Page 10 - (کیهان لندن - سال چهلم ـ شماره ۴۴۰ (دوره جديد
P. 10

‫صفحه‌‌‌‪‌‌‌1‌‌0‬شماره‌‪‌1۹0۶‬‬
                                                                  ‫جمعه ‪ 10‬تا ‪ 1۶‬آذرماه ‪140۲‬خورشیدی‬

‫‪۶۰‬درصد از فقرای ایران جوان و تحصیلکرده هستند‬

‫که مبنای تولید بودهاند‪ .‬محیط زیست از بین رفته و همه‬   ‫فاصله بیننسلی نیز خواهد شد و سرمایه اجتماعی را به خطر‬   ‫=یک پژوهشگر اقتصادی‪ :‬با اینکه حدود ‪۵۰‬درصد‬
‫میدانیم که سرمایه اجتماعی پایینی داریم و کاهش پیدا‬    ‫انداخته است ادامه داد‪« :‬تیر خلاص این بخش‪ ،‬نرخ بازماندگی‬
‫کرده است‪ .‬با اینکه آموزش در ایران افزایش پیدا کرده‪ ،‬اما‬ ‫کودکان ‪ ۶‬تا ‪ ۱۱‬سال از تحصیل است که متاسفانه روند رو‬    ‫دانشآموزان در مدارس عادی و دولتی هستند اما کمتر از‬
‫سرمایه انسانی کشور نیز بسیار پایین است و نیروی کار‬    ‫به رشدی دارد‪ .‬در سال تحصیلی ‪ ۱۳۹۹-۱۴۰۰‬نرخ کودکان‬     ‫‪۱۰‬درصد رتبههای برتر کنکور را شامل میشوند که کاملاً‬
‫باکیفیت که حاضر باشد در کشور کار کند‪ ،‬بسیار سخت پیدا‬   ‫بازمانده از تحصیل حدود ‪۵/۱‬درصد بوده که در سال ‪۱۴۰۱‬‬     ‫افتراق بخش آموزش دولتی با غیردولتی را نشان میدهد‪.‬‬
‫میشود‪ .‬سوال من این است به کجا میخواهیم برویم؟ آیا‬    ‫به ‪ ۱/۲‬درصد رسید که حدود ‪ ۹۰۰‬هزار کودک ‪ ۶‬تا ‪ ۱۱‬سال‬    ‫=«متوسط جهانی در مورد ریاضی کلاس چهارم این‬
‫هیچ تصوری از آینده داریم و چگونه به آنجا خواهیم رفت؟»‬  ‫را شامل میشود و البته اینها کودکانی هستند که شناسایی‬   ‫است که ‪۸‬درصد دانشآموزان در دنیا نتوانستهاند نمره‬
‫پیش از این نیز فرشاد مومنی اقتصاددان نزدیک به جریان‬   ‫شدند و قطعاً بیشتر از این هستند چون برخی از کودکان‬    ‫قبولی را کسب کنند اما در ایران ‪۳۲‬درصد دانشآموزان‬
‫اصلاحطلب گفته بود که بر اساس دادههای رسمی از هر‬     ‫فقط در مدرسه ثبتنام میکنند اما حضور فعالی ندارند‪».‬‬    ‫نتوانستهاند حداقل نمره را به دست بیاورند‪ ،‬این اتفاق‬
‫سه ایرانی یک نفر به معنای مطلق‪ ،‬فقیر است و برای بقا‬   ‫به گفته این پژوهشگر اقتصادی‪« ،‬در سال ‪ ۱۳۹۸‬حدود‬      ‫متاسفانه در درس علوم و مهارتهای نوشتن نیز به همین‬
‫مشکل دارد‪ .‬او افزوده بود که برای نخستین بار در ‪۱۰۰‬‬    ‫‪۴۰‬درصد هزینههای بهداشت و سلامت توسط خود خانوار‬      ‫صورت است و از کشورهایی مانند بوسنی‪ ،‬امارات و بحرین‬
‫سال گذشته‪ ،‬در زمان کمتر از سه سال‪ ،‬جمعیت فقیر ایران‬   ‫و از جیب پرداخت میشد که متوسط جهانی آن حدود‬
‫دو برابر میشود‪ .‬مرتضی افقه استاد دانشگاه نیز پیشتر به‬  ‫‪۲۰‬درصد است‪ .‬این را باید اضافه کرد که هزینه بهداشت‬                    ‫عقبتر هستیم‪».‬‬
‫«تجارتنیوز» گفته بود که ‪ ۳۰‬درصد از جامعه ایرانی در‬    ‫برخی خانوارها به صفر رسیده و دیگر نمیتوانند برای آن‬    ‫=یک ا قتصاددان‪« :‬قالب فقرای ما فقرای شاغل و‬
                             ‫هزینه کنند‪ .‬یا ‪۳۰‬درصد خانوارها در ایران اگر با هزینه عمل‬ ‫یا فقرای تحصیلکرده هستند‪ .‬اینها فقرایی هستند که از‬
             ‫فقر مطلق بسر میبرند‪.‬‬      ‫غیرمنتظره مواجه شوند‪ ،‬باید بیش از ‪۱۰‬درصد درآمد سالانه‬   ‫نظر سلامت سالم و جوان هستند‪ .‬در آخرین بررسیای که‬
‫روزنامه اینترنتی «فراز» دهم امرداد در گزارشی از زیر خط‬  ‫خود را به آن اختصاص دهند که متاسفانه در حال افزایش‬    ‫داشتیم حدود ‪۶۰‬درصد فقرای ما اینگونه هستند‪ .‬از هر سه‬
‫فقر قرار داشتن ‪ ۳۰‬درصد جمعیت کشور خبر داد و تأکید کرد‬  ‫است و این در حالی است که متوسط جهانی آن حدود‬
‫که ‪ ۲۷‬درصد دیگر از جمعیت کشور نیز شرایطی بسیار نزدیک‬   ‫‪۲۰‬درصد است‪ .‬این روند باعث شده که برخی خانوارها‬              ‫نفر یک نفر در جامعه ما فقیر است‪».‬‬
