اسلامی در ایران از‬    ‫مقاما رژیمهای ایران‪ ،‬ترکیه و پاکستان‬  ‫بسیج دانشجویی دانشگاه تهران‬
‫در فروردین ‪ ۱3۹5‬پس از دیداربا‬     ‫ماموران سپاه پاسداران انقلاب اسلامی‬    ‫یادآوری میشود که در دوران‬       ‫وی تقلید کند‪ ،‬این اوست که از قرار‬                       ‫در نامهای به رئیس و اعضای شورای‬
‫خانوادهاش هنگام بازگشت به لندن در‬                        ‫زمامداری محمدرضا شاه پهلوی‪ ،‬هزار و‬  ‫معلوم پا جای پای جمهوری اسلامی‬                 ‫قرار دارند‪.‬‬   ‫اسلامی شهر تهران خواستار تغییر نام‬
‫فرودگاه تهران بازداشت شد و به اتهام‬         ‫به گروگان گرفته شد‪.‬‬     ‫پانصد تانک چیفتن به بریتانیا سفارش‬  ‫میگذارد‪ ،‬در یک کاریکاتور از اردوغان‬   ‫در این میان محسن رضایی دبیر‬      ‫خیابان «نوفللوشاتو» شد‪ .‬در این نامه‬
‫تلاش برای براندازی حکومت جمهوری‬    ‫وی که چهار سال پیش به پنج سال‬       ‫داده شد و پول آن نیز پرداخت گردید‪.‬‬  ‫نوشت‪ :‬او در اندرونی بسیار مضحکتر‬    ‫مجمع تشخیص مصلحت نظام در‬        ‫خواسته شده نام این خیابان به اسامی‬
‫اسلامی و جاسوسی به پنج سال زندان‬    ‫زندان محکوم شد‪ ،‬قاعدتا باید تا چند ماه‬  ‫اما با وقوع انقلاب اسلامی‪ ،‬دولت لندن‬                     ‫دیدار با شماری از مراجع تقلید قم‬    ‫چون « خاتم الانبیاء» و یا «نبی اکرم»‬
                    ‫دیگر از زندان مخوف جمهوری اسلامی‬     ‫با آشنایی به بلندپروازیهای رژیم تازه‬               ‫است!‬     ‫در شرایطی که جمهوری اسلامی در‬     ‫تغییر یابد تا «شاید بتواند اندک نقشی‬
          ‫محکوم گردید‪.‬‬    ‫آزاد شود‪ .‬بنابراین میتوان به آسانی‬    ‫حاکم شده بر ایران و احتمال سوء‬    ‫مقامات برخی کشورهای‬           ‫میان کشورهای اسلامی نیز به شدت‬     ‫را در جهت مقابله با اقدام شنیع صورت‬
                    ‫حدسزدکهتصمیمبرایمحاکمهمجدد‬                           ‫مسلماننشین منطقه از جمله در ایران‬    ‫منزوی است‪ ،‬از حسن روحانی خواسته‬    ‫گرفته در توهین به ارزشهای والای‬
                                                            ‫از مردم خواستهاند کالاهای فرانسوی‬    ‫در تماس تلفنی با سران کشورهای‬     ‫اسلامی و توهین به پیامبر مهربانیها‬
‫اعتصاب ‪ ۷۲‬زندانی اعتراضات سراسری آبان‪ 98‬در زندان فشافویه‪:‬‬                               ‫را تحریم کنند‪ .‬سپاه پاسداران انقلاب‬   ‫اسلامی از آنها بخواهد که در یک اقدام‬
                                                            ‫اسلامی پیش از این در بیانیهای اعلام‬   ‫مشترک سفرای فرانسه را از کشورشان‬                ‫ایفا کند!»‬
 ‫ما مجرم نیستیم و اعتراض حق ماست!‬                                           ‫کرده بود «سردمداران نظام سلطه‬                         ‫همزمان با درخواست سپاه پاسداران‬
                                                            ‫بیشک در آیندهای نه چندان دور‬                 ‫اخراج کنند!‬   ‫انقلاب اسلامی برای تحریم کالاهای‬
