Page 12 - (کیهان لندن - سال چهلم ـ شماره ۴۴۰ (دوره جديد
P. 12

‫صفحه‌‌‌‌‪‌‌‌1‌۲‬شماره‌‪‌1۹0۶‬‬
                                                          ‫جمعه ‪ 10‬تا ‪ 1۶‬آذرماه ‪140۲‬خورشیدی‬

‫بازنشر‬      ‫«نگاهی از درون به جنبش چپ ایران» (‪)۱‬‬

    ‫یك دانشجوی انقلابی بهنام پرویز نیكخواه‬

‫دختری میگفت اگر این پرویز نیم نگاهی به من بكند حاضرم تمام زندگیم را بدهم ولی نگاه‬
          ‫پرویز متوجه مسؤولیتهای اجتماعی بود‬

          ‫(تاریخ نشر در کیهان لندن‪ :‬از مهر تا آذر ماه ‪ - ۱۳۸۴‬از شماره ‪۱۰۷۵‬تا ‪)۱۰۸۲‬‬

      ‫حمید شوكت‬                   ‫كنفدراسیون جهانی دانشجویان ایرانی و سازمان انقلابی كه از ائتلاف آن با حزب توده به‬
                             ‫وجود آمد در سوق دادن مبارزه سیاسی به مسیر مبارزه چریكی و اقدام مسلحانه علیه رژیم‬
‫خرید یا میهمانی برویم و آنها دنبال ما راه میافتادند‪ .‬حسن‬ ‫پیشین ایران نقش مؤثر داشتند‪ .‬حمید شوكت‪ ،‬از فعالان كنفدراسیون‪ ،‬در سالهای اخیر به‬
‫رسولی یك اتومبیل فورد انگلیسی داشت‪ .‬هرچه پول داشتیم‬    ‫تدوین تاریخ شفاهی كنفدراسیون همت گماشته و چند كتاب زیر عنوان «نگاهی از درون به‬
‫بنزین میزدیم و ساعتهای متمادی مأموران پلیس را در‬
‫خیابانهای لندن و حومه بهدنبال خود این طرف و آن طرف‬          ‫جنبش چپ ایران» انتشار داده كه آخرین آنها گفتگو با محسن رضوانی است‪.‬‬
                             ‫در این كتاب‪ ،‬گفتنیهای بسیار از كم و كیف فعالیتهای پنهان و ارتباطات كنفدراسیون و‬
  ‫میكشیدیم؛ بدون این كه مقصد معینی داشته باشیم‪.‬‬
‫با آمدن شاه به انگلستان و اعتراض و تظاهراتی كه صورت‬         ‫سازمان انقلابی بهصورت گفت و شنود بین شوكت و رضوانی بازگو شده است‪.‬‬
‫گرفت‪ ،‬دانشجویان زیادی به مبارزه سیاسی كشیده شدند‪ .‬با‬   ‫خوانندگان عزیز و پژوهندگان تاریخ معاصر ایران را به مطالعه این كتاب كه بخشهایی از آن‬
‫این همه‪ ،‬رشد واقعی جنبش دانشجویی در خارج از كشور‬
‫با مبارزهای كه برای نجات جان نیكخواه و یارانش كه بهاتهام‬        ‫برای درج در صفحه خاطرات و تاریخ برگزیده شده است دعوت میكنیم‪.‬‬
                             ‫گزیده كتاب را از مأموریت پرویز نیكخواه و عزیمت وی به تهران میآغازیم‪« .‬گروه‬
 ‫سوء قصد به جان شاه دستگیر شده بودند‪ ،‬شكل گرفت‪.‬‬     ‫نیكخواه» پس از حادثه تیراندازی به محمدرضاشاه در كاخ مرمر (‪۲۱‬فروردین ‪ ) ۱۳۴۴‬به عنوان‬
                             ‫متهم اصلی شناخته شد‪ .‬پرویز نیكخواه و تعدادی دیگر از افراد تیم او بازداشت و محاكمه‬
         ‫=نیكخواه چه تیپ آدمی بود؟‬        ‫شدند‪ .‬نیكخواه پس از آن كه قسمتی از دوران محكومیت خود را در زندان گذراند آزاد شد و‬
‫فردی برجسته و استثنایی بود كه در خانوادهای سیاسی‬     ‫چون به تحولات ناشی از «انقلاب سفید» در جامعه ایران عقیده پیدا كرده بود مانند كورش‬
‫و تودهای بزرگ شده بود‪ .‬با دروغگویی بهنحو عجیبی‬      ‫لاشایی تصمیم به همكاری برای پیشبرد این برنامه گرفت‪ .‬او در سازمان رادیو تلویزیون ملی‬
‫مخالفت میكرد و من ّزهطلبی خاصی داشت‪ .‬همیشه شاگرد‬     ‫ایران مشغول كار شد و پس از انقلاب اسلامی در شمار نخستین كسانی بود كه اعدام شدند‪.‬‬