‫به فقر دارند‪ ،‬بنابراین نزدیک به ‪ ۶۰‬درصد جمعیت کشور یا‬  ‫صرفاً به خاطر یک عمل جراحی به زیر خط فقر رفتهاند‪».‬‬    ‫«آمارها نشان میدهد در زمینه کاهش فقر دستاورد‬
‫فقیر مطلق هستند یا با امکانات اولیه حیات زندگی میکنند‪.‬‬  ‫در همین ارتباط‪ ،‬داوود سوری اقتصاددان با تاکید بر‬     ‫ویژهای نداشتیم و به جایی رسیدیم که در سال ‪ ۱۴۰۲‬حدود‬
‫در همین ارتباط بانک جهانی در ‪ ۱۵‬نوامبر گزارشی درباره‬   ‫اینکه «قالب فقرای ما فقرای شاغل و یا فقرای تحصیلکرده‬   ‫‪۳۰‬درصد جمعیت ما زیر خط فقر هستند که نزدیک به ‪۲۶‬‬
‫آمار خط فقر در ایران منتشر کرد که نشان میدهد تقریباً‬   ‫هستند» اعلام کرد‪« :‬اینها فقرایی هستند که از نظر سلامت‬   ‫میلیون نفر را شامل میشود‪ .‬از هر سه ایرانی یک نفر زیر‬
‫‪ ۱۰‬میلیون ایرانی به دلیل ترکیبی از تحریمها‪ ،‬سوء مدیریت‬  ‫سالم و جوان هستند‪ .‬در آخرین بررسیای که داشتیم حدود‬
‫اقتصادی و بیثباتی بینالمللی در قیمت نفت در طول یک‬    ‫‪۶۰‬درصد فقرای ما اینگونه هستند‪ .‬از هر سه نفر یک نفر در‬                 ‫خط فقر قرار دارد‪».‬‬
‫دهه رشد از دست رفته‪ ،‬در فقر فرو رفتهاند و نابرابریهای‬  ‫جامعه ما فقیر است؛ فقیر کسی است که حداقل امکانات‬     ‫روزنامه «هممیهن» روز یکشنبه ‪ ۵‬آذر با اعلام این مطلب‬
‫اجتماعی تشدید شده است‪ ۴۰ .‬درصد مردم ایران نیز در‬                                  ‫به نقل از زهرا کاویانی پژوهشگر اقتصادی نوشت‪« :‬وقتی‬
                              ‫زندگی را نمیتواند تامین کند و این باعث تاسف است‪».‬‬    ‫نقشه جهان را پیش روی خودمان بگذاریم‪ ،‬ایران را در بین‬
               ‫معرض فقر هستند‪.‬‬       ‫به گفته وی‪ ،‬اینکه دولت دخالت کند و نتیجه قیمت بازار‬    ‫کشورهایی میبینیم که نابرابری در آن بالا است و در بین‬
‫در این گزارش با اشاره به اینکه مشکلات اقتصادی در ایران‬  ‫را تعیین کند و دونکیشوتوار خود را حامی فقرا نشان‬     ‫‪ ۱۵۶‬کشور دنیا‪ ،‬ایران رتبه ‪ ۴۱‬را به لحاظ بالا بودن ضریب‬
‫یکی از عوامل تظاهرات سراسری در سال گذشته بود که با‬    ‫دهد را نمیتوان سیاست دانست بلکه بیعملی دولت است‬
‫مرگ مهسا امینی جرقه زده شد آمده که محققان بانک جهانی‬   ‫و انجام عملی با خرج دیگران محسوب میشود و این عین‬          ‫جینی و بد بودن وضعیت نابرابری داراست‪».‬‬
‫نتوانستند برای بررسی جامع میدانی به ایران سفر کنند‪.‬‬                                ‫این پژوهشگر اقتصادی با بیان اینکه هزینهکرد در آموزش‬
‫بر اساس این گزارش‪ ،‬در دهههای منتهی به سال ‪ ۲۰۱۱‬در‬                    ‫بیسیاستی است‪.‬‬       ‫در سال ‪ ۱۳۹۹‬نسبت به سال ‪ ۱۳۷۳‬تغییر خاصی نداشته‬
‫دوران باراک اوباما‪ ،‬رئیسجمهور وقت آمریکا‪ ،‬ایران شاهد‬   ‫سوری با بیان اینکه «ما در این چهار دهه سرمایههای‬     ‫افزود‪« :‬کاهش حضور دولت در آموزش دو پیامد داشته‬
                             ‫فیزیکی خود را از دست دادهایم» توضیح داد‪« :‬سرمایههایی‬   ‫است؛ اول اینکه کیفیت آموزش دولتی را پایین آورده است و‬
   ‫کاهش فقر بود‪ ،‬بطوری که افرادی که به زیر خط فقر‬                                ‫باعث شده دانشآموزانی که در بخش دولتی قرار دارند‪ ،‬از‬
                                                          ‫آموزش بیکیفیت بهرهمند شوند که در آینده بر روی سرمایه‬
                                                          ‫انسانی کشور تاثیر منفی دارد‪ .‬دومی که تیر خلاص به این‬
                                                          ‫بخش است‪ ،‬این است که بخشی از کودکان ما از آموزش‬