‫نیکچه فراهانی ‪ .۹‬سینا خاطری ‪.۱۰‬‬    ‫مردم عدالتخواه در این شرایط‬        ‫= مجرم آنها هستند که‬         ‫فراتر از تحریم کالاهای فرانسوی و‬    ‫او نشر کاریکاتور پیامبر اسلام در‬    ‫فرانسوی‪ ،‬نیروی انتظامی یک‬
‫داوود غفاری ‪ .۱۱‬جواد بلندجاه ‪.۱2‬‬    ‫اسفناک بهداشتی و در این زندان دور‬     ‫باعثگرانیواوضاعفاجعهبار‬        ‫اعتراضات میدانی‪ ،‬بایستی در انتظار‬    ‫نشریه فرانسوی «شارلی ابدو» و‬      ‫«رزمایش سلامت» در تهران برگزار‬
‫امید میردریکوند ‪ .۱3‬حمید جهانگیری‬   ‫افتاده و فاقد استانداردهای لازم برای‬   ‫اقتصادی شدند‪ .‬ما حقوق‬         ‫دریافت پاسخهای در خور از امت‬      ‫همچنین مواضع رئیس جمهوری این‬
‫‪ .۱4‬محمد بیگی ‪ .۱5‬مهدی حسنی‬      ‫نگهداری انسان است‪ .‬اصل مطلب این‬      ‫خود و مردم آسیبدیده‬                              ‫کشور در مورد آزادی بیان را محکوم‬
‫پور ‪ .۱۶‬محمد غفاری جم ‪ .۱۷‬ایمان‬    ‫است که هیچیک از ما مجرم نیستیم و‬     ‫را مطالبه کردیم‪ .‬ما زندگی‬                ‫اسلامی باشند»‪.‬‬    ‫کرده و با ربط دادن آن به صلح بین‬
‫مردان بخشی ‪ .۱8‬سیامک مقیمی‬                            ‫را مطالبه کردیم و محکوم‬                            ‫اعراب و اسرائیل در سخنانی بی سر و‬
‫‪ .۱۹‬آریا حامدی راد ‪ .2۰‬میربهنود‬            ‫اعتراض حق ماست‪.‬‬      ‫به مرگ تدریجی در این‬
‫اسماعیلی ‪ .2۱‬ساحل رضایی ‪.22‬‬      ‫مجرم آنها هستند که باعث گرانی‬       ‫تبعیدگاه شدهایم‪ .‬جایی‬         ‫طرح تشدید مجازات اسیدپاشی‬           ‫مأموران امنیتی بازداشت شد‪.‬‬    ‫نگار مسعودی‬
‫مرتضی امیدبیگلو ‪ .23‬محمد آدم ‪.24‬‬    ‫و اوضاع فاجعهبار اقتصادی شدند‪.‬‬      ‫که فاقد امکانات اولیه برای‬      ‫و حمایت از بزهدیدگان ناشی از آن‬     ‫نگار مسعودی عکاس اسیدپاشیها‬         ‫عکاس‬
‫مهدی وحیدی ‪ .25‬محمدباقر سوری‬      ‫ما حقوق خود و مردم آسیبدیده را‬                         ‫آبانماه سال گذشته از سوی شورای‬     ‫علیه زنان در اصفهان دیروز پنجشنبه‪8‬‬
‫‪ .2۶‬محمدمهدی عبدالله زاده ‪.2۷‬‬     ‫مطالبه کردیم‪ .‬ما زندگی را مطالبه‬         ‫زیستن انسان است‪.‬‬        ‫نگهبان تأیید شد و مجازات اسیدپاشی‬    ‫آبانماه ‪ ۱3۹۹‬توسط نیروهای امنیتی‬    ‫اسیدپاشیهای‬
‫دانیال بخشی ‪ .28‬ابوالفضل شهبازی‬    ‫کردیم و محکوم به مرگ تدریجی در‬      ‫= مردن را به مرگ در‬          ‫از ‪ 5‬سال تا ‪ 25‬سال تعیین گشت‪ .‬با‬    ‫بازداشت شد‪ .‬آنگونه که وبسایت حقوق‬    ‫سریالی اصفهان‬
‫‪ .2۹‬وحید باقری ‪ .3۰‬جواد آدینه‬     ‫این تبعیدگاه شدهایم‪ .‬جایی که فاقد‬     ‫اثر ابتلا به ویروسی که به‬       ‫این حال‪ ،‬خرید و فروش اسید در این‬    ‫بشری «هرانا» نوشته‪ ،‬مأموران امنیتی‬
‫وند ‪ .3۱‬محمد معلمیان ‪ .32‬کیانوش‬    ‫امکانات اولیه برای زیستن انسان است‪.‬‬    ‫سیستم ستمگر و فاسد‬                              ‫به خانه پدری نگار مسعودی رفته و‬     ‫دستگیر شد‬
‫جمالی ‪ .33‬کیانوش ولی اللهی ‪.34‬‬     ‫وضعیت بهداشتی این زندان با توجه‬                                 ‫طرح محدود نشد‪.‬‬     ‫منزل آنان را تفتیش کردند و ضمن‬