                   ‫اول بود‪.‬‬       ‫كنفدراسیون را به رویارویی جدی با رژیم ایران كشاند‪ .‬باید‬  ‫رژیم ایران برای جلب دانشجویان به خانه ایران‪،‬‬
                             ‫اضافه كنم كه آنچه بهعنوان «گروه نیكخواه» شهرت یافت‬    ‫برنامههای گوناگونی ترتیب میداد و گاهی نیز چلوكباب‬
      ‫=من ّزهطلبیاش چه نشانههایی داشت؟‬       ‫یك جریان سیاسی با خط مشی و برنامه مستقل نبود‪ .‬این‬     ‫ارزان قیمت میداد كه هیچ یك موفقیت چندانی نداشت‪.‬‬
‫یادم نمیرود‪ ،‬در ماه اوت‪ ،‬تابستانی همراه او و محسن‬     ‫عنوان پس از دستگیری و محاكمه آنها بر سر زبانها افتاد‪.‬‬   ‫این وضعیت مدتی ادامه داشت تا این كه تصمیم گرفتیم‬
‫رسولی كولهپشتیهایمان را برداشتیم و رفتیم راهپیمایی‬
‫كنار دریا‪ .‬پیش از حركت‪ ،‬نیكخواه آمد و وقتی برنامه سفر‬         ‫=در این دوره هنوز تحصیل میكردی؟‬                    ‫خانه ایران را اشغال كنیم‪.‬‬
‫را میریختیم ازجمله چیزهایی كه گفت این بود‪« :‬فكر‬      ‫در دانشگاه لندن حقوق بینالمللی میخواندم و‬
                             ‫میخواستم در این زمینه تخصص بگیرم‪ .‬فعالیتهای سیاسی‬     ‫=آن روزها هنوز اشغال مراكز رژیم توسط كنفدراسیون‬
               ‫دختربازی نباشید‪».‬‬      ‫نیز كماكان ادامه داشت و شب و روز برای پلیس لندن‬                      ‫باب نشده بود‪.‬‬
‫در این سفر صبحها راهپیمایی میكردیم و شبها جایی‬      ‫مسألهساز بودیم؛ هم در ارتباط با ایران و هم در ارتباط‬
‫اطراق میكردیم‪ .‬یكی از شبها پس از آن كه چادرمان را‬     ‫با جنبشهای آزادیبخش مثل غنا و الجزایر‪ .‬مثلا برای الجزایر‬ ‫اشغال به این معنا كه میرفتیم و ساعتها مینشستیم‬
‫زدیم‪ ،‬پیش از خواب رفتیم در یك بار نشستیم و مشروبی‬     ‫لباس جمع میكردیم و با كمیته حقوق بشر پارلمان انگلیس‬    ‫و غذایی میخوردیم و تختهای بازی میكردیم و آنقدر‬
‫خوردیم‪ .‬آنجا دختری توجه مرا جلب كرد و بدون این كه‬     ‫از نزدیك در تماس بودیم‪ .‬من با یكی از نمایندگان مجلس‬    ‫میماندیم تا آسایش آن محل برهم میخورد‪ .‬آن هم با لباس و‬
‫نیكخواه و رسولی متوجه شوند‪ ،‬با آن دختر قراری گذاشتم‪.‬‬   ‫انگلستان بهنام بروكوی كه رئیس كمیته ضد استعماری‬      ‫سر و وضعی كه به هیچ وجه با وضعیت آنجا جور در نمیآمد‪.‬‬
‫كنار چادری كه زده بودیم با آن دختر مشغول قدم زدن‬     ‫مجلس بود نیز همكاری داشتم‪ .‬همینطور با برتراندراسل‪،‬‬    ‫در آن روزگار هنوز شعار زنده باد و مرده باد در میان نبود‬
‫شدم‪ .‬بعد پرویز با اعتراض آمد و گفت‪« :‬مگر قرار نگذاشته‬   ‫فیلسوف نامدار انگلیسی‪ ،‬كه تحت عنوان «كمیته صد»‬      ‫و درگیری دانشجویان با رژیم كم و بیش به مسائلی مربوط‬