                                                                         ‫محروم شدهاند‪».‬‬
                                                          ‫به گفته کاویانی‪ ،‬وقتی سهم رتبههای برتر کنکور را در‬
                                                          ‫دهکهای مختلف بررسی میکنیم به این میرسیم که‬
                                                          ‫دهک دهم به تنهایی برابر باقی دهکها است‪ ،‬یعنی کسانی‬
                                                          ‫میتوانند از آموزش بهتری برخوردار باشند و رتبههای بهتری‬
                                                          ‫در کنکور بگیرند که در خانوادههایی با درآمد بالا حضور‬
                                                          ‫داشتهاند‪ .‬با اینکه حدود ‪۵۰‬درصد دانشآموزان در مدارس‬
                                                          ‫عادی و دولتی هستند اما کمتر از ‪۱۰‬درصد رتبههای برتر‬
                                                          ‫کنکور را شامل میشوند که کامل ًا افتراق بخش آموزش دولتی‬

                                                                     ‫با غیردولتی را نشان میدهد‪.‬‬
                                                          ‫وی با بیان اینکه کیفیت نامناسب این آموزش باعث شده‬
                                                          ‫ما از دنیا نیز عقب بمانیم تاکید کرد‪« :‬به عنوان نمونه متوسط‬
                                                          ‫جهانی در مورد ریاضی کلاس چهارم این است که ‪۸‬درصد‬
                                                          ‫دانشآموزان در دنیا نتوانستهاند نمره قبولی را کسب کنند‬
                                                          ‫اما در ایران ‪۳۲‬درصد دانشآموزان نتوانستهاند حداقل نمره‬
                                                          ‫را به دست بیاورند‪ ،‬این اتفاق متاسفانه در درس علوم و‬
                                                          ‫مهارتهای نوشتن نیز به همین صورت است و از کشورهایی‬

                                                              ‫مانند بوسنی‪ ،‬امارات و بحرین عقبتر هستیم‪».‬‬
                                                          ‫کاویانی با اشاره به اینکه این فاصله زیاد در آینده باعث‬
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15