‫حسین آرمند ‪ .35‬متین ایزدی ‪.3۶‬‬     ‫به شیوع ویروس کرونا خطرآفرینتر‬       ‫میماند‪ ،‬ترجیح میدهیم‪.‬‬        ‫نگار مسعودی متولد سال ‪ ۱3۶4‬دو‬      ‫ضبط برخی وسایل شخصی‪ ،‬این‬        ‫= شش سا ل ا ز‬
‫مجید زرهپوش ‪ .3۷‬علیرضا صفری‬      ‫از پیش شده و با توجه به تجمع و‬                         ‫سال پیش نمایشگاه عکسی از مرضیه‬                         ‫اسیدپاشیهای سریالی در‬
‫سیار ‪ .38‬هادی خاتمیان ‪ .3۹‬سیدامید‬   ‫فشردگی بیش از حد که هرگز فاصله‬      ‫با فرا رسیدن آبانماه در اوج‬      ‫ابراهیمی آخرین قربانی اسیدپاشیهای‬       ‫عکاس را نیز بازداشت کردند‪.‬‬   ‫اصفهان میگذرد و هنوز‬
‫موسوی ‪ .4۰‬مهدی نقدی ‪ .4۱‬کاظم‬      ‫اجتماعی رعایت نمیشود‪ .‬به همین‬       ‫گسترش ویروس ُکرونا‪ ،‬دهها نفر از‬    ‫اصفهان با عنوان «سرنوشت تو را بتی‬    ‫هنوز دلیل دستگیری و نهاد‬        ‫عاملان و آمران آن شناسایی‬
‫نباتیان ‪ .42‬حسین باقری ‪ .43‬رضا‬     ‫سبب جان هزاران انسان در این زندان‬     ‫زندانیان اعتراضات سراسری آبان ‪۹8‬‬   ‫رقم زد که دیگران میپرستیدند»‬      ‫بازداشتکننده و محل انتقال این‬
‫رمضان زاده ‪ .44‬توحید فتوحی ‪.45‬‬                          ‫در زندان بزرگ تهران (فشافویه) دست‬   ‫برگزار کرد و فیلم مستندی نیز با‬                            ‫و دستگیر نشدهاند‪.‬‬
‫شاهین نظرزاده ‪ .4۶‬مهدی باقری ‪.4۷‬‬              ‫در خطر است‪.‬‬                                             ‫عکاس و مستندساز مشخص نیست‪.‬‬      ‫= نگار مسعودی علاوه‬
‫محمد رشیدی ‪ .48‬رضا قریشی ‪.4۹‬‬      ‫اما با توجه به اینکه حتی ریاست‬               ‫به اعتصاب زدهاند‪.‬‬         ‫همین موضوع ساخت‪.‬‬      ‫نگار مسعودی دارای فوق دیپلم‬      ‫بر عکاسی از زنانی که به‬
‫محمد علیجانی ‪ .5۰‬حسین جعفری‬      ‫قوه قضاییه با مرخصی ما موافقت‬       ‫این زندانیان با صدور بیانیهای با‬   ‫اسیدپاشیهای سریالی در اصفهان‬      ‫عکاسی و فوق لیسانس پژوهش هنر‬      ‫آنها اسید پاشیده شده‪ ،‬در‬
‫‪ .5۱‬رامین باقریان ‪ .52‬سپهر بابازاده‬  ‫کرده‪ ،‬امین وزیری‪ ،‬نماینده دادستانی‬    ‫تأکید بر اینکه مجرم نیستند و اعتراض‬  ‫در مهرماه سال ‪ ۹3‬بر روی حداقل‬      ‫است و تا کنون تعدادی نمایشگاه‬     ‫زمینه محدودیت خرید و‬
‫‪ .53‬احسان خزایی ‪ .54‬سعید مروتی‬     ‫و دادیار ناظر بر زندانیان سیاسی با‬    ‫حق آنهاست‪ ،‬نسبت به زندانی کردن‬    ‫‪ 4‬زن غیرچادری به وقوع پیوست و‬      ‫عکس انفرادی و جمعی برگزار کرده‬     ‫فروش اسید نیز فعال بود‬
‫‪ .55‬احمدعلی حاتمی ‪ .5۶‬علی بی‬      ‫این مرخصی اضطراری که میتواند‬       ‫غیرقانونی و نقض حقوق زندانیان‬     ‫هرگز عاملان و آمران این اسیدپاشیها‬   ‫و همچنین چند فیلم مستند با‬       ‫ولی طرح محدودیت خرید و‬
‫کس ‪ .5۷‬رضا علیدوست ‪ .58‬مجتبی‬      ‫زندگی ما را نجات دهد مخالفت‬        ‫اعتراض کرده و دست به اعتصاب زدهاند‪.‬‬  ‫شناسایی و دستگیر نشدند‪ .‬پس از‬                         ‫فروش اسید از سوی نهادهای‬