                             ‫بر ضد آزمایشهای هستهای فعالیت داشت‪ .‬این جمعیت‬       ‫میشد كه صنفی بودند‪ .‬نه این كه از زیر كار نمیكردیم و‬
   ‫بودیم دختربازی در كار نباشد»‪ ،‬و عیش مرا كور كرد‪.‬‬   ‫كه به كمیته صد شهرت داشت‪ ،‬از اعتبار و نفوذ اجتماعی‬    ‫فكر و نظر سیاسی نداشتیم‪ .‬هدف این بود كه فعالیت‬
                                                          ‫دانشجویی را از مبارزه آشكار سیاسی دور نگاه داریم‪.‬‬
                                         ‫فوقالعادهای برخوردار بود‪.‬‬     ‫میخواستیمدانشجویانباحساسیت بهمسائلایران برخورد‬
                             ‫از اقدامات این كمیته با الهام از روش پاسیفیستی گاندی‬   ‫كنند‪ ،‬اما این امر مانع ادامه تحصیل و بازگشتشان به ایران‬
                             ‫یكی هم این بود كه در معابر عمومی بنشینیم و راهبندان‬    ‫نشود‪ .‬این اقدام مانع از آن نبود كه عناصر فعالتر و متعهدتر‬
                             ‫ایجاد كنیم‪ .‬اما مهمتر از همه‪ ،‬مسأله سفر شاه به انگلستان‬  ‫را به مبارزه سیاسی و تعهد عمل انقلابی جلب كنیم‪ .‬همه‬
                             ‫در بهمن ‪( ۱۳۴۰‬ژانویه ‪ )۱۹۶۲‬بود‪ .‬سه روز پیش از ورود‬    ‫این شرایط در فاصلهای نه چندان طولانی تغییر كرد‪ .‬عدم‬
                             ‫شاه به لندن‪ ،‬پلیس اسكاتلندیارد به منزل من و حسن رسولی‬   ‫تمدید گذرنامه دانشجویانی كه فعالیت سیاسی داشتند یكی‬
                             ‫در خیابان فینچلی آمد و گفت‪« :‬ما با شما كاری نداریم‪ .‬اما‬  ‫از این موارد بود‪ .‬تصمیم دولت امینی در عدم تمدید گذرنامه‬
                             ‫در فاصلهای كه شاه در انگلستان است‪ ،‬هر كجا خواستید‬     ‫صادق قطبزاده و محمدعلی فاطمی كه جزو هیأت دبیران‬
                                                          ‫كنفدراسیون بودند‪ ،‬كاسه صبر دانشجویان را لبریز كرد‪.‬‬
                                          ‫بروید باید با ما بروید‪».‬‬    ‫بستن دانشگاه تهران و اعزام دانشجویان سیاسی به خدمت‬
                                                          ‫سربازی نمونه دیگر بود‪ .‬از آن پس فضای سیاسی حاكم بر‬
                                            ‫=به چه ترتیب؟‬        ‫جنبش دانشجویی خارج با شتاب دچار تغییر بود‪ .‬تغییری‬
                             ‫شب و روز چند پلیس جلو خانه ما كشیك میدادند‪ .‬هر‬      ‫كه با دستگیری گروه نیكخواه در ایران و مبارزه بیسابقهای‬
                             ‫روز باید بهآنها میگفتیم میخواهیم به دانشگاه‪ ،‬سینما‪،‬‬    ‫كه در سطح جهانی برای آزادی آنها صورت گرفت‪،‬‬
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17