‫خانعلی ‪ .5۹‬ایمان دارایی ‪ .۶۰‬مجید‬    ‫کرده و صراحتا در پاسخ به پدران و‬     ‫زندانیان اعتصابکننده که ‪ ۷2‬نفر‬    ‫شش سال نادیده گرفتن اسیدپاشی‬        ‫موضوعات اجتماعی ساخته است‪.‬‬
‫قره باغی ‪ .۶۱‬علی قهرمانی ‪ .۶2‬رضا‬    ‫مادران ما که میگویند چرا نانآوران‬     ‫هستندگفتهاند‪«:‬مردنرابهمرگدراثر‬    ‫علیه زنان‪ ،‬آیتالله طباطبایینژاد امام‬  ‫وی در حساب توئیتریاش‪ ،‬خود‬           ‫مسئول تأیید نشد‪.‬‬
‫بیات ‪ .۶3‬مهرشاد سعیدی نیا ‪.۶4‬‬     ‫ما را محبوس کردهاید میگویند باید از‬    ‫ابتلا به ویروسی که به سیستم ستمگر‬   ‫جمعه اصفهان به نیروهای انتظامی و‬    ‫را به عنوان فعال حقوق زنان نیز‬
‫محسن تشکری ‪ .۶5‬محسن سبزعلی‬                            ‫و فاسد میماند‪ ،‬ترجیح میدهیم‪».‬‬     ‫امنیتی دستور داد تا فضا را برای زنان‬  ‫معرفی کرده است‪.‬مسعودی از فعالان‬    ‫نگار مسعودی عکاس و مستندسازی‬
‫‪ .۶۶‬حسن عباسی ‪ .۶۷‬امیرحسین‬               ‫گرسنگیبمیرید‪.‬‬      ‫متن بیانیه زندانیان محبوس در‬     ‫بیحجاب «ناامن» کنند‪ .‬او گفته بود‪:‬‬    ‫وضع قانون محدودیت خرید و فروش‬     ‫که از اسیدپاشیهای سریالی علیه‬
‫کشاورز ‪ .۶8‬میلاد ارسنجانی ‪ .۶۹‬علی‬   ‫پس ما با اعتصاب مردن را به مرگ در‬                        ‫«باید فضای جامعه را برای این عده که‬   ‫اسید است و پیشتر گفته بود که برای‬   ‫زنان در اصفهان عکاسی کرده بود‪ ،‬روز‬
‫اصغر کرامتی ‪ .۷۰‬محمدعلی پرندلو‬     ‫اثرابتلابهویروسیکهبهسیستمستمگر‬        ‫زندان فشافویه به شرح زیر است‪.‬‬   ‫تعداد آنها هم کم است ناامن کرد و‬    ‫تصویب قانون منع و محدودیت خرید‬     ‫پنجشنبه هشتم آبان ‪ ۱3۹۹‬از سوی‬
‫‪ .۷۱‬امیرحسین کشاورزی کرجی ‪.۷2‬‬     ‫و فاسد میماند‪ ،‬ترجیح میدهیم‪.‬‬       ‫از امروز اعتصاب کردیم‪ .‬این اعتصاب‬   ‫نباید اجازه داد به راحتی در خیابانها و‬ ‫و فروش اسید به همراه مرضیه رسولی‬
                    ‫‪ .۱‬سعید تمجیدی ‪ .2‬امیرحسین‬        ‫در اعتراض به نقض حقوق زندانیان‬                        ‫تلاش کرده و با معصومه ابتکار معاون‬
          ‫فرید کرد زنگنه‬   ‫مرادی ‪ .3‬محمد رجبی ‪ .4‬سیامک‬        ‫سیاسی و اصرار بر به زنجیر کشیدن‬        ‫پارکها هنجارشکنی کنند‪».‬‬     ‫امور زنان و خانواده ریاست جمهوری‬
                    ‫پایمرد ‪ .5‬سعید اسدی ‪ .۶‬مهدی‬                           ‫انتقادات گستردهی افکار عمومی به‬     ‫و شهیندخت ملاوردی معاون سابق‬
                    ‫قلندری ‪ .۷‬حسین ریحانی ‪ .8‬حسین‬                          ‫اظهارات وی‪ ،‬باعث شد تا این امام‬     ‫این نهاد و طیبه سیاووشی عضو سابق‬
                                                            ‫جمعه وادار به تکذیب سخنان ضدزن‬     ‫فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی‬

                                                                       ‫خود شود‪.‬‬             ‫نیز دیدار کرده بود‪.‬‬
